სარგებელი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
თანამშრომელთა სარგებელი - მომსახურების სახით 180112.08.2010  
თანამშრომელთა სარგებელი საქონლის სახით 180212.08.2010  
წინასწარი გადახდის ბარათების გამოყენება თანამშრომლების მიერ180312.08.2010  
სარგებელი (უსასყიდლოდ მიღებული არამატერიალური აქტივები)180413.08.2010  
სარგებელი (საწარმოს საბანკო ანგარიშზე განხორციელებული შენატანი დამფუძნებლის მიერ)180513.08.2010  
სარგებელი (დაქირავებულზე გაცემული უპროცენტო სესხი)180627.08.2010  
დაქირავებულ პირებზე ნატურის სახით განაცემების დაბეგვრა180727.08.2010  
სარგებელი (თანამშრომლებისთვის ანაზღაურებული კვების, ტელეფონის, და სხვა ხარჯები)180807.09.2010  
მივლინება (საწვავის შესაძენად გაცემული თანხები - ხელფასია)180907.09.2010  
სარგებელი (კვების მიწოდების მიზნით პროდუქტების შეძენა)181007.09.2010  
დაქირავებული პირის სარგებელი (საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების ჩამოწერა)181107.09.2010  
დაქირავებულისათვის გადახდილი ჯარიმის თანხის გამოქვითვა (ყოფილი დაქირავებული)181207.09.2010  
სარგებელი (სახელმწიფოსაგან უსასყიდლოდ მიღებული მომსახურება)181307.09.2010  
დაქირავებული პირისათვის ვალის პატიება (წინა წლის ბოლოს მაჩვენებელი მეტია მომდევნო წლის საწყისის მაჩვენებელზე)181407.09.2010  
ფიზიკურ პირებს შორის გაცემული უპროცენტო სესხი (მიმღები თანხას იყენებს ეკონომიკური საქმიანობისათვის)181516.11.2010  
დაქირავებულზე გაცემული სესხის პროცენტი (სარგებელი) (20%-იანი განაკვეთი წინა წლებზეც)181607.04.2011  
სალაროს ფიქტიური ნაშთის სარგებლად განხილვა181702.02.2012  
სარგებელი, რომელიც არ განიხილება ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლად181805.10.2012  
სალაროში არსებული უძრავი ნაშთის სარგებლად განხილვა181914.12.2017