1. ზოგადი ინფორმაცია სამსახურის შესახებ
# ინფორმაციის დასახელება განახლება
1.1 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე ცვლილების შემთხვევაში
2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი
# ინფორმაციის დასახელება განახლება
2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები ცვლილების შემთხვევაში
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები: ცვლილების შემთხვევაში
2.3 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიში ყოველწლიურად
2.4 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა კვარტალურად
2.5 საჩივრის ფორმები/ნიმუშები ცვლილების შემთხვევაში
3. ინფორმაცია სამსახურის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
# ინფორმაციის დასახელება განახლება
3.1 ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სამინისტროში კონკურსის ჩატარების წესებს ცვლილების შემთხვევაში
3.2 შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსის შედეგები ცვლილების შემთხვევაში
3.3 შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში კვარტალურად
4. ინფორმაცია სამსახურის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ
# ინფორმაციის დასახელება განახლება
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა კვარტალურად
4.2 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით. კვარტალურად
4.3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ კვარტალურად
4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები კვარტალურად
5. ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ
# ინფორმაციის დასახელება განახლება
5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები კვარტალურად
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამი) კვარტალურად და ყოველწლიურად
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) კვარტალურად
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით კვარტალურად
5.5 ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი ყოველწლიურად
5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად ყოველწლიურად
5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად ყოველწლიურად
5.8 ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ყოველწლიურად
5.9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად ყოველწლიურად
5.10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია ყოველწლიურად
5.11 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია კვარტალურად
5.12 სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ძალაში შესვლიდან 5 დღეში
5.13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების შესახებ კვარტალურად
6. სამართლებრივი აქტები
# ინფორმაციის დასახელება განახლება
6.1 სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
6.2 საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
7. სხვა საჯარო ინფორმაცია
# ინფორმაციის დასახელება განახლება
7.1 ადმინისტაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია ცვლილების შემთხვევაში
7.2 ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ცვლილების შემთხვევაში
7.3 შემოსავლების სამსახურის მიერ სხვა და სხვა უწყებებთან ინფორმაციის გაცვლის შესახებ მეომრანდუმების/ხელშეკრულებების რეესტრი ცვლილების შემთხვევაში
7.4 მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ცვლილების შემთხვევაში