ქონების გადასახადი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ქონების გადასახადი (გადაფასებული კოეფიციენტით ნაკლებია საბაზრო ფასზე)140112.08.2010  
ქონების (მიწა) გადასახადი (წიაღით სარგებლობა)1402ამოღებულია 29.12.2010  
ქონების გადასახადი სრულად გამოქვითულ 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებაზე 140312.08.2010  
იჯარით აღებულ ფართზე გადახდილი ქონების გადასახადი (2009 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკური პირისაგან აღებულზე)140407.09.2010  
ქონების გადასახადი (1000 ლარამდე ღირებულების ქონებაზე, რომელიც სრულადაა გამოქვითული)140507.09.2010  
ფართის დაზუსტებით მიღებული სხვაობის ასახვა 140626.10.2010  
მიწაზე ქონების გადასახადის დეკლარაცია140716.11.2010  
ქონების გადასახადი (როდესაც გასული წლის შემოსავალმა გადააჭარბა 40 000 ლარს)140816.11.2010  
კომლის არაწევრ პირზე ქონების გადასახადში შეღავათის გავრცელება (2004 წლის 1 მარტის მდგომარეობით არსებულ 5 ჰექტარზე)140916.11.2010  
ფიზიკური პირის მიერ ქონების დეკლარაციის წარუდგენლობა (2009 წლის 1 მაისამდე შეძენილზე უნდა წარედგინა 2009 წლის 1 მაისისათვის)141016.11.2010  
ძირითადი საშუალების აფასება როცა ამ ძირითადი საშუალების შეძენის დოკუმენტი არ არსებობს (უცნობია შეძენის თარიღი)141129.12.2010  
ქონების გადასახადი (ფიზიკური პირი) (2009 წლის ივნისში შეძენილ მიწაზე წარადგინა დეკლარაცია 2010 წელს)141229.12.2010  
ქონების გადასახადი (2008 წელს დეკლარაციის წარდგენის ვადის შემდეგ შეძენილზე 2008 წელსვე დეკლარირების ვალდებულება არ აქვს, მაგრამ გადასახადი უნდა გადაიხადოს საკუთრებაში ყოფნის პერიოდის პროპორციულად)141329.12.2010  
ქონების აფასება (როდესაც თვითონ ააფასა)141429.12.2010  
ქონების გადასახადი ძირითად საშუალებებზე გადახდილ დღგ-ზე 141507.04.2011  
ქონებაზე საბაზრო ფასის გამოყენება141625.10.2011  
დასაბეგრი ქონების ღირებულების განსაზღვრა141728.06.2012  
სესხის პროცენტის კაპიტალიზაცია 141828.01.2013 05.10.2012
კოეფიციენტით გაზრდას დაქვემდებარებული დასაბეგრი ქონება141910.10.2014  
ხელშეკრულების მოშლის შემთხვევაში საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა142021.05.2015  
პიზიკური პირის მიერ იჯარით გაცემული ქონების მიწაზე ქონების გადასახადით დაბეგვრა142105.06.2015  
ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი დასაბეგრ ქონებაზე(გარდა მიწისა)142205.04.2017  
დასაბეგრი ქონების ღირებულების რემონტის თანხით გაზრდა142305.04.2017  
ქონების გადასახადის დარიცხვა ფიზიკური პირის არადეკლარირებულ ქონებაზე 142412.02.2018  
სამედიცინო დაწესებულების დაუმთავრებელ მშენებლობაზე ქონების გადასახადი 1425 14.04.2020  
შეღავათები ქონების გადასახადში 2020 წლისათვის 142603.06.2020