ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრა

  

დებიტორული დავალიანების ნაშთის დაბეგვრის შესახებ

 

უიმედო ვალად აღიარებული დებიტორული დავალიანების დაბეგვრის შესახებ

 

სალაროს უძრავი ნაშთის დაბეგვრის შესახებ

 

ანგარიშვალდებულ პირზე დაფიქსირებული ნაშთის დაბეგვრის შესახებ

 

სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი შემოსავლის სხვაობის დაბეგვრის შესახებ

 

სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილ ხარჯებში სხვაობის დაბეგვრის შესახებ 

 

სააღრიცხვო დოკუმენტაციის არარსებობისას, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით გამოანგარიშებული განკარგვადი თანხების დაბეგვრის შესახებ