რეზიდენტობის ცნობის ნიმუშები

N ქვეყანა ან ქვეყნის ტერიტორიული ერთეული (Country) რეზიდენტობის ცნობის გამცემი კომპეტენტური ორგანო რეზიდენტობის ცნობის ნიმუში შენიშვნა
1 ავსტრია (Austria) საგადასახადო ადმინისტრაცია, რომელიც წარმოდგენილია 40 ადგილობრივი ოფისის სახით (the Organization of Austria´s tax Administration knows 40 local tax offices) დამატებითი მტკიცებულებების საჭიროების შემთხვევაში, ცნობა გაიცემა ავსტრიის ფინანსთა სამინისტროს მიერ, ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმებით.
2 აზერბაიჯანი (Azerbaijan) აზერბაიჯანის გადასახადების სამინისტრო (the Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan)  
3 ალბანეთი (Albania) გადასახადების დირექტორატი (General Directorate of Taxes of Albania)  
4 ბელარუსია (Belarus) ადგილობრივი საგადასახასო ოფისები (local tax offices) ერთი ფორმა წარმოადგენს მეწარმე ფიზიკური პირებისათვის განკუთვნილ ფორმას, ხოლო მეორე - იურიდიული პირებისათვის.
5 დანია (Denmark) საგადასახადო ორგანო - SKATTESTYRELSEN  
6 ესპანეთი (Spain) ესპანეთის გადასახადების სააგენტო (the Spanish Tax Agency)  
7 ირლანდია (Ireland) ირლანდიის შემოსავლების სამსახური (Irish Revenue)  
8 ლატვია (Latvia) ლატვიის შემოსავლების სამსახური (the State Revenue Service)  
9 ლიეტუვა (Lithuania) ლიეტუვას ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექტორატი (the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania) აღნიშნული ორგანო ცნობას გასცემს როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი საგადასახადო ოფისეფიდან, რომლებიც განთავსებულია: ვილნიუსში, კაუნასში, კლაიპედაში, სიაულიაისა და პანევეზიასში.
10 მოლდოვა (Moldova) მოლდოვის რესპუბლიკის სახელმწიფო საგადასახადო სამსახური (he State Tax Service of the Republic of Moldova) ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 15 მარტის N50 ბრძანების თანახმად. ცნობის უშუალოდ გამცემ უწყებას წარმოადგეს საგადასახადო მომსახურების დეპარტამენტი. გაცემული ცნობა უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედით დამოწმებული.
11 პოლონეთი (Poland) პოლონეთის ადგილობრივი საგადასახადო ოფისი (local tax office)  
12 პორტუგალია (Portugal) საგადასახადო და საბაჟო უწყება (Tax and Customs Authority) ცნობის გამოთხოვა/მიღება შესაძლებელია ელექტრონული ფორმითაც. როგორც წესი, ცნობას არ აქვს დადგენილი ვადა. თუმცა, საბუთი ვალიდურია მხოლოდ იმ ფისკალურ პერიოდზე, რაც ცნობაშია მოცემული. აგრეთვე, დაშვებულია გამონაკლისი: თუ გადამხდელი მიმართავს დირექტივა N2003/48/EC-ს, მიღებულ ცნობას აქვს ერთწლიანი ვადა მისი გაცემიდან.
13 რუსეთის ფედერაცია (Russian Federation) რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახური, შიდა რეგიონული ინსპექტორატების საშუალებით, ცენტრალიზებული მონაცემთა ბაზის დამუშავებით (Russian tax residency certificates are issued by the FTS of Russia Inter-Regional Inspectorate for Centralized Data Processing)  
14 საბერძნეთი (Greece) საჯარო შემოსავლების სამსახური, კერძოდ კი საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის დირექტორატი (the Independent Authority for Public Revenue and specifically the International Economic Relations Directorate)    
15 სლოვაკეთი (Slovakia) სლოვაკეთის რესპუბლიკის ფინანსური დირექტორატი (The Financial Directorate of the Slovak Republic) აღნიშნულ ორგანოს შემადგენლობაში შედის: ბასკას საგადასახადო ოფისი (რამდენიმე ოფისით წარმოდგენილი); ტრნავას საგადასახადო ოფისი; ტრენჩინის საგადასახადო ოფისი (წარმოდგენილი რამდენიმე ოფისით); ზილინას საგადასახადო ოფისი (წარმოდგენილი რამდენიმე ოფისით); ნიტრას საგადასახადო ოფისი (წარმოდგენილი რამდენიმე საგადასახადო ოფისით); კოსიკეს საგადასახადო ოფისი (წარმოდგენილი რამდენიმე საგადასახადო ოფისით); პრესოვის საგადასახადო ოფისი (წარმოდგენილი რამდენიმე ოფისით); ბრატისლავას საგადასახადო ოფისი (წარმოდგენილი რამდენიმე ოფისით); ბრატისლავას საგადასახადო ოფისი შერჩეული გადამხდელებისათვის.
16 სომხეთი (Armenia) სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტი (სომხეთის საგადასახადო და საბაჟო ადმინისტრაცია) the State Revenue Committee of the Republic of Armenia (Armenia's Tax & Customs Administration) აღნიშნულ უწყებაში ცნობის გაცემა შეუძლია მხოლოდ გადასახადის გადამხდელთა მომსახურების დეპარტამენტს, რომელიც 21 ტერიტორიული ერთეულშია წარმოდგენილი და თითოეულ მათგანს აქვს უფლებამოსილება გასცეს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული საბუთი. ცნობა გაიცემა მხოლოდ მატერიალური ფორმით და წარმოადგენს 21-ვე ერთეულისთვის საერთო დადგენილ ფორმას.
17 უკრაინა (Ukraine) უკრაინის სახელმწიფო ფისკალური სამსახური (Ukrainian State Fiscal Service) ცნობა გაიცემა ადგილობრივი ოფისებიდან, ერთიანი დადგენილი ფორმით. საჭიროების შემთხვევაში, ცნობის გაცემის პროცედურები გადის საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც.
18 უნგრეთი (Hungary) უნგრეთის ეროვნული საგადასახადო და საბაჟო ადმინისტრაცია (The National Tax and Customs Administration of Hungary) 2019 წლიდან ცნობა გაიცემა როგორც ელექტრონული, ისე მატერიალური ფორმით (2019 წლამდე პერიოდში მხოლოდ მატერიალური ფორმით გაიცემოდა). ცნობის გაცემა შესაძლებელია როგორც უნგრულ, ისე უნგრულ და ინგლისურ ენებზე.
19 შვედეთი (Sweden) შვედეთის საგადასახადო სააგენტო (the SWedish Tax Agency)    
20 შვეიცარია (Switzerland) 26 კანტონის კომპეტენტური უწყება (the competent tax authorities of the 26 Cantons of Switzerland)   კომპეტენტური ორგანოების სია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულიზე: https://www.steuerkonferenz.ch/?Die_Konferenz:Mitglieder