ინფორმაციის განახლების თარიღი: 26 მარტი 2012

ფარმაცევტული პროდუქტების იმპორტი/ექსპორტი

საქართველოში დასაშვებია მხოლოდ რეგისტრირებული  ფარმაცევტული პროდუქტის შემოტანა, გარდა კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა:

 

  • კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევებისათვის
  • რეგისტრაციისათვის – ნიმუშის სახით
  • ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის
  • გამოფენის, სიმპოზიუმის, კონფერენციის, ფორუმისა და კონგრესისათვის – ნიმუშის სახით, რეალიზაციის უფლების გარეშე
  • რეექსპორტისათვის
  • საქონლის საწყობში/ტერმინალში შენახვის ან/და ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის მიზნით
  • როგორც ადგილობრივი წარმოებისათვის განკუთვნილი დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქტი

სამკურნალო საშუალებების სახელმწიფო რეგისტრი   http://moh.itdc.ge/
ფარმაცევტული პროდუქტების იმპორტის ან ექსპორტის შემთხვევაში გადამხდელი შემოსავლების სამსახურის ვებ–გვერდზე   www.rs.ge   წარადგენს  „ფარმაცევტული პროდუქტის აღნუსხვის ფორმას“.
„ფარმაცევტული პროდუქტის აღნუსხვის ფორმის“ წარდგენის მიზნით გაიარეთ რეგისტრაცია შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე www.rs.ge. ფორმის შესავსებად აირჩიეთ ფანჯარა „სპეც განცხადებები“, შემდეგ „მედიკამენტები“ პროგრამაში შესვლის შემდეგ ახალი ფორმის შევსებისათვის  გააქტიურეთ ფანჯარა „ახალი ფორმის რეგისტრაცია“, შეავსეთ და  გაგზავნეთ ფორმა. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია კორექტირების  შეტანის მიზნით უკან დაგიბრულოთ გადაგზავნილი ფორმა. „ფარმაცევტული პროდუქტის აღნუსხვის ფორმის“ დადასტურება მოხდება თქვენს მიერ დეკლარაციის წარდგენის შემდეგ.

საქართველოში რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატები და საშუალებები