ინფორმაციის განახლების თარიღი: 06 ივნისი 2012

გადასახადის სახეები, განაკვეთები და გადახდის ვადები


არსებობს საერთო სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი სახის გადასახადები.
საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადებია:

საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები დაწესებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსით, რომელთა გადახდაც სავალდებულოა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
ადგილობრივი გადასახადებია:


ადგილობრივი გადასახადის შემოღებას ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი განაკვეთების ფარგლებში, რომლის გადახდაც სავალდებულოა შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე. იხილეთ გადასახადის სახეების,განაკვეთებისა და გადახდის პირობების ცხრილი.