საჯარო ინფორმაციის განახლება განხორციელდება არაუგვიანეს ყოველი თვის 20 რიცხვისა.

ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურისა და შერჩეული პირის მიერ გაცემული აქციზური მარკების (როგორც მატერიალური, ასევე არამატერიალური) რაოდენობისა და ტარის ყველა მოცულობის მიხედვით

 

 


ინფორმაცია შემოსავლის მიმღებ ფიზიკურ პირთა შესახებ.
შემოსავლები
ექსპორტ-იმპორტი
შემოსავლების შედარება
ნახვა
შემოსავლების შედარება

ინფორმაცია 2010-2017 წლების ხელფასის, მომსახურების ანაზღაურების, სულ შემოსავლების მიხედვით.

ინფორმაცია 2018.01-2019.04წწ. საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში

მომსახურების ინფორმაცია 2018.01-2021.04წწ. საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში

ინფორმაცია 2018.01-2021.04წწ. საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში

ხელფასების ინფორმაცია 2018.01-2021.04წწ. საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში

ინფორმაცია 2021 წლის ივნისის თვის საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში