საგადასახადო ანგარიშგება

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
საგადასახადო ანგარიშგება 230113.08.2010  
ი/მ-ს წარსადგენი წლიური დეკლარაციის ჩაუბარებლობა 230213.08.2010  
წყაროსთან დაკავებული გადასახადის არასრული გადახდა 230313.08.2010  
სააღრიცხვო დოკუმენტაციის არარსებობა 230407.09.2010  
ყოველწლიური ინფორმაციის წარუდგენლობა 230507.09.2010  
საქართველოს ფარგლებს გარეთ გადახდილი მოგების გადასახადის ჩათვლა230607.09.2010  
დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენა 230707.09.2010  
დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენა 230807.09.2010  
დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენა 230907.09.2010  
დეკლარაციაში გადასახადის შემცირება 231007.09.2010  
დეკლარაციაში გადასახადის შემცირება 231107.09.2010  
დეკლარაციაში გადასახადის შემცირება 231207.09.2010  
დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენა 231307.09.2010  
ჯარიმა ვალდებულების შეუსრულებლობაზე 231407.09.2010  
ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი231507.09.2010  
რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობის განხორციელება231607.09.2010  
რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობის განხორციელება 231707.09.2010  
რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობის განხორციელება 231807.09.2010  
საშემოსავლო გადასახადი231907.09.2010  
შესწორებული დეკლარაცია 232007.09.2010  
საგადასახადო დავალიანების გაუქმება 2321ამოღებულია 28.06.2012 26.10.2010
ძირითადი საშუალებების დანაკლისი232216.11.2010  
საგადასახადო სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა 232307.04.2011  
არასწორი ფორმით წარმოდგენილი დეკლარაციები232427.01.2012  
ზარალის გადატანა (უცხოეთში გადახდილი გადასახადის ჩათვლა)232510.04.2012  
ფიზიკური პირის მიერ ქონების გადასახადის მიხედვით ვადის დარღვევით განხორციელებული ანგარიშგება232613.08.2018