არარეზიდენტის დაბეგვრა

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
სავაჭრო ნიშნის გამოყენების საზღაური 200112.08.2010  
არამატერიალური აქტივის გამოქვითვა200213.08.2010  
არამატერიალური აქტივის გამოქვითვა200313.08.2010  
არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა200407.09.2010  
არარეზიდენტის დაბეგვრა200507.09.2010