დღგ

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტი (შემოყვანილი უცხოელების სომხეთში გადაყვანა არაა დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტი)1101ამოღებულია 21.05.2015  
დღგ-ით დასაბეგრი ობიექტი (პირმა ჩამოწერა იმაზე მეტი მარაგები, ვიდრე გათვალისწინებული იყო ფორმა №2-ით)110210.11.2015 12.08.2010
დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის დრო (2008 წლის დეკემბრის ა/ფაქტურა ასახა მხოლოდ 2009 წლის იანვარში)1103ამოღებულია 13.08.2013  
შენობა-ნაგებობის და მიწის მიწოდება1104ამოღებულია 07.04.2015  
შენობა-ნაგებობის და მიწის მიწოდება1105ამოღებულია 28.10.2015  
დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვის დაზუსტება (2009 წლის ნაშთის შეუსაბამობა 2010 წლის აპრილის ნაშთთან)110619.10.2016 12.08.2010
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია (არ ჩააბარა დეკლარაცია, მაგრამ გადაიხადა დღგ - არ ჯარიმდება 140-ე მუხლით)1107ამოღებულია 09.03.2016  
დღგ-ის ჩათვლის კორექტირება (ჩათვლა გამოიყენა გათავისუფლებულ ოპერაციებში)1109ამოღებულია 13.08.2013  
პირგასამტეხლოს გაანგარიშება (ვაგონების მოცდენისათვის პირგასამტეხლო დაიბეგრა დღგ-ით)111013.08.2010  
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია (2009 წელს დანაკლისმა გადააჭარბა 100 000 ლარს)111119.10.2016 13.08.2010
დღგ-ის ჩათვლები პროპორციული წესით1112ამოღებულია 13.08.2013  
დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა (საერთაშორისო გადაზიდვის დროს ჩატვირთვა-გადმოტვირთვა)111327.08.2010  
დღგ-ით და მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი (აღრიცხა და არ დაადეკლარირა: ა) სხვა პირი ბ)სახელმწიფოს1114ამოღებულია 01.01.2016  
დანაკლისი (საწვავის დუბლირებული გამოქვითვა როგორც ა/ფაქტურებით ისე ტალონებით)111507.09.2010  
საქონლის მიწოდება განვადებით (მთლიანად უნდა დაბეგროს თავიდანვე)111607.09.2010  
პირგასამტეხლო (არასწორად გამოწერა მასზე დღგ-ს ა/ფაქტურა)111707.09.2010  
დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვის დაზუსტება (გამოწერა ა/ფაქტურა და არ ასახა დეკლარაციაში)111810.11.2015 07.09.2010
წარმომადგენლის სახელზე გამოწერილი საბაჟო დეკლარაციის საფუძველზე მიღებული ჩათვლის გაუქმება (როდესაც საბაჟო დეკლარაციაში მყიდველის გრაფაში არ არის მითითებული ჩამთვლელის დასახელება)111926.10.2010  
საბაჟო დეკლარაციით დღგ-ის ჩათვლა დაიშვება მიუხედავად იმისა არის თუ არა გადახდილი112010.11.2015 26.11.2010
საგადასახადო ა/ფაქტურაში მონაცემის შეცვლა (დაამოწმა და თანხა სრულად ასახა დეკლარაციაში - ჯარიმდება 144-ე მუხლით და მყიდველს ჩათვლა არ უუქმდება)112128.10.2015 16.11.2010
საგადასახადო ა/ფაქტურის ბეჭდით დაუმოწმებლობა (გამომწერი ჯარიმდება, მაგრამ ჩათვლა არც ერთ შემთხვევაში არ უქმდება)112216.11.2010  
დღგ-ის ჩათვლა მეოთხე ეგზემპლარით დაიშვება1123ამოღებულია 22.09.2016  
სასწავლო დაწესებულების მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრა (კვება, ტრანსპორტირება და სამედიცინო მომსახურება არაა სწავლის შემადგენელი ნაწილი)1124ამოღებულია 28.10.2015  
დანაკლისის შემთხვევაში დღგ-ის სავალდებულო რეგისტრაცია არ დგება, რადგან 2010 წლის 1 აგვისტოდან მიწოდებად არ ითვლება1125ამოღებულია 19.10.2016  
დღგ-ის ჩათვლა (მომდევნო სამი თვიდან ნებისმიერში შეიძლება)112606.09.2011 16.11.2010
წინასწარ ანაზღაურებული თანხების დღგ-ით დაბეგვრა დაიშვება და მხოლოდ 144-ე მუხლით დაჯარიმდება112710.11.2015 16.11.2010
კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით დღგ-ის ჩათვლა (მასზეც მოქმედებს წარდგენის შეზღუდვა)1128ამოღებულია 27.10.2016  
ჩუქებით გადაცემული ქონების დღგ-ით დაბეგვრა არაა სავალდებულო თუ მიმღები აგრძელებს იგივე საქმიანობას და გადაცემისთანავე დარეგისტრირდა დღგ-ს გადამხდელად1129ამოღებულია 10.10.2014  
ჩუქებით გადაცემული ქონების დღგ-ით დაბეგვრა (ჩუქებით გადაცემა არაა საქმიანობა, მაგრამ იმავე საქმეს თუ არ აგრძელებს უქმდება გამჩუქებლის მიერ მიღებული ჩათვლა)1130ამოღებულია 13.08.2013  
დღგ-ით დასაბეგრი ობიექტი (ჩამოწერილია იმაზე მეტი, ვიდრე მიწოდებულად არის ნაჩვენები)1131ამოღებულია 13.08.2013  
სასწავლო დაწესებულების მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრა1132ამოღებულია 29.12.2010  
საგადასახადო ა/ფაქტურის გასწორება, რომელიც არ ეხება დღგ-ს თანხას 1133ამოღებულია 01.01.2016  
დღგ-ის ჩათვლა მომსახურებაზე, რომელიც რეგისტრაციის თარიღისათვის არ იყო ნაშთად113410.11.2015 29.11.2010
დღგ-ის ჩათვლა საბაჟო დეკლარაციით, როდესაც საქონელი არ იყო ნაშთად რეგისტრაციის თარიღისათვის1135ამოღებულია 13.08.2013  
გადამხდელის ვალდებულებების შეუსრულებლობა (სპეცების დანართის წარუდგენლობაზე ჯარიმდება 144-ე მუხლით)1136ამოღებულია 01.01.2016  
უკუდაბეგვრა (შეცდომით დასაბეგრი ბაზა ერთიდაიგივე იყო საშემოსავლოსთვისაც და დღგ-სთვისაც)113710.11.2015 29.12.2010
უკუდაბეგვრა (2009 წელს გაწეულ მომსახურებაზე 2010 წელს მიღებული ინვოისით არასწორად აღიარა ხარჯად ამავე წელს) 113829.12.2010  
დღგ-ის უკუდაბეგვრის ჩათვლების კორექტირება (სახაზინო კოდის არასწორად - ნაცვლად უკუდღგ-სი დღგ-ს მითითება არაა უკუდღგ-ის არჩათვლის საფუძველი 113910.11.2015 29.12.2010
წარმომადგენლობით ხარჯებზე მიღებული დღგ-ის ჩათვლების გაუქმება 114022.09.201529.12.2010 
დღგ შერეულ ოპერაციებზე1141ამოღებულია 13.08.2013  
დღგ-ით დასაბეგრი თანხის განსაზღვრა (საკომპენსაციო თანხის შეცვლა დღგ-ს რეგისტრაციის მერე თარიღიდან)114210.11.2015 07.04.2011
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა 1143ამოღებულია 10.11.2015  
გრძელვადიანი კონტრაქტის შემთხვევაში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტი114410.11.2015 07.04.2011
კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით კუთვნილი დღგ-ის ჩათვლა (90 დღიანი შეზღუდვა არ გულისხმობს ოპერაციის პერიოდისა და კორექტირების პერიოდებს შორის დროს)1145ამოღებულია 27.10.2016  
ცარიელ კონტეინერებთან დაკავშირებული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრა 1146ამოღებულია 13.08.2013  
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია (მანქანების/აქციზური საქონლის იმპორტის დროს, რომლის მიწოდება განთავისუფლებულია დღგ-სგან - დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია არაა სავალდებულო)114706.09.2011  
დაგროვების ბარათებით განხორციელებული ოპერაციები (დაგროვილი ქულების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდებაზე გადახდის წყაროსთან თანხა არ უნდა დააკავოს)114806.09.2011  
დღგ-ის დეკლარაციაში გადასახადის თანხის შემცირება (ჩათვლის გაზრდაზეც ჯარიმა)114906.09.2011  
2005 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი სსკ-ის შესაბამისად გაუქმებული დღგ-ის ჩათვლები (ბარათზე აღრიცხვის წესი)115027.09.2011  
ინდ. მეწარმის საწარმოს მიწოდება (შეღავათი ეხება ინდ. მეწარმესაც)115125.10.2011  
საქონლის პირველადი მიწოდება (ქათმები და წიწილები)115225.10.2011  
საერთაშორისო გადაზიდვის დღგ-ით დაბეგვრა1153ამოღებულია 13.08.2013  
საერთაშორისო გადაზიდვის დღგ-ით დაბეგვრა1154ამოღებულია 13.08.2013  
საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენება (საკუთარი მიწის ღირებულება არ შეიტანება დასაბეგრ თანხაში)115525.10.2011  
დღგ-ის ჩათვლა (წარადგინა ჩასათვლელი ა/ფაქტურები, რომლებიც დააკორექტირა შემდგომ პერიოდებში - ამ შემთხვევაში ვადაში შეზღუდვა არ ეხება)115622.11.2011  
დღგ-ის ჩათვლა (საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობებით დასაბეგრი თანხის ჩათვლას შეზღუდვა არ ეხება, რომელიც შეიძლება აითვალოს ექსპლუატაციაში მიღების თარიღიდან)115722.11.2011  
მეიჯარის მიერ დღგ-ის თანხის ჩათვლა (კომუნალურ გადასახადებზე ხორციელდება დღგ-ის როგორც ჩათვლა, ასევე დაბეგვრა. ამასთანავე მიწოდებაზე გამოიწერება ა/ფაქტურები, რაც არ ითვლება სამართალდარღვევად) 115822.11.2011  
შერეული ოპერაციები (კვერცხი, ლატოკები და მუყაოს ყუთები)115922.11.2011  
დღგ-ის დეკლარაციის დაზუსტება 116024.08.2012 09.12.2011
კურსთა შორის სხვაობაზე დასარიცხი დღგ (2011 წლიდან კორექტირების საფუძველი არაა)116109.12.2011  
საწარმოს მიწოდება (ნაწილის მიწოდება, როდესაც დგინდება, რომ არ იყო დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი)116209.12.2011  
დღგ-ის ჩათვლა სსიპ-ს მიერ (დასაბეგრ ოპერაციებში გამოსაყენებელ ძირითად საშუალებებზე)116309.12.2011  
დანაკლისის დროს დღგ-ის ჩათვლა (ხელფასად არაა ჩათვლილი)116402.02.2012  
დღგ-ის ჩათვლა წარმოებულ არასასაქონლო პროდუქციაზე (მინის ტარა - ლეწი)1165ამოღებულია 10.10.2014  
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია (რეგისტრაციის ვალდებულების წარმოშობის თარიღიდან რეგისტრაციამდე შეძენილის დღგ-ც ჩასათვლელია)1166ამოღებულია 13.08.2013  
დღგ-ის სავალდებულო რეგისტრაციის გაუქმება 1167ამოღებულია 13.08.2013  
გრძელვადიანი კონტრაქტის დღგ-ით დაბეგვრა116820.02.2012  
დასაბეგრი ოპერაციის თანხა 1169ამოღებულია 10.11.2015  
დღგ-ის ჩათვლა დეფექტურ (მოძველებულ) საქონელზე დასაშვებია117020.02.2012  
დღგ-ის ჩათვლა საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობაზე117110.04.2012  
უსასყიდლო იჯარა (მანქანა გაყიდა და შემდეგ თანხის გადაუხდელობის გამო უკან დაიბრუნა)1172ამოღებულია 13.08.2013  
უძრავი ქონების მიწოდების მომენტი ( თუ გადაცემა წინ უსწრებს საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას, მაშინ მიწოდების მომენტად განიხილება გადაცემის მომენტი)117310.04.2012  
შენობა - ნაგებობის და მიწის იჯარა (ლიზინგი) - ერთ სარეგისტრაციო ობიექტად დარეგისტრირებული შენობის და მიწის ცალ-ცალკე ლიზინგის ხელშეკრულებით გადაცემა1174ამოღებულია 13.08.2013  
დღგ-ის ჩათვლა (სამი საანგარიშო პერიოდის ათვლა ოქტომბერი-დეკემბერში გამოწერილზე)117526.04.2012  
პირთა ჯგუფისთვის მომსახურების გაწევისას დღგ-ის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაცია117620.07.2012  
ელექტრონული ფორმით გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურებით ჩათვლის მიღების უფლება 117705.10.2012  
დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა117828.01.2013  
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია117910.10.2014  
დღგ-ის ჩათვლა სასტუმროს მომსახურებაზე 118031.10.2014  
დღგ ამხანაგობის წილის მიწოდებისას118131.10.2014  
უცხოეთის დიპლომატიურ პირებზე მიყიდული საქონლის/მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრა1182ამოღებულია 18.03.2020  
დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა118322.04.2015  
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაწეული განათლების მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრა118421.05.2015  
საგადასახადო ვალდებულების კორექტირების პერიოდი118521.05.2015  
მემკვიდრისთვის ბინის უსასყიდლოდ გადაცემის დღგ-ით დაბეგვრა 118605.06.2015  
დღგ-ის ჩათვლა ძირითადი საშუალებების მიხედვით118721.07.2015  
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრა 118822.09.2015  
დღგ-ის ჩათვლა შეძენილ და ლიზინგით მიღებულ ძირითად საშუალებებზე118928.10.2015  
არარეზიდენტისთვის გაწეული სარეკლამო მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრა119024.11.2015  
სარეკლამო მომსახურებისას დღგ-ის ჩათვლა119124.11.2015  
საწარმოს მიერ საკუთრებაში არსებული აქტივის მიწოდება119224.11.2015  
საკუთარი წარმოების შენობის საწარმოს საწესდებო კაპიტალში შენატანის დღგ-ით დაბეგვრა119324.11.2015  
საწარმოს კაპიტალში შენატანის დღგ-ით დაბეგვრა119424.11.2015  
აქტივის მიწოდება, რომლის მიხედვით გადახდილი დღგ არ იყო ჩათვლილი 119501.01.2016  
იჯარით აღებულ ქონებაზე დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის განსაზღვრა119615.06.2016  
2008 წლის 8 აგვისტოსთვის ძალაში მყოფი მშენებლობის ნებართვით ან/და შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტების მიხედვით განსაზღვრულ ობიექტებში უძრავი ქონების მიწოდების დაბეგვრა 1197119724.06.2016  
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდების დაბეგვრა დღგ-ით 119815.07.2016  
სსიპ-ის მიერ უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრა 119912.08.2016  
ტურისტული პაკეტის მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრა1110025.11.2016  
უკან დაბრუნებულ საქონელზე დღგ-ის ჩათვლის უფლების მიღება1110105.04.2017  
შეღავათი სსკ-ის 309-ე მუხლის 79-ე ნაწილით განსაზღვრულ ობიექტებზე1110205.06.2017  
დამკვეთის ნედლეულით წარმოებული აქციზური საქონლის დღგ-ით დაბეგვრა1110314.06.2017  
შენობა-ნაგებობის კეთილმოწყობის ღირებულების დღგ-ით დაბეგვრა1110414.06.2017  
ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მიწოდებული სარეკლამო საქონლის დღგ-ით დაბეგვრა 1110530.10.2017  
ჯარიმის თანხის დაბეგვრა დღგ-ით1110630.10.2017  
მისაწოდებელი საქონლის საკომპენსაციო თანხის დაბეგვრა 1110727.11.2017  
საქონლის მიწოდებამდე თანხის გადახდისას დღგ-ის ჩათვლა1110827.11.2017  
ფართის გაზრდა სსკ-ის 309-ე მუხლის 79-ე ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში1110914.12.2017  
საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ოპერაციაზე საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრა1111026.12.2017  
საკუთარი წარმოების ძირითადი საშუალების მიხედვით დღგ-ის ჩათვლა1111101.06.2018  
დღგ-ის ჩათვლა გამოვლენილ დანაკლისზე1111213.08.2018  
დღგ-ის ჩათვლა მზა პროდუქციის ნაშთზე1111313.08.2018  
მიღებული დაფინანსების დღგ-ით დაბეგვრა1111413.08.2018  
მსასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრა1111513.08.2018  
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ოპერაციაზე დღგ-ის ვალდებულებების განსაზღვრა1111605.09.2018  
ამხანაგობიდან მიღებული საცხოვრებელი ფართის (ბინების) მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრა1111705.09.2018  
დაბრუნებულ საქონელზე ჩათვლილი დღგ-ის გაუქმება1111805.09.2018  
დღგ-ს ჩათვლა უსასყიდლოდ მიღებულ საქონელზე1111904.06.2019  
გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციისას საფ-ის გამოწერა და დღგ-ის ჩათვლა11120 04.06.2019  
მიღებული „ბონუსის“ დღგ-ით დაბეგვრა 11121 21.05.2020  
მიღებული „ბონუსის“ დღგ-ით დაბეგვრა 11121   05.07.2019
საწარმოს დამოუკიდებლად მოქმედი ქვედანაყოფის მიწოდება1112205.07.2019  
საწარმოს დამოუკიდებლად მოქმედი ქვედანაყოფის მიწოდება1112305.07.2019  
საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ტრანსპორტირება და მიწოდება1112417.12.2019  
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტი1112522.01.2020  
საბაზრო ფასი დღგ-ის მიზნისთვის 1112618.03.2020  
დღგ-ის ჩათვლა საბაჟო დეკლარაციით1112718.03.2020  
დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა 11128 14.04.2020  
დღგ-ის ჩათვლა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთზე1112928.04.2020