სხვა ნორმატიული აქტების სანახავად იხილეთ ბმული "კანონმდებლობა"

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 2.09.2020
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N219 დადგენილება 2.09.2020
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N219 დადგენილება 30.12.2013
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 30.12.2013