საქონლის შენახვის ადგილების კლასიფიკატორი

საბაჟო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონლისა და სატრანსპორტო
საშუალების შენახვა შესაძლებელია საბაჟო საწყობში, საბაჟო ტერმინალში, გაფორმების
ეკონომიკურ ზონაში ან შენახვის სხვა ადგილზე, სადაც არსებობს საქონლის შენახვის
შესაბამისი პირობები.
საქონლის შენახვის ადგილების (საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე მოქმედი საბაჟო
საწყობების, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტების, „ოქროს სიის “ მონაწილეთა საწყობების,
საფოსტო გზავნილების გადამზიდველების საწყობების და საქონლის შენახვის სხვა
ადგილების) კლასიფიკატორი მტკიცდება შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის
უფროსის ბრძანებით და ცხადდება საჯაროდ.

 

ორგანიზაციის კოდი
ორგანიზაციის დასახელება
მისამართი
ტიპი
დანიშნულების კოდი
საწყობის კოდი
ნებართვის მოქმედების ვადა
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
წინა
შემდეგი