ინფორმაციის განახლების თარიღი: 06 თებერვალი 2019

იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლებულია

აქციზისაგან გათავისუფლება არსებობს ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე

დღგ-ისგან გათავისუფლება

 

იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლებულია

 

- საქონლის იმპორტი სტიქიური უბედურებისა და კატასტროფის ლიკვიდაციის, აგრეთვე ჰუმანიტარული დახმარების მიზნით;

- იმ საქონლის იმპორტი, რომელიც გათვალისწინებულია გრანტის შესახებ ხელშეკრულებით, საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული წესით;

- იმ საქონლის იმპორტი, რომელიც ფინანსდება გრანტებით ან უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოს ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გაცემული შეღავათიანი კრედიტით, რომელიც არანაკლებ 25 პროცენტის ოდენობით შეიცავს გრანტის ელემენტს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გრანტის ელემენტს გაიანგარიშებს საქართველოს პარლამენტის დადგენილების შესაბამისად;

 - ფიზიკური პირის მიერ:

ა) კალენდარულ დღეში ერთხელ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 02, 04, 06−12, 15−21 ჯგუფებისა და 0302−0307, 2201−2202 სასაქონლო პოზიციების შესაბამისი ჯამური თანხით 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის კვების პროდუქტების იმპორტი (მათ შორის, საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში), რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

ბ) 30 კალენდარულ დღეში ერთხელ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფებით (საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული საქონლის გარდა) გათვალისწინებული 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი არ არის;

გ) მგზავრის მიერ 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 02 კოდით გათვალისწინებული 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 კოდით გათვალისწინებული 10 ცალი კაფსულის და მსგავსი სახის პროდუქტის ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული 50 მლ საქონლის იმპორტი, რომელიც მგზავრის გადაყვანისას ბარგით ან/და ხელბარგით გადაიზიდება და რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის არ არის განკუთვნილი;

დ) მგზავრის მიერ ჯამურად 1 ლიტრი 22% და 22%-ზე მეტი ალკოჰოლის შემცველობის ალკოჰოლიანი სასმელის ან 80% და  80%-ზე მეტი ალკოჰოლის შემცველობის არადენატურირებული ეთილის სპირტის ან  2 ლიტრი 22%-ზე ნაკლები ალკოჰოლის შემცველობის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული ალკოჰოლიანი სასმელის (გარდა ლუდისა და ღვინისა) სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის ალკოჰოლიანი სასმელის (გარდა ლუდისა და ღვინისა) წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან 4 ლიტრი ღვინის და 16 ლიტრი ლუდის იმპორტი, რომლებიც მგზავრის გადაყვანისას ბარგით ან/და ხელბარგით გადაიზიდება და რომლებიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის არ არის განკუთვნილი;

ე) უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგ საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის მიერ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების (გარდა 87-ე ჯგუფისა) შესაბამისი 15 000 ლარის ღირებულების საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის, ხოლო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან ან საკონსულო დაწესებულებიდან როტაციის წესით სამუშაო მივლინებიდან გამოწვეული დიპლომატიური თანამდებობის პირისათვის – დამატებით მის მიერ პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონლის (ოჯახზე თითო სატრანსპორტო საშუალების, მაცივრის, კომპიუტერისა და ტელევიზორის) იმპორტი;

ვ) საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლისას (რაც დასტურდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით) საქონლის (მათ შორის, ავეჯის, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების საქონლის, ოჯახზე ერთი სატრანსპორტო საშუალების) იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

ზ) საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის (საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული საქონლის გარდა) იმპორტი, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი არ არის, აგრეთვე 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 02 კოდით გათვალისწინებული 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 კოდით გათვალისწინებული 10 ცალი კაფსულის და მსგავსი სახის პროდუქტის ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის            3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული 50 მლ საქონლის იმპორტი, აგრეთვე 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;

თ) საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის  28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 3 000 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

- ბავშვთა კვების პროდუქტებისა და დიაბეტური კვების იმ პროდუქტების იმპორტი, რომლებიც მარკირებულია ასეთად საბითუმო და საცალო წესით მიწოდებისათვის; რენტგენის ფირების, ინსულინის შპრიცების (ნემსების), გლუკომეტრების, სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების იმპორტი;

- საერთაშორისო საავიაციო რეისებისა და საერთაშორისო საზღვაო რეისების განსახორციელებლად ბორტზე მიწოდებისთვის განკუთვნილი საქონლის იმპორტი, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ფარგლებში სამოქალაქო საავიაციო რეისებისა და საავიაციო სამუშაოების განსახორციელებლად ბორტზე მიწოდებისთვის განკუთვნილი საწვავის, საპოხი და სხვა დამხმარე საშუალებების იმპორტი;

- „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა-დანადგარების, სატრანსპორტო საშუალებების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების იმპორტი;

- უსასყიდლოდ ჩამორთმეული, კონფისკებული, უპატრონო და სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადავიდა სახელმწიფოს განკარგვაში ან საკუთრებაში;

- 2023 წლის 1 იანვრამდე თამბაქოს ნედლეულის იმპორტი;

- საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის პირველი ნაწილის „პ“ ქვეპუნქტისა და იმავე მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“, „დ“, „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტების მოთხოვნების შესაბამისად საქონლის იმპორტი და დროებითი შემოტანა;

- საქონლის მიმართ გამოყენებული სასაქონლო ოპერაციები (გარდა ამ მუხლით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტისა და დროებითი შემოტანისა) საგადასახადო კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, აგრეთვე თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში საქონლის განთავსება;

- თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში წარმოებული საქონლის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან იმპორტი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრს უფლება აქვს, დაადგინოს საქონლის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში წარმოებულად მიჩნევის კრიტერიუმები;

- საგადასახადო კოდექსის 223-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად დაბრუნებული საქონლის იმპორტი;

- საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში (გარდა ამ მუხლის „დ.ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის (საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული საქონლის გარდა) იმპორტი, აგრეთვე 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 02 კოდით გათვალისწინებული 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 კოდით გათვალისწინებული 10 ცალი კაფსულის და მსგავსი სახის პროდუქტის ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული 50 მლ საქონლის იმპორტი, აგრეთვე 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 1704 90 510 00, 2207 10 000 00, 2501 00 310 00, 2501 00 510 00, 2506, 2507, 2508, 2509, 2511, 2522, 2524, 2525, 2526 (გარდა 2526 20 000 00), 6805 20 000 00 და 6805 30 800 00 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები.

         - „თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ“ 1994 წლის 15 აპრილის საერთაშორისო შეთანხმების მონაწილე სახელმწიფოს ტერიტორიაზე წარმოშობილი საქონლის აღნიშნული სახელმწიფოდან იმპორტი, მიუხედავად საქონლის გადაადგილების მარშრუტისა (ექსპორტიორი ქვეყნის ტერიტორიიდან საქონლის გადაადგილებისას  აღნიშნული შეთანხმების არამონაწილე სახელმწიფოს ტერიტორიის გავლის მიუხედავად).

           

შენიშვნა:

1. თუ ფიზიკური პირის მიერ შემოტანილი ან საფოსტო გზავნილით შემოტანილი ალკოჰოლიანი სასმელის ან/და თამბაქოს ნაწარმის ან/და საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული საქონლის ოდენობა აღემატება ზემოაღნიშნულ ზღვრულ ოდენობას, იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლება გამოიყენება საქონლის ზემოთ მითითებული ზღვრული ოდენობის ფარგლებში.

2. თამბაქოს ნაწარმზე საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობის უფლება ფიზიკურ პირს 18 წლის ასაკიდან წარმოეშობა.

3. თამბაქოს ნაწარმსა და ალკოჰოლიან სასმელებზე ჩაითვლება, რომ საქონელი ეკონომიკური საქმიანობისათვის არ არის განკუთვნილი, თუ მისი იმპორტი ერთჯერადია და იგი განკუთვნილია მგზავრის პირადი ან მისი ოჯახის წევრების მიერ მოხმარებისთვის ან/და ჩუქებისთვის. ამასთანავე, საქონლის იმპორტი ერთჯერადია, თუ ადგილი აქვს საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში 1 კალენდარული დღის განმავლობაში, ხოლო სხვა შემთხვევაში − 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ამ საქონლის  იმპორტის არაუმეტეს 1 შემთხვევას.  

აქციზისაგან გათავისუფლება არსებობს ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე

 

 

ჩათვლის უფლების გარეშე აქციზისაგან გათავისუფლებულია:

 

- მგზავრის მიერ 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 02 კოდით გათვალისწინებული 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 კოდით გათვალისწინებული 10 ცალი კაფსულის და მსგავსი სახის პროდუქტის ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული 50 მლ საქონლის იმპორტი, რომელიც მგზავრის გადაყვანისას ბარგით ან/და ხელბარგით გადაიზიდება და რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის არ არის განკუთვნილი;

- საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 02 კოდით გათვალისწინებული 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 კოდით გათვალისწინებული 10 ცალი კაფსულის და მსგავსი სახის პროდუქტის ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული 50 მლ საქონლის იმპორტი, აგრეთვე 4 ლიტრი ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;

- მგზავრის მიერ ჯამურად 1 ლიტრი 22% და 22%-ზე მეტი ალკოჰოლის შემცველობის ალკოჰოლიანი სასმელის ან 80% და 80%-ზე მეტი ალკოჰოლის შემცველობის არადენატურირებული ეთილის სპირტის ან 2 ლიტრი 22%-ზე ნაკლები ალკოჰოლის შემცველობის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული ალკოჰოლიანი სასმელის (გარდა ლუდისა და ღვინისა) სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის ალკოჰოლიანი სასმელის (გარდა ლუდისა და ღვინისა) წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, აგრეთვე 16 ლიტრი ლუდის იმპორტი, რომელიც მგზავრის გადაყვანისას ბარგით ან/და ხელბარგით გადაიზიდება და რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის არ არის განკუთვნილი;

- საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემომსვლელი პირის ავტოსატრანსპორტო საშუალების იმ სტანდარტულ ავზში არსებული საწვავი, რომელიც ძრავის კვების სისტემასთან კონსტრუქციულად და ტექნოლოგიურად არის დაკავშირებული;

- პირადი მოხმარების საგნებისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების იმპორტი ან დროებითი შემოტანა, რომლებიც განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სამუშაოებში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის;

- იმ საქონლის იმპორტი ან დროებითი შემოტანა, რომელიც განკუთვნილია უცხოეთის დიპლომატიურ და მათთან გათანაბრებულ წარმომადგენლობათა ოფიციალური სარგებლობისათვის, ამ წარმომადგენლობათა დიპლომატიური და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის, იმ სახით, რა სახითაც ასეთი გათავისუფლება გათვალისწინებულია შესაბამისი საერთაშორისო შეთანხმებებით, რომელთა მონაწილეც არის საქართველო;

- საერთაშორისო საავიაციო რეისებისა და საერთაშორისო საზღვაო რეისების განსახორციელებლად ბორტზე მიწოდებისთვის განკუთვნილი საქონლის იმპორტი, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ფარგლებში სამოქალაქო საავიაციო რეისებისა და საავიაციო სამუშაოების განსახორციელებლად ბორტზე მიწოდებისთვის განკუთვნილი საწვავის, საპოხი და სხვა დამხმარე საშუალებების იმპორტი ან/და მიწოდება;

- „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განსახორციელებლად ნავთობპროდუქტების იმპორტი;

- მისართის, გამხსნელის, ანტიდეტონატორის (2707 10 100 00 – 2707 50 900 00 (გარდა 2707 40 000 00);2707 99 800 00; 2712 20 100 00; 2712 20 900 00; 2902 11 100 00– 2902 30 900 00; 2905 11 000 00– 2905 16 800 00; 3811 11 100 00– 3811 90 000 00; 3814 00 100 00– 3814 00 900 00) იმპორტი, თუ იგი არ გამოიყენება აქციზური საქონლის წარმოებისათვის. აღნიშნული საქონლის იმპორტისას გადაიხდევინება აქციზი, ხოლო აქციზის დეკლარაციის წარდგენის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია დაიბრუნოს ან/და მომავალი გადასახადების ვალდებულებათა ანგარიშში ჩაითვალოს აქციზის გადახდილი თანხა;

- უცხო ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან ან საკონსულო დაწესებულებიდან როტაციის წესით სამუშაო მივლინებიდან გამოწვეული დიპლომატიური თანამდებობის პირის პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი  მიერ მსუბუქი ავტომობილის იმპორტი;

-  საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლისას (რაც დასტურდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით) მსუბუქი ავტომობილის იმპორტი,  რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

- დაბრუნებული აქციზური საქონლის იმპორტი;

- საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა და საკონსულო დაწესებულებათა ქონების იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ქარხნულად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მიერ გამოყენებისათვის, თუ სატრანსპორტო საშუალების იმპორტის განმახორციელებელი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც სავარძელ-ეტლით გადაადგილებას საჭიროებს. შეღავათის გამოყენების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით. აღნიშნული შეღავათი შესაბამისმა პირმა შეიძლება გამოიყენოს 3 წელიწადში ერთხელ;

- ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად გამოყენებული ალკოჰოლიანი სასმელი (სითხე);

- ალკოჰოლიანი სასმელი, გამოყენებული სასმელის დასამზადებლად, რომელშიც ალკოჰოლის შემცველობა 1.2%-ს არ აღემატება.

 

ჩათვლის უფლებით აქციზისაგან გათავისუფლებულია:

 

- აქციზური საქონლის ექსპორტი მხოლოდ იმ საანგარიშო პერიოდისათვის, რომლისთვისაც გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს შემდეგ დოკუმენტებს:

ა) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაში აღნიშნული აქციზის თანხის მომწოდებლისათვის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს (იმ შემთხვევაში, თუ ექსპორტირებული აქციზური საქონლის წარმოებისათვის გამოყენებულ იქნა სხვა პირის მიერ წარმოებული სხვა აქციზური საქონელი (ნედლეული));

ბ) საბაჟო დეკლარაციას საქონლის ექსპორტში გაშვების შესახებ;

  • საქართველოს საქონლის მიწოდება თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში რეალიზაციისათვის.
 

დღგ-ისგან გათავისუფლება

 

დღგ-ისგან გათავისუფლება არსებობს ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე.

ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლებით გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ის დარიცხვას (არ იბეგრება) და გამოიყენება ჩათვლის უფლება.

ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლების გარეშე გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ის დარიცხვას (არ იბეგრება) და არ გამოიყენება ჩათვლის უფლება.

 

 

ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი საქონლის მიწოდება, იმპორტი ან დროებითი შემოტანა:

 

- ეროვნული ან/და უცხოური ვალუტის (გარდა ნუმიზმატიკური ან საკოლექციო მიზნებით გამოსაყენებლად გათვალისწინებულისა), ფასიანი ქაღალდების იმპორტი;

- საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის გადასაცემი ოქროსა და ოქროს ზოდების იმპორტი;

- განძეულობის, სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული უძრავი ქონების იმპორტი, რომელთა რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები შეიტანება ბიუჯეტში;

- სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების იმპორტი;

- ფიზიკური პირის მიერ:

ა) კალენდარულ დღეში ერთხელ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 02, 04, 06−12, 15−21 ჯგუფებისა და 0302−0307, 2201−2202 სასაქონლო პოზიციების შესაბამისი ჯამური თანხით 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის კვების პროდუქტების იმპორტი (მათ შორის, საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში), რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

ბ) 30 კალენდარულ დღეში ერთხელ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფებით (საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული საქონლის გარდა) გათვალისწინებული 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი არ არის;

გ) მგზავრის მიერ 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 02 კოდით გათვალისწინებული 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 კოდით გათვალისწინებული 10 ცალი კაფსულის და მსგავსი სახის პროდუქტის ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული 50 მლ საქონლის იმპორტი, რომელიც მგზავრის გადაყვანისას ბარგით ან/და ხელბარგით გადაიზიდება და რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის არ არის განკუთვნილი;

დ) მგზავრის მიერ ჯამურად 1 ლიტრი 22% და 22%-ზე მეტი ალკოჰოლის შემცველობის ალკოჰოლიანი სასმელის ან 80% და  80%-ზე მეტი ალკოჰოლის შემცველობის არადენატურირებული ეთილის სპირტის ან  2 ლიტრი 22%-ზე ნაკლები ალკოჰოლის შემცველობის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული ალკოჰოლიანი სასმელის (გარდა ლუდისა და ღვინისა) სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის ალკოჰოლიანი სასმელის (გარდა ლუდისა და ღვინისა) წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან 4 ლიტრი ღვინის და 16 ლიტრი ლუდის იმპორტი, რომლებიც მგზავრის გადაყვანისას ბარგით ან/და ხელბარგით გადაიზიდება და რომლებიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის არ არის განკუთვნილი;

ე) უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგ საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის მიერ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების (გარდა 87-ე ჯგუფისა) შესაბამისი 15 000 ლარის ღირებულების საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის, ხოლო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან ან საკონსულო დაწესებულებიდან როტაციის წესით სამუშაო მივლინებიდან გამოწვეული დიპლომატიური თანამდებობის პირისათვის – დამატებით მის მიერ პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონლის (ოჯახზე თითო სატრანსპორტო საშუალების, მაცივრის, კომპიუტერისა და ტელევიზორის) იმპორტი;

ვ) საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლისას (რაც დასტურდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით) საქონლის (მათ შორის, ავეჯის, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების საქონლის, ოჯახზე ერთი სატრანსპორტო საშუალების) იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

ზ) საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის (საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული საქონლის გარდა) იმპორტი, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი არ არის, აგრეთვე 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 02 კოდით გათვალისწინებული 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 კოდით გათვალისწინებული 10 ცალი კაფსულის და მსგავსი სახის პროდუქტის ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული 50 მლ საქონლის იმპორტი, აგრეთვე 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;

თ) საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში      საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის  28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 3 000 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

- საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში (გარდა ფიზიკური პირის მიერ შემოტანის შემთხვევისა) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის (საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული საქონლის გარდა) იმპორტი, აგრეთვე 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 02 კოდით გათვალისწინებული 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 კოდით გათვალისწინებული 10 ცალი კაფსულის და მსგავსი სახის პროდუქტის ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) იმპორტი, ან ამ ქვეპუნქტში მითითებული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა (პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი 100-ს არ აღემატება, ან საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 90 980 01 კოდით გათვალისწინებული 50 მლ საქონლის იმპორტი, აგრეთვე 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 4801, 4802 55, 4802 61 100 00 და 4810 22 კოდებში მითითებული საქონლის იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 1211 90 980 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციით გათვალისწინებული ძირტკბილას ფესვები, 1211 20 000 00, 1301 20 000 00 და 1301 90 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციებით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაუსუფთავებელი შელაქი, 1504 20, 1515 30, 1520 00 000 00, 1702 11 000 00, 3912 12 000 00, 3912 31 000 00, 7010 10 000 00, 7010 90 790 00 და 9602 00 000 00 (ჟელატინის კაფსულები) კოდებში მითითებული საქონლის იმპორტი;

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი ნუსხის მიხედვით სამკურნალო (ფარმაცევტული) მიზნებისათვის განკუთვნილი საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე და 29-ე ჯგუფებით გათვალისწინებული ნედლეულისა და სუბსტანციების, 30-ე ჯგუფით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი:

სამკურნალო (ფარმაცევტული) მიზნებისათვის განკუთვნილი, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე და 29-ე ჯგუფებში შემავალი ნედლეულისა და სუბსტანციების ნუსხა, რომელთა იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან:

 

სეს ესნ კოდი

არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათ მიწათა ლითონების, რადიოაქტიური ელემენტებისა ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები

 

I. ქიმიური ელემენტები

2801 20 000 00

– იოდი

2802 00 000 00

გოგირდი სუბლიმირებული ან დალექილი; გოგირდი კოლოიდური

2803 00 100 00

– მეთანის მური

2804 40 000 00

– ჟანგბადი

 

II. არაორგანული მჟავები და არალითონების არაორგანული ნაერთები ჟანგბადებთან

2806 10 000 00

– წყალბადის ქლორიდი (მარილმჟავა)

2809 10 000 00

– დიფოსფორის პენტაოქსიდი

2809 20 000 00

– ფოსფორმჟავა და პოლიფოსფორმჟავები

2810 00 100 00

– დობორის ტრიოქსიდი

2810 00 900 00

– დანარჩენი

2811 22 000 00

– – სილიციუმის დიოქსიდი

2811 29 300 00

– – – აზოტის ოქსიდები

 

III. არალითონების ნაერთები ჰალოგენებთან ან გოგირდთან

2812 10 110 00

– – – ფოსფორის ოქსიდ ტრიქლორიდი (ქლოროვანი ფოსფორილი)

2812 10 150 00

– – – ფოსფორის ტრიქლორიდი

2812 10 160 00

– – – ფოსფორის პენტაქლორიდი

2812 10 180 00

– – – დანარჩენი

2812 10 910 00

– – – დიგოგირდის დიქლორიდი

2812 10 930 00

– – – გოგირდის დიქლორიდი

2812 10 940 00

– – – ფოსგენი (კარბონილქლორიდი)

2812 10 950 00

– – – თიონილის დიქლორიდი (თიონილქლორიდი)

2812 10 990 00

– – – დანარჩენი

 

IV. არაორგანული ფუძეები, ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები

2814 20 000 00

– ამიაკი წყალხსნარში

2815 12 000 00

– – წყალხსნარში (ნატრის თუთქი ან თხევადი სოდა)

2815 20 900 00

– – წყალხსნარში (კალიუმის თუთქი ან თხევადი პოტაში)

2816 10 000 00

– მაგნიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდი

2817 00 000 00

თუთიის ოქსიდი; თუთიის პეროქსიდი

2818 30 000 00

– ალუმინის ჰიდროქსიდი

2821 10 000 00

– რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები

2823 00 000 00

ტიტანის ოქსიდები

2825 10 000 00

– ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები

2825 20 000 00

– ლითიუმის ოქსიდი და ჰიდროქსიდი

2825 90 800 00

– – დანარჩენი

 

V. არაორგანული მჟავებისა და ლითონების მარილები და პეროქსომარილები

2826 19 100 00

– – – ამონიუმის ან ნატრიუმის

2827 10 000 00

– ამონიუმის ქლორიდი

2827 20 000 00

– კალციუმის ქლორიდი

2827 31 000 00

– – მაგნიუმის

2827 32 000 00

– – ალუმინის

2827 39 200 00

– – – რკინის

2827 51 000 00

– – ნატრიუმისა ან კალიუმის ბრომიდები

2827 60 000 00

– იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები

2828 10 000 00

– კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური და კალციუმის ჰიპოქლორიტები დანარჩენი

2829 90 100 00

– – პერქლორატები

2830 90 110 00

– – კალციუმის, სტიბიუმისა ან რკინის სულფატები

2832 30 000 00

– თიოსულფატები

2833 11 000 00

– – დინატრიუმის სულფატი

2833 21 000 00

– – მაგნიუმის

2833 25 000 00

– – სპილენძის

2833 27 000 00

– – ბარიუმის

2833 29 500 00

– – – რკინის

2833 29 900 00

– – – დანარჩენი

2833 30 000 00

– შაბი

2834 10 000 00

– ნიტრიტები

2834 21 000 00

– – კალიუმის

2834 29 800 00

– – – დანარჩენი

2835 31 000 00

– – ნატრიუმის ტრიფოსფატი (ნატრიუმის ტრიპოლიფოსფატი)

2836 20 000 00

– დინატრიუმის კარბონატი

2836 30 000 00

– ნატრიუმის წყალბადკარბონატი (ნატრიუმის ბიკარბონატი)

2836 50 000 00

– კალციუმის კარბონატი

2836 91 000 00

– – ლითიუმის კარბონატები

2836 99 110 00

– – – – მაგნიუმის; სპილენძის

2839 11 000 00

– – ნატრიუმის მეტასილიკატები

2840 11 000 00

– – უწყლო

2840 19 100 00

– – – დინატრიუმის ტეტრაბორატის პენტაჰიდრატი

2840 20 100 00

– – ნატრიუმის ბორატები უწყლო

2841 61 000 00

– – კალიუმის პერმანგანატი

2841 90 850 00

– – დანარჩენი

2842 10 000 00

– სილიკატები ორმაგი ან კომპლექსური, გასაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის ალუმოსილიკატების ჩათვლით

2842 90 100 00

– – მარილები, ორმაგი მარილები ან კომპლექსური მარილები სელენისა ან ტელურის მჟავებისა

 

VI. სხვადასხვა არაორგანული პროდუქტები

2843 10 100 00

– – ვერცხლი

2843 21 000 00

– – ვერცხლის ნიტრატი

2843 30 000 00

– ოქროს ნაერთები

2843 90 100 00

– – ამალგამები

2846 10 000 00

– ცერიუმის ნაერთები

2846 90 000 00

– დანარჩენი

2847 00 000 00

წყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან გაუმყარებელი

2849 10 000 00

– კალციუმის

2849 20 000 00

– სილიციუმის

2849 90 100 00

– – ბორის

2849 90 300 00

– – ვოლფრამის

2849 90 500 00

– – ალუმინის; ქრომის; მოლიბდენის; ვანადიუმის; ტანტალის; ტიტანის

2849 90 900 00

– – დანარჩენი

2853 00 100 00

– დისტილირებული და კონდუქტომეტრული წყალი და ანალოგიური სისუფთავის წყალი

 

ორგანული ქიმიური ნაერთები

 

I. ნახშირწყალბადები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული, წარმოებულები

2903 11 000 00

– – ქლორმეთანი (მეთილქლორიდი) და ქლორეთანი (ეთილქლორიდი)

2903 13 000 00

– – ქლოროფორმი (ტრიქლორმეთანი)

2903 19 100 00

– – – 1,1,1-ტრიქლორეთანი (მეთილქლოროფორმი)

 

II. სპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2905 22 900 00

– – – დანარჩენი

2905 31 000 00

– – ეთილენგლიკოლი (ეთანდიოლი)

2905 32 000 00

– – პროპილენგლიკოლი (პროპან-1,2-დიოლი)

2905 42 000 00

– – პენტაერითრიტი

2905 43 000 00

– – მანიტი

2905 44 110 00

– – – – D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები, D-გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით

2905 44 910 00

– – – – D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები, D-გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით

2905 45 000 00

– – გლიცერინი

2905 59 910 00

– – – – 2,2-ბის(ბრომეთილი)პროპანდიოლი

2906 11 000 00

– – მენთოლი

2906 13 100 00

– – – სტერინები

2906 13 900 00

– – – ინოზიტები

2906 19 000 00

– – დანარჩენი

2906 21 000 00

– – ბენზილის სპირტი

 

III. ფენოლები, ფენოლსპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2907 11 000 00

– – ფენოლი (ჰიდროქსიბენზოლი) და მისი მარილები

2907 12 000 00

– – კრეზოლები და მათი მარილები

2907 15 100 00

– – – 1-ნაფტოლი

2907 21 000 00

– – რეზორცინი და მისი მარილები

2907 22 000 00

– – ჰიდროქინონი (ქინოლი) და მისი მარილები

2908 91 000 00

– – დინოსები (ISO) და მისი მარილები

2908 99 000 00

– – დანარჩენი

 

IV. მარტივი ეთერები, სპირტების, მარტივი ეთერების, კეტონების პეროქსიდები, სამწევრა რგოლიანი ეპოქსიდები, აცეტალები და ნახევარაცეტალები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2909 11 000 00

– – დიეთილის ეთერი მარტივი

2909 41 000 00

– – 2,2'-ოქსიდიეთანოლი ეთერი (დიეთილენგლიკოლი, დიგლიკოლი)

2909 43 000 00

– – ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, მარტივი მონობუთილური

2909 44 000 00

– – ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, მარტივი მონოალკილური, დანარჩენი

 

V. ნაერთები ალდეჰიდურ ფუნქციურ ჯგუფთან

2912 11 000 00

– – მეთანალი (ფორმალდეჰიდი)

2912 12 000 00

– – ეთანალი (აცეტალდეჰიდი)

2912 21 000 00

– – ბენზალდეჰიდი

2912 60 000 00

– პარაფორმალდეჰიდი

 

VI. ნაერთები კეტონურ და ნაერთები ქინონურ ფუნქციურ ჯგუფებთან

2914 11 000 00

– – აცეტონი

2914 29 000 00*

 – – დანარჩენი  (ქაფური)

2914 61 000 00

– – ანტრაქინონი

2914 69 100 00

– – – 1,4-ნაფტოქინოლი

 

VII. კარბონმჟავები და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2915 11 000 00

– – ჭიანჭველმჟავა

2915 12 000 00

– – ჭიანჭველმჟავას მარილები

2915 13 000 00

– – ჭიანჭველმჟავას რთული ეთერები

2915 21 000 00

– – ძმარმჟავა

2915 24 000 00

– – ძმრის ანჰიდრიდი

2915 29 000 00

– – დანარჩენი

2915 31 000 00

– – ეთილაცეტატი

2915 50 000 00

– პროპიონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2915 70 150 00

– – პალმიტინმჟავა

2915 70 200 00

– – პალმიტინმჟავას მარილები და რთული ეთერები

2915 70 250 00

– – სტეარინმჟავა

2915 70 300 00

– – სტეარინმჟავას მარილები

2915 70 800 00

– – სტეარინმჟავას რთული ეთერები

2915 90 100 00

– – ლაურინმჟავა

2916 12 100 00

– – – მეთილაკრილატი

2916 13 000 00

– – მეთაკრილმჟავა და მისი მარილები

2916 14 100 00

– – – მეთილმეთაკრილატი

2916 15 000 00

– – ოლეინის, ლინოლისა ან ლინოლენის მჟავები, მათი მარილები და რთული ეთერები

2916 19 100 00

– – – უნდეცილმჟავები, მათი მარილები და რთული ეთერები

2916 31 000 00

– – ბენზომჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2916 34 000 00

– – ფენილძმარმჟავა და მისი მარილები

2916 39 000 00*

– – დანარჩენი (ფენილძმარმჟავას რთული ეთერები)

2917 11 000 00

– – მჟაუნმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2917 12 100 00

– – – ადიპინმჟავა და მისი მარილები

2917 12 900 00

– – – ადიპინმჟავას რთული ეთერები

2917 19 100 00

– – – მალონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2917 35 000 00

– – ფტალის ანჰიდრიდი

2917 36 000 00

– – ტერეფტალმჟავა და მისი მარილები

2918 11 000 00

– – რძის მჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2918 12 000 00

– – ღვინის მჟავა

2918 13 000 00

– – ღვინის მჟავას მარილები და რთული ეთერები

2918 14 000 00

– – ლიმონმჟავა

2918 15 000 00

– – ლიმონმჟავას მარილები და რთული ეთერები

2918 16 000 00

– – გლუკონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2918 19 300 00

– – – ქოლის მჟავა, 3-a, 12-a-დიჰიდროქსი-5-b-ქოლან-24-იანი მჟავა (დეზოქსიქოლის მჟავა), მათი მარილები და რთული ეთერები

2918 21 000 00

– – სალიცილმჟავა და მისი მარილები

2918 22 000 00

– – ო-აცეტისალიცილმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2918 23 100 00

– – – მეთილსალიცილატი და ფენილსალიცილატი (სალოლი)

2918 29 300 00

– – – 4-ჰიდროქსიბენზომჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2918 29 800 00

– – – დანარჩენი

 

VIII. არალითონების არაორგანული მჟავების რთული ეთერები, მათი მარილები და მათი ჰალოგინირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2920 90 100 00

– – გოგირდმჟავას და ნახშირმჟავას რთული ეთერები და მათი მარილებ; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტვრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

 

IX. ნაერთები აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფით

2921 11 100 00

– – – მეთილამინი, დი- ან ტრიმეთილამინი

2921 19 100 00

– – – ტრიეთილამინი და მისი მარილები

2921 19 300 00

– – – იზოპროპილამინი და მისი მარილები

2921 19 500 00

– – – დიეთილამინი და მისი მარილები

2921 21 000 00

– – ეთილენდიამინი და მისი მარილები

2921 22 000 00

– – ჰექსამეთილენდიამინი და მისი მარილები

2921 41 000 00

– – ანილინი და მისი მარილები

2921 42 100 00

– – – ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული და ნიტროზირებული წარმოებულები და მათი მარილები

2921 44 000 00

– – დიფენილამინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2921 45 000 00

– – 1-ნაფთილამინი (a-ნაფთილამინი), 2-ნაფთილამინი (b-ნაფთილამინი) და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2921 46 000 00

– – ამფეტამინი (INN), ბენზფეტამინი (INN), დექსამფეტამინი (INN), ეთილამფეტამინი (INN), ფენკამფამინი (INN), ლეფეტამინი (INN), ლევამფეტამინი (INN), მეფენორექსი (INN) და ფენტერმინი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2922

ამინონაერთები, ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველი:

2922 11 000 00

– – მონოეთანოლამინი და მისი მარილები

2922 12 000 00

– – დიეთანოლამინი და მისი მარილები

2922 13 100 00

– – – ტრიეთანოლამინი

2922 13 900 00

– – – ტრეითანოლამინის მარილები

2922 14 000 00

– – დექსტროპროპოქსიფენი (INN) და მისი მარილები

2922 19 100 00

– – – N-ეთილდიეთანოლამინი

2922 29 000 00

– – დანარჩენი

2922 31 000 00

– – ამფეპრამონი (INN), მეტადონი (INN) და ნორმეტადონი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2922 41 000 00

– – ლიზინი და მისი რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები

2922 42 000 00

– – გლუტამინმჟავა და მისი მარილები

2922 43 000 00

– – ანტრანილმჟავა და მისი მარილები

2922 44 000 00

– – თილიდინი (INN) და მისი მარილები

2922 49 100 00

– – – გლიცინი

2922 49 200 00

– – – b-ალანინი

2923 10 000 00

– ქოლინი და მისი მარილები

2923 20 000 00

– ლეციტინები და ფოსფოამინოლიპიდები დანარჩენი

2924 11 000 00

– – მეპრობამატი (INN)

2924 23 000 00

– – 2-აცეტამიდბენზომჟავა (N-აცეტალანტრანილმჟავა) და მისი მარილები

2924 29 100 00

– – – ლიდოკაინი (INN)

2924 29 300 00

– – – პარაცეტამოლი (INN)

2924 29 950 00

– – – დანარჩენი

2925 11 000 00

– – საქარინი და მისი მარილები

2925 12 000 00

– – გლუტეტიმიდი (INN)

2926 30 000 00

– ფენპროპორექსი (INN) და მისი მარილები; მეტადონი (INN) – შუალედური პროდუქტი (4-ციანო-2-დიმეტილამინო-4,4-დიფენილბუტანი)

2928 00 100 00

– N,N-ბის(2-მეტოქსიეთილი)ჰიდროქსიდამინი

2928 00 900 00

– დანარჩენი

 

X. ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნუკლეინმჟავები და მათი მარილები, სულფონამიდები

2930 20 000 00

– თიოკარბამატები და დითიოკარბამატები

2930 40 100 00

– – მეთიონინი (INN)

2930 40 900 00

– – დანარჩენი

2930 90 130 00

– – ცისტეინი და ცისტინი

2930 90 160 00

– – ცისტეინისა ან ცისტინის წარმოებულები

2930 90 850 00

– – დანარჩენი

2932 11 000 00

– – ტეტრაჰიდროფურანი

2932 20 000 00*

– ლაქტონები (კუმარინი, მეთილკუმარინები და ეთილკუმარინები, ფენოლფთალეინი) 

2932 95 000 00

– – ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (ყველა იზომერი)

2932 99 500 00

– – – ეპოქსიდები ოთხწევრა რგოლით

2932 99 850 00

– – – დანარჩენი

2933 11 100 00

– – – პროპიფენაზონი (INN)

2933 11 900 00

– – – დანარჩენი

2933 19 100 00

– – – ფენილბუტაზონი (INN)

2933 21 000 00

– – ჰიდანთოინი და მისი წარმოებულები

2933 29 100 00

– – – ნაფაზოლინჰიდროქლორიდი (INNM) და ნაფაზოლინის ნიტრატი (INNM); ფენტოლამინი (INN); ტოლაზოლინ ჰიდროქლორიდი (INNM)

2933 29 900 00

– – – დანარჩენი

2933 31 000 00

– – პირიდინი და მისი მარილები

2933 32 000 00

– – პიპერიდინი და მისი მარილები

2933 33 000 00

– – ალფენტანილი (INN), ანილერიდინი (INN), ბეზიტრამიდი (INN), ბრომაზეპამი (INN), დიფენოქსინი (INN), დიფენოქსიდატი (INN), დიპიპანონი (INN), ფენტანილი (INN), კეტობემიდონი (INN), მეტილფენიდატი (INN), პენტაზოცინი (INN), პეტიდინი (INN), პეტიდინ (INN) – შუალედური პროდუქტი A, ფენციკლიდინი (INN) (PჩP), ფენოპერიდინი (INN), პიპრადროლი (INN), პრპტრამიდი (INN), პროპირამი (INN) და ტრიმეპირიდი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2933 39 100 00

– – – იპრონიაზიდი (INN); კეტობემიდონჰიდ-როქლორიდი (INNM); პირიდოსტიგმინბრომი-დი (INN)

2933 39 200 00

– – – 2,3,5,6-ტეტრაქლორპირიდინი

2933 39 250 00

– – – 3,6-დიქლორპირიდინი-2-კარბონმჟავა

2933 39 350 00

– – – 2-ჰიდროქსიეთილამონიუმი-3,6-დიქლორპირიდინი-2-კარბოქსილატი

2933 39 400 00

– – – 2-ბუტოქსიეთილი(3,5,6-ტრიქლორ-2-პირიდილოქსი)აცეტატი

2933 39 450 00

– – – 3,5-დიქლორ-2,4,6-ტრიფტორპირიდინი

2933 39 500 00

– – – ფთორქსიპირი (IშO), რთული მეთილის ეთერი

2933 39 550 00

– – – 4-მეთილპირიდინი

2933 39 990 00

– – – დანარჩენი

2933 41 000 00

– – ლევორფანოლი (INN) და მისი მარილები

2933 49 100 00

– – – ქინოლინის ჰალოგენირებული წარმოებულები; ქინოლინკარბონმჟავას წარმოებულები

2933 49 300 00

– – – დექსტრომეტორფანი (INN) და მისი მარილები

2933 49 900 00

– – – დანარჩენი

2933 52 000 00

– – მალონილშარდოვანა (ბარბიტურმჟავა) და მისი მარილები

2933 53 100 00

– – – ფენობარბიტალი (INN), ბარბიტალი (INN) და მათი მარილები

2933 53 900 00

– – – დანარჩენი

2933 54 000 00

– – მალონილშადროვანას (ბარზიტურმჟავას) დანარჩენი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2933 55 000 00

– – ლოპრაზოლამი (INN), მეკლოკვალონი (INN), მეტაკვალონი (INN) და ზიპეპროლი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2933 59 100 00

– – – დიაზინონი (ISO)

2933 59 950 00*

– – – დანარჩენი (ენროფლოქსაცინი)

2933 69 100 00

– – – ატრაზინი (ISO); პროპაზინი (ISO); სიმაზინი (ISO); ჰექსაჰიდრო-1,3,5-ტრი-ნიტრო-1,3,5-ტრი-აზინი (ჰექსოგენი, ტრიმეთილენტრინიტრამინი)

2933 69 200 00

– – – მეთენამინი (INN) (ჰექსამეთილენტეტრამინი)

2933 69 300 00

– – – 2,6-დი-ტრეტ-ბუტილ-4-[4,6-ბის(ოქტილტიო)-1,3,5-ტრიაზინ-2-ილ-ამინო] ფენოლი

2933 69 800 00

– – – დანარჩენი

2933 71 000 00

– – 6-ჰექსანლაქტამი (e-კაპროლაქტამი)

2933 72 000 00

– – კლობაზამი (INN) და მეთიპრილონი (INN)

2933 79 000 00

– – ლაქტამები დანარჩენი

2933 91 100 00

– – – ქლორდიაზეპოქსიდი (INN)

2933 91 900 00

– – – დანარჩენი

2933 99 100 00

– – – ბენზიმიდაზოლ-2-ტიოლ (მერკაპტობენზიმიდაზოლი)

2933 99 200 00

– – – ინდოლი, 3-მეთილინდოლი (სკატოლი), 6-ალილ-6,7-დიპიდრო-5H-დიბენზ[ც,ე]აზეპინი(აზეპიტან), ფენინდამინი (INN) და მათი მარილები; იმიპრამინ ჰიდროქლორიდი (INNM)

2933 99 300 00

– – – მონოაზეპინები

2933 99 400 00

– – – დიაზეპინები

2933 99 500 00

– – – 2,4-დი-ტერტ-ბუთილ-6(5-ქლორბენზოტრიაზოლ-2-ილ)ფენოლი

2933 99 900 00

– – – დანარჩენი

2934 10 000 00

– ნაერთები სტრუქტურაში არაკონდენსირებული თიაზოლის რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი

2934 20 200 00

– – დი(ბენზოთიაზოლ-2-ილ)დისულფიდი; ბენზოთიაზოლ-2-თიოლ (მერკაპტობენზოთიაზოლი) და მისი მარილები

2934 20 800 00

– – დანარჩენი

2934 30 100 00

– – თიეთილპერაზინი (INN); თიორიდაზინი (INN) და მისი მარილები

2934 30 900 00

– – დანარჩენი

2934 91 000 00

– – ამინორექსი (INN), ბროტიზოლამი (INN), კლოტიზეპამი (INN), კლოქსაზოლამი (INN), დექსტრომორამიდი (INN), გალოქსაზოლამი (INN), კეტაზოლამი (INN), მეზოკარბი (INN), ოქსაზოლამი (INN), პემოლინი (INN), ფენდიმეტრაზინი (INN), და სუფენტანილი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2934 99 100 00

– – – ქლორპროტიქსენი (INN); ტენალიდინი (INN) და მისი ტარტრატები და მალეატები

2934 99 200 00

– – – ფურაზოლიდონი (INN)

2934 99 300 00

– – – 7-ამინოცეფალოსპორანმჟავა

2934 99 400 00

– – – (7ღ,7ღ)-3-აცეტოქსიმეთილ-7-[(ღ)-2-ფორმილოქსი-2-ფენილაცეტამიდო]-8-ოქსო-5-ტია-1-აზაბიციკლო[4,2,0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონმჟავის მარილები და რთული ეთერები

2934 99 500 00

– – – 1-[2-(1,3-დიოქსან-2-ილ)ეთილ]-2-მეთილპერიდინ ბრომიდი

2934 99 900 00

– – – დანარჩენი

2935 00 100 00

– 3-(1-[7-(გექსადეცილსულფონილამინო)-1H-ინდოლ-3-ილ]-3-ოქსო-1H,3H-ნაფტო[1,8-ცდ]-პირან-1-ილ]-N,N-დიმეთილ-1H-ინდოლ-7-სულფონამიდი

2935 00 200 00

– მეთოსულამი (ISO)

2935 00 900 00

– დანარჩენი

 

XI. პროვიტამინები, ვიტამინები და ჰორმონები

2936 21 000 00

– – A ვიტამინები და მათი წარმოებულები

2936 22 000 00

– – ვიტამინი B1 და მისი წარმოებულები

2936 23 000 00

– – ვიტამინი B2 და მისი წარმოებულები

2936 24 000 00

– – მჟავა D- ან DL პანთოტენმჟავა (ვიტამინი B3 ან ვიტამინი B5), მისი წარმოებულები

2936 25 000 00

– – ვიტამინი B6 და მისი წარმოებულები

2936 26 000 00

– – ვიტამინი B12 და მისი წარმოებულები

2936 27 000 00

– – ვიტამინი C და მისი წარმოებულები

2936 28 000 00

– – ვიტამინი E და მისი წარმოებულები

2936 29 100 00

– – – ვიტამინი B9 და მისი წარმოებულები

2936 29 300 00

– – – ვიტამინი H და მისი წარმოებულები

2936 29 900 00

– – – დანარჩენი

2936 90 110 00

– – – A+D ვიტამინების ბუნებრივი კონცენტრატები

2936 90 190 00

– – – დანარჩენი

2936 90 800 00

– – ვიტამინების ნარევები, მათ შორის ნებისმიერ გამხსნელში

2937 11 000 00

– – სომოტოტროპინი, მისი წარმოებულები და სტრუქტურული ანალოგები

2937 12 000 00

– – ინსულინი და მისი მარილები

2937 19 000 00

– – დანარჩენი

2937 21 000 00

– – კორტიზონი, ჰიდროკორტიზონი, პრედნიზონი (დეჰიდროკორტიზონი) და პრედნიზოლონი (დეჰიდროჰიდროკორტიზონი)

2937 22 000 00

– – ქორდიკოსტეროიდული ჰორმონების ჰალოგენირებული წარმოებულები

2937 23 000 00

– – ესტროგენები და პროგესტინები

2937 29 000 00

– – დანარჩენი

2937 50 000 00

– პროსტაგლანდინები, ტრომბოქსანები და ლეიკოტრიენები, მათი წარმოებულები და სტრუქტურული ანალოგები

2937 90 000 00*

– დანარჩენი (ეპინეფრინი,ამინომჟავების წარმოებულები  )

 

XII. გლიკოზიდები და ალკალოიდები მცენარეული წარმოშობისა, ბუნებრივი ან სინთეზირებული, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა წარმოებულები

2938 10 000 00

– რუტოზიდი (რუტინი) და მისი წარმოებულები

2938 90 100 00

– – სათითურას გლიკოზიდები

2938 90 300 00

– – გლიცირიზინმჟავა და გლიცირ-იზინატები

2938 90 900 00

– – დანარჩენი

2939 11 000 00

– – კონცენტრატები ხაშხაშის ჩალისაგან; ბუპრენორფინი (INN), კოდეინი, დიჰიდროკოდეინი (INN), ეთილმორფინი, ეტორფინი (INN), ჰეროინი, ჰიდროკოდონი (INN), ოქსიკოდონი (INN), ოქსიმორფონი (INN), ფოლკოდინი (INN), ტებაკონი (INN) და ტებაინი; ამ ნაერთების მარილები

2939 19 000 00

– – დანარჩენი

2939 20 000 00

– ალკალოიდები, გამოყოფილი ქინაქინის ხის ქერქისაგან, და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2939 30 000 00

– კოფეინი და მისი მარილები

2939 41 000 00

– – ეფედრინი და მისი მარილები

2939 42 000 00

– – ფსევდოეფედრინი (INN) და მისი მარილები

2939 43 000 00

– – კატინი (INN) და მისი მარილები

2939 49 000 00

– – დანარჩენი

2939 51 000 00

– – ფენეტილინი (INN) და მისი მარილები

2939 59 000 00

– – დანარჩენი

2939 61 000 00

– – ერგომეტრინი (INN) და მისი მარილები

2939 62 000 00

– – ერგოტამინი (INN) და მისი მარილები

2939 63 000 00

– – ლიზერგინმჟავა და მისი მარილები

2939 69 000 00

– – დანარჩენი

2939 91 110 00

– – – – გაუსუფთავებელი კოკაინი

2939 91 190 00

– – – – დანარჩენი

2939 91 900 00

– – – დანარჩენი

2939 99 000 00

– – დანარჩენი

 

XIII. ორგანული ნაერთები დანარჩენი

2940 00 000 00

ქიმიურად სუფთა შაქრები, საქაროზას, ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და ფრუქტოზას გარდა; შაქრების მარტივი ეთერები, შაქრების აცეტალები და შაქრების რთული ეთერები მათი მარილები, გარდა 2937, 2938 ან 2939 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისა

2941 10 100 00

– – ამოქსიცილინი (INN) და მისი მარილები

2941 10 200 00

– – ამპიცილინი (INN), მეთამპიცილინი (INN), პივამპიცილინი (INN) და მათი მარილები

2941 10 900 00

– – დანარჩენი

2941 20 300 00

– – დიჰიდროსტრეპტომიცინი, მისი მარილები, რთული ეთერები და ჰიდრატები

2941 20 800 00

– – დანარჩენი

2941 30 000 00

– ტეტრაციკლინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2941 40 000 00

– ქლორამფენიკოლი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2941 50 000 00

– ერიტრომიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2941 90 000 00

– დანარჩენი

2942 00 000 00

ორგანული ნაერთები დანარჩენი

 

„*“-თი აღნიშნულ ქვესუბპოზიციებში კლასიფიცირებული საქონლიდან, გათავისუფლება შეეხება მხოლოდ იმ საქონელს, რომელთა დასახელებაც ფრჩხილებშია ჩასმული.

 

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი ნუსხის მიხედვით სამკურნალო/სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი საქონლის იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2844 კოდში აღნიშნული რადიოფარმპრეპარატების, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერაა რეგისტრირებული, 8419 20 000 00, 9001 30 000 00, 9001 40 და 9001 50 კოდებში, 9018–9022 კოდებში (გარდა 9022 29 000 00 კოდისა), 9025 11 200 00 და 9402 90 000 00 კოდებში მითითებული საქონლის, 8713 და 8714 20 000 00 კოდებში აღნიშნული ეტლებისა და მათი ნაწილების და საკუთნოების, სამედიცინო დანიშნულების რენტგენის ფირების, სამედიცინო დანიშნულების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების, გლუკომეტრების (რომელთა ტესტ-სისტემები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერაა რეგისტრირებული), აგრეთვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით განსაზღვრული, 9619 00 000 00 კოდში მითითებული საქონლის იმპორტი;

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით განსაზღვრული, ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, აგრეთვე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის გადაადგილებისათვის აუცილებელი საქონელი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 0102 21, 0103 10 000 00, 0104 10 100 00, 0104 20 100 00, 0105 11, 0511 10 000 00, 0602 10, 2503 00, 2803 00, 3101 00 000, 3103–3105 (გარდა მექანიკური ნარევისა), 3808 91, 3808 92 და 3808 93 კოდებში მითითებული საქონლის იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის ან/და 8711 კოდში აღნიშნული მოტოციკლის (მოპედის ჩათვლით) იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 4901, 4902 და 4904 00 000 00 კოდებში მითითებული საქონლის (ჟურნალების, გაზეთების, ნოტების) იმპორტი;

- პირადი მოხმარების საგნებისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების იმპორტი ან დროებითი შემოტანა, რომლებიც განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სამუშაოებში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის;

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი ნუსხის მიხედვით ჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ან/და ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმის იმპორტი, რომლებიც მარკირებულია ასეთად მიწოდებისას:

 

ჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ნუსხა, რომელთა მიწოდება ან/და იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან:

 

სეს ესნ კოდი

საქონლის დასახელება

0402 29 110 00

ა) დედის რძის ჩამნაცვლებელი ადაპტირებული ნარევები;

ბ) რძე და რძის პროდუქტები.

0403

მაწონი, იოგურტი, კეფირი, ფერმენტირებული ან შედედებული რძე და ნაღები

1602 10 001 00

ცხოველების, ფრინველების და თევზის ხორცის შემცველი პროდუქტები

1901 10 000 00

ბავშვთა კვება, საცალო ვაჭრობისათვის დაფასოებული

1905

ნამცხვარი და ორცხობილა

2005 10 001 00

ხილის, ბოსტნეულის და მარცვლეულის შემცველი ნარევები

2007 10 101 00

ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, ხილის ან კაკლის პიურე, ხილის ან კაკლის პასტა, თბური დამუშავებით მიღებული, მათ შორის, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით

2007 10 911 00

ბავშვთა კვებისათვის

2007 10 991 00

ბავშვთა კვებისათვის

2009

წვენები

2101 20 920 00

ჩაი

2106 90 980 03*

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები ბალანსირებული კვებისათვის

0811 0909

1211 2106

„მცენარეული ჩაი“

2104 20 001 00

მზა წვნიანები და ბულიონები და ნამზადები მათ

მოსამზადებლად; ჰომოგენიზებული შედგენილი მზა საკვები პროდუქტები

3004 90 990 00

ნაყენები

შენიშვნა:

1. ნუსხაში შემავალი საქონელი წარმოადგენს 12 თვემდე ასაკის ბავშვთა (ჩვილ ბავშვთა) კვების პროდუქტებს, რომლებიც საბითუმო და საცალო წესით მიწოდებისას მარკირებულია ასეთად. ტერმინი „მარკირებულია ასეთად“ ნიშნავს, რომ მარკირების მიხედვით საქონლის გამოყენების მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი ნაკლებია 12 თვეზე.

2. დღგ-ის გადასახადისაგან თავისუფლდება ნუსხით წარმოდგენილი, სეს ესნ თერთმეტნიშნა ქვესუბპოზიციის, ასევე 0811, 0909, 1211, 2106 სასაქონლო პოზიციებში შემავალი მცენარეული ჩაის, 0403, 1905 და 2009 სასაქონლო პოზიციებში შემავალი საქონლის - 12 თვემდე ასაკის ბავშვთა (ჩვილ ბავშვთა) კვების პროდუქტების, მიწოდება ან/და იმპორტი, რომელიც საბითუმო და საცალო წესით მიწოდებისას მარკირებულია ასეთად.

3. 2106 90 980 03*-ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები ბალანსირებული კვებისათვის, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში. 

 

ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმის ნუსხა, რომელთა მიწოდება ან/და იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან:

 

სეს ესნ კოდი

საქონლის დასახელება

3304 91 000 00

პუდრი

3304 99 000 00

ტალკი, ზეთი, კრემი და კანის მოვლის სხვა საშუალებები.

3305 10 000 00

შამპუნი

3306 10 000 00

კბილის საწმენდი საშუალება

3306 90 000 00

პირის ღრუს ჰიგიენის დანარჩენი საშუალებები

3307 30 000 00

არომატიზებული მარილები და სხვა შედგენილობები აბაზანების მისაღებად

3401 11 000 00

საპონი

3401 30 000 00

ბავშვთა კანის დასაბანი საშუალებები

3401 19 000 00

სახის, ხელების, ტანის გასაწმენდი ტენიანი ხელსახოცები

3401 20 900 00

დანარჩენი

3922 20 000 00

უნიტაზის დასაჯდომი საშუალებები

3923 30 109 00

ბოთლი პლასტმასის

3923 50 100 00

ბოთლის ქობა

3923 90 100 00

მილისებრი ფორმის ექსტრუდირებული ბადე

3924 10 000 00

ჭურჭელი პლასტმასის

3924 90 900 00

ჰიგიენის საკუთნოები პლასტმასის

3926 20 000 00

წინსაფრები პლასტმასის

3926 90 980 00

სატყუარები, სატყუარას საკიდები, საღრღნელები (ღრძილების გასამაგრებელი და გასაგრილებელი საღეჭები) და ასპირატორები პლასტმასის (მათ შორის, სილიკონის)

4014 90 100 00

საწოვარა და სატყუარა რეზინის (მათ შორის, ლატექსის)

4014 90 900 00

ასპირატორი

4818 50 000 00

წინსაფრები ქაღალდის

5601 21 900 00

ბამბის ჩხირები

7013 37 990 00

შუშის ბოთლები ბავშვთა კვებისთვის გამოსაყენებელი – – – – – დანარჩენი

7013 42 000 00

შუშის ბოთლები ბავშვთა კვებისთვის გამოსაყენებელი -- მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე, 00C-დან 3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში

7013 49 990 00

შუშის ბოთლები ბავშვთა კვებისთვის გამოსაყენებელი – – – – მექანიკურად ანაწყობი

8213 00 000 00

მაკრატელი ჩვილი ბავშვებისათვის

9603 21 000 00

კბილის ჯაგრისები

9603 29 300 00

თმის ჯაგრისები

9615 11 000 00

სავარცხელი

9615 19 000 00

დანარჩენი

9615 90 000 00

დანარჩენი

9617 00 110 00

რძისა და სხვა საკვების შესანახი კონტეინერი (თერმოსები)

9619 00 000 00

ბავშვის სახვევები და ამოსაფენები და ანალოგიური ნაწარმი, ნებისმიერი მასალისაგან

 

შენიშვნა:

1. ნუსხაში შემავალი საქონელი წარმოადგენს ჰიგიენის ნაწარმს 0-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვთათვის, რომელიც საბითუმო და საცალო წესით მიწოდებისას მარკირებულია ასეთად. ტერმინი „მარკირებულია ასეთად“ ნიშნავს, რომ მარკირების მიხედვით საქონლის გამოყენების მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი ნაკლებია 3 წელზე.

2. დღგ-ის გადასახადისაგან თავისუფლდება ნუსხით წარმოდგენილი, სეს ესნ თერთმეტნიშნა ქვესუბპოზიციის საქონლის – 0-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვთათვის განკუთვნილი ჰიგიენის ნაწარმის მიწოდება ან/და იმპორტი, რომელიც საბითუმო და საცალო წესით მიწოდებისას მარკირებულია ასეთად.

3. ჰიგიენურ საკუთნოებში იგულისხმება:

ა) საწოვრები;

ბ) ღამის ქოთანი;

გ) ბავშვის ბოთლის შალითა;

დ) ბოთლის დასაჭერი სახელურები;

ე) ბავშვის დაბანის დროს აბაზანაში ჩასადები სხეულის ფორმის საკუთნო.
 

- დიაბეტური პურის იმპორტი, რომელიც მარკირებულია ასეთად მიწოდებისას;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8701 90 110 00 – 8701 90 500 00 კოდებში აღნიშნული ტრაქტორებისათვის განკუთვნილი, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8706 00 190 00, 8706 00 990 00, 8707 90 100 00, 8707 90 900 00, 8708 10 900 00, 8708 29 100 00 – 8708 40 900 00, 8708 50 900 00 – 8708 70 100 00, 8708 80, 8708 91, 8708 92, 8708 93, 8708 94 და 8708 99 კოდებში აღნიშნული შასის, ძარის, ნაწილებისა და მოწყობილობების, აგრეთვე საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8432 90 000 00 და 8433 90 000 00 კოდებში მითითებული საქონლის იმპორტი;

- ელექტროენერგიის წარმოებისათვის (თბოელექტრო-სადგურებისათვის) ბუნებრივი აირის იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8802 11 100 00, 8802 12 100 00, 8802 20 100 00, 8802 30 100 00 და 8802 40 100 00 შესაბამის კოდებში აღნიშნული საქონლის ან/და საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურით მისთვის (სამოქალაქო ავიაციისათვის) განკუთვნილი საქონლის იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8903 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი;

- შემოსავლების სამსახურის ან/და შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შერჩეული პირის მიერ აქციზური მარკების იმპორტი;

- საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების,     სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების იმპორტი:

 

სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხა

 

პესტიციდები და აგროქიმიკატები:


ნომენკლატურის

სასაქონლო კოდი

საქონლის დასახელება

შენიშვნა

3808 92 100 00

პრეპარატები სპილენძის ნაერთების ფუძეზე

 

3808 99 100 00

როდენტიციდები

 

3808 99 900 00

პესტიციდები დანარჩენი

 

3102 80 000 00

შარდოვანას და ამონიუმის ნიტრატის ნარევები წყალხსნარში ან ამონიუმის ხსნარში

 

3102 10 100 00

სასუქი შარდოვანა, მათ შორის, წყალხსნარში, აზოტის შემცველობით 45 მას. %-ზე მეტი, მშრალ უწყლო პროდუქტზე გადაანგარიშებით

 

3102 60 000 00

კალციუმის ნიტრატისა და ამონიუმის ნიტრატის ორმაგი მარილები და ნარევები

 

2833 25 000 00

სპილენძის სულფატი

 

 

თესლი და სარგავი მასალა:

სეს ესნ სასაქონლო კოდი

საქონლის დასახელება

შენიშვნა

0602 10

დაუფესვიანებელი კალმები და გადანაწვენები

 

0602 20

 

ხეები, ჯაგნარები და ბუჩქნარები,  დამყნობილი ან დაუმყნობელი, საჭმელი ნაყოფის ან კაკლის მომცემი

 

0602 90 300 00

ბოსტნეული კულტურების, მარწყვისა და ხენდ­როს მცენარეები

 

0602 90 510 00

ღია გრუნტის მრავალწლიანი მცენარეები, ხეების, ჯაგნარებისა და ბუჩქნარების გარდა

 

0602 90 590 00

ღია გრუნტის მცენარეები, ხეების, ჯაგნარებისა და ბუჩქნარების გარდა, დანარჩენი

 

0602 90 700 00

დაფესვიანებული კალმები და ნორჩი მცენარეები, კაქტუსის გარდა

 

0713 33 100 00

ლობიო (დასათესად)

 

0701 10 000 00

სათესლე კარტოფილი

 

0712 90 110 00

ჰიბრიდული შაქრიანი სიმინდი (დასათესად)

 

1001 91 100 00

1001 91 200 00

სპელტა (დასათესად), რბილი ხორბალი და მესლინი, სათესლე

 

1003 10 000 00

ქერი (სათესლე)

 

1005 10

სიმინდი (სათესლე)

 

1007 10 100 00

მარცვლოვანი სორგო

(დასათესი ჰიბრიდები)

 

1201 10 000 00

სოიოს ცერცვი (დასათესად)

 

1205 10 100 00

რაფსის ან კოზლას თესლი – დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი (სათესად)

 

1206 00 100 00

მზესუმზირის თესლი – დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი (სათესად)

 

1209

თესლი, ნაყოფი და სპორები სათესად.

 

 

შენიშვნა: თუ ნუსხაში მითითებულია ექვსნიშნა სასაქონლო სუბპოზიცია ან ოთხნიშნა სასაქონლო პოზიცია, მაშინ იგულისხმება, რომ გათავისუფლება ვრცელდება მოცემული სუბპოზიციის ან პოზიციის ყველა საქონელზე.

 

- შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შერჩეული პირის მიერ იმ საქონლის იმპორტი, რომელიც განკუთვნილია აქციზური ან/და არააქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდების/მარკირების განსახორციელებლად;

- საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემომსვლელი პირის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ძრავას კვების სისტემასთან კონსტრუქციულად და ტექნოლოგიურად დაკავშირებულ სტანდარტულ ავზში არსებული საწვავის იმპორტი;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 10 110 00 კოდში აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალების იმპორტი;

 

 

 

ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი კანონების, შეთანხმებების, ხელშეკრულებების საფუძველზე მიზნობრივი დანიშნულებით განხორციელებული ოპერაციები:

 

- „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა-დანადგარების, სატრანსპორტო საშუალებების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების, აგრეთვე ზემოაღნიშნული კანონით განსაზღვრული ხელშეკრულებების ან/და ნავთობისა და გაზის ოპერაციების საწარმოებლად გაცემული ლიცენზიების შესაბამისად ინვესტორებისა და საოპერაციო კომპანიებისათვის ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განსახორციელებლად საქონლის იმპორტი;

- ელექტროენერგეტიკული სექტორის რეაბილიტაციისათვის საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით უცხოეთის სახელმწიფოების ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემული შეღავათიანი კრედიტით დაფინანსებული საქონლის იმპორტი;

- საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების, კერძოდ, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის მილსადენების მშენებლობის, შესრულების უზრუნველსაყოფად საქართველოში საქონლის დროებითი შემოტანა;

- საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სრულად გათავისუფლებული საქონლის დროებითი შემოტანა;

- საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად დაბრუნებული საქონლის იმპორტი;

- გრანტის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი გრანტის გამცემი ან მიმღები პირის მიერ;

- სტიქიური უბედურების, ავარიისა და კატასტროფის ლიკვიდაციისთვის, ჰუმანიტარული დახმარების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის გადასაცემი საქონლის იმპორტი;

- იმ საქონლის იმპორტი ან დროებითი შემოტანა, რომელიც განკუთვნილია უცხოეთის დიპლომატიურ და მათთან გათანაბრებულ წარმომადგენლობათა ოფიციალური სარგებლობისათვის, ამ წარმომადგენლობათა დიპლომატიური და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის, იმ სახით, რა სახითაც ასეთი გათავისუფლება გათვალისწინებულია შესაბამისი საერთაშორისო შეთანხმებებით, რომელთა მონაწილეც არის საქართველო;

- საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა და საკონსულო დაწესებულებათა ქონების იმპორტი.

 

ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებულია:

 

- საქონლის რეექსპორტი ან ექსპორტი მხოლოდ იმ საანგარიშო პერიოდისათვის, რომელშიც განხორციელებულია დეკლარირება საქონლის რეექსპორტის ან საქონლის ექსპორტში გაშვების შესახებ;

- საერთაშორისო საავიაციო რეისებისა და საერთაშორისო საზღვაო რეისების განსახორციელებლად ბორტზე მიწოდებისთვის განკუთვნილი საქონლის იმპორტი, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ფარგლებში სამოქალაქო საავიაციო რეისებისა და საავიაციო სამუშაოების განსახორციელებლად ბორტზე მიწოდებისთვის განკუთვნილი საწვავის, საპოხი და სხვა დამხმარე საშუალებების იმპორტი;

- თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში საქართველოს საქონლის მიწოდება რეალიზაციისთვის და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში საქონლის რეალიზაცია ან/და კვების მომსახურების გაწევა;

- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 4901 და 4903 00 000 00 კოდებში მითითებული საქონლის (წიგნის) იმპორტი;

 

ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებულია საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა ან/და საქონლის იმპორტი, თუ აღნიშნული ხორციელდება საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში და ამ ხელშეკრულებების შესაბამისად ასეთი საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა ან/და საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-ისგან.