საკანონმდებლო აქტები

საქართველოს კანონი თამბაქოს კონტროლის შესახებ

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

 

საქართველოს კანონი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ

 

საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ

 

საქართველოს კანონი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ

 

საქართველოს კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ

 

საქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ

 

საქართველოს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ

 

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ

 

საქართველოს კანონი ნავთობისა და გაზის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ

 

საქართველოს კანონი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ

 

საქართველოს კანონი შემოსავლების სამსახურის შესახებ

 

საქართველოს კანონი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ