საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლეთა რეესტრი


უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობები, რომლებიც სარგებლობენ სსკ–ს 168-ე მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად ჩათვლის უფლებით დღგ–ისაგან გათავისუფლებით.

საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კოსრპუსის შესახებ ინფორმაცია 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირთა ერთიანი ელექტრონული რეესტრი

პროექტის
განმახორციელებელი
პროექტის
ხანგრძლივობა
გადასახადების სახეები რომელზეც ვრცელდება შეღავათი (გათავისუფლება)
საერთაშორისო
ხელშეკრულების
დასახელება
პროექტის
დასახელება
დასახელება
ს/ნ*
დაწყების თარიღი
დამთავრების თარიღი
დღგ
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
სტატუსი**
შენიშვნა
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
წინა
შემდეგი
ექსპორტი
რეესტრი CSV
რეესტრი(მაქს-20 000)
ექსპორტი