უიმედო ვალი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
უიმედო ვალი (სასამართლოს გადაწყვეტილება და ა.შ. საჭიროა 2009 წლიდან)030131.08.2011 12.08.2010
უიმედო ვალი (არ გამოიქვითა, რადგან ვერ დგინდება დებიტორული დავალიანების წარმოშობის ვადა)030231.08.2011 07.09.2010
უიმედო ვალებისა და დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხების გამოქვითვა ერთობლივი შემოსავლიდან (ვალის პატიებაზე უნდა არსებობდეს შეთანხმება)030331.08.2011  
ნაპატიები თანხების ერთობლივ შემოსავალში ასახვა და პირგასამტეხლოს თანხების გამოქვითვა 030431.08.2011