საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
აქტივების მიწოდება (ნამეტი არასწორად გაანგარიშდა მიწოდების ფასსა და აფასებულ ფასს შორის სხვაობით)070131.08.2011 12.08.2010
აქტივების მიწოდება (ბანკის ვალის დასაფარად ქონების რეალიზაცია დღგ-ით დასაბეგრია)070231.08.2011 12.08.2010
აქტივის ბარტერული მიწოდება (მათ შორის დღგ-ით დასაბეგრის და განთავისუფლებულის)070313.08.2010  
აუქციონზე აქტივის შეძენა (სარგებელი არაა თუ იმაზე იაფად შევიძინე ვიდრე მისი ღირებულებაა)070431.08.2011 13.08.2010
აქტივების თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით მიწოდება (მხოლოდ მოგების გადასახადის მიზნებისათვის დაკორექტირდება)070521.05.2015  
აქტივების თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით მიწოდება0706ამოღებულია 31.08.2011  
უსასყიდლო მომსახურების მიწოდება მხოლოდ ცალკეული პირებისათვის070731.08.2011 07.09.2010
ურთიერთგაცვლის ოპერაციების დაბეგვრა (მოიჯარემ მეიჯარეს იჯარის თანხის სანაცვლოდ მიაწოდა სარემონტო მომსახურება)070807.09.2010  
აქტივის მიწოდება შესყიდვის ფასზე ნაკლებ ფასად 0709ამოღებულია 31.08.2011  
ექსპერტიზის შედეგად გამოვლენილი დასაბეგრი შემოსავალი (ელ. ენერგიის ხარჯიდან გამომდინარე გაანგარიშებული წარმოებული ინერტული მასალების რაოდენობა)071007.09.2010  
საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება (შესაფუთი საქონლის: პოლიეთილენის პარკის, მუყაოს ყუთის, ჩანთის მიწოდება)071107.09.2010  
ნამეტი შემოსავლის განსაზღვრა აფასებული საქონლის რეალიზაციის შემთხვევაში071207.09.2010  
მომსახურების ტარიფი (ინდივიდუალური გარიგების გარეშე გაცხადებული ფასისაგან განსხვავებულ ფასად რეალიზაცია - ამასთან არ ჰქონდა განცხადებული ფასდაკლების თაობაზე)071307.09.2010  
სარეკლამო საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება (თუ აქვს დამოუკიდებელი სამომხმარებლო თვისებები მიწოდებაა - წყაროსთან დაკავების ვალდებულება არ წარმოეშვება)071407.09.2010  
საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება რეალიზაციის წახალისების მიზნით იბეგრება ცალკე დამოუკიდებლად0715ამოღებულია 04.06.2012  
აქტივების მიწოდების დაბეგვრა (მხოლოდ უძრავი ქონების - საწყობისა და მაღაზიის მიწოდება არაა საწარმოს მიწოდება)071626.10.2010  
სატრანსპორტო მომსახურების ღირებულების განსაზღვრა (როცა მიეწოდება საწვავიც)071716.11.2010  
რეგისტრირებადი (უძრავი) ქონების მიწოდების მომენტი071816.11.2010  
სატრანსპორტო მომსახურების ღირებულების განსაზღვრა (როცა მიეწოდება საწვავიც)071916.11.2010  
სატრანსპორტო მომსახურების ღირებულების განსაზღვრა (როცა მიეწოდება საწვავიც)072016.11.2010  
საწარმოს კაპიტალიდან სახელმწიფოს მიერ აქტივის ამოღება (სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა, მიწა, ამორტიზაციას დაქვემდებარებული ძირითადი საშუალება და ავტომანქანა)072116.11.2010  
ფიზიკური პირის მიერ გაცემული უპროცენტო სესხი (არის მისთვის შემოსავალი, ხოლო მიმღები ფიზიკური პირისათვის, რომელიც არაეკონომიკურ საქმიანობაში გამოიყენებს მხოლოდ შემოსავალი, ხოლო მიმღები ფიზიკური პირისათვის, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოიყენებს შემოსავალიც და ხარჯიც. წყაროსთან არც ერთ შემთხვევაში არ იბეგრება თანხები)072216.11.2010  
საწარმოს მიწოდება (არ იბეგრება დღგ-ით, მაგრამ იბეგრება აქციზით თუ აქტივები მოიცავს აქციზურ საქონელსაც)072307.04.2011  
აქტივების თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით მიწოდება (მხოლოდ მოგების გადასახადის მიზნებისათვის დაკორექტირდება)072431.08.2011  
საგარანტიო მომსახურება (თუ გაცხადებული იყო თავიდანვე აღარ დაიბეგრება)072517.06.2015 25.10.2011
საგარანტიო მომსახურება (როდესაც საგარანტიო მომსახურება გაიწევა მომწოდებლის ხარჯზე) 072620.02.2012  
საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტი072720.07.2012  
მომსახურების გაწევის ადგილი072807.12.2012  
იურიდიული პირის მიერ შპს-ის კაპიტალში ქონების მიწოდება072917.06.2015