ინფორმაციის განახლების თარიღი: 11 თებერვალი 2014

პესტიციდები და აგროქიმიკატები

 

 

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგი 2012 წ


საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგი 2013 წ


საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი 2011 წ

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი 2010 წ

(ცვლილებები და დამატებები)


საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი 2010 წ


საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი 2005-2009 წ


ასაქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგი 

2006-2010 წ