სხვა ნორმატიული აქტების სანახავად იხილეთ ბმული "კანონმდებლობა"

საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების განმახორციელებელ პირთა შესარჩევი ტესტირების გამოცხადების, ტესტირებაზე გამსვლელი ზღვარის დადგენის და საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ 29.09.2020
„გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესის შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე 29.09.2020
საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელების შესახებ’’ მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე 29.09.2020