საქართველოს მთავრობის დადგენილება

დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილება

დადგენილების სრული ვერსია - №473

 

საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებული ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სასაზღვრო კონტროლის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება

დადგენილების სრული ვერსია - №740

 

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების, შეჩერებისა და შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №633

 

საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №351

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

 

გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №213

 

იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ

 

დადგენილების სრული ვერსია - №295

 

იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია

დადგენილების სრული ვერსია - №401

 

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №415

 

საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №279

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

დადგენილების სრული ვერსია - №96

 

 

შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ოდენობისა და გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე

 

დადგენილების სრული ვერსია - №41

 

 

 

 

თავისუფალი ზონის შექმნისათვის წარსადგენი გარანტიის ოდენობის, თავისუფალი ზონის შექმნის პირობებისა და საქონლის შენახვის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №11

 

 

არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №567

 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ტრანსპორტირებისას, უსაფრთხოების, ეტიკეტირების, შეფუთვისა და იდენტიფიკაციის პირობების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №759

 

 

ტექნიკური რეგლამენტის − პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №376

 

 

ხორბლის ფქვილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №472

 

 

სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №476

 

 

ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №393

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №426

 

 

ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

 

დადგენილების სრული ვერსია - №49

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის N426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №426

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №429

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №427

"საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ"

დადგენილების სრული ვერსია - №428

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქცების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერთიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №430

 

 

იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია

 

 

იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე , რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №101

 

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №131

 

 

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქცების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერთიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №430

 

 

საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №275

 

 

მომსახურებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ, რომელთა შეძენა საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირისაგან (გარდა თიზ-ის საწარმოსა) არ ეკრძალება თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს

დადგენილების სრული ვერსია - №463

 

 

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8401-9033 კოდებში მითითებული საქონლის ნუსხის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №431

 

 

სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №173

 

 

სპეციალური სავაჭრო ზონის ფუნქციონირების წესის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №493

 

 

საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №471

 

 

შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნების ჩამონათვალის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №615

 

 

ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ - ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №290

 

 

ქრონომეტრაჟით გამოვლენილ უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვასა და გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ ქრონომეტრაჟის დაწყების დღის წინა უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვას შორის სხვაობის ზღვრული ოდენობის დადგენის შესახებ

 

მომსახურებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ, რომელთა შეძენა საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირისაგან (გარდა თიზ-ის საწარმოსა) არ ეკრძალება თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს

 

საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილება №453

 

საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება №454

 

საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილება №455

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასის დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №291