ინფორმაციის განახლების თარიღი: 16 აგვისტო 2012

სათამაშო ბიზნესის ნებართვა

როგორ უნდა მოიპოვოთ სათამაშო ბიზნესის ნებართვა?

ნებართვის მოპოვება საჭიროა ისეთი საქმიანობის განსახორციელებლად, რომელიც რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ.
სათამაშო ბიზნესის ნებართვას გასცემს შემოსავლების სამსახური რისთვისაც ნებართვის მაძიებელი ელექტრონული განაცხადის საშუალებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს.

სათამაშო ბიზნესის სფეროში შემოსავლების სამსახური გასცემს შემდეგი სახის ნებართვებს:
  • სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა
  • სამორინეს მოწყობის ნებართვა
  • აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვა
  • ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვა
  • ლოტოს მოწყობის ნებართვა
  • ბინგოს მოწყობის ნებართვა
  • წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვა.


კანონმდებლობა: 
„კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“