ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით.

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ხელშეკრულებების რეესტრი 2016 წლის სრული მონაცემები 29.09.2020
ხელშეკრულებების რეესტრი 2016 წლის 6 თვის მონაცემები 29.09.2020
ხელშეკრულებების რეესტრი 2015 წლის სრული მონაცემები 29.09.2020
ხელშეკრულებების რეესტრი 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 29.09.2020
ხელშეკრულებების რეესტრი 2014 წლის სრული მონაცემები 29.09.2020
ხელშეკრულებების რეესტრი 2014 წლის მესამე კვარტალი 29.09.2020
ელექტრონული ტენდერების რეესტრი 2014 წლის მეორე კვარტალი 29.09.2020
ხელშეკრულებების რეესტრი 2014 წლის მეორე კვარტალი 29.09.2020
ხელშეკრულებების რეესტრი- დაფინანსების წყარო საკუთარი სახსრები 29.09.2020
შესყიდვების ბიუჯეტი 2013 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურის შესყიდვები 2013 29.09.2020