დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობები

 

N

სფერო

დადგენილი ნორმა

საფუძველი

1

მეტალურგია

 

 

 

მანგანუმშემცველი მადნიდან მანგანუმის შენადნობის დამზადებისას არსებული მანგანუმის საწარმოო დანაკარგი

წარმოებაში ჩაშვებული მანგანუმის 20%

 

შავი ლითონის ჯართისგან ნამზადის დამზადებისას არსებული საწარმოო დანაკარგი

12.5%

 

ნამზადიდან არმატურის დამზადებისას არსებული საწარმოო დანაკარგი

1.5%

2

აქციზური მარკები

 

 

 

ალკოჰოლური სასმელის წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი

2%

 

სიგარა/სიგარეტის წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი

1%

 

სიგარილას წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი

2%

3

ბამბა

 

 

 

 ბამბის ნედლეულის პენტვისას საწარმოო დანაკარგი

წარმოებაში ჩაშვებული ნედლეულის 65%

4

თხილი

 

 

 

კალენდარული წლის განმავლობაში შეძენილი/მოყვანილი თხილის შრობის საწამოო დანაკარგის წლიური საშუალო ოდენობა

22%

5

მინის წარმოება

 

 

 

მინის წარმოებაში საწარმოო დანაკარგი (ხურებითი დანაკარგი)

წარმოებაში ჩაშვებული კაზმის 17%

 

მინის წარმოებაში გამოყენებული კვარც-მინდვრიშპატური ქვიშის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)

7%

 

მინის წარმოებაში გამოყენებული დოლომიტის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)

3%

 

მინის წარმოებაში გამოყენებული კირქვის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)

1%

6

ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების რაოდენობის გაზომვის მეთოდების დასაშვები ცდომილების ნორმები

 

7

შაქრის წარმოება

 

 

 

მყარ მდგომარეობაში მყოფი შაქრის ნედლეულის დახურულ საწყობში შენახვისას საწარმოო დანაკარგი თვეში

0,031%

 

შაქრის ნედლეულის ვაგონებიდან გადმოტვირთვისა და ტარის გარეშე შიდა საქარხნო ტრანსპორტირების დროს საწარმოო დანაკარგი

0,139%

 

შაქრის ნედლეულის გადამუშავებისას საწარმოო ტექნოლოგიური დანაკარგი

1.581%

8

მარცვლეული

 

 

 

მარცვლეულის გადამუშავებისას საწარმოო დანაკარგი

0,7%

 

მარცვლეულის რეცხვისას საწარმოო დანაკარგი

0,1%

  მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმა სა­ერთა­შორისო გადაზიდვების (საზღვაო, სარკი­ნი­­გზო და საავტომობილო ტრანსპორტირება) დროს 0.29%
  მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმა ქვეყნის შიგნით გადაზიდვების (სარკინიგზო და სა­ავტომობილო ტრანსპორტირება) დროს 0.1%
  მარცვლეულის შენახვისას ელევატორის სილოსებსა და საელევატორო პროცესში დანაკარგის ნორმა 0.35%

9

კვერცხის წარმოება  

 

 

 

კვერცხის წარმოებაში კვერცხის მტვრევის საწარმოო დანაკარგი

3%

10

თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას თაბაშირის ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავება

 

 

 

თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას, თაბაშირის ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავების საწარმოო დანაკარგი (დეჰიდრატაცია)

11%

11

ნატურალური წვენის წარმოება

 

 

 

ხილის კონცენტრატებიდან ნატურალური წვენის წარმოებისას (“Tetrapak“ და “Elopak“ დანადგარების/ჩამოსხმის ხაზების გამოყენებით) საწარმოო დანაკარგი

ერთ ჩამოსხმაზე 300 ლიტრი

12

ჩაუმქრალი კირის წარმოება

 

 

 

ჩაუმქრალი კირის წარმოებისას საწარმოო დანაკარგი

28%

13

ნავთობპროდუქტების ბუნებრივი დანაკარგის ნორმები

 

 

 

ოპერაციების დასახელება

დანაკარგი წონიდან %-ში

 

 

ბენზინზე

 

 

 

საზღვაო გადაზიდვები

0.35

 

სარკინიგზო გადაზიდვები

0.24

 

საავტომობილო გადაზიდვები

0.12

 

რეზერვუარში შენახვა (მიწისზედა რეზერვუარში 1 თვეზე მეტი ვადით შენახვის გარდა)

0.25

 

მიწისზედა რეზერვუარში შენახვა 1 თვეზე მეტი ვადით

0.35

 

დიზელზე

 

 

საზღვაო გადაზიდვები

0.35

 

სარკინიგზო გადაზიდვები

0.1

 

საავტომობილო გადაზიდვები

0.05

 

რეზერვუარში შენახვა

0.07

 

ნავთზე

 

 

საზღვაო გადაზიდვები

0.35

 

სარკინიგზო გადაზიდვები

0.11

 

საავტომობილო გადაზიდვები

0.06

 

რეზერვუარში შენახვა

0.1

  ნედლ ნავთობზე  
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0.04  
  შენახვა 0.077  
  მაზუთზე  
  სარკინიგზო გადაზიდვები 1.05  
  საპოხ ზეთზე  
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0.10  
  ოპერაციების დასახელება დანაკარგი წონიდან %-ში  
  ბენზოლი    
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0.24                     
  პროპილისა და იზოპროპილის სპირტი
სეს ესნ კოდი: 2905 12
 
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0.80  
  მეთილის სპირტი
სეს ესნ კოდი: 2905 11
 
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0,15  
  პარაქსილოლი
სეს ესნ კოდი: 2902 43
 
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0,30  
  პიროლიზული ფისი
სეს ესნ კოდი: 3911 90 990 00
 
  სარკინიგზო გადაზიდვები 1,00  
  ვაკუუმური გაზოილი
სეს ესნ კოდი: 2710 19 310 00, 2710 19 350 00.
 
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0,60  
  აირის კონდენსატი ბუნებრივი
სეს ესნ კოდი: 2709 00 100
 
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0,75  
  ნავთობის აირები გათხევადებული
სეს ესნ კოდი: 2711
 
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0,90  
  შენახვა 1,10  
  შენიშვნა: შენახვის დანაკარგი ასევე მოიცავს მიღებისა და გაცემის დანაკარგს.    
14

ნახშირწყალბადები აცეკლური                                                               

სეს ესნ კოდი: 2901

 
  სარკინიგზო გადაზიდვები 0,9  
  შენახვა 1.10  
15 ღვინო  
  შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად) 0.05  
  შენახვა ქვევრში (ყოველთვიურად) 0.075  
  დაძველება, შენახვა კასრებში (ყოველთვიურად) 0.2  
  კუპაჟის, ეგალიზაციის, ასამბლაჟის დროს ღვინის გადატუმბვა საკუპაჟე ჭურჭელში,  გადარევა და გადატუმბვა საკუპაჟე   ჭურჭლიდან                                                                                                                                                                                                (0,09%+0,06%+0,09%) 0.24  
 

კუპაჟის დროს ღვინის გადატუმბვა საკუპაჟე ჭურჭელში,  გადარევა, გაწებვა და გადატუმბვა დასაწდომ  ჭურჭელში     

(0,09%+0,06%+0,07%+0,09%)

0.31  
 

ფილტრაცია ფილტრკარტონის გამოყენებით                   

(0,09%+0,15%)

0.24  
 

ფილტრაცია დიატომიტის გამოყენებით                           

(0,09%+0,03%)

0.12  
 

სიცივით დამუშავება დაყოვნებით                                     

(0,09%+0,17%)

0.26  
 

სითბოთი დამუშავება დაყოვნების გარეშე                           

(0,09%+0,11%)

0.2  
  ჩამოსხმა 0.37  
16 სპირტები, დისტილატები  
  შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად, ა.ა.) 0.05  
  დაძველება ცისტერნაში ტკეჩზე (ყოველთვიურად, ა.ა.) 0.08  
  დაძველება კასრში (ყოველთვიურად, ა.ა.) 0.33  
  გადატუმბვა სატრანსპორტო კონტეინერიდან სტაციონალურ ცისტერნაში და პირიქით – სტაციონალური ცისტერნიდან სატრანსპორტო კონტეინერში 0.16  
17 სპირტებისა და დისტილატების დანაკარგები სპირტიანი სასმელების დამზადებისას  
  გადატუმბვა ერთი ჭურჭლიდან მეორეში 0.16  
  დარევა (ეგალიზაციის, კუპაჟის, გაწებვის დროს) 0.07  
  ფილტრაცია (შეწოვა საფილტრავი მასალის ფენის მიერ და უშუალოდ ფილტრზე) 0.09  
  გაწებვა 0.08  
  სიცივით დამუშავება დაყოვნებით 0.3  
18 სპირტიანი სასმელები  
  შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად) 0.04  
  შენახვა კასრში (ყოველთვიურად) 0.23  
  ჩამოსხმა 0.54  
19 ელექტროენერგიის სასადგურე დანაკარგი  
20 მცურავ საშუალებაზე დატვირთული ან მცურავი საშუალებიდან გადმოტვირთული საქონლის ოდენობის „დრაფტ სურვეის
(Draught/Draft survey)“ მეთოდით განსაზღვრისას დასაშვები ცდომილება
+/- 1%
21 სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი საქონლის (სურსათის) არაარსებითი დანაკარგები დანაკლისად არ განიხილება. არაარსებითი დანაკარგი არის სავაჭრო ობიექტებში მიმდინარე კალენდარული წლის განმავლობაში გამოვლენილი საქონლის (სურსათის) დანაკლისის ჯამი, რომლის საბაზრო ღირებულება (დღგ-ის გარეშე) არ აღემატება წინა კალენდარული წლის განმავლობაში გადასახადის გადამხდელის სავაჭრო ობიექტებიდან რეალიზებული, მათ შორის დანაკლისად დაბეგრილი, საქონლის (სურსათის) სარეალიზაციო ღირებულებათა (დღგ-ის გარეშე) ჯამის 1%-ს. 1%