ერთობლივი შემოსავალი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ერთობლივი შემოსავალი (სააღრიცხვო დოკუმენტებით უფრო მეტია ვიდრე დეკლარირებული)210112.08.2010  
ერთობლივი შემოსავალი (მარაგები წინა წლის ბოლოს არის უფრო მეტი ვიდრე მომდევნო წლის დასაწყისში.) 210212.08.2010  
უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურება (პირველი სამი დღე უფასოდ)210313.08.2010  
აქტივის აფასება (აფასებული აქტივის შეტანა სხვა საწარმოს საწესდებო კაპიტალში)210413.08.2010  
ურთიერთდამოკიდებული პირები (იჯარით აღებულ ფართში საქმიანობის დადგენა იმ პერიოდშიც, როცა იჯარა არ იყო გაფორმებული)210527.08.2010  
მივლინება (ტრანსპორტირებისა და ღამისთევის დოკუმენტურად დაუდასტურებლობის შემთხვევაში შედეგები)210627.08.2010  
პირგასამტეხლოს დაბეგვრა (გადაუხდელი და აუღიარებელი პირგასამტეხლო შემოსავალში) 210727.08.2010  
სხვა პირის ვალდებულების დაფარვა (სესხია და პროცენტი უნდა აღიარდეს)210827.08.2010  
სსკ-ის 207-ე მუხლით შემოსავლებისა და ხარჯების განსაზღვრა (თუნდაც წინასწარ არ იყოს ასეთად კვალიფიცირებული) 210927.08.2010  
არაპირდაპირი მეთოდით შემოსავლის განსაზღვრა211002.02.2012 27.08.2010
დაბეგვრის ობიექტის აღურიცხველობა (მიაწოდა მაგრამ არ მოახდინა არც დეკლარირება და არც აღრიცხვა, ფული მიღებული აქვს)211107.09.2010  
ერთობლივი შემოსავლისა და დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვის დაზუსტება (ნაპატიები იჯარა)211207.09.2010  
ურთიერთდამოკიდებული პირები (სესხის პროცენტი საბაზროზე არც დაბალი უნდა იყოს და არც მაღალი)211307.09.2010  
უცხო ქვეყანაში მიღებული შემოსავალი (ჩაითვალა გადასახადი, რომლის გადახდის დოკუმენტი არ აქვს)211407.09.2010  
გრანტის დაბეგვრა (საწარმოსთვის მიღებული გრანტი შემოსავალია)211507.09.2010  
ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის დადებული გარიგება (ერთიდაიგივე ქონება მიაწოდა უფრო დაბალ ფასად)211607.09.2010  
დარიცხული პროცენტის შემოსავლად აღიარება 211707.09.2010  
პირგასამტეხლო (უნდა ჩართოს შემოსავალში მიუხედავად მიღებისა)211807.09.2010  
ერთობლივი შემოსავალი 211907.09.2010  
ვალის პატიება 212007.09.2010  
სასესხო ფასიანი ქაღალდით მიღებული პროცენტის დაბეგვრა 212126.10.2010  
ფასიანი ქაღალდის რეალიზაციით მიღებული მოგების დაბეგვრა 212226.10.2010  
სასესხო ფასიანი ქაღალდით მიღებული პროცენტის დაბეგვრა 212326.10.2010  
ს.მ.ფ. ნაშთების სხვაობა212426.10.2010  
ერთობლივი შემოსავლისა და დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვის დაზუსტება 212526.10.2010  
შენობა-ნაგებობის ნაწილობრივი მიწოდება212626.10.2010  
გრძელვადიანი კონტრაქტი 212726.10.2010  
სარგებელი 212829.12.2010  
საგადასახადო შეთანხმებით შემცირებული საგადასახადო ვალდებულება 212911.04.2011  
გრანტის დაბეგვრა213006.09.2011  
პირგასამტეხლო213106.09.2011  
აქტივის ღირებულების განსაზღვრა213225.10.2011  
უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურებით მიღებული სარგებელი213325.10.2011  
ერთობლივი შემოსავლის განსაზღვრა213422.11.2011  
ერთობლივი შემოსავალი213509.12.2011  
გრძელვადიანი კონტრაქტის დროს ერთობლივი შემოსავლის განსაზღვრა213620.07.2012  
დაქირავებულზე უპროცენტოდ გაცემული სესხი213712.02.2018