ინფორმაციის განახლების თარიღი: 16 ივლისი 2015

შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები

ბრძანებები

  

 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 31 მაისის N 15328 ბრძანება საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას დასაშვები SAM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე “ACLAS CRBX” მოდელის საკონტროლო-სალარო აპარატის სახელმწიფო რეესტრში შეტანის შესახებ

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 8 ივლისის N 31275 ბრძანება შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოს შექმნის, მისი საქმიანობის წესის, ასევე აუდიტის და საბაჟო დეპარტამენტებში მედიაციის წესის დამტკიცების შესახებ

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 14 ივლისის N 25409 ბრძანება SAM მოდულის შესახებ პროტოკოლის დამტკიცების თაობაზე

აუდიტორის უფლებამოსილების და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების საკითხის განმხილველი კომისიის შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

 

აუდიტორის უფლებამოსილების და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების საკითხზე კანდიდატთა მიერ წარმოდგენილი პრეტენზიების განმხილველი კომისიის შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების განმახორციელებელ პირთა შესარჩევი ტესტირების გამოცხადების, ტესტირებაზე გამსვლელი ზღვარის დადგენის და საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ

 

ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების განმახორციელებელ პირთა შესარჩევი ტესტირების გამოცხადების, ტესტირებაზე გამსვლელი ზღვარის დადგენის და საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №47253

 

ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების განმახორციელებელ პირთა შესარჩევი ტესტირების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №46827

 

საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №12858

 

გადასახადის გადამხდელის ინიციატივით საგადასახადო შემოწმების ჩატარების პირობების განსაზღვრის შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №1220

 

შემოსავლების სამსახურის მედიაციის საბჭოს შექმნის, მისი საქმიანობის წესისა და აუდიტის დეპარტამენტში მედიაციის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №31275

 

შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №2385

 

Privé სერვისის განხორციელების წესის შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №10536

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №20440