შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები

მეთოდური მითითებები

 

„საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელების შესახებ’’ მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №1724

 

„გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესის შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №13446

 

„საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების შესახებ“ მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №15609

 

"გადასახადის გადამხდელის ინიციატივით საგადასახადო შემოწმების ჩატარების პირობების განსაზღვრის შესახებ"

ბრძანების სრული ვერსია - №1220​

 

"PRIVE სერვისის განხორციელების წესის შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №10536​

 

"SAM მოდულის შესახებ პროტოკოლის დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №25409​

 

"საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №12858​

 

"საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას დასაშვები SAM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე “ACLAS CRBX” მოდელის საკონტროლო-სალარო აპარატის სახელმწიფო რეესტრში შეტანის შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №15328​

 

"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №27897​

 

"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №20440

 

"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №2742

 

"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №34134

 

"შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოს შექმნის, მისი საქმიანობის წესის, ასევე აუდიტის, საბაჟო და საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტებში მედიაციის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანების სრული ვერსია - №31275