გამოქვითვები ერთობლივი შემოსავლიდან

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ძირითადი საშუალებების გამოქვითვა (2011 წლამდე უსასყიდლოდ მიღებული ამორტიზაციით გამოიქვითებოდა და არა სრულად)020126.07.2011 12.08.2010
ძირითადი საშუალებების გამოქვითვა (არასწორად გამოქვითულია მიწა)020226.07.2011 12.08.2010
ძირითადი საშუალებების გამოქვითვა (სასარგებლო ნარჩენების შემოსავალში აღება)020326.07.2011 12.08.2010
საპროცენტო ხარჯების გამოქვითვა (საპროცენტო შემოსავალი - შემოსავალში, ხოლო ხარჯი - გასავალში)020426.07.2011 12.08.2010
გამოქვითვები ერთობლივი შემოსავლიდან 0205ამოღებულია 26.07.2011  
ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა 0206ამოღებულია 26.07.2011  
ფიქტიური ანგარიშ-ფაქტურა/ზედნადები0207ამოღებულია 26.07.2011  
ფიქტიური ანგარიშ-ფაქტურა/ზედნადები (გამომწერი)0208ამოღებულია 26.07.2011  
გამოქვითვები სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მიხედვით (ინვოისის არქონა, ან განსხვავებული ფასის არსებობა მასში, როდესაც გამოქვითვა განხორციელებულია საბაჟო დეკლარაციით)020926.07.2011 12.08.2010
ხარჯების გამოქვითვა (არაა ზედნადები, მაგრამ აქვს დოკუმენტი, რომელიც თითქმის იგივე მონაცემებს შეიცავს)021002.02.201226.07.201112.08.2010
ამორტიზაცია (უკავშირდება ექსპლუატაციაში შეყვანას)021126.07.2011 12.08.2010
ძირითადი საშუალებების გამოქვითვა სსკ-ის 183.13 ნაწილით0212ამოღებულია 26.07.2011  
კომპანიის მიერ შექმნილი ძირითადი საშუალების გამოქვითვა (აგურების გამოქვითვა - უნდა მოხდეს კაპიტალიზაცია)021326.07.2011 13.08.2010
ძირითადი საშუალების, მათ შორის მცირეფასიანი ძირითადი საშუალების ჩამოწერა (სასარგებლო ნარჩენი შემოსავალია)021426.07.2011 27.08.2010
კრედიტზე გადახდილი პროცენტების გამოქვითვა (მიღებული თანხის სესხად განხილვა)021526.07.2011 27.08.2010
ძირითადი საშუალების ღირებულების გამოქვითვა 0216ამოღებულია 26.07.2011  
ნებართვის გამოქვითვა ხარჯებში (პროპორციულად გადანაწილება წლებს შორის)021701.01.201626.07.201127.08.2010
იმპორტით შეძენილ საქონელზე ინვოისების არქონა021826.07.2011 27.08.2010
ძირითადი საშუალების გამოქვითვა (დაქირავებული პირის ბინაში განთავსებული ძირითადი საშუალებები)021926.07.2011 27.08.2010
გამოქვითვები ერთობლივი შემოსავლიდან0220ამოღებულია 26.07.2011  
გამოქვითვები ერთობლივი შემოსავლიდან (ქონების მიმდინარე გადასახდელები არ გამოიქვითება)022126.07.2011 07.09.2010
ხარჯების გამოქვითვა და ჩათვლა (ანაზღაურებულია სხვის სახელზე გამოწერილი დოკუმენტის მიხედვით თანხები - მომსახურება გაწეულია სხვისთვის)022226.07.2011 09.07.2010
არამატერიალური აქტივის გამოქვითვა022326.07.2011 07.09.2010
მიწის შეძენაზე გაწეული ხარჯის გამოქვითვა022426.07.2011 09.07.2010
მივლინების თანხების გამოქვითვა (დამფუძნებლის მივლინება, როცა ის არაა დაქირავებულიც)022531.08.2011 07.09.2010
სახელმწიფოსათვის საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდება 0226ამოღებულია 31.08.2011  
პირგასამტეხლოს თანხების გამოქვითვა (იურიდიული პირისათვის გადაუხდელი პირგასამტეხლო მაინც ხარჯია)022731.08.2011 07.09.2010
დაკისრებული პირგასამტეხლოს/სანქციების გამოქვითვის შეზღუდვა (ადმინისტრაციული, სახელშეკრულებო და სხვა)022831.08.2011 07.09.2010
ნაპატიები და ჩამოწერილი სესხის გამოქვითვა 022931.08.2011 07.09.2010
ცალკეულ შემთხვევებში დაბეგვრის ობიექტის განსაზღვრა (არაპირდაპირი მეთოდით შემოსავალიც და ხარჯიც)023031.08.2011 07.09.2010
მცირეფასიანი ძირითადი საშუალების ჩამოწერა (მიწოდებაა ჩამოწერის მომენტში ნარჩენი ღირებულებით)0231ამოღებულია 31.08.2011  
ფასდაკლების თანხის გამოქვითვა023231.08.2011 16.11.2010
მოიჯარის მიერ კომუნალური გადასახდელების გამოქვითვა023331.08.2011 16.11.2010
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით ხარჯების გამოქვითვა 023431.08.2011 16.11.2010
არამატერიალური აქტივის გამოქვითვა0235ამოღებულია 31.08.2011  
გამოქვითვები ერთობლივი შემოსავლიდან (შეძენილია იმაზე გვიან ვიდრე ჩამოწერილია)023631.08.2011 29.12.2010
გამოქვითვები ერთობლივი შემოსავლიდან (არარსებული ზარალის გამოქვითვა)0237ამოღებულია 31.08.2011  
რემონტის ხარჯი (იჯარით აღებულზე)023831.08.2011 29.12.2010
საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკის საფუძველზე ხარჯის გამოქვითვა (საწვავი 2011 წლის 1 იანვრამდეც)023931.08.2011 07.04.2011
ძირითად საშუალებებზე გადახდილი დღგ-ის ხარჯად აღიარება024031.08.2011 07.04.2011
იჯარის თანხის გამოქვითვა (საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული უნდა იყოს ქონება და არა ხელშეკრულება იჯარაზე)024106.06.2011  
ძირითადი საშუალებების გამოქვითვა (2011 წლიდან უსასყიდლოდ მიღებული სრულად გამოიქვითება)024226.07.2011  
შავ სიაში აღრიცხული პირის მიერ გამოწერილი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოყენება024320.07.2012 06.06.2011
უსაქონლო/ფიქტიური ოპერაციის ამსახველი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერა024411.07.2016 26.07.2011
ძირითადი საშუალებების სრულად გამოქვითვა (2011 წლამდე - შემდეგში ამორტიზაციით გამოქვითული უნდა დაკორექტირდეს სრულად გამოქვითვად)024526.07.2011  
ძირითადი საშუალებების სრულად გამოქვითვა (2011 წლიდან - შემდეგში ამორტიზაციით გამოქვითული უნდა დაკორექტირდეს სრულად გამოქვითვად)024626.07.2011  
ძირითადი საშუალებების ღირებულების გამოქვითვა (1000 ლარამდე საწესდებო კაპიტალში შენატანიც გამოიქვითება)024726.07.2011  
ძირითადი საშუალებების იჯარა (შეძენილი ტექნიკა განთავსებულია არადაქირავებული პირის საცხოვრებელ ფართში)024826.07.2011  
წინა წლებში დარიცხული გადასახადების გამოქვითვა (შეიძლება გამოქვითოს მიმდინარე წელსაც)024926.07.2011  
არამატერიალური აქტივის გამოქვითვა (2011 წლიდა 1000 ლარამდე შეიძლება გამოიქვითოს სრულად) 025026.07.2011  
მივლინების თანხების გამოქვითვა (დამუძნებლის მივლინება, როცა ის არაა დაქირავებულიც)025131.08.2011  
სახელმწიფოსათვის საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდება (პერიოდების მიხედვით სხვადასხვაა - ჩათვლის და ხარჯის ნაწილში აღიარება)025231.08.2011  
პირგასამტეხლოს თანხების გამოქვითვა (ფიზიკური პირისათვის გადაუხდელი პირგასამტეხლო არაა ხარჯი)025331.08.2011  
სესხის პროცენტის კაპიტალიზაცია (სესხის პროცენტი პირდაპირ ხარჯია)025406.09.2011  
გამოქვითვები ერთობლივი შემოსავლიდან (უზომო პრემიის გამოქვითვა)025525.10.2011  
ერთობლივი შემოსავლიდან ხარჯების გამოქვითვა 025602.02.2012 25.10.2011
არამატერიალური აქტივის გამოქვითვა(აისოს სტანდარტი)025709.12.2011  
კრედიტის პროცენტის გამოქვითვა (დაიშვება მიუხედავად იმისა, რომ ამ კრედიტით შეძენილ საქონელზე არ აქვს სსკ-ის შესაბამისად დოკუმენტები)025809.12.2011  
ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალების ამორტიზაცია (დარიცხული იქნება ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტში მის საბალანსო ღირებულებაზე)0259ამოღებულია 07.04.2015  
ლიზინგი (2007 წელს შემოსავალია დისკონტირებული ღირებულება)026026.04.2012  
შემოსავლების და ხარჯების განსაზღვრა გრძელვადიან კონტრაქტებზე026128.06.2012  
რეკლამაზე გაწეული ხარჯის გამოქვითვა026228.06.2012  
შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი026324.08.2012  
სესხზე დარიცხული პროცენტის გამოქვითვა026418.12.2012  
გადახდილი ავანსების გამოქვითვა სსკ-ის 142-ე მუხლის მე-4 ნაწილით დადგენილ შემთხვევებში026517.06.2015  
ამორტიზაციის ნორმის არჩევა026601.01.2016  
მიწაზე ქონების გადასახადის ხარჯად გამოქვითვა026715.06.2016  
წილის შეძენის მიზნით გადახდილი თანხების გამოქვითვა 026811.07.2016  
მეწარმე ფიზიკური პირის/საწარმოს მიერ შემოწირულების გაცემა026923.02.2018  
ფიზიკური პირის მიმართ არსებული ვალდებულების გადაფასების შედეგად მიღებული ზარალის გამოქვითვა027001.06.2018