მოგების რეინვესტირება

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
მოგების რეინვესტირება 050122.09.201531.08.201112.08.2010
მოგების რეინვესტირება (მომავალ წლებში შესაძენად რეინვესტირებაც განთავისუფლებულია მოგების გადასახადისაგან)050222.09.201531.08.201112.08.2010
მოგების რეინვესტირება (რეინვესტირებად ჩაითვლება მოგების მიმართვა კაპიტალურ და ფინანსურ დაბანდებებზე)050322.09.201531.08.201107.04.2011
საწარმოს მიერ მიღებული მოგების რეინვესტირება 050422.09.2015  
საწარმოს მიერ მიღებული მოგების რეინვესტირების განსაზღვრის პერიოდი 050522.09.2015  
მოგების რეინვესტირების დადგენილ ვადაში განუხორციელებლობის შედეგები 050622.09.2015  
მოგების რეინვესტირების ფარგლებში გაწეული ხარჯების გამოქვითვა 050722.09.2015  
რეინვესტირების მიზნით გამოსაყენებელი ფულადი სახსრები 050822.09.2015  
რეინვესტირების ფარგლებში განხორციელებული რემონტი 050922.09.2015  
რეინვესტირების ფარგლებში ძირითადი საშუალების იჯარით და ლიზინგით აღება 051022.09.2015  
შემოსავლებისა და ხარჯების გამიჯვნა შეღავათით სარგებლობის მიზნით051124.11.2015