რემონტის ხარჯი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
რემონტის ხარჯი (რომელიც ჩაუტარდა ძირითად საშუალებას, რომელთა ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულია, მაგრამ ძირითადი საშუალება გამოიყენება)080112.08.2010  
რემონტის ხარჯი (იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებაზე, როდესაც იჯარა ვადაზე ადრე შეწყდა (დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტი))080212.08.2010  
ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯის გამოქვითვა080317.06.2015