ინფორმაციის განახლების თარიღი: 28 ივნისი 2012

იმპორტის გადასახადი

 იმპორტის გადასახადის განაკვეთებია 5%, 12% ან ფიქსირებული საქონლის სახეობების მიხედვით

იმპორტის გადასახადის 12-პროცენტიანი განაკვეთით იბეგრება შემდეგი საქონლის სატარიფო ღირებულება:  

კოდი

საქონლის დასახელება

1

0105

შინაური ფრინველი ცოცხალი, ანუ შინაური ქათამი (Gallus domesticus), იხვები, ბატები, ინდაურები და ციცრები

2

0201

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული

3

0202

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული

4

0204

ხორცი ცხვრისა ან თხისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

5

0205 00

ხორცი ცხენებისა, ვირებისა, ჯორებისა ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

6

0206

საკვები სუბპროდუქტები მსხვილ­ფე­ხა რქოსანი პირუტყვისა, ღორებისა, ცხვრებისა, თხებისა, ცხენებისა, ვირებისა, ჯო­რებისა ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

7

0207

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

8

0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

9

0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბ­პროდუქტები, დამარილებული, მა­რილწყალში, გამხმარი ან შე­ბო­ლილი; საკვები ფქვილი ხორცისაგან ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან

10

0401 10 100 00

– – პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

11

0401 20 110 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

12

0401 20 910 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

13

0401 40 100 00

— — — პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

14

0401 50 110 00

— — — პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

15

0401 50 310 00

— — — პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

16

0401 50 910 00

— — — პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

17

0402 10 110 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

18

0402 10 910 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

19

0402 21 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

20

0402 21 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

21

0402 29 150 00

– – – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

22

0402 29 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

23

0402 91 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

24

0402 91 310 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

25

0402 91 510 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

26

0402 91 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

27

0402 99 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

28

0402 99 310 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

29

0402 99 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

30

0403

დო, აჭრილი რძე და ნაღები, იო­გურ­ტი, კეფირი და სხვა ფერმენ­ტი­რებუ­ლი ან შედედებული რძე და ნა­ღები, შესქელებული ან შეუსქე­ლებელი, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამა­ტე­ბით ან მათ გარეშე, საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე, ხილის, კაკლის ან კაკაოს დამატებით ან მათ გარეშე

31

0407

ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი, დაკონსერვებული ან მოხარშული

32

0408

ფრინველის კვერცხი უნაჭუჭოდ და კვერცხის გულები, ახალი, გამხმარი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მო­ხარშული, დაყალიბებული, გაყინული ან სხვა ხერხით დაკონსერვებული, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე

33

0409 00 000 00

ნატურალური თაფლი

34

0410 00 000 00

ცხოველური წარმოშობის კვების პრო­­დუქტები, სხვა ადგილას დაუსა­ხელებელი ან ჩაურთველი

35

0701

კარტოფილი, ახალი ან გაცივებული

36

0702 00 000 00

პომიდორი, ახალი ან გაცივებული

37

0703

ხახვი თავიანი, ხახვი-შალოტი, ნიორი, პრასი და დანარჩენი ხახ­ვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული

38

0704

თავხვეული კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, კოლრაბი, კეჟერა კომბოსტო და Brassica გვარის საკვები ანალოგიური ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული

39

0706

სტაფილო, თალგამი, სუფრის ჭარ­ხალი, თხის­წვე­რა, ფესვურა ნიახური, ბოლოკი და სხვა ანალოგიური საკვები ძირნაყოფები, ახალი ან გაცივებული

40

0707 00

კიტრი და კორნიშონები, ახალი ან გაცივებული

41

0708

პარკოსანი ბოსტნეული, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი, ახალი ან გაცივებული

42

0709

ბოსტნეული დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული

43

0710

ბოსტნეული (ახალი ან წყალში ან ორთქლზე მოხარშული), გაყინული

44

0711

დაკონ­სერ­ვებული ბოსტნეული, ხანმოკლე შენახვისათვის (მაგალითად, გოგირდის დიოქსიდით, მარილ­წყალში, გოგირდიან წყალ­ში ან სხვა დრო­ებით დამაკონსერ­ვებელ ხსნარში), მაგრამ ასეთი სახით საკვებად უშუალო გამოყენებისათვის უვარგისი

45

0712 20 000 00

– თავიანი ხახვი

46

0712 31 000 00

– – Agaricus გვარის სოკოები

47

0712 32 000 00

– – ხის სოკო ან აურიკულარიები (Auricularia spp.)

48

0712 33 000 00

– – საფუარი სოკოები (Tremella spp.)

49

0712 39 000 00

– – დანარჩენი

50

0713

პარკოსანი ბოსტნეული ხმელი, დაჩურჩული, სათესლე ქერქისაგან გაცლილი ან გაუცლელი, დამტვრე­ული ან დაუმტვრეველი

51

0714

მანიოკი, მარანთა, სალეპი, მიწის მსხალი ანუ ტოპინამბური, ტკბილი კარტოფილი ანუ ბატატი და სხვა ანალოგიური ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები სახამებლის ან ინულინის მაღალი შემცველობით, ახალი, გაცივებული, გაყინული ან ხმელი, მთელი ან დაჭრილი პატარა ნაჭრებად ან გრანულების სახით; საგოს პალმის ნაყოფის გული

52

0802

კაკალი დანარჩენი, ახალი ან ხმელი, ნაჭუჭგაცლილი ან ნაჭუჭგაუც­ლე­ლი, კანით ან კანის გარეშე

53

0803

ბანანები, პლანტაინების ჩათვლით, ახალი ან ხმელი

54

0805

ციტრუსები, ახალი ან ხმელი

55

0806

ყურძენი, ახალი ან ხმელი

56

0807

ნესვი (საზამთროს ჩათვლით) და პაპაია, ახალი

57

0808

ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი

58

0809

გარგარი, ალუბალი და ბალი, ატამი (ნექტარინების ჩათვლით), ქლიავი და ღოღნოშო, ახალი

59

0810

ხილი დანარჩენი, ახალი

60

0811

ხილი და კაკალი, წყალ­ში ან ორთქლზე თბუ­რად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, გაყი­ნული, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებე­ბის დამატებით ან მათ გარეშე

61

0812

ხილი და კაკალი, დაკონსერვებული ხანმოკლე შენახვისათვის (მაგალი­თად, გოგირდის დიოქსიდით, მა­რილ­­წყალ­ში, გოგირდოვან წყალში ან სხვა დროებით დამაკონსერ­ვე­ბელ ხსნარში), მაგრამ ასეთი სახით საკვებად უშუალო გამოყენებისათვის უვარგისი

62

0813

ხილი ხმელი, 0801–0806 სა­სა­ქონ­ლო პოზიციების ნაყო­ფების გარდა; მოცე­მუ­ლი ჯგუფის კაკლის ან ხმელი ნაყოფების ნარევები

63

0902

ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე

64

1101 00

ხორბლის ან ხორბალ-ჭვავის ფქვილი

65

1102

დანარჩენი მარცვლეულის ფქვილი, გარ­და ხორბლისა ან ხორბალ-ჭვავისა

66

1103

ბურღული, უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და მარცვლოვანების მარცვლის გრანულები

67

1105

კარტოფილის წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი, ფხვნილი, ფანტელები, გრანულები

68

1106

წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვი­ლი და ფხვნილი 0713 სასაქონლო პოზიციის ხმელი პარკოსანი ბოსტნეულის, საგოს პალმის ნაყოფის გულის, 0714 სასაქონლო პოზიციის ძირნაყოფების ან ბოლქვნაყოფების ან 08 ჯგუფის პროდუქტებისაგან

69

1108

სახამებელი; ინულინი

70

1109 00 000 00

ხორბლის წებოვანა, მშრალი ან ტენიანი

71

1512 19 900 00

– – – დანარჩენი

72

1601 00

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან; მზა საკვები პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე

73

1602 10 00

– ჰომოგენიზებული მზა პროდუქტები

74

1602 20

– ნებისმიერი ცხოველის ღვიძლისაგან

75

1602 31

– – ინდაურის

76

1602 32

– – შინაური ქათმის (Gallus domesticus)

77

1602 39

– – დანარჩენი

78

1602 41

– – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

79

1602 42

– – ბეჭის ნაწილი და მისი გადანაჭრები

80

1602 49

– – დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით

81

1602 50

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცისაგან

82

1701 12

– – ჭარხლის შაქარი

83

1701 91 000 00

– – საგემოვნო-არომატული ან საღებარი დანამატებით

84

1701 99

– – დანარჩენი

85

1702

დანარჩენი შაქარი, ქიმიურად სუფთა ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და ფრუქტოზას ჩათვლით, მყარ მდგომარეობაში; შაქრის სიროფები საგემოვნო-არომატული ან საღებარი ნივთიერების დამატების გარეშე; ხელოვნური თაფლი, ნატურალურ თაფლთან შერეული ან შეურეველი; კარამელის კულერი

86

1703

მელასა, შაქრის ამოღებით ან რაფინირების შედეგად მიღებული

87

1704

შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი (თეთრი შოკოლადის ჩათვლით), რომელიც არ შეიცავს კაკაოს

88

19

მზა პროდუქტები მარცვლოვანების მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის ან რძისაგან; ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი

89

2001

ბოსტნეული, ხილი, კაკა­ლი და მცენარეთა საკვე­ბად ვარგისი სხვა ნაწილები, ძმრის ან ძმარ­მჟავას დამატებით დამზადებული ან დაკონ­სერვებული

90

2002

პომიდორი, ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული

91

2003

სოკო და ტრიუფელი, ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული

92

2004

სხვა ბოსტნეული, ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაყინული, 2006 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების გარდა

93

2005

სხვა ბოსტნეული, ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაუყინავი, 2006 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების გარდა

94

2006 00

ბოსტნეული, ხილი, კაკალი, ნაყოფების ქერქი ან მცენარეთა სხვა ნაწილები, შაქრით დაკონსერვებული (შაქრის სიროფით გაჟღენთილი, მოსარკლული ან დაშაქრული)

95

2007

ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, ხილის ან კაკლის პიურე, ხილის ან კაკლის პასტა, თბური დამუშავებით მიღებული, მათ შორის, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით

96

2008 19

– – დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით

97

2008 20

– ანანასი

98

2008 30

– ციტრუსები

99

2008 40

– მსხალი

100

2008 50

– გარგარი

101

2008 60

– ალუბალი და ბალი

102

2008 70

– ატამი, ნექტარინების ჩათვლით

103

2008 80

– მარწყვი და ხენდრო

104

2008 91 000 00

– – პალმის გული

105

2008 93 000 00

– – შტოში, მოცვი (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

106

2008 97

– – ნარევები

107

2008 99

– – დანარჩენი

108

2009

ხილის წვენები (ყურძნის ბადაგის ჩათვლით) და ბოსტნეულის წვენები, დაუდუღებელი და სპირტის დანამატების გარეშე, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე

109

2101

ყავის, ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაის) ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები და მათ ფუძეზე ან ყავის, ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაის) ფუძეზე დამზადებული მზა პროდუქტები; მოხალული ვარდკაჭაჭა და სხვა მოხალული ყავის შემცვლელები და მათი ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები

110

 

2103

პროდუქტები საწებლების მოსამზადებლად და მზა საწებლები; საგემოვნო დანამატები და შერეული საკაზმები; მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი

111

2106 90

– დანარჩენი

112

2201 10 190 09

– – – – დანარჩენი

113

2201 10 900 00

– – დანარჩენი

114

2201 90 000 09

– – – დანარჩენი

115

2201 90 000 99

– – დანარჩენი

116

2202

წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთიერებების დანამატების შემცველობით, და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, 2009 სასაქონლო პოზიციის ხილისა და ბოსტნეულის წვენების გარდა

117

2203 00

ალაოს ლუდი

118

2302 10

– სიმინდის

119

2302 30

– ხორბლის

120

2302 40

– დანარჩენი მარცვლოვანების

121

24

თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები. 24 03 11 000 00 და 24 03 19 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონელი იბეგრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაფასოებულია პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არაუმეტეს 50 კილოგრამისა. (27.12.2013. N1898 ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან)

122

 

25

მარილი; გოგირდი; მიწები და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

123

3402

ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები (საპნის გარდა); ზედაპირულად აქტიური საშუალებები, სარეცხი საშუალებები (დამხმარე სარეცხი საშუალებების ჩათვლით) და საწმენდი საშუალებები, საპნის შემცველი ან მის გარეშე (3401 სასაქონლო პოზიციის საშუალებების გარდა)

124

3918

პლასტმასის იატაკის საფრები, თვითწებვადი ან არათვითწებვადი, რულონებად ან ფირფიტებად; პლასტმასის საფრები კედლებისა და ჭერებისათვის, მოცემული ჯგუფის მე-9 შენიშვნაში მითითებული

125

3922

აბაზანები, შხაპები, წყლის ჩასადინარი ნიჟარები, პირსაბანი ნიჟარები, ბიდეები, უნიტაზები, დასაჯდომები და სახურავები მათთვის, წყალჩასაშვები ავზაკები და ანალოგიური სანიტარიულ-ტექნიკური ნაწარმი, პლასტმასისაგან

126

3923

პლასტმასის ნაწარმი საქონლის ტრანსპორტირებისათვის ან შეფუთვისათვის; პლასტმასის საცობები, ხუფები, თალფაქები და სხვა საცობი ნაწარმი

127

3924

სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი და სამზარეულოს საკუთნოები, დანარჩენი საოჯახო ნივთები და ჰიგიენის ან ტუალეტის საგნები, პლასტმასისაგან

128

3925 20 000 00

– კარები და ზღურბლები მათთვის, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები

129

 

3925 30 000 00

– დარაბები, შტორები (ვენეციური ჟალუზების ჩათვლით) და ანალოგიური ნაწარმი და მათი ნაწილები

130

3925 90

– დანარჩენი

131

3926 90

– დანარჩენი

132

4407

ხეტყის მასალა, გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი

133

4408

მოსაპირკეთებელი ფურცლები (შრეული მერქნის დაყოფით მიღებულის ჩათვლით), შეწებებული ფანერისათვის ან სხვა ანალოგიური შერეული მერქნისათვის, და სხვა ხის მასალა, გასწვრივ დახერხილი, დაჭრილი ნაწილებად ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით არა უმეტეს 6 მმ-ისა

134

 

 

 

 

4409

დახერხილი ხეტყე (პარკეტის თამასებისა და ფრიზის ჩათვლით, აუწყობელი) დაპროფილებული პაგონაჟის სახით (ქიმებით, თხემებით, ღარებით, ნარანდიანი, ჩამოთლილი კიდეებით, ნახევრად მომრგვალებული ნარიმანდის შეერთების სახით, ფასონური, მომრგვალებული ან ანალოგიური) ნებისმიერი ნაწიბურის ტორსის ან სიბრტყის გასწვრივ, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე

135

 

4413 00 000 00

მერქანი დაწნეხილი, ბლოკების, ფილების, ძელების ან დაპროფილებული ფორმების სახით

136

 

4418

ნაწარმი სადურგლო და სახუროო ხის, სამშენებლო, უჯრედოვანი ხის პანელების, აწყობილი ფილა-პარკეტის, სოლ-ყავრისა და სახურავის ყავრის ჩათვლით

137

 

 

4420

ხის ნაწარმი მოზაიკური და ინკრუსტირებული; ზარდახშები და კოლოფები საიუველირო ან დანისებრი და ანალოგიური ნაწარმისათვის, ხის; სტატუეტები და სხვა დეკორაციული ნაწარმი, ხის; ავეჯის ხის საგნები, 94-ე ჯგუფში მიუთითებელი

138

4421

სხვა ნაწარმი, დანარჩენი

139

6801 00 000 00

ძელურა, ბორდიურის ქვები და დასაგები ფილები ბუნებრივი ქვისაგან (გარდა ფიქლისა)

140

6802

ქვა დამუშავებული (გარდა ფიქლისა) ძეგლებისათვის ან მშენებლობისათვის და მისი ნაწარმი, გარდა 6801 სასაქონლო პოზიციის საქონლისა; მოზაიკის კუბურები და ბუნებრივი ქვის (ფიქლის ჩათვლით) ანალოგიური ნაწარმი ფუძეზე ან ფუძის გარეშე; ბუნებრივი ქვის (ფიქლის ჩათვლით) გრანულები, ნაფხვენი და ფხვნილი, ხელოვნურად შეღებილი

141

6804

დოლაბები, სალესი ქვები, სახეხი რგოლები და ანალოგიური უკარკასო ნაწარმი, განკუთვნილი სახეხად, სალესად, საპრიალებლად, მოსარგებად ან მოსაჩუქურთმებლად, ქვები ხელით სალესად ან საპრიალებლად და მათი ნაწილები ბუნებრივი ქვის, აგლომერირებული ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზივების ან კერამიკისაგან, სხვა მასალების დეტალებთან აწყობილი ან ამ დეტალების გარეშე

142

6805

ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან მარცვალი, გაჭრილ ან გაკერილ, ან განსაზღვრული ფორმის მისაღებად სხვა მეთოდით დამუშავებულ, ან დაუმუშავებელ ქსოვილის, ქაღალდის, მუყაოს ან სხვა ფუძეზე

143

6806

წიდის ბამბა, მინერალური სილიკატური ბამბა და ანალოგიური მინერალური ბამბები; განშრევებული ვერმიკულიტი, აფუებული თიხები, აქაფებული წიდა და ანალოგიური აფუებული მინერალური პროდუქტები; თბოსაიზოლაციო, ბგერათსაიზოლაციო ან ბგერათშთამნთქმელი მინერალური მასალების ნარევები და ნაწარმი, გარდა 6811 ან 6812 სასაქონლო პოზიციის ან 69-ე ჯგუფის ნაწარმისა

144

6807

ნაწარმი ასფალტის ან ანალოგიური მასალებისაგან (მაგალითად, ნავთობის ბიტუმის ან ქვანახშირის სქელფისისაგან)

145

6808 00 000 00

პანელები, ფილები, ბლოკები და ანა­ლოგი­ური ნაწარმი ცემენტით, თაბაშირით ან სხვა მინერა­ლური შემკვრელი ნივთიერებებით აგლომერირე­ბული მცენარე­ული ბოჭკოების, ჩალის, ბურბუშე­ლას, ნაფო­ტის, ნაწილაკების, ნახერხის ან ხეტყის სხვა ნარ­ჩენები­საგან

146

6809

ნაწარმი თაბაშირის ან მის ფუძ­ე­ზე დამზადებული ნარევებისაგან

147

6810

ცემენტის, ბეტონის ან ხელოვნური ქვის ნაწარმი, დაარმატურებული ან დაუარმატურებელი

148

6811

ნაწარმი აზბესტცემენტის, ცელუ­ლოზისბოჭკოებიანი ცემენტის ან ანალოგიური მასალებისაგან

149

6812 91 000 00

– ტანსაცმელი, ტანსაცმლის საკუთნოები, ფეხსაცმელი და თავსაბუ­რავები

150

6812 92 000 00

– ქაღალდი, სქელი მუყაო და ქეჩა ან ფეტრი

151

6812 93 000 00

– – შემამჭიდროებელი მასალა წნეხილი აზბესტის ბოჭკოსაგან, ფურცლებად ან რულონებად

152

6815

ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისა­გან (ნახშირ­ბა­დიანი ბოჭკოების, ნახშირ­ბადია­ნი ბოჭკო­ე­ბის ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

153

 

6902 10 000 00

– Mg, Ca ან Cr ელემენტების შემცველობით 50 მას.%-ზე მეტი ცალ­-ცალკე ან ერთად აღებული, MgO, CaO ან Cr2O3-ზე გადაანგარიშებით

154

6902 20 100 00

– – კაჟმიწის (SiO2) შემცველობით 93 მას.% ან მეტი

155

 

6902 20 910 00

– – – თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 7 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ 45 მას.%-ზე ნაკლები

156

6902 20 990 00

– – – დანარჩენი

157

6902 90 000 00

– დანარჩენი

158

7113

საიუველირო ნაკეთობები და მათი ნაწილები ძვირფასი ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან

159

7115 90 100 00

– – ძვირფასი ლითონებისაგან

160

7116

ნაკეთობები ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტის, ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვებისაგან (ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული)

161

7117

ბიჟუტერია

162

7308 10 000 00

– ხიდები და ხიდების სექციები

163

 

7308 40

– დანადგარები და სხვა მოწყობილობა ლითონური სამშენებლო ხარაჩოების, ყალიბების, კედლის საბჯენების ან შახტის სამაგრებისათვის

164

7308 90

– დანარჩენი

165

7309 00 100 00

– აირებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა)

166

7309 00 300 00

– – მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით

167

7309 00 590 00

– – – არა უმეტეს 100 000 ლიტრისა

168

7309 00 900 00

– მყარი ნივთიერებებისათვის

169

7310

ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა), არა უმეტეს 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე

170

7311 00

ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული აირებისათვის, შავი ლითონებისაგან

171

7314

ლითონური ქსოვილი (უწყვეტი ლენტების ჩათვლით), მავთულის გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები შავი ლითონებისაგან; გამცრავ-გამწოვი ფურცელი შავი ლითონებისაგან

172

7315

ჯაჭვები და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან

173

7318

ხრახნები, ჭანჭიკები, ქანჩები, ყრუ ჭანჭიკები, ჩასახრახნი კაკვები, მოქლონები, სოგმანები, ჭილიპყურები, საყელურები (ზამბაროვანის ჩათვლით) და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან

174

7320

ზამბარები, რესორები და ფურცლები მათთვის შავი ლითონებისაგან

175

7321

ღუმლები გასათბობი, ღუმლები გასათბობ-სახარშავი და საკვების მოსამზადებელი (ცენტრალური გათბობის დამხმარე ქვაბიანი ღუმლების ჩათვლით), ფრიტურნიცები, მაყალები, ქურის სანთურები, საკვების გასათბობი გამათბობლები და ანალოგიური საყოფაცხოვრებო არაელექტრული მოწყობილობები და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან

176

7323

ნაწარმი სუფრის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან; „მატყლი“ შავი ლითონებისაგან; სამზარეულო ჭურჭლის საწმენდი ნეჭა, გასაწმენდი ან გასაპრიალებელი ბალიშები, ხელთათმნები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან

 იმპორტის გადასახადის 5-პროცენტიანი განაკვეთით იბეგრება შემდეგი საქონლის სატარიფო ღირებულება: 

N კოდი საქონლის დასახელება

1

0203

ხორცი ღორისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

2

0406

ყველი და ხაჭო

3

1806 31 000 00

– – გულსართით

4

1806 32

– – გულსართის გარეშე

5

1806 90

– დანარჩენი

6

3305

თმის საშუალებები

7

3307

საშუალებები, პარსვამდე, პარსვის დროს ან პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი, ინდივიდუალური დანიშნულების დეზოდორანტები, შედგენილობები აბაზანის მისაღებად, თმების მოსაცილებელი და სხვა საპარფიუმერიო, კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; დეზოდორანტები სათავსებისათვის, არომატიზებული ან არაარომატიზებული, მადეზინფიცირებელი თვისების მქონე ან არმქონე

8

3401

საპონი; ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები და საშუალებები, გამოსაყენებელი საპნად, ძელაკების, ნაჭრების ან დაყალიბებული ნაწარმის სახით, საპნის შემცველი ან მის გარეშე; ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები და კანის დასაბანი საშუალებები სითხის ან კრემის სახით, დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის, საპნის შემცველი ან მის გარეშე; ქაღალდი, ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი ან დაფარული საპნით ან სარეცხი საშუალებით

9

3405

ვაქსები და საცხები ფეხსაცმლისათვის, პოლიროლები და მასტიკები ავეჯის, იატაკის, ავტომობილების ძარების, მინების ან ლითონებისათვის, საწმენდი პასტები და ფხვნილები და ანალოგიური საშუალებები (მათ შორის, ქაღალდი, ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი, უქსოვადი მასალები, ფორიანი პლასტმასები ან ფორიანი რეზინი, გაჟღენთილი ან დაფარული ასეთი საშუალებებით), 3404 სასაქონლო პოზიციის ცვილების გარდა

10

3916

პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

11

3917 10

– ხელოვნური გარსაცმები (ძეხვეულის ნაწარმისათვის) გამყარებული პროტეინებისაგან ან ცელულოზის მასალებისაგან

12

3917 21 100 00

– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

13

3917 21 900 09

– – – – დანარჩენი

14

3917 22 100 00

– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

15

3917 22 900 09

– – – – დანარჩენი

16

3917 23 100 00

– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

17

3917 23 900 09

– – – – დანარჩენი

18

3917 29 120 00

– – – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისაგან ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით

19

3917 29 150 00

– – – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან

20

3917 29 190 00

– – – – დანარჩენი

21

3917 29 900 09

– – – – დანარჩენი

22

3917 31 900 00

– – – დანარჩენი

23

3917 32

– – დანარჩენი, დაუარმატურებელი ან სხვა მასალებთან არაკომბინირებული, უფიტინგებოდ

24

3917 33 900 00

– – – დანარჩენი

25

3917 39 120 00

– – – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისაგან ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით

26

3917 39 150 00

– – – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან

27

3917 39 190 00

– – – – დანარჩენი

28

3917 39 900 09

– – – – დანარჩენი

29

3917 40 900 00

– – დანარჩენი

30

3919

პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, კილიტა, ლენტები, ზოლები და დანარჩენი ბრტყელი ფორმები, თვითწებვადი, რულონებად ან არარულონებად

31

3920

პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი  

32

3921

პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი

33

3925 10 000 00

 

– რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები მოცულობით 300 ლიტრზე მეტი

34

3926 10 000 00

– საკანცელარიო ან სასკოლო ნივთები

35

3926 20 000 00

 

– ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმნების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით)

36

3926 30 000 00

 

– სამაგრი ნაკეთობები და ფურნიტურა ავეჯისათვის, სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ან ანალოგიური ნაწარმი

37

3926 40 000 00

– ქანდაკებები და სხვა დეკორაციული ნაწარმი

38

7308 20 000 00

– ბჯენები და ცხაური ანძები

39

7308 30 000 00

– კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები და ზღურბლები კარებისათვის

40

8544 11

– – სპილენძის

41

8544 19

– – დანარჩენი

42

 

8544 20 000 00

– კოაქსიალური კაბელები და სხვა კოაქსიალური ელექტრული გამტარები

43

8544 30 900 00

– – დანარჩენი

 

ამ ნაწილში აღნიშნული საქონელი იბეგრება იმპორტის გადასახადის შემდეგი განაკვეთებით (euro/%vol/HL ნიშნავს, რომ ერთ ჰექტოლიტრზე (100 ლიტრზე) გადასახდელი იმპორტის გადასახადის თანხა შეადგენს იმპორტის გადასახადის განაკვეთის ნამრავლს მოცემულ საქონელში ალკოჰოლის პროცენტული შემცველობის მაჩვენებელზე):

N კოდი საქონლის დასახელება იმპორტის გადასახადის განაკვეთი

1

2204 10

– ღვინოები ცქრიალა

1,5 euro/lit

 

2

2204 21

– – 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები ტევადობის ჭურ­ჭელში

0,5 euro/lit

3

2204 29

– – დანარჩენი

0,2 euro/lit

4

2204 30

– ყურძნის ტკბილი, დანარჩენი

0,2 euro/lit

5

2205 10

– 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში

0,5 euro/lit

6

2205 90

– დანარჩენი

0,2 euro/lit

7

2206 00

სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად, სიდ­რი, პერი (მსხლი­ს სიდრი), თაფლის სასმელი); ნარევები დადუ­ღე­ბული სასმე­ლე­ბისაგან და დადუღებული სასმელებისა და      უალ­კო­ჰოლო სასმე­ლების ნარევები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩამოუთვლელი

0,5 euro/lit

8

2207

ეთილის სპირტი არადენატური­რე­ბული, სპირ­ტის კონცენტრაციით 80 მოც.% ან 80 მოც.%-ზე მეტი; ეთილის სპირტი და სხვა დენატუ­რირე­ბული სპირტე­ბი ნებისმიერი კონ­ცენტრაციით

3 euro/lit

9

2208 20

– სპირტის ნაყენები, მიღებული ყურ­ძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილა­ციის   (გამოხ­დის) შედეგად

1.5 euro/%vol/

HL

10

2208 30

– ვისკი

1.5 euro/%vol/

HL

 

11

2208 40

– რომი და ტაფია

1.5 euro/%vol/

HL

 

12

2208 50

– ჯინი და ღვიის ნაყენი

1.5 euro/%vol/

HL

 

13

 

2208 60

– არაყი

1.5 euro/%vol/

HL

14

 

2208 70

– ლიქიორები

1.5

euro/%vol/

HL

 

15

2208 90

– დანარჩენი

1.5 euro/%vol/

HL

16

 

2209 00

ძმარი და მისი შემცვლელები, მი­ღებული ძმარმჟავასაგან

0,4 euro/lit

 

შენიშვნა:

1. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე დროებით შემოტანილ საქონელზე სასაქონლო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღიდან საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ყოფნის ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე იბეგრება იმპორტის გადასახადის იმ თანხის 3 პროცენტით, რომელიც გადაიხდევინებოდა დროებითი შემოტანის სასაქონლო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს ამ საქონლის იმპორტში მოქცევისას. აღნიშნული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს არა უგვიანეს ყოველი თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, ხოლო ბოლო გადახდა უნდა განხორციელდეს საქონლის დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციის დასრულების დღეს. დეკლარანტს უფლება აქვს, მთელი გადასახდელი თანხა ერთდროულად გადაიხადოს. აღნიშნული, გადახდას დაქვემდებარებული თანხების ჯამური ოდენობა (საურავის გარეშე) არ უნდა აღემატებოდეს იმპორტის გადასახადის იმ თანხას, რომელიც გადაიხდევინებოდა დროებითი შემოტანის სასაქონლო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს ამ საქონლის იმპორტში მოქცევისას.

2. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციაში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის იმპორტში მოქცევისას იმპორტის გადასახადის განაკვეთია 0,05 ლარი ავტომობილის ძრავის მოცულობის ყოველ კუბურ სანტიმეტრზე დამატებული იმპორტის გადასახადის თანხის 5 პროცენტი ავტომობილის ექსპლუატაციაში ყოფნის ყოველი წლისათვის.