შეღავათები საშემოსავლო გადასახადში

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
შეღავათები საშემოსავლო გადასახადში 150112.08.2010  
საშემოსავლო გადასახადი 1502ამოღებულია 02.02.2012 16.11.2010
საშემოსავლო გადასახადი (შეღავათი სოფლის მეურნეობაში ვრცელდება იურიდიულ პირზეც 2008 წლის 1 იანვრიდან)150329.12.2010 16.11.2010
საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება150404.06.2012  
ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული ფიზიკური პირის მიერ მიღებული გრანტი150528.06.2012  
მემკვიდრისთვის ბინის უსასყიდლოდ გადაცემის დაბეგვრა საშემოსავლო გადასახადით150605.06.2015  
შეღავათი სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული პირისათვის 150722.09.2015  
სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული პირისათვის შეღავათი 150822.09.2015  
ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის განხორციელებული ოპერაცია 150922.09.2015  
რეზიდენტი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლება151024.11.2015  
საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება151115.06.2016