ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

 

შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ :
 

ისარგებლოთ ელექტრონული გადახდის მომსახურებით სახაზინო კოდებსა და საფოსტო გზავნილების განბაჟების გადასახადზე ;

მიიღოთ ინფორმაცია  საბაჟო გამშვებ პუნქტებთან მდებარე ავტოსადგომებზე რიგების მდგომარეობის შესახებ 

ისარგებლოთ ავტო/მოტო განბაჟების დროს წარმოშობილი გადასახდელების  გამომთვლელით

 

ისარგებლოთ შემდეგი ელექტრონული საძიებოებით:

 

ისარგებლოთ შემდეგი ელექტრონული რეესტრებით:

შეავსოთ საქონლის საბაჟო დეკლარაცია

 

სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურის გადახდა ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში შემდეგ რეკვიზიტებზე:

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა;
ბანკის კოდი - TRESGE22;
მიმღების ანგარიში /სახაზინო კოდი 707017021