ანგარიშ-ვალდებული პირი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ანგარიშ-ვალდებული პირები (ნორმის ზევით გაცემული სამივლინებო თანხა ხელფასთან გათანაბრებულია)090112.08.2010  
ანგარიშ-ვალდებული პირი 090212.08.2010  
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების დაბეგვრა 090312.08.2010  
საქვეანგარიშოდ გატანილი თანხა 090427.08.2010  
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხები090509.12.2011  
წილის სანაცვლოდ მიღებული კომპენსაცია090609.12.2011  
გარდაცვლილი პირის საგადასახადო ვალდებულება090728.06.2012  
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხები090805.10.2012