კურსთა შორის სხვაობა

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
კურსთა შორის სხვაობა (2011 წლის 1 იანვრამდე დღგ-ის კორექტირების საფუძველია, 2011 წლის 1 იანვრის შემდეგ - არა)100107.04.2011 12.08.2010
კურსთა შორის სხვაობით გამოწვეული დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირება გაითვალისწინება, როდესაც თანხა გადააჭარბებს კომპენსაციის თანხას100207.04.2011 12.08.2010
დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტი გასანადგურებელი მარაგის მიხედვით100313.08.2010  
კურსთა შორის სხვაობის ხარჯებში ასახვა (ავანსად თანხის გადახდის შემთხვევაში არ გაითვალისწინება კურსთაშორისი სხვაობა)100407.04.2011  
კურსთა შორის სხვაობის მოგება-ზარალში ასახვა (სავალუტო ანგარიშზე არსებულ კრედიტორულ დავალიანებებთან მიმართებაში)100507.04.2011  
კურსთა შორის სხვაობის მოგება-ზარალში ასახვა (როდესაც სავალუტო ანგარიშზე გააჩნია თანხები)100607.04.2011  
დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად100721.07.2015