ინფორმაციის განახლების თარიღი: 26 მარტი 2012
წალენჯიხა-ქონების დეკლარირების წესი, მიკრო და მცირე ბიზნესი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ელექტრონული ზედნადები, ცალკეულ შემთხვევაში დღგ-ის დაბეგვრის და თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესი, საგადასახადო მედიაცია
სხვა გალერეები აღნიშნული კატეგორიიდან
თბილისი-ელექტრონული ზედნადები
თბილისი-ელექტრონული სერვისებით სარგებლობა
თბილისი-ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნებართვა & საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის პროცედურები
თბილისი-უბნის საგადასახადო ოფიცერი & სასაქონლო - მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერა
თბილისი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი
თბილისი-მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის საქონლის იმპორტი
თბილისი-ელექტრონული მომსახურება ბუღალტერთათვის
თელავი-ელექტრონული მომსახურება ბუღალტერთათვის - შეხვედრა თელავში
თბილისი-საგადასახადო მედიაცია
გორი-საკანონმდებლო სიახლეები და ელექტრონული მომსახურებები
თბილისი-თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები, სპეციალური სავაჭრო კომპანიები და საბაჟო საწყობები
ქუთაისი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი ქ. ქუთისი
ფოთი-საკანონმდებლო სიახლეები და ელექტრონული მომსახურებები ქ.ფოთი
რუსთავი-საკანონმდებლო სიახლეები და საგადასახადო მედიაცია ქ.რუსთავი
თბილისი-იმპორტიორთათვის გაფორმების პროცედურების გამარტივება
თბილისი-სათამაშო ბიზნესის პრეზენტაცია
თბილისი-სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურები
რუსთავი-ელექტრონული ზედნადებები, დღგ-ს უკუდაბეგვრის პროცედურები, ელექტრონული მომსახურებები
ბათუმი-საგადასახადო მედიაცია, საკანონმდებლო სიახლეები, ელექტრონული მომსახურებები.
ფოთი-ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, საგადასახადო მედიაცია
ბათუმი-დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურები, ელექტრონული ზედნადები
ზუგდიდი-დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურები, საკანონმდებლო სიახლეები. ქ.ზუგდიდი
თბილისი-ფიზიკური პირის ქონების დეკლარირების წესი, ბიზნესის რეგისტრაცია (მიკრო და მცირე ბიზნესი, ფიქსირებული გადასახადი)
თბილისი-გაფორმების პროცედურებთან დაკავშირებული რეფორმები და მიმდინარე სიახლეები
გორი-საგადასახადო მედიაცია, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ბიზნესის რეგისტრაცია (მიკრო და მცირე ბიზნესი, ფიქსირებული გადასახადი) ქ.გორი
ახალციხე-საგადასახადო მედიაცია, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ფიზიკური პირის ქონების დეკლარირების წესი, ბიზნესის რეგისტრაცია (მიკრო და მცირე ბიზნესი, ფიქსირებული გადასახადი) ქ. ახალციხე
ზესტაფონი-ქონების დეკლარირების წესი, საკანონმდებლო სიახლეები, საგადასახადო მედიაცია, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ელექტრონული ზედნადები, მიკრო და მცირე ბიზნესი.ქალაქი ზესტაფონი.
ქუთაისი-სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ელექტრონული ზედნადები, საგადასახადო მედიაცია, მიკრო და მცირე ბიზნესი, ქონების დეკლარირების წესი, სათამაშო ბიზნესი.ქ. ქუთაისი
ბათუმი-მიკრო და მცირე ბიზნესი, ქონების დეკლარირების წესი, სათამაშო ბიზნესი, ცალკეულ შემთხვევაში დღგ-ის დაბეგვრის და თანხისბიუჯეტში გადახდის წესი.
ოზურგეთი-ქონების დეკლარირების წესი, საკანონმდებლო სიახლეები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები,ელექტრონული ზედნადები, მიკრო და მცირე ბიზნესი, საგადასახადო მედიაცია.
თბილისი-ინტელექტუალური საკუთრება, ფარმაცევტული პროდუქტები (სამკურნალო საშუალებები, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული საშუალებები და პრეკურსორები), არაიოდიზირებული მარილი, სავალუტო კონტროლი, საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის და საერთაშორისო საავტო
თელავი-მიკრო და მცირე ბიზნესი, ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის წესი, ფიქსირებული გადასახადი, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერა, საგადასახადო მედიაცია
თბილისი-შემოსავლების სამსახურის და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ერთობლივი შეხვედრა ბიზნესის რეგისტრაციის პროცედურები (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო) მიკრო და მცირე ბიზნესი (შემოსავლების სამსახური) ფიქსირებული გადასახადი (შემოსავლების სამსახ
თბილისი-შემოსავლების სამსახურის და აღსრულების ეროვნული ბიურო, ერთობლივი შეხვედრა. ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის პროცედურები, დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი, (შემოსავლების სამსახურის ) ელექტრონული აუქციონი, ფაქტების კონსტატაცია
რუსთავი-ფიზიკურ პირთა ქონების დეკლარირების წესი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურები, ცალკეულ შემთხვევაში დღგ-ით დაბეგვრის პროცედურები,
გორი-შემოსავლების სამსახურის და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ერთობლივი შეხვედრა ფიზიკურ პირთა ქონების დეკლარირების წესი, დღგ-ით უკუდაბეგვრა, ბიზნესის რეგისტრაცია.
მცხეთა-მიკრო და მცირე ბიზნესი, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერა
ზესტაფონი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ფიქსირებული გადასახადი.
ქუთაისი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ცალკეულ შემთხვევაში დღგ-ით დაბეგვრის პროცედურები.
ოზურგეთი-საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, საკანონმდებლო სიახლეები, დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი.
თბილისი-მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესი
თბილისში მუშაობა დაიწყო მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის საბაჟო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელთა კონფერენციამ