ინფორმაციის განახლების თარიღი: 29 მაისი 2012

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო

რას წარმოადგენს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო და რა შეღავათებით სარგებლობს იგი?

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო არის „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილი საწარმო (ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი და საკუთრების ფორმის საწარმო, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულია თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში).
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ნებადართული საქმიანობით მიღებული მოგება გათავისუფლებულია მოგების გადასახადისგან;

კანონმდებლობა:
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 25