ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურისა და შერჩეული პირის მიერ გაცემული აქციზური მარკების (როგორც მატერიალური, ასევე არამატერიალური) რაოდენობისა და ტარის ყველა მოცულობის მიხედვით

 

 


ინფორმაცია შემოსავლის მიმღებ ფიზიკურ პირთა შესახებ.
შემოსავლები
ექსპორტ-იმპორტი
შემოსავლების შედარება
ნახვა
შემოსავლების შედარება

ინფორმაცია 2010-2017 წლების ხელფასის, მომსახურების ანაზღაურების, სულ შემოსავლების მიხედვით.

ინფორმაცია 2018.01-2019.04წწ. საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში

მომსახურების ინფორმაცია 2018.01-2021.04წწ. საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში

ინფორმაცია 2018.01-2021.04წწ. საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში

ხელფასების ინფორმაცია 2018.01-2021.04წწ. საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში

ინფორმაცია 2021 წლის ივნისის თვის საგადასახადო პერიოდის მიხედვით ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში