წარმოგიდგენთ „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 15 თებერვალის №49  ბრძანებას.

№49
ბრძანება