ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამი)

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2016 წლის სრული ბუღალტრული ანგარიშგება 29.09.2020
2016 წლის 6 თვის ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 29.09.2020
2015 წლის სრული ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 29.09.2020
6 თვის ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 29.09.2020
2014 წლის სრული ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 29.09.2020
2014 წლის 9 თვის ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) ოქტომბრის მდგომარეობით 29.09.2020
2014 წლის 6 თვის ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 29.09.2020
ინფორმაცია არაფინანსური აქტივების ანალიზური აღრიცხვის მონაცემებზე 29.09.2020