სხვა ნორმატიული აქტების სანახავად იხილეთ ბმული "კანონმდებლობა"

სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბერის №430 დადგენილება. 29.09.2020
,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბერის №426 დადგენილება 29.09.2020
,,ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბერის №427დადგენილება 29.09.2020
საჯარო ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბერის №429 დადგენილება; 29.09.2020
„თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 ივნისის N131 დადგენილება 29.09.2020
„საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის N420 დადგენილება 29.09.2020
„სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლის წლიური განაკვეთების დადგენის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის N277 დადგენილება 29.09.2020
„ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ - ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის N290 დადგენილება 29.09.2020
„აზარტული კლუბის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლის წლიური განაკვეთების დადგენის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N175 დადგენილება 29.09.2020
„ტოტალიზატორის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლის წლიური განაკვეთების დადგენის თაობაზე“ თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N500 დადგენილება 29.09.2020
„სამორინეს მოწყობისათვის სანებართვო მოსაკრებლის წლიური განაკვეთებისა და შეღავათების დადგენის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 ივლისის N 250 დადგენილება 29.09.2020
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29.09.2020
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29.09.2020
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29.09.2020