იხილეთ ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 13 იანვარის ბრძანება №7,  რომელიც ითვალისწინებს მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი მოდელის (ესტონური მოდელი) შესაბამისად წარსადგენი ყოველთვიური დეკლარაციის ფორმასა და მისი შევსების წესს.
 

 

 

N7
ბრძანება
დეკლარაციის
ფორმა
განმარტებითი
ბროშურა
შემოსავლების
სამსახურის

ფორუმი

 

 

 

 

 

სადემონსტრაციო დეკლარაციის ფორმის შევსება შესაძლებელია სასწავლო გარემოში - demo-eservices.rs.ge

 

კითხვები, შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე - cit@rs.ge