გადახდის წყაროსთან შემოსავლების დაბეგვრა

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ფიზიკური პირის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან240127.08.2010  
საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი 240207.09.2010  
საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი240307.09.2010  
მატერიალური დახმარება 240407.09.2010  
საგადასახადო აგენტი 240507.09.2010  
საგადასახადო აგენტი 240607.09.2010  
საქართველოს ბიუჯეტში გადახდილი თანხის ჩათვლა (წინა წლის გადახდილს ვერ ჩაითვლის მიმდინარე წელს)240707.09.2010  
ლატარიიდან მიღებული მოგების დაბეგვრა240807.09.2010  
მოგებული თანხის დაბეგვრა 240907.09.2010  
გადასახადის დაუკავებლობა გადახდის წყაროსთან 241007.09.2010  
პროცენტის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან 241126.10.2010  
საგადასახადო აგენტის ვალდებულების შეუსრულებლობა 241229.12.2010  
საშემოსავლო გადასახადის წყაროსთან დაკავება241325.10.2011  
ფიზიკური პირისათვის უსასყიდლოდ გადაცემული ქონების დაბეგვრა241425.10.2011  
ნაპატიები თანხების გაცემის წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრა241522.11.2011  
ნაპატიები თანხების გაცემის წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრა241622.11.2011  
საერთაშორისო გადაზიდვა241726.04.2012  
მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე დარიცხული პროცენტი 241824.08.2012  
ფიზიკური პირისათვის 1000 ლარამდე საბაზრო ღირებულების ქონების უსასყიდლოდ გადაცემისას საგადასახადო აგენტის ვალდებულება 241905.10.2012  
ავანსის სახით გადახდილი თანხის გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა242007.12.2012  
უპროცენტო სესხი242118.12.2012  
საწარმოს კაპიტალში შეტანილი პროცენტის გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა242215.06.2016  
აქციონერისთვის დამატებითი აქციების გადაცემის გზით გადახდილი პროცენტის გადახდის წყაროსთან დაკავება242311.07.2017  
დაქირავებული პირისათვის გაწეული მომსახურება242426.01.2018  
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის წარუდგენლობა 242512.02.2018  
საქართველოში რეგისტრირებული ორგანიზაციის (ა(ა)იპ) მიერ მიღებული შემოწირულების ფიზიკურ პირზე გრანტის სახით გაცემა242623.02.2018  
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი ორგანიზაციის (ა(ა)იპ) მიერ ფიზიკურ პირზე გრანტის გაცემა242723.02.2018