მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესები

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
წმინდა მოგების განაწილება260123.02.2017  
ფინანსურ მოგებაზე მეტი ოდენობის თანხის განაწილება260223.02.2017  
ფულადი სახსრების უსასყიდლოდ გაცემა 260323.02.2017  
2017 წლამდე შეზღუდულად გამოქვითვადი ხარჯების დაბეგვრა 260423.02.2017  
საწარმოს დაფუძნების წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯის დაბეგვრა 260523.02.2017  
საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე გაცემული შემოწირულობა 260623.02.2017  
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისთვის გადახდილი თანხის დაბეგვრა 260723.02.2017  
ბუკლეტების გავრცელებით გაწეული სარეკლამო ხარჯების დაბეგვრა260823.02.2017  
რეკლამის მიზნით პროდუქციის ანაზღაურების გარეშე გავრცელება260919.08.2019 23.02.2017
სესხის დეპოზიტით უზრუნველყოფა261023.02.2017  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის დაბეგვრა261123.02.2017  
აღურიცხველი საქონლის გამოვლენის დაბეგვრა261223.02.2017  
შეღავათები სოფლის მეურნეობის სფეროში, 2017 წლამდე მიღებული მოგების განაწილება 261323.02.2017  
შეღავათები სოფლის მეურნეობის სფეროში, შუალედური მოგების განაწილება 261423.02.2017  
რეინვესტირებული მოგების დაბეგვრა261523.02.2017  
გადახდის წყაროსთან დაბეგრილ პროცენტზე ჩათვლის მიღება261623.02.2017  
გაცემულ სესხზე დარიცხული მოგების გადასახადის ჩათვლა261723.02.2017  
შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული პირისთვის მოთხოვნის დათმობით წარმოშობილი ზარალის დაბეგვრა261823.02.2017  
შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებულ პირთან განხორციელებული ოპერაცია261923.02.2017  
დამფუძნებლის სარგებლის დაბეგვრა 262023.02.2017  
სასარგებლო ნარჩენი ღირებულება 262123.02.2017  
ფიზიკურ პირზე დივიდენდის განაწილება262223.02.2017  
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაზე დივიდენდის განაწილება 262323.02.2017  
მაღალმთიანი საწარმოს სტატუსის მქონე საწარმოზე დივიდენდის განაწილება262423.02.2017  
უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხზე ჩათვლა 262523.02.2017  
არარეზიდენტი საწარმოს წილის შეძენა უცხოურ ვალუტაში 262623.02.2017  
სავალუტო ოპერაციები, შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული პირისათვის ავანსად გადახდილი თანხა262723.02.2017  
უცხოური საწარმოსაგან მიღებული დივიდენდის განაწილება262823.02.2017  
პირის მიერ დივიდენდის განაწილება და მოგების გადასახადის თანხის ჩათვლა262923.02.2017  
პარტნიორ ფიზიკურ პირზე დივიდენდის განაწილება და მოგების გადასახადის თანხის ჩათვლა263023.02.2017  
სხვადასხვა რეჟიმით დაბეგვრას დაქვემდებარებული პირის მიერ მიღებული მოგების განაწილება263123.02.2017  
იჯარით აღებული შენობა-ნაგებობის რემონტის ხარჯი263223.02.2017  
სესხის პროცენტის გაძირება263323.02.2017  
საბაზრო ფასები მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულ პირთან 263423.02.2017  
აქტივის უსასყიდლოდ გადაცემის დაბეგვრა 263523.02.2017  
გადახდილ ავანსზე საქონლის მიღება და მოგების გადასახადის ჩათვლა 263623.02.2017  
დამფუძნებლისთვის უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურების დაბეგვრა263723.02.2017  
არარეზიდენტი საწარმოსგან უცხოურ ვალუტაში შეძენილი წილის რეალიზაცია 263823.02.2017  
პირის მიერ დივიდენდის განაწილება 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან და მოგების გადასახადის თანხის ჩათვლა 263923.02.2017  
დირექტორზე საბაზროზე დაბალი პროცენტით გაცემული სესხის დაბეგვრა264002.03.2017  
დირექტორზე უპროცენტოდ გაცემული სესხის დაბეგვრა264102.03.2017  
დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე საბაზროზე დაბალი პროცენტით გაცემული სესხის დაბეგვრა264202.03.2017  
დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე უპროცენტოდ გაცემული სესხის დაბეგვრა264302.03.2017  
შეღავათები სოფლის მეურნეობის სფეროში, დაუდასტურებელი ხარჯები264402.03.2017  
ხელფასად დაკვალიფიცირებული ხარჯების დაბეგვრა264502.03.2017  
ობლიგაციაზე გადახდილი პროცენტის მოგების გადასახადით დაბეგვრა264614.06.2017  
ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის განხორციელებული ოპერაცია 264702.10.2017  
მოგების გადასახადის დაბრუნება გაცემული სესხის დაფარვის შემთხვევაში 264802.10.2017  
ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში შეძენილი სარეკლამო საქონლის დაბეგვრა264930.10.2017  
სალიზინგო ხელშეკრულების საფუძველზე მოგების გადასახადით დაბეგვრა265030.10.2017  
ჯარიმის თანხის დაბეგვრა მოგების გადასახადით265130.10.2017  
დაუდეკლარირებელი მოგების გადასახადის ჩათვლა265226.12.2017  
საქართველოს რეზიდენტი საწარმოს მიერ შემოწირულების გაცემა265323.02.2018  
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხული თანხების მოგების გადასახადით დაბეგვრა 265419.08.2019  
ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირის მიერ სხვა საქმიანობიდან მიღებული მოგების განაწილება 265515.11.2019  
თიზ-ის საწარმოსათვის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ნებადართული საქმიანობა 265618.03.2020  
დებიტორული დავალიანების ჩამოწერა2657 21.05.2020