დივიდენდი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
დივიდენდის დაბეგვრა (2011 წლამდე გაცემული შუალედური დივიდენდი საწარმოს დამფუძნებლის მიერ მიღებული შემოსავალია)010126.07.2011 12.08.2010
დივიდენდის დაბეგვრა (2011 წლამდე გაცემული შუალედური დივიდენდი საწარმოს დამფუძნებელზე გაცემული უპროცენტი სესხია)010226.07.2011 12.08.2010
დივიდენდის დაბეგვრა (ორგანიზაციის მიღებული დივიდენდი იბეგრება გადახდის წყაროსთან)010304.06.201226.07.201112.08.2010
დივიდენდის დაბეგვრა (საწარმოს დამფუძნებლის მიერ საწესდებო კაპიტალში შეტანილი თანხის გატანა სესხად)010426.07.2011 12.08.2010
დივიდენდის დაბეგვრა (ფიზიკურ პირს არ აქვს დეკლარირების ვალდებულება მის მიერ მიღებულ იმ თანხებზე, რომლებიც წყაროსთან უნდა დაბეგრილიყო, მაგრამ არ დაიბეგრა)010526.07.2011 07.09.2010
ფასიანი ქაღალდით მიღებული დივიდენდის დაბეგვრა (თავისუფალ ბრუნვის კოეფიციენტზე არასწორი ინფორმაციის მიწოდება)010626.07.2011 26.10.2010
დივიდენდის დაბეგვრა (2011 წლიდან გაცემული შუალედური დივიდენდი საწარმოს დამფუძნებლის მიერ მიღებული შემოსავალია და იბეგრება გადახდის წყაროსთან)010726.07.2011  
დივიდენდის დაბეგვრა (2011 წლიდან გაცემული შუალედური დივიდენდი საწარმოს დამფუძნებელზე გაცემული უპროცენტი სესხია)010826.07.2011  
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში (ქონების აფასების თანხის საწესდებო კაპიტალში შეტანა 2011 წლის 1 იანვრამდე დივიდენდია)010904.06.2012  
დამფუძნებლისთვის ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბეგვრა 011020.07.2012  
დივიდენდის დაბეგვრის პერიოდის ცვლილება 011112.08.2016