სხვადასხვა

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ფიზიკური პირისაგან აღებულ სესხზე გადახდილი პროცენტების სოციალური გადასახადით დაბეგვრა 2501ამოღებულია 07.12.2012  
ბანკის მიერ ვალდებულებების დარღვევა250207.09.2010  
ბუნებრივი დანაკარგი 250307.09.2010  
ქრონომეტრაჟი 250407.09.2010  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 250507.09.2010  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 250607.09.2010  
საერთაშორისო გადაზიდვებში სატრანსპორტო მომსახურება (გადაზიდვის პირობები)250716.11.2010  
ბუნებრივი რესურსებით მოსარგებლისათვის ქონების გადასახადი 250829.12.2010  
საგადასახადო ვალდებულების ხანდაზმულობა250906.09.2011  
ფორმა №1-ით გადახდილი თანხები251027.09.2011  
საგადასახადო შეთანხმების შედეგად პროგრამულად ასახული თანხის კორექტირება251120.10.2011  
საფ-ების რეესტრის წარმოების წესის დარღვევა2512ამოღებულია 28.06.2012  
გაშვების შემდგომი შემოწმების ჩატარება251320.02.2012 02.02.2012
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ მიღებული გრანტის ფარგლებში წარმოებული საქონლის გავრცელება251420.02.2012  
იპოთეკარები251528.06.201226.04.201220.02.2012
საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა251610.05.2012  
გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრა251710.05.2012  
უსაქონლო/ფიქტიური ოპერაციის ამსახველი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოყენება 251806.07.2012  
რეორგანიზაცია251924.08.2012  
ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა252024.08.2012  
საფ-ების რეესტრის წარმოების წესის დარღვევა 252111.10.2012  
სპეციალური სავაჭრო კომპანია252231.10.2014  
ხელშეკრულების მოშლისას საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა252321.05.2015  
არარეზიდენტის მიმართ არსებული ვალდებულების გადაფასების შედეგად მიღებული მოგება/ზარალი252401.01.2016  
საგადასახადო შეთანხმებით მოცული პერიოდის საგადასახადო შემოწმება252501.01.2016  
თანასაკუთრებაში არსებული ფართობის გაქირავება252604.05.2016  
ოპერაციის კორექტირების შემთხვევაში საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა252704.05.2016  
სსიპ-ის მიერ უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურების მოგების გადასახადით დაბეგვრა252812.08.2016  
სასაქონლო ზედნადების გამოწერა საქონლის ფაქტობრივი მფლობელის მიერ252930.08.2016  
სალიზინგო გადასახდელების რესტრუქტურიზაცია253019.10.2016  
სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების საგნის ბარტერად აღიარება253111.05.2017  
ფიქტიური ოპერაციის ამსახველ სასაქონლო ზედნადებზე გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა253227.11.2017  
აზარტული და მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორი პირის დასაბეგრი შემოსავლის განსაზღვრა253326.01.2018  
საქართველოში რეგისტრირებული ორგანიზაციის მიერ შემოწირულების გაცემა253423.02.2018  
საქართველოში რეგისტრირებული ორგანიზაციის მიერ შემოწირულების მიღება253523.02.2018  
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი ორგანიზაციის (ა(ა)იპ) მიერ შემოწირულების გაცემა253623.02.2018  
სასაქონლო ზედნადების გამოწერის ვალდებულება 2542 21.05.2020