ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 269 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 269 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 10633 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N 13608 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური აქტივების ქალაქ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 3802 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 12803 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 8853 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 4610 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 11437 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 5582 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური აქტივების ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 47050 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N 46850 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 46431 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 36993 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N36856 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 35325 29.09.2020
„სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 14 აგვისტოს N30722 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომების გასწორების შესახებ ბრძანება N34199 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 28704 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისათვის გადაცემის შესახებ ბრძანება 24031 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 19783 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 17589 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 17065 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 16420 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების თვითმართველი თემის-თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 12299 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური აქტივების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 7489 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 2823 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე _ შემოსავლების სამსახურზე არაფინანსური (ძირითადი და გრძელვადიანი მცირეფასიანი ინვენტარი-ტექნიკა) აქტივების გადაცემის შესახებ ბრძანება 375 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე _ შემოსავლების სამსახურზე არაფინანსური აქტივის (ძირითადი აქტივი) გადაცემის შესახებ ბრძანება N 349 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე _ შემოსავლების სამსახურზე არაფინანსური აქტივების (არამატერიალური აქტივები) გადაცემის შესახებ ბრძანება N 214 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისათვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N24031 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N19783 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N17589 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N17065 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N16420 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების თვითმართველი თემის-თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N12299 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური აქტივების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 7489 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N2823 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N2815 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მცირე ფასიანი მატერიალური საშუალებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 18132 29.09.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N7687 29.09.2020
ძირითადი საშუალებები 2014 წელი (დანართი 1) 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N7269 29.09.2020
პროექტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N47597 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N40517 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული არაფინანსური აქტივების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N39480 29.09.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N26530 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მცირე ფასიანი მატერიალური საშუალებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N18132 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს მთავრობის კანცელარიისთვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N8984 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს მთავრობის კანცელარიისთვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N7271 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N2823 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N2815 29.09.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 1573 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული არაფინანსური აქტივების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N39480 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალების ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N40517 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალების ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე დროებით სარგებლობაში თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ ბრძანება N 45575 29.09.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N47597 29.09.2020
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მცირეფასიანი საშუალებები საქართველო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხულოს რესურსცენტრზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 26532 29.09.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 1573 29.09.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 26530 29.09.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 64641 29.09.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება 29.09.2020
გადაცემა მომსახურების სააგენტოზე მცირეფასიანი მატერიალური ფასეულობების ბრძანება N 7687 29.09.2020
გადაცემა - ძირითადი საშუალებები ბრძანება N 7687 29.09.2020
სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს მთავრობის კანცელარიისათვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N 8984 29.09.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 7687 29.09.2020
სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების მთავრობის კანცელარიისათვის გადაცემის შესახებ 29.09.2020
სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ 29.09.2020
საქ. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 4576 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 1573 29.09.2020
სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ 29.09.2020