ფინანსთა მინისტრის ბრძანება

ნორმატიული აქტები

 

2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 1 იანვრამდე პერიოდისთვის აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტებზე და 2403 99 900 01 და 2403 99 900 02 კოდებში მითითებულ საქონელზე საცალო სარეალიზაციო ფასის დადგენის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №355

დანართი 1
 

კრიპტოაქტივის და მის მოსაპოვებლად გამოთვლითი სიჩქარის (სიმძლავრის) მიწოდების ოპერაციების გადასახადებით დაბეგვრის თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №201

 

 

„დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირებით დასაბრუნებელი ზედმეტად გადახდილი თანხების ავტომატური დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №42

 

 

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე

 

ბრძანების სრული ვერსია - №241

 

 

„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას სამგზავრო დოკუმენტებში შესაბამისი აღნიშვნების განხორციელებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში ინფორმაციის ასახვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №985-№1187 ერთობლივ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

„„კონტროლის ზონაში სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ პროცედურებისა და სავალდებულო რეგისტრაციის ერთი ფანჯრის პრინციპით განხორციელების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №988-№1188 ერთობლივ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

 

ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №916

 

გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №996

 

საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების,მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის,საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდაღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №994

 

მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილი ფიზიკური პირისათვის საქართველოს რეზიდენტობის მინიჭების წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება

ბრძანების სრული ვერსია - №991- №250

 

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის საქართველოში გადახდილი გადასახადის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №633

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ბრძანების სრული ვერსია - №303

 

საწარმოსათვის/ფინანსური ინსტიტუტისათვის საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის, სპეციალური სავაჭრო კომპანიის და საერთაშორისო საწარმოს სტატუსის მინიჭების/გაუქმების წესის დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №641

 

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №999

 

საშუალო წლიური თანაფარდობის მიხედვით სუსტი კაპიტალიზაციის დადგენის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №232

 

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №1226

 

გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის საბაზრო ფასის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №990

 

დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №220

 

ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების დამატებითი პროცედურების და "გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე" დასართავი საბუთების ნუსხის განსაზღვრის თობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №455

 

კონტროლის ზონაში სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ საბაჟო ფორმალობებისა და სავალდებულო რეგისტრაციის ერთი ფანჯრის პრინციპით განხორციელების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №259

 

ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, ტრანზიტისა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების და ტექნიკური დახმარების სანებართვო მოწმობებისა და ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №291

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

დანართი 4

დანართი 5

დანართი 6

დანართი 7

 

საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის, საბაჟო სანქციის აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების წესის“ დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №254

 

საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №423

 

სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არაალკოჰოლური სასმელების ნუსხის და თითოეული სასმელის სახეობაზე სავალდებულო მარკირების დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №256

 

საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №257

ინსტრუქცია „საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებების და მოვალეობების შესახებ“ (დანართი №1)

ინსტრუქცია „საბაჟო კონტროლის შესახებ“ (დანართი №2)

ინსტრუქცია „საბაჟო ზედამხედველობის შესახებ“ (დანართი №3)

ინსტრუქცია „გარანტიის შესახებ“ (დანართი №4)

ინსტრუქცია „საქონლის შემოტანისა და ზოგადი დეკლარაციის წარდგენის შესახებ“ (დანართი №5)

ინსტრუქცია „საქონლის დროებით შენახვის შესახებ“ (დანართი №6)

ინსტრუქცია „ტრანზიტის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №7)

ინსტრუქცია „საქონლის საბაჟო პროცედურაში ან რეექსპორტში დეკლარირებისა და გაფორმების შესახებ“ (დანართი №8)

ინსტრუქცია „საბაჟო საწყობის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №9)

ინსტრუქცია „თავისუფალი ზონის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №10)

ინსტრუქცია „დროებითი შემოტანის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №11)

ინსტრუქცია „საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებისა და საქონლის მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების პროცედურების შესახებ“ (დანართი №12)

ინსტრუქცია „შიდა გადამუშავების პროცედურის შესახებ“ (დანართი №13)

ინსტრუქცია „გარე გადამუშავების პროცედურის შესახებ“ (დანართი №14)

ინსტრუქცია „ექსპორტის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №15)

ინსტრუქცია „რეექსპორტის შესახებ“ (დანართი №16)

ინსტრუქცია „მილსადენითა და ელექტროგადამცემი ხაზებით გადაადგილებული საქონლის შესახებ“ (დანართი №17)

ინსტრუქცია „საქონლის განკარგვის შესახებ“ (დანართი №18)

დეკლარირების კლასიფიკატორი (დანართი №19)

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №34

 

საქართველოში ლატარიის მომწყობთა საქმიანობის დაბეგვრის და ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №951

 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას სამგზავრო დოკუმენტებში შესაბამისი აღნიშვნების განხორციელებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში ინფორმაციის ასახვის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №258

 

საქონლის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში წარმოებულად მიჩნევის კრიტერიუმების დადგენის შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №263

 

საქონლის საბაჟო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლისას გამოსაყენებელი ფასების მონაცემთა სისტემის“ დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №425