ინფორმაციის განახლების თარიღი: 01 აპრილი 2019

წლიური ანგარიში

2019

წლიური ანგარიში

2018

წლიური ანგარიში

2017

წლიური ანგარიში

2016

წლიური ანგარიში

2015

წლიური ანგარიში

2014

წლიური ანგარიში

2013

წლიური ანგარიში

2011

წლიური ანგარიში

2010

წლიური ანგარიში

კვლევა

 
 

საქართველოს ბიზნეს გარემოს კვლევა "IFC"

ბიზნეს განწყობის კვლევა ინგლისურენოვანი ვერსია

ბიზნესის დამოკიდებულება საგადასახადო სისტემისადმი

 

ინფორმაცია Twinning-ის შესახებ

საბაჟო პროცედურებზე დახარჯული დროის გაზომვა