საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება ნომერი 994

2010 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი

საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდაღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე (22-02-2012 ნომერი 60)

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 ნაწილის, 145-ე მუხლის მე-8 ნაწილის, 238-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 252-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 256-ე მუხლის მე-6 ნაწილის, 2571 მუხლის მე-3 ნაწილის, 259-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 269-ე მუხლის მე-9 ნაწილის, 271-ე მუხლის პირველი და მე-10 ნაწილების და 286-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებ: (9-02-2012 ნომერი 43)

მუხლი 1(22-02-2012 ნომერი 60)

დამტკიცდეს „საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდაღვევათა საქმისწარმოების წესი“ თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

1. „გადასახადის გადამხდელთა ეკონომიკურ საქმიანობაზე ქრონომეტრაჟის ჩატარების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 16 აპრილის ნომერი 243 ბრძანება.

2. „გადასახადის გადამხდელისაგან საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვის ან/და საკონტროლო შესყიდვის შეთავაზებით საქონლის/მომსახურების ფასის დადგენის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 29 აგვისტოს ნომერი 691 ბრძანება.

3. „საგადასახადო ორგანოების მიერ საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვაზე კონტროლის პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 27 თებერვლის ნომერი 145 ბრძანება.

4. „საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას გამოსაყენებელი საკონტროლო-სალარო აპარატების საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 27 თებერვლის ნომერი 146 ბრძანება.

5. „საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას გამოსაყენებელი საკონტროლო-სალარო აპარატების მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნებისა და სახელმწიფო რეესტრის წარმოების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 27 თებერვლის ნომერი 147 ბრძანება.

6. „საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების წარმოების და რეგისტრაციის წესების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 27 თებერვლის ნომერი148 ბრძანება.

7. „საკონტროლო-სალარო აპარატების დალუქვის წესების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 10 მარტის ნომერი178 ბრძანება.

8. „საკონტროლო-სალარო აპარატების ექსპლუატაციის (გამოყენების) წესებისა და სალაროს ჩეკში შესატანი აუცილებელი რეკვიზიტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 10 მარტის ნომერი 186 ბრძანება.

9. „ავტოგასამართ სადგურებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების დალუქვის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 28 მარტის ნომერი 258 ბრძანება.

10. „გადასახადის გადამხდელთა ეკონომიკური საქმიანობის ადგილის დათვალიერების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 16 აპრილის ნომერი 242 ბრძანება.

11. „გადასახადის გადამხდელის სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 23 ივლისის ნომერი 472 ბრძანება.

12. „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 აგვისტოს ნომერი 691 ბრძანება.

13. „გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის სალაროდან ნაღდი ფულადი სახსრების ამოღების წესის” დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 4 მაისის ნომერი 300 ბრძანება.

14. „საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შეჩერების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 31 იანვრის ნომერი 110 ბრძანება.

15. „გადასახადების მიხედვით ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 17 მარტის ნომერი 148 ბრძანება.

16. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისა და საგადასახადო სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 2 ნოემბრის ნომერი 823 ბრძანება.

17. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 22 დეკემბრის ნომერი 944 ბრძანება

18. „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო ორგანოებში გამოყენებული მკაცრი აღრიცხვის სანებართვო მოწმობებისა და საბაჟო სამართალდარღვევის ოქმების ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 5 ივნისის ნომერი 570 ბრძანება.

19. „დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებულ/შეძენილ საქონელზე ყადაღის დადების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 17 სექტემბრის ნომერი 600 ბრძანება.

20. „საბაჟო სანქციის აღსრულების უზრუნველსაყოფად საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას სამართალდამრღვევი პირის, სამართალდარღვევის საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების მიმართ გამოსაყენებელი უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 18 თებერვლის ნომერი 104 ბრძანება.

21. „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 5 იანვრის ნომერი 1 ბრძანება.

მუხლი 3. ამ ბრძანებით გათვალისწინებული მკაცრი აღრიცხვის ფორმების დამზადებამდე, მაგრამ არა უგვიანეს 2011 წლის 1 თებერვლისა, გაიცემა ამ ბრძანების ძალაში შესვლამდე მოქმედი მკაცრი აღრიცხვის ფორმები.

მუხლი 4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

კ. ბაინდურაშვილი

საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდაღვევათა საქმისწარმოების წესი (22-02-2012 ნომერი 60)

კარი I

ზოგადი დებულებები

თავი I

ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. ამ წესით განისაზღვრება საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევის, საგადასახადო ორგანოების და საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირების მიერ კონტროლის განხორციელების (მიმდინარე კონტროლის, საგადასახადო შემოწმების, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების და სამართალდარღვევების საქმისწარმოების) პროცედურები, აგრეთვე გადასახადის გადამხდელის მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული პირის დასკვნის შესაბამისად საგადასახადო ანგარიშგების განხორციელების წესი. (22-02-2012 ნომერი 60)

2. პირის საქმიანობაზე მიმდინარე კონტროლი ხორციელდება ამ პირის სამუშაო საათებში ან/და ფაქტობრივი მუშაობის დროს.

3. კონტროლის განხორციელებისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში, პირს ეკისრება პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4. კონტროლის განხორციელების პროცესში საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლების საქმიანობის უსაფრთხოების და მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან დაცვას დადგენილი წესით უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური.

მუხლი 2. საგადასახადო ორგანოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი

1. კონტროლის განხორციელების თაობაზე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი უნდა შეიცავდეს:

ა) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სახეს;

ბ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი საგადასახადო ორგანოს დასახელებას;

გ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი ორგანოს მიერ მინიჭებულ სარეგისტრაციო ნომერს;

დ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის თარიღსა და ადგილს;

ე) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სათაურს;

ვ) იმ ნორმატიული აქტის დასახელებას, რის საფუძველზეც მოხდა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა;

ზ) პროცედურის განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთა თანამდებობას, სახელს და გვარს;

თ) გადასახადის გადამხდელის დასახელებას/სახელს და გვარს, საიდენტიფიკაციო/პირად ნომერს, იურიდიულ ან/და ფაქტობრივ მისამართს;

ი) პროცედურის ჩატარების პერიოდს (მისი დაწყებისა და დასრულების ვადებს);

კ) მითითებას, საჭიროების შემთხვევაში, პროცედურის ჩატარებისას გამოსაყენებელი გადასახადის გადამხდელის ან/და დღგ-ის გადამხდელის ფსევდომოწმობისა და ტექნიკურ საშუალებების თაობაზე;

ლ) იმ ორგანოს დასახელებას, რომელშიც შეიძლება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება, მის მისამართს, საჩივრის წარდგენის ვადას და წესს;

მ) საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამდებობის პირის გვარს, სახელსა და ხელმოწერას;

ნ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა რეკვიზიტებს.

2. კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე მოქმედ გადასახადის გადამხდელთა მიმართ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემთხვევაში, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „თ” ქვეპუნქტში აღნიშნულ მონაცემთა ნაცვლად, შესაძლებელია მიეთითოს იმ სამოქმედო ტერიტორიის დასახელება (კონკრეტული ქუჩების, უბნების ზუსტი მითითებით), სადაც უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პროცედურა.

3. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა დასაშვებია გადასახადის გადამხდელის კუთვნილ ერთ ან რამოდენიმე ობიექტში.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ზ” ქვეპუნქტით განსაზღვრული საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთა რაოდენობა არ უნდა იყოს ორზე ნაკლები.

5. ცალკეული ობიექტის (ობიექტთა ჯგუფის) სპეციფიკის გათვალისწინებით, საგადასახადო ორგანოს მიერ შეიძლება შემუშავდეს კონტროლის განხორციელების ინდივიდუალური მეთოდები.

6. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია გადასახადის გადამხდელს წარუდგინოს თავისი პირადობის დამადასტურებელი (სამსახურებრივი) მოწმობა და საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი კონტროლის განხორციელების თაობაზე.

7. გადასახადის გადამხდელის მიერ, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებაზე უარის გაცხადების შემთხვევაში, წარმდგენი პირი ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტზე აკეთებს შესაბამის აღნიშვნას. ასეთ შემთხვევაში ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ჩაბარებულად ითვლებ

8. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა და გადასახადის გადამხდელისთვის წარდგენა დადგენილი წესით შესაძლებელია განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით.

მუხლი 3. კონტროლის შედეგების აღრიცხვა

1. კონტროლის განხორციელებისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ შედგენილი მასალები პროცედურის დასრულებიდან არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა წარედგინება საგადასახადო ორგანოს უფროსს/მოადგილეს და დადგენილი წესით ინახება საგადასახადო ორგანოში.

2. განხორციელებული კონტროლის პროცედურებით დაფიქსირებული ინფორმაცია, პროცედურების დასრულების შემდეგ შეიტანება კონტროლის პროცედურების კომპიუტერულ ბაზაში.

კარი II

მიმდინარე კონტროლი

თავი II

ზოგადი დებულებები

მუხლი 4. მიმდინარე კონტროლის პროცედურები

1. მიმდინარე კონტროლის პროცედურები ხორციელდება უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს მიერ. (1-03-2011 ნომერი 117)

2. მიმდინარე კონტროლის პროცედურა შესაძლებელია ჩატარდეს, როგორც დამოუკიდებელი პროცედურა, ასევე საგადასახადო კონტროლის სხვა პროცედურებთან ერთად.

3. მიმდინარე კონტროლის ჩატარება მოიცავს სამ ეტაპს:

ა) მომზადება;

ბ) ჩატარება;

გ) შედეგების გაფორმება და შეჯამება.

მუხლი 5. მიმდინარე კონტროლის პროცედურების მომზადება

1. მიმდინარე კონტროლის პროცედურების მომზადება მოიცავს გადასახადის გადამხდელის ობიექტის შესახებ სათანადო მონაცემების შეგროვებას და მათ წინასწარ გაცნობას.

2. შეისწავლება მიმდინარე კონტროლის პროცედურებითა და გასულ პერიოდში გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ მონაცემთა შორის შესაძლო არსებითი სხვაობის გამომწვევი სუბიექტური თუ ობიექტური გარემოებები, კერძოდ:

ა) შესასწავლი ობიექტის გასული პერიოდის საშუალო დღიური ბრუნვების წინასწარი ანალიზი;

ბ) მასალებით და ენერგორესურსებით არარიტმული უზრუნველყოფა;

გ) გასაღების ბაზრის სეზონური ხასიათი;

დ) სამუშაო რეჟიმის შეცვლა;

ე) საქონლის/მომსახურების ფასების ცვლილება;

ვ) ეკონომიკური საქმიანობის პროფილის შეცვლა;

ზ) გასულ პერიოდებში დაფიქსირებული თანამშრომელთა რაოდენობა;

თ) საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოვლენილი სამართალდარღვევები;

ი) სხვა სათანადო ინფორმაცია.

3. შესაბამისი ანალიზის შემდეგ, გამოიცემა საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი მიმდინარე კონტროლის პროცედურის განხორციელების თაობაზე.

4. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შეიძლება გამოიცეს, როგორც ერთი კონკრეტული გადასახადის გადამხდელის, ასევე რამდენიმე გადასახადის გადამხდელის ან კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე მოქმედ გადასახადის გადამხდელთა მიმართ.

მუხლი 6. მიმდინარე კონტროლის შედეგები

1. მიმდინარე კონტროლის პროცედურების შედეგების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ მიმდინარე კონტროლის პროცედურების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი და გადასახადის გადამხდელი/მისი წარმომადგენელი, აგრეთვე პროცედურებში მონაწილე სხვა პირი, რომლებსაც უფლება აქვთ ოქმის შენიშვნის გრაფაში დააფიქსირონ გამოვლენილი განსაკუთრებული ფაქტები და გარემოებები.

2. პირის მიერ ოქმზე ხელის მოწერაზე უარის შემთხვევაში, ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

3. ოქმი დგება ორ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი წარედგინება გადასახადის გადამხდელს/მის წარმომადგენელს, ხოლო მეორე – რჩება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს.

4. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს მტკიცებულებები, ხოლო საგადასახადო ორგანოს საკმარისი საფუძვლის არსებობისას უფლება აქვს გაითვალისწინოს წარმოდგენილი მტკიცებულებები.

5. მიმდინარე კონტროლის პროცედურების განხორციელების დროს, სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ. საგადასახადო შემოწმებისას, ამ კარით განსაზღვრული მიმდინარე კონტროლის პროცედურების შედეგად გამოვლენილი საგადასახადო სამართალდარღვევა აისახება შემოწმების აქტში, ამ შემთხვევაში ცალკე საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი არ შედგება.ი პირი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენს ოქმს შესაბამისი სამართალდარღვევის შესახებ.

კარი III

ქრონომეტრაჟი

მუხლი 7. ქრონომეტრაჟის ჩატარების მიზანი ს:

1. ქრონომეტრაჟის მიზანია საგადასახადო ორგანოებმა დაადგინონ დროის გარკვეულ პერიოდში გადასახადის გადამხდელის მიერ:

ა) მიღებული ან/და მისაღები შემოსავლების ოდენობა;

ბ) საქონლის/მომსახურების მიწოდების მოცულობა;

გ) დაქირავებულ ფიზიკურ პირთა რაოდენობა.

2. ქრონომეტრაჟი შეიძლება ჩატარდეს გადასახადის გადამხდელის ეკონომიკური საქმიანობის ნებისმიერ სახეობაზე/ობიექტზე.

მუხლი 8. ქრონომეტრაჟის ჩატარებას:

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია ქრონომეტრაჟის განხორციელებამდე გადასახადის გადამხდელს წარუდგინოს თავისი პირადობის დამადასტურებელი (სამსახურებრივი) მოწმობა და საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ქრონომეტრაჟის ჩატარების თაობაზე, რის შემდეგაც უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელისგან ცნობის სახით მიიღოს ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი ადგილების მდებარეობის, ფართის მფლობელის, აგრეთვე საკონტროლო-სალარო აპარატების, მრიცხველების ან სხვა ტექნიკური საშუალებების განთავსების ადგილების შესახებ, ასევე სხვა ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა ქრონომეტრაჟის პროცედურის განხორციელებისათვის.

2. ქრონომეტრაჟის ჩატარების დღეებს შორის ინტერვალს განსაზღვრავს საგადასახადო ორგანო.

3. ამოღებულია (9-01-2012 ნომერი 12)

4. საჭიროების შემთხვევაში, ქრონომეტრაჟის მიმდინარეობის პერიოდში, ობიექტის სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ, ობიექტის არასამუშაო დროს საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს დალუქოს ქრონომეტრაჟის ჩატარების ობიექტი ან/და ობიექტზე არსებული სათავსოები.

მუხლი 9. ოქმი „ქრონომეტრაჟის შედეგების შესახებ”

1. ქრონომეტრაჟის მიმდინარეობისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს დანართი ნომერი 1-ით გათვალისწინებულ, „ქრონომეტრაჟის შედეგების შესახებ” ყოველდღიურ ან/და შემაჯამებელ ოქმს.

2. „ქრონომეტრაჟის შედეგების შესახებ” ოქმის შენიშვნაში დამატებით აღინიშნება ქრონომეტრაჟისას გამოვლენილი ფაქტები და გარემოებები, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს საქმესთან დაკავშირებით, ასევე ოქმზე თანდართული მტკიცებულებების ჩამონათვალი (საგადასახადო დოკუმენტები, საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკები, ქვითარი, ანგარიში, სასაქონლო ზედნადები, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, მოწვეული სპეციალისტის დასკვნა, ქრონომეტრაჟის პროცედურის დაფიქსირების ტექნიკური საშუალებებით მოპოვებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობისას) და სხვ.).

3. ქრონომეტრაჟის შედეგებში გაითვალისწინება, მხოლოდ სრული სამუშაო დღის (ცვლის, პერიოდის) მიხედვით დაფიქსირებული მონაცემები.

თავი III1(9-01-2012 ნომერი 12)

საგადასახადო მონიტორინგი

მუხლი 91. საგადასახადო მონიტორინგი (9-01-2012 ნომერი12)

1. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი გადასახადის გადამხდელის ეკონომიკური საქმიანობის ადგილზე უფლებამოსილი პირის/პირების მიმაგრებით განახორციელოს საგადასახადო მონიტორინგი და მოპოვებული ინფორმაცია გამოიყენოს საგადასახადო შემოწმებისას პირის საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის მიზნით.

2. საგადასახადო მონიტორინგის მიზანია გადასახადის გადამხდელის მიერ ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული ძირითადი სახის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის შეძენის, გახარჯვის, დანაკარგების, აგრეთვე მზა პროდუქციის (სახეობების მიხედვით) მიწოდების დამოუკიდებელი რაოდენობრივი აღრიცხვა და ასეთი აღრიცხვის შესახებ მონაცემების მოპოვება ან/და დაბეგვრის ობიექტის ან მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაფარვის/დამალვის შესაძლო რისკების გამოვლენა.

3. საგადასახადო მონიტორინგი შეიძლება განხორციელდეს 6 თვემდე ვადით. საგადასახადო მონიტორინგის 6 თვეზე მეტ ხანს გაგრძელება შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურის უფროსთან შეთანხმებით.

4. საგადასახადო მონიტორინგი ხორციელდება გადასახადის გადამხდელის ეკონომიკური საქმიანობის კონკრეტულ ობიექტზე ან/და ობიექტის გარეთ (თუ საგადასახადო მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაცია არ ხორციელდება გადასახადის გადამხდელის ეკონომიკური საქმიანობის კონკრეტულ ობიექტზე).

5. საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მონაცემთა აღრიცხვისა და ჩანაწერების განხორციელების ტექნიკური საშუალებები (მაგ., მრიცხველი მექანიზმები, ვიდეოდაკვირვების სისტემა და სხვა).

6. საგადასახადო მონიტორინგი შეიძლება განხორციელდეს გადასახადის გადამხდელის ეკონომიკური საქმიანობის ერთ ან მეტ ობიექტზე.

7. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად, შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, საგადასახადო მონიტორინგი შეიძლება განახორციელოს სხვა პირმა.

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის შერჩევა და ხელშეკრულების გაფორმება უნდა მოხდეს ამ წესის 152 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად.

მუხლი 92. საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელება 9-01-2012 ნომერი 12)

1. საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით:

ა) საგადასახადო მონიტორინგს დაქვემდებარებული დაბეგვრის ობიექტის ან მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაფარვის/დამალვის შესაძლო რისკების გამოვლენისა და სათანადო რეაგირებისათვის, გადასახადის გადამხდელის მიმართ შესაძლებელია ჩატარდეს დათვალიერების პროცედურა საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ბრძანების საფუძველზე;

ბ) გადასახადის გადამხდელის ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზისთვის, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ ხორციელდება გადასახადის გადამხდელის შესახებ სათანადო ინფორმაციის (სამუშაო გრაფიკი, ფაქტობრივი საქმიანობის სახე, შესაძლო საგადასახადო რისკები და სხვა.) შეგროვება.

2. გადასახადის გადამხდელთან საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელების მიზანშეწონილობის საკითხს წყვეტს საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე.

3. ამ წესის 91 მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული პირის მიერ საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელების შემთხვევაში, საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელების თაობაზე საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ბრძანებაში ამავე წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული მონაცემის ნაცვლად, მიეთითება ამ პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები.

4. საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელების თაობაზე საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ბრძანებაში ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულის გარდა, დამატებით აღინიშნება საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის სახელზე გაცემული საგადასახადო ორგანოს შტამპის ნომერი, თუ მათი გამოყენება აუცილებელია საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელებისას.

5. საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელების თაობაზე საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ბრძანებით მტკიცდება:

ა) საგადასახადო მონიტორინგის პროგრამა;

ბ) საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის მიერ საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელების თითოეული ადგილის მიხედვით დაკვირვებისას მოპოვებული ინფორმაციის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმა (ფორმები), ეკონომიკური საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

6. საგადასახადო მონიტორინგის პროგრამაში ან/და აღრიცხვის ჟურნალის ფორმაში შესაძლებელია შეტანილ იქნეს ცვლილება ან/და დამატება საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ბრძანებით.

7. საგადასახადო მონიტორინგის დაწყებამდე არანაკლებ 10 კალენდარული დღით ადრე საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს გადასახადის გადამხდელის წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით ინფორმირებას საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შესახებ.

8. გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია:

ა) საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით წარუდგინოს ახსნა-განმარტებები და დააფიქსიროს შენიშვნები;

ბ) მოითხოვოს საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელებისას საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის მიერ წარმოებული აღრიცხვის ჟურნალის დამოწმებული ასლი;

გ) საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელებისას აღრიცხული მონაცემები გამოიყენოს თავისი საქმიანობის შედეგების დასაზუსტებლად (მაგ.: გამოსავლიანობის ნორმის, დანაკარგის დასადგენად).

9. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია:

ა) საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს ადმინისტრაციული, საწარმოო, სასაწყობე და სხვა შენობა-ნაგებობაში/ტერიტორიაზე შესვლა;

ბ) მოთხოვნის შემთხვევაში, საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს წარუდგინოს დაკვირვების განსახორციელებლად აუცილებელი ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც ასახავს მის მიერ განხორციელებულ ოპერაციებს (პირველადი დოკუმენტები, ხელშეკრულებები, ანგარიშ-ფაქტურები, ზედნადებები და ა.შ.);

გ) ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიღების შემდეგ, შექმნას საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელებისთვის აუცილებელი სამუშაო პირობები.

10. გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო მონიტორინგს დაქვემდებარებული სამეურნეო ოპერაციის სამუშაო გრაფიკისაგან განსხვავებულ პერიოდში (მაგ., არასამუშაო დროს) შესრულებისას, რომელსაც არ ესწრება საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია აღნიშნული სამეურნეო ოპერაციის შესრულების შესახებ საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს აცნობოს წინასწარ, ნებისმიერი საკომუნიკაციო საშუალებით, იმ გონივრულ ვადაში, რომელიც აუცილებელი იქნება საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელების ადგილზე მისვლისათვის.

11. საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი უფლებამოსილია:

ა) საგადასახადო მონიტორინგის პროგრამით გათვალისწინებულ შემთხვევებში/საკითხებზე განახორციელოს გადასახადის გადამხდელის პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ნიშანდება მასზე გაცემული საგადასახადო ორგანოს შტამპითა და ხელმოწერით, თარიღის მითითებით;

ბ) გადასახადის გადამხდელს მისცეს სარეკომენდაციო ხასიათის მითითებები საგადასახადო მონიტორინგს დაქვემდებარებულ საკითხებთან დაკავშირებით არსებული ხარვეზების გამოსწორების შესახებ, რომლის შინაარსი აისახება აღრიცხვის ჟურნალის სარეკომენდაციო მითითებების ნაწილში.

12. საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია:

ა) იმოქმედოს საგადასახადო მონიტორინგის პროგრამის შესაბამისად;

ბ) გადასახადის გადამხდელს გააცნოს მისი უფლება-მოვალეობები;

გ) საგადასახადო მონიტორინგის დასრულებისას მის მიერ წარმოებული აღრიცხვის ჟურნალის დამოწმებული ასლი გადასცეს გადასახადის გადამხდელს.

13. საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელებამ გონივრულ ფარგლებში არ უნდა დაარღვიოს გადასახადის გადამხდელის საქმიანობის ჩვეული რიტმი და არ უნდა შეაფერხოს მისი საქმიანობა.

მუხლი 93. საგადასახადო მონიტორინგის შედეგების გაფორმება (9-01-2012 ნომერი 12)

1. საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელებისას ყოველდღიურად წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით აწარმოებს აღრიცხვის ჟურნალს (ჟურნალებს), რომელიც სხვა მონაცემებთან ერთად უნდა მოიცავდეს შემდეგ აუცილებელ რეკვიზიტებს:

ა) გადასახადის გადამხდელის დასახელებას/სახელს და გვარს, საიდენტიფიკაციო/პირად ნომერს, იურიდიულ ან/და ფაქტობრივ მისამართს;

ბ) საგადასახადო მონიტორინგის პროგრამით გათვალისწინებული ობიექტის შესაბამისად თითოეული სამეურნეო ოპერაციის შინაარსს, შესრულების თარიღს, დაწყებისა და დასრულების პერიოდს, დაკვირვების მონაწილე პირთა სახელს, გვარს და თანამდებობას;

გ) სარეკომენდაციო მითითებებისა და შენიშვნებისათვის გამოყოფილ ნაწილს.

2. აღრიცხვის ჟურნალში ასევე აღინიშნება საგადასახადო მონიტორინგის განხორციელებისას გამოვლენილი არსებითი მნიშვნელობის მქონე სხვა ფაქტები და გარემოებები, აგრეთვე, აღრიცხვის ჟურნალზე დართული მასალების ჩამონათვალი.

3. აღრიცხვის ჟურნალის წერილობითი ფორმით წარმოებისას, მისი გვერდები უნდა იყოს დანომრილი და ხელმოწერილი, ხოლო ელექტრონული ფორმით წარმოებისას ყოველდღიურად ხორციელდება მონაცემების ამობეჭდვა, ხელმოწერა და შენახვა ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით.

4. ყოველი სამუშაო დღის/ცვლის დასრულების შემდეგ, აგრეთვე, საგადასახადო მონიტორინგის საბოლოოდ დასრულებისას აღრიცხვის ჟურნალს ხელს აწერს საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი, მოწვეული სპეციალისტი/ექსპერტი (მათი მოწვევის შემთხვევაში), აგრეთვე გადასახადის გადამხდელი/მისი წარმომადგენელი – გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნისას ან პროგრამით გათვალისწინებულ შემთხვევაში/საკითხზე. საგადასახადო მონიტორინგის საბოლოოდ დასრულებისას გადასახადის გადამხდელის/მისი წარმომადგენლის ხელმოწერა სავალდებულოა. ამასთან, თუ გადასახადის გადამხდელი/უფლებამოსილი წარმომადგენლი უარს აცხადებს ხელმოწერაზე აღნიშნულის შესახებ ჩანაწერი კეთდება აღრიცხვის ჟურნალში.

5. საგადასახადო მონიტორინგის დასრულების შემდეგ აღრიცხვის ჟურნალი და მასზე დართული მასალები გადაეცემა საგადასახადო მონიტორინგის განმახორციელებელ საგადასახადო ორგანოს.

კარი IV

საკონტროლო შესყიდვა

მუხლი 10. საკონტროლო შესყიდვის ჩატარების მიზანი

1. საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვის მიზანია გადასახადის გადამხდელის მიერ:

ა) საქონლის მიწოდებით ან/და მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავლების რეალური მოცულობის დადგენა;

ბ) საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის სისწორის კონტროლის მიზნით საქონლის რეალური სარეალიზაციო ფასის განსაზღვრის აუცილებლობა; (26-07-2012 ნომერი 289)

გ) საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტის გამოვლენა(მათ შორის: მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევა; საქართველოს ტერიტორიაზე ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევის გამოვლენა; საგადასახადო ორგანოში გადასახდის გადამხდელად აღრიცხვის წესის დარღვევის ფაქტის დადგენა და სხვ.).

2. საკონტროლო შესყიდვისას გადახდის საშუალებად გამოიყენება ეროვნული ვალუტა. იმ შემთხვევაში, როდესაც რეალური შემოსავლების დადგენასთან ერთად, საკონტროლო შესყიდვის მიზანია სამართალდარღვევის (საქართველოს ტერიტორიაზე ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევის) გამოვლენა დაშვებულია უცხოური ვალუტის გამოყენება.

3. საგადასახადო ორგანოს მიერ წინასწარ უნდა განისაზღვროს საკონტროლო შესყიდვის განხორციელებისთვის სავარაუდოდ საჭირო ფულადი სახსრების ოდენობა და მისი დაფინანსების წყარო.

მუხლი 11. საკონტროლო შესყიდვის განხორციელების უზრუნველყოფა

1. საკონტროლო შესყიდვის განსახორციელებლად საჭირო ფულადი თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საკონტროლო შესყიდვებისათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან და გამოსაყოფი თანხის ოდენობა აისახება მე-2 მუხლის შესაბამისად გამოცემულ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტში.

2. საკონტროლო შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით.

3. საკონტროლო შესყიდვის განსახორციელებლად საჭირო ფულადი სახსრები საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს (პირებს) გადაეცემა «საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების დამტკიცების თაობაზე» საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 28 ივლისის ნომერი 511 ბრძანებით დამტკიცებული ფორმა ნომერი 018-ის - «საავანსო ანგარიში» საფუძველზე. სხვა რეკვიზიტებთან ერთად, ფორმაში მიეთითება გამოყოფილი თანხის სრული ოდენობა და იმ პირის გვარი, სახელი და თანამდებობა, რომელიც თანხის შენახვასა და მიზნობრივი დანიშნულებისათვის გამოყენებაზე იქნება პასუხისმგებელი (ანგარიშვალდებული). ამავე ფორმაში აისახება საკონტროლო შესყიდვაზე (მიზანდასახულად) გახარჯული, აგრეთვე აღნიშნული პროცედურის ჩატარების შემდეგ დარჩენილი ან/და დაბრუნებული თანხა.

31. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის საკონტროლო შესყიდვის განსახორციელებლად საჭირო ფულადი სახსრების გადაცემა, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურის გარდა, შესაძლებელია განხორციელდეს მისთვის პლასტიკურ ბარათზე თანხის ჩარიცხვის საშუალებით. (29-03-2011 ნომერი 178)

4. პროცედურების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის წინასწარი წერილობითი თანხმობით, საკონტროლო შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს უფლებამოსილი პირის საკუთარი სახსრებით, რის თაობაზეც მიეთითება მე-2 მუხლის შესაბამისად გამოცემულ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტში.

5. საჭიროების შემთხვევაში, (საქონლის ან/და მომსახურების სახეობის, დასაკვირვებელი ობიექტის (ობიექტების) რაოდენობისა და მათი ადგილმდებარეობის, შესასყიდი საქონლის ან/და მომსახურების სახეობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით) საგადასახადო ორგანოს უფროსის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირზე გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) მოწმობის, დღგ-ის გადამხდელის მოწმობის ან სხვა სახის ფსევდოდოკუმენტების და საკონტროლო შესყიდვის პროცედურის დაფიქსირების ტექნიკური საშუალებების გაცემა. ფსევდოდოკუმენტები გაიცემა შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის გარეშე.

6. საკონტროლო შესყიდვისას გადახდის საშუალებად უცხოური ვალუტის გამოყენების შემთხვევაში უფლებამოსილ პირს თანხა გადაეცემა ეროვნულ ვალუტაში და მას ეკისრება თანხის უცხოურ ვალუტაში კონვერტაციის ვალდებულება. კონვერტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები წარედგინება საგადასახადო ორგანოს არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა.

7. თუ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ საკონტროლო შესყიდვისას მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის შესაბამისად ფაქტობრივად გაწეული ხარჯები, აღემატება ამ პროცედურისთვის დადგენილი წესით განსაზღვრულ თანხებს, ზედმეტად გახარჯული თანხის გაცემა საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირზე ხორციელდება „საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ” ოქმის საფუძველზე და „საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 28 ივლისის ნომერი 511 ბრძანებით დამტკიცებული ფორმა ნომერი 018-ის შესაბამისად ან მისთვის პლასტიკურ ბარათზე თანხის ჩარიცხვის საშუალებით. (29-03-2011 ნომერი 178)

8. ნაღდი ანგარიშსწორებით საკონტროლო შესყიდვის განხორციელების შემდეგ დარჩენილი (გაუხარჯავი ან/და უკან დაბრუნებული) ფული წარედგინება საგადასახადო ორგანოს ან მის მომსახურე საბანკო დაწესებულებას შესაბამის ანგარიშზე ჩარიცხვის მიზნით, არა უგვიანეს თვის ბოლო სამუშაო დღისა. (29-03-2011 ნომერი 178)

9. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირზე გაცემული გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) მოწმობის, დღგ-ის გადამხდელის მოწმობის ან სხვა სახის ფსევდოდოკუმენტები ან/და ტექნიკური საშუალებები (ასეთის არსებობისას) წარედგინება საგადასახადო ორგანოს არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა და დადგენილი წესით ინახება საგადასახადო ორგანოში, შემდეგში ანალოგიური დანიშნულებით შესაძლო გამოყენებისათვის.

10. საგადასახადო ორგანოს უფროსს/მოადგილეს უფლება აქვს საკონტროლო შესყიდვის პროცედურის განხორციელების მიზნით გააფორმოს ერთჯერადი ხელშეკრულება მოწვეულ სპეციალისტთან/ექსპერტთან სათანადო ანაზღაურებით (სპეციალისტის/ექსპერტის მოწვევასთან დაკავშირებული ხარჯები და გასამრჯელო). სპეციალისტის/ექსპერტის ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის მიერ ამ საგადასახადო ორგანოსათვის საკონტროლო შესყიდვებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 12. საკონტროლო შესყიდვის პროცედურა

1. საკონტროლო შესყიდვის განხორციელებისას შესაძლებელია პროცედურის განხორციელება შეწყდეს შეთავაზებით, თუ ამ ეტაპზე საქონლის/მომსახურების ფასი დადგენილია ან/და მოპოვებულია შესაბამისი მტკიცებულებები.

2. საკონტროლო შესყიდვა შეიძლება დასრულდეს შეთავაზებით, თუ:

ა) მიღებულია ბე (ავანსი);

ბ) გამოწერილია ანგარიში, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან სასაქონლო ზედნადები;

გ) გაფორმებულია ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი საქონლის განვადებით, ნასყიდობით ან სხვა სახით გასხვისების შესახებ;

დ) პროცედურის განხორციელებაზე უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით განხორციელდა სხვა პირისათვის საქონლის/მომსახურების მიწოდება (ფასის დაფიქსირებით) და შესაძლებელია ამ ფაქტზე ოქმის შედგენა სათანადო ფორმით.

3. საკონტროლო შესყიდვა ხორციელდება ამ წესის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თანხის მოცულობის ფარგლებში.

4. თუ პროცედურის ჩატარებისას გამოირკვევა, რომ საკონტროლო შესყიდვისთვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული თანხა არ არის საკმარისი საკონტროლო შესყიდვის განსახორციელებლად, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს შეუძლია:

ა) შეწყვიტოს პროცედურა;

ბ) დაასრულოს პროცედურა შეთავაზებით;

გ) საკუთარი სახსრებით შეავსოს თანხის დანაკლისი და დაასრულოს ოპერაცია.

5. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის (ფსევდომომხმარებლის) მიერ შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად უნდა იქნეს აცილებული საქონლის დაბრუნებაზე გამყიდველის მხრიდან უარის თქმის საფუძველი, როგორიც შეიძლება იყოს: შეფუთვის დაზიანება, საქონლის სარეალიზაციო სახის შეცვლა, სავაჭრო ობიექტის ტერიტორიიდან გამოტანა.

6. საკონტროლო შესყიდვის პროცედურა, ასევე შესაძლებელია განხორციელდეს შეკვეთის (ადგილზე მიტანის, გამოძახების) ფორმით.

7. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილმა პირმა საკონტროლო შესყიდვის განხორციელებისთანავე გადასახადის გადამხდელს უნდა წარუდგინოს თავისი პირადობის დამადასტურებელი (სამსახურებრივი) მოწმობა, საგადასახადო ორგანოს უფლებმოსილი პირის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი საკონტროლო შესყიდვის ჩატარების შესახებ.

მუხლი 13. ოქმი „საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ”

1. საკონტროლო შესყიდვის შედეგების მიხედვით საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს ამ წესის დანართი ნომერი 2-ით გათვალისწინებულ „საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ” ოქმს, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ განახორციელა საკონტროლო შესყიდვა.

2. „საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ” ოქმის შენიშვნაში დამატებით აღინიშნება საკონტროლო შესყიდვისას გამოვლენილი ფაქტები და გარემოებები, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს საქმესთან დაკავშირებით, ასევე ოქმზე თანდართული მტკიცებულებების ჩამონათვალი (საგადასახადო დოკუმენტები, საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკი, ქვითარი, ანგარიში, სასაქონლო ზედნადები, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, ნივთის განვადებით შეძენის ხელშეკრულება, შესყიდული საქონელი, მოწვეული სპეციალისტის დასკვნა, საკონტროლო შესყიდვის პროცედურის დაფიქსირების ტექნიკური საშუალებებით მოპოვებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობისას) და სხვ.).

დანართი ნომერი 21 (26-09-2011 ნომერი 504)

შემოსავლების სამსახური

ოქმი №

კერძო საგადასახადო ინსპექტორის მიერ განხორციელებული საკონტრლო შესყიდვის შედეგების შესახებ

მუხლი 14. ოპერაციის გაუქმება

1. თუ საკონტროლო შესყიდვით შესყიდული საქონელი არ ტოვებს სავაჭრო ობიექტის ტერიტორიას და მისი სახე და შეფუთვა არ დაზიანებულა, მაშინ საკონტროლო შესყიდვის ოქმის საფუძველზე ოპერაცია ექვემდებარება გაუქმებას (შესყიდული საქონელი უბრუნდება გამყიდველს, ხოლო გადახდილი ფული – მყიდველს).

2. ოპერაციის გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება ოპერაციის განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის (საქონლის მყიდველის) მიერ და ფორმდება საკონტროლო შესყიდვის ოქმის საფუძველზე, ამავე ოქმის შესაბამის გრაფებში სათანადო ჩანაწერების დაფიქსირებით. აღნიშნული ოქმი გადასახადის გადამხდელისთვის წარმოადგენს ოპერაციის გაუქმების საფუძველს.

3. ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების შემთხვევაში გაუქმებულ ოპერაციაზე გადახდილი ფულის დაბრუნება ხორციელდება ოპერაციის განხორციელების ადგილზევე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის, რომელმაც განახორციელა საქონლის საკონტროლო შესყიდვა.

4. უნაღდო ანგარიშსწორების შემთხვევაში გადახდილი თანხის დაბრუნება ხორციელდება შესაბამის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით, დადგენილი წესის შესაბამისად.

5. საქონლის გაყიდვაზე გამოწერილი შესაბამისი დოკუმენტაცია (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადები, საკონტროლო-სალარო აპარატით ამობეჭდილი ჩეკი და სხვა) ოპერაციის გაუქმებისა და თანხის უკან დაბრუნების შემდეგ უქმდება/კორექტირდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6. ოპერაცია გაუქმებას არ ექვემდებარება:

ა) მომსახურების საკონტროლო შესყიდვის შემთხვევაში;

ბ) იმ საქონელზე, რომელიც არ უბრუნდება გამყიდველს.

7. ოპერაციის გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ პირობებთან ერთად გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესყიდული საქონლის სახეობა და მისი გადაცემის ფორმა რამდენად იძლევა მისი უკან დაბრუნების შესაძლებლობას (მაგ., ავტომანქანის ავზის საწვავით გამართვის, დაზიანებული ავტომანქანის შეკეთებისას ახალი დეტალის დამონტაჟებისა და მისი საწვავ-საპოხი მასალებით გამართვისას, კვების ობიექტებში _ შეძენილი საკვების (კერძის) მიღების და სხვა შემთხვევებში).

8. ამ მუხლით გათვალისწინებით ოპერაციის გაუქმებაზე და შესყიდული საქონლის უკან დაბრუნებაზე დაუსაბუთებელი უარის თქმა გამოიწვევს გადასახადის გადამხდელის პასუხისმგებლობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 15. საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შეჯამება

1. მე-14 მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე იღებს გადაწყვეტილებას:

ა) შესაბამისი თანხების აღრიცხვა-ანგარიშგების, ხარჯად აღიარების, ან საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უფლებამოსილი პირის მიერ მიღებულ სარგებლად განხილვის თაობაზე;

ბ) შეძენილი (დაუბრუნებელი) საქონლის სახელმწიფო საკუთრებად მიქცევისა და აღრიცხვა-გადაცემის თაობაზე.

2. საკონტროლო შესყიდვის დროს შეძენილი და დაუბრუნებელი საქონელი მიიქცევა სახელმწიფო საკუთრებად “სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების საფასურის განსაზღვრის, ამ ქონების აღრიცხვის, შენახვის, შეფასებისა და განკარგვის წესისა და პირობების, აგრეთვე რეალიზაციის შედეგად ამონაგები თანხის განაწილების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 8 ოქტომბრის ნომერი 771 ბრძანების შესაბამისად.

3. ოპერაციის გაუქმებაზე გადასახადის გადამხდელის (გამყიდველის) უარის არამართლზომიერად მიჩნევის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია მიმართოს სასამართლოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (გადახდილი თანხის დაბრუნების მოთხოვნით).

თავი IV1(27-06-2011 ნომერი 365)

საკონტროლო შესყიდვის განხორციელება კერძო საგადასახადო ინსპექტორის მიერ

მუხლი 151. კერძო საგადასახადო ინსპექტორი (27-06-2011 ნომერი 365)

1. კერძო საგადასახადო ინსპექტორი ამ თავის მიზნებისთვის წარმოადგენს ფიზიკურ პირს, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე, შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვას.

2. კერძო საგადასახადო ინსპექტორი უფლებამოსილია განახორციელოს საკონტროლო შესყიდვა შემდეგი საგადასახადო სამართალდარღვევების გამოვლენის მიზნით:

ა) მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე მუშაობა;

ბ) მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოუყენებლობა;

გ) ჩეკში ფაქტობრივად გადახდილზე ნაკლები თანხის ჩვენება;

დ) გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევა.

ე) სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმს დაქვემდებარებული ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის მიერ ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის წესის დარღვევა. (31-07-2012 ნომერი 299)

3) კერძო საგადასახადო ინსპექტორი უფლებამოსილია გამოავლინოს მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის მიერ მიკრობიზნესისთვის აკრძალული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი. (31-07-2012 ნომერი 299)

მუხლი 152. კერძო საგადასახადო ინსპექტორის შერჩევა და ხელშეკრულების გაფორმება(27-06-2011 ნომერი 365)

1. კერძო საგადასახადო ინსპექტორის შერჩევა ხორციელდება შემოსავლების სამსახურში ამ მიზნით შექმნილი კომისიის მიერ. კომისიის შემადგენლობა, აგრეთვე კერძო საგადასახადო ინსპექტორის მომსახურებისთვის გადასახდელი თანხის ოდენობა განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

2. კერძო საგადასახადო ინსპექტორად შერჩეულ უნდა იქნეს ნასამართლობის არმქონე ფიზიკური პირი, რომელიც არის ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე.

3. კერძო საგადასახადო ინსპექტორის შერჩევის სხვა კრიტერიუმები შესაძლებელია განისაზღვროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

4. კომისიის წინადადების საფუძველზე, კერძო საგადასახადო ინსპექტორთან, ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შემოსავლების სამსახურის უფროსი.

მუხლი 153. კერძო საგადასახადო ინსპექტორის მიერ საკონტროლო შესყიდვის განხორციელების პროცედურა (27-06-2011 ნომერი 365)

1. კერძო საგადასახადო ინსპექტორი საკონტროლო შესყიდვას ახორციელებს საკუთარი სახსრებით ნაღდი ანგარიშსწორებით. (26-09-2011 ნომერი 504)

2.საკონტროლო შესყიდვისას გადახდის საშუალებად გამოიყენება ეროვნული ვალუტა.

3.საკონტროლო შესყიდვის პროცედურა ხორციელდება ამ წესის მე-12 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-6 პუნქტების შესაბამისად.

4. კერძო საგადასახადო ინსპექტორმა საკონტროლო შესყიდვის განხორციელებისთანავე გადასახადის გადამხდელს უნდა წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული კერძო საგადასახადო ინსპექტორის მოწმობა, გარდა ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. (26-09-2011 ნომერი 504)

5. საგადასახადო სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, კერძო საგადასახადო ინსპექტორი ადგენს ამ წესის ნომერი 301 დანართით გათვალისწინებულ საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმს.

6. კერძო საგადასახადო ინსპექტორი უფლებამოსილია განახორციელოს ოპერაციის გაუქმება ამ წესის მე-14 მუხლის შესაბამისად. (26-09-2011 ნომერი 504)

7. ამ წესის 151 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტის გამოვლენა, ასევე, ოპერაციის გაუქმების ფაქტი ფორმდება ,,კერძო საგადასახადო ინსპექტორის მიერ განხორციელებული საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ“ ოქმით (დანართი ნომერი 21). აღნიშნული ოქმი გადასახადის გადამხდელისათვის წარმოადგენს ოპერაციის გაუქმების საფუძველს. (31-07-2012 ნომერი 299)

8. იმ შემთხვევაში, თუ განხორციელებული საკონტროლო შესყიდვისას საგადასახადო სამართალდარღვევა არ გამოვლინდა, კერძო საგადასახადო ინსპექტორი უფლებამოსილია, არ გაამჟღავნოს საკუთარი ვინაობა. (26-09-2011 ნომერი 504)

81. კერძო საგადასახადო ინსპექტორი უფლებამოსილია საკონტროლო შესყიდვის პროცედურის დაფიქსირების მიზნით გამოიყენოს ტექნიკური საშუალებები. (11-07-2012 ნომერი 242)

9. კერძო საგადასახადო ინსპექტორი ვალდებულია პროცედურის განხორციელებიდან არა უგვიანეს მე-3 სამუშაო დღისა საგადასახადო სამართალდარღვევისა და „კერძო საგადასახადო ინსპექტორის მიერ განხორციელებული საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ“ ოქმები, ასევე საკონტროლო შესყიდვის პროცედურის დაფიქსირების მიზნით გამოყენებული ტექნიკური საშუალებებით მოპოვებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობისას) წარადგინოს საგადასახადო ორგანოში. (31-07-2012 Nნომერი 299)

თავი V

საკონტროლო-სალარო აპარატები

მუხლი 16. საკონტროლო-სალარო აპარატის სახეები (15-12-2014 ნომერი 367)

1. საგადასახადო ორგანოს მიზნებისთვის, პირი უფლებამოსილია გამოიყენოს შემდეგი საკონტროლო-სალარო აპარატები:

ა) GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატი (ამ თავის მიზნებისთვის შემდგომში - სსა);

ბ) საკონტროლო-სალარო აპარატი, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია;

გ) აგს-ში, აირგასამართ და აირსავსებ საკომპრესორო სადგურებში არსებული საწვავის რეალიზაციის ავტომატური აღრიცხვის სისტემა, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია.

2. სსა-ის, აგრეთვე ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საკონტროლო-სალარო აპარატის და აგს-ში, აირგასამართ და აირსავსებ საკომპრესორო სადგურებში არსებული საწვავის რეალიზაციის ავტომატური აღრიცხვის სისტემის ექსპლუატაციის განმახორციელებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, მათი ექსპლუატაციის წესების დაცვა;

ბ) საქონლის/მომსახურების მიწოდების ღირებულების ნაღდი ფულით ანაზღაურებისას მომხმარებლისთვის ამობეჭდილი ჩეკის გაცემა, რომელიც ადასტურებს საქონლის/მომსახურების მიწოდების ოპერაციასთან დაკავშირებით შესაბამისი ნაღდი ფულის გადახდის ფაქტს.

3. პირის მიერ ჩეკის გაცემა ხდება მისთვის ნაღდი ფულის გადახდისთანავე ან/და მის მიერ ხურდის დაბრუნებასთან ერთად, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა მომხმარებელი ნაღდი ფულის გადახდას ახორციელებს იმ პირთან, რომელიც არ წარმოადგენს მოლარე-ოპერატორს (მაგ. საზკვების ობიექტში მომსახურე პერსონალი), მომხმარებელს ჩეკი უნდა გადაეცეს გონივრულ ვადაში.

4. საგადასახადო ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ვალდებულნი არიან:

ა) აწარმოონ ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის დასაშვები სსა-ების და ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუქტით გათვალისწინებული, SAM მოდულის აქტივაციის შესაძლებლობის მქონე საკონტროლო-სალარო აპარატების მოდელების სახელმწიფო რეესტრი (ამ თავის მიზნებითვის შემდგომში – რეესტრი);

ბ) განახორციელონ სსა-ების, SAM მოდულის აქტივაციის შესაძლებლობის მქონე საკონტროლო-სალარო აპარატების/აგს-ში, აირგასამართ და აირსავსებ საკომპრესორო სადგურებში არსებული საწვავის რეალიზაციის ავტომატური აღრიცხვის სისტემის/SAM მოდულის რეგისტრაცია.

მუხლი 17. სსა-ების მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნები და სალაროს ჩეკში შესატანი აუცილებელი რეკვიზიტები (26-09-2011 ნომერი 503)

1. სსა-ის მოდელისათვის გამოყენების სფეროს განსაზღვრა ხდება რეესტრში შეტანის დროს სსა-ის ტექნიკურ-ფუნქციონალური შესაძლებლობების თაობაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით.

2. რეესტრში შეიტანება სსა-ის ისეთი მოდელი, რომლის ტექნიკური და ფუნქციონალური შესაძლებლობები აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს და გააჩნია:

ა) მეორე თაობის GPRS და crypto-ს შიდა მოდემი მონაცემთა ცენტრალური სერვერისთვის გადასაცემად. შესაძლებელია ქსელური მოდული იყოს ჩასაყენებელი (pluggable) და კლიენტის სურვილისამებრ GPRS -ის გარდა შეეძლოს სხვა ტიპის კავშირის უზრუნველყოფაც, მაგალითად Ethernet, wifi და ა.შ;

ბ) შემოსავლების სამსახურის სერვერიდან მიღებული მოთხოვნის შესაბამისად ან/და წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით, GSM/GPRS-ით ქსელური მოდულის მეშვეობით (თითოეული ჩეკის და პერიოდის ჯამური ინფორმაციის) ინფორმაციის დაშიფრული/ელექტრონულად ხელმოწერილი ტექსტური ფაილის სახით სერვერზე გადაგზავნის მექანიზმი;

გ) სსა-ში ჩამონტაჟებულ მეხსიერებაზე მონაცემების პარალელურად შენახვის შესაძლებლობა, ამავე მეხსიერებაზე უნდა ინახებოდეს ელექტრონული ჟურნალი. ყველა ეს ინფორმაცია უნდა ინახებოდეს დაშიფრული/ელექტრონულად ხელმოწერილი ფორმატით;

დ) სიმეტრიული ან ასიმეტრიული დაშიფრვა/ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენების შესაძლებლობა (იგივე გასაღები როგორც სსა-ის მხარეს, ასევე სერვერის მხარეს), დაშიფვრის/ელექტრონული ხელმოწერის ალგორითმი უნდა იყოს საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიცირებული სტანდარტული ალგორითმი, რომლის კრიპტომედეგობა ეჭვს არ გამოიწვევს სსა-ის მუშაობის მთელ პერიოდში და შეესაბამება AES ალგორითმს;

ე) პროგრამული პაროლი საგადასახადო ორგანოსათვის და გადასახადის გადამხდელისათვის ან/და მარკირებული გასაღები ან სხვა ინდივიდუალური ავთენტიფიკაციის საშუალება;

ვ) შესაძლებლობა განახორციელოს მომხმარებლის ინდივიდუალური აღრიცხვის სისტემებიდან სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის (მაგ.: რესტორნის მენიუ, გაყიდული საქონლის რეესტრი და სხვა) ამობეჭდვა, დაშიფრული სახით შენახვა და ცენტრალურ სერვერზე გადმოცემა;

ზ) ავტონომიური კვების ბლოკი, რომელიც ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში უზრუნველყოფს აპარატის 6-საათიანი მუშაობის უწყვეტ რეჟიმს; (31-01-2012 ნომერი 37)

თ) შესაძლებლობა, გამოიტანოს ციფრული და/ან სიტყვიერი ჩანაწერები როგორც მოლარის, ასევე მყიდველის ინდიკატორზე, დისპლეიზე;

ი) არასანქცირებული გახსნის საწინააღმდეგო მექანიზმი ან მექანიზმები;

კ) ჩეკზე სიტყვიერი ჩანაწერების ქართულ ენაზე დაბეჭდვის შესაძლებლობა;

ლ) ჩეკის ამობეჭდვის შესაძლებლობა;

მ) შესაძლებლობა, განახორციელოს ტექსტური და ციფრული ჩანაწერები ჩეკებსა და საკონტროლო ლენტებზე;

ნ) დაპროგრამების შესაძლებლობა, რათა განახორციელოს ჩეკზე ობიექტის დასახელების, მისამართის, საიდენტიფიკაციო ნომრის, სსა-ის საქარხნო ნომრის, ჩეკის ნომრის, ყიდვა-გაყიდვის (მომსახურების) ოპერაციების მონაცემების, ნაღდი ფულის მიღების თარიღის, დროის და მიღებული თანხების მონაცემების ჩაწერა, ფისკალურ რეჟიმში ყოფნის დამადასტურებელი ნიშნის და სხვა დამატებითი ინფორმაციის ასახვა;

ო) შესაძლებლობა, რომ სსა-ის მიერ ფისკალური ჩეკისთვის მინიჭებული ნომერი იზრდებოდეს ერთით და იყოს უწყვეტი, სსა-ის ფისკალიზაციის დროს ნომერი უნდა დაყენდეს ერთზე, რომელიც ყველა ფისკალურ ოპერაციაზე უნდა იზრდებოდეს ერთით. ნუმერაცია უნდა იყოს უწყვეტი. ჩეკის ბოლო ნომერი უნდა ემთხვეოდეს მის მიერ ჩატარებული ფისკალური ოპერაციების რაოდენობას; (31-01-2012 ნომერი37)

პ) ჩეკის უნიკალური ნიშნით (2D ბარკოდი ან სხვა) ნიშანდების შესაძლებლობა, ისე რომ შესაძლებელი იყოს ჩეკის მობილური ტერმინალით ვარგისიანობაზე შემოწმება და ჩეკის შესახებ დეტალური ინფორმაციის აღდგენა/გაშიფვრა. ეს ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა ჩეკის რიგითი ნომერი, ოპერაციის ჩატარების თარიღი და დრო, სსა-ის საიდენტიფიკაციო ნომერი, თანხა, აპარატის სტატუსი, ციფრული ხელმოწერის გამოყენების შესაძლებლობა;

ჟ) ჩეკის დეტალური ინფორმაციის შიფრაციის/ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენებისა და დაშიფრული/ელექტრონულად ხელმოწერილი ინფორმაციის შენახვის შესაძლებლობა ფისკალურ მეხსიერებაში არანაკლებ 1 თვის პერიოდით, იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემების გადაცემა ცენტრალურ სერვერზე ვერ მოხერდა რაიმე მიზეზის გამო, ინფორმაცია ფისკალური მეხსიერებიდან არ უნდა წაიშალოს;

რ) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა ჩეკის ფისკალური მონაცემების შიფრაციის/ელექტრონული ხელმოწერის და დაშიფრული/ელექტრონულად ხელმოწერილი ინფორმაციის შენახვის განუხორციელებლობის შემთხვევაში;

ს) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა, თუ მოლარემ არ მიიღო ფისკალური მეხსიერებიდან დღიური ანგარიში;

ტ) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა ჩეკის ან საკონტროლო ლენტის გარეშე მუშაობის შემთხვევაში;

უ) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა აპარატის გაუმართაობის, ფისკალური მეხსიერების გამორთვის ან ფისკალურ მეხსიერებასთან არასანქცირებული შეღწევის მცდელობის შემთხვევაში;

ფ) პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის ნომერი და საკონტროლო ჯამის დაფიქსირების შესაძლებლობა;

ქ) ნიშანდება: აპარატის დასახელების, საქარხნო ნომრის, გამოშვების თარიღის, მწარმოებლის დასახელების და საფირმო ნიშნის ჩვენებით;

ღ) პრინტერის ტიპი: თერმული, მინიმუმ 58 მმ თერმულ ქაღალდზე ბეჭდვა, ქაღალდის მარტივი ჩატვირთვის სისტემით; პრინტერის სიჩქარე: არანაკლებ 10 ხაზი/წმ. (31-01-2012 ნომერი 37)

3. ამოღებულია (31-01-2012 ნომერი 37)

4. მომხმარებლისათვის გაცემულ ჩეკზე უნდა აისახოს შემდეგი აუცილებელი რეკვიზიტები:

ა) პირის დასახელება;

ბ) საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

გ) სსა-ის უნიკალური ნომერი; (31-01-2012 ნომერი 37)\

დ) ჩეკის ნომერი;

ე) გადახდილი თანხის ოდენობა, თარიღი და დრო;

ვ) სსა-ის ფისკალურ რეჟიმში ყოფნის დამადასტურებელი ნიშანი.

5. ჩეკზე, გადამხდელის სურვილისამებრ, შესაძლებელია ასახულ იქნეს სხვა დამატებითი მონაცემებიც.

მუხლი 18. სსა-ების რეესტრი

1. საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის დასაშვები სსა-ების რეესტრი იწარმოება შემოსავლების სამსახურის მიერ. სსა-ის მოდელის რეესტრში შეტანა ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით ან განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე. (26-09-2011 ნომერი 503)

2. რეესტრი წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას გამოსაყენებელი სსა-ის მოდელის ნიმუშის (შემდგომში _ ტიპის ნიმუში) შესახებ მონაცემების ერთობლიობას (დანართი ნომერი 3).

3. რეესტრის წარმოება გულისხმობს შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებების (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების) საფუძველზე კონკრეტული სსა-ების მოდელის შესახებ ამ თავით განსაზღვრული მონაცემების შეტანას, ვადის გაგრძელების თაობაზე ცვლილებების განხორციელებას ან მონაცემთა ამოღებას რეესტრიდან.

4. რეესტრი იწარმოება სსა-ის ყოველი მოდელის შესახებ შესაბამისი მონაცემების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – „საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს“ (შემდგომში – სააგენტო) ან დადგენილი წესით აკრედიტებული პირების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის საფუძველზე, რომლითაც დასტურდება მათთან წარდგენილი კონკრეტული სსა-ის (საქარხნო ნომრის და მისი მაიდენტიფიცირებელი სხვა მონაცემების მითითებით) მოდელის შესაბამისობა მის ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან და ამ თავით დადგენილ მოთხოვნებთან. (26-09-2011 ნომერი 503)

5. რეესტრში შეტანილ სსა-ის ყოველ მოდელზე დგება საინფორმაციო ბარათი, რომელშიც უნდა აისახოს მონაცემები სსა-ის სახელწოდების, პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის, გამოყენების სფეროს, შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებების რეესტრის წარმოების (შეტანის, შეცვლის, ამოღების) თაობაზე, ინფორმაცია მწარმოებლებზე, განმცხადებლებზე (გარდა შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით რეესტრში შეტანილი მოდელისა) და რეესტრში ყოფნის ვადაზე (დანართი ნომერი4). (26-09-2011 ნომერი 503)

6. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული და გადასახადის გადამხდელების მიერ გამოსაყენებელი ყველა სსა-ის მოდელი ფუნქციონალურ-ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს ამ მოდელის ტიპის ნიმუშის მიხედვით დაფიქსირებული ტექნიკურ-ფუნქციონალურ მონაცემებს.

7. რეესტრში სსა-ის მოდელის შეტანის თაობაზე შემოსავლების სამსახურს განცხადებით შეიძლება მიმართოს:

ა) სსა-ების ადგილობრივმა და უცხოურმა მწარმოებელმა;

ბ) პირებმა, რომლებიც ეწევიან ან აპირებენ სსა-ების იმპორტს და რეალიზაციას საქართველოში და ამ მიზნით სსა-ის მწარმოებელთან გაფორმებული აქვთ შესაბამისი ხელშეკრულება.

8. განცხადებაში უნდა მიეთითოს:

ა) მომწოდებლის დასახელება, მისამართი და ტელეფონი;

ბ) სსა-ის მოდელის დასახელება;

გ) სსა-ის მწარმოებელი ქარხნის დასახელება, მისამართი და ტელეფონი.

9. განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

ა) „სააგენტოს” მიერ დალუქული სსა-ის მოდელი, რომელზედაც „სააგენტოს” მიერ გაცემულია შესაბამისი დასკვნა და ის გამიზნულია ტიპის ნიმუშად;

ბ) ტიპის ნიმუშში ჩაწერილი პროგრამა (ვერსიის მითითებით) ელექტრონულ მატარებელზე;

გ) ფორმირებადი ჩეკების ნიმუშები;

დ) ტექნიკური პასპორტი (ან სხვა დოკუმენტი), რომელიც შეიცავს სსა-ის მოდელის ტექნიკური და ფუნქციონალური მახასიათებლების აღწერასა და საგარანტიო ვალდებულებებს. სსა-ის სარეკლამო პროსპექტი;

ე) საექსპლუატაციო დოკუმენტაცია (სსა-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო);

ვ) დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება ან სხვა სახის დოკუმენტი), რომელიც ადასტურებს სსა-ის მოცემული მოდელის წარმოების და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილების შეუფერხებლად მიწოდების შესაძლებლობას (შესაბამისი ხელშეკრულება ან/და წარმოების ტექნიკური მონაცემები), სსა-ის კონკრეტული მოდელის მწარმოებლის მიერ განმცხადებლისათვის მინიჭებული შესაბამისი უფლებამოსილების დამადასტურებელ დოკუმენტს, რომლის საფუძველზე განმცხადებელს შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე უშუალოდ განახორციელოს ან ორგანიზება გაუწიოს სხვა საწარმოების მიერ ამ მოდელის მიმართ განსახორციელებელ ტექნიკურ მომსახურებას და რემონტს;

ზ) სსა-ის ამ კონკრეტულ მოდელზე ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის დასაბუთებას საქართველოს ტერიტორიაზე;

თ) „სააგენტოს” მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი სსა-ის ამ კონკრეტული მოდელის გამოყენების შესაძლებლობის თაობაზე.

10. იმ შემთხვევაში, თუ განცხადებასთან ერთად წარდგენილი დოკუმეტები არასრულია ან არასრულყოფილია (მათ შორის, დაუსაბუთებელია საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის საკითხი), მაშინ შემოსავლების სამსახური განცხადების მიღების დღიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში წერილობით აცნობებს განმცხადებელს ხარვეზის თაობაზე.

11. რეესტრში სსა-ის მოდელის შეტანის საკითხის განხილვისას შემოსავლების სამსახური ითვალისწინებს:

ა) საქართველოს ტერიტორიაზე სსა-ების კონკრეტული მოდელის ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის დონეს;

ბ) კონკრეტული საქმიანობის სფეროში აღრიცხვა-ანგარიშგებისათვის დადგენილ მოთხოვნებთან ამ მოდელის ტექნიკურ-ფუნქციონალური შესაძლებლობების შესაბამისობას.

12. სსა-ის მოდელი რეესტრში შეიტანება 3 წლის ვადით. რეესტრში შეტანილ მოდელზე (გარდა შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით რეესტრში შეტანილი მოდელისა) პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის შეცვლა იწვევს მისი რეესტრში თავიდან შეტანის ვალდებულებას. (31-01-2012 ნომერი 37)

13. რეესტრში ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით ან განმცხადებელის მიერ რეესტრში მოდელის ყოფნის ვადის გასვლამდე არა უგვიანეს ორი თვით ადრე წარდგენილი განცხადების საფუძველზე. განცხადებას უნდა დაერთოს დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს სსა-ის მოცემული მოდელის წარმოების ან მიწოდების და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილების შეუფერხებელი განხორციელების შესაძლებლობას (ხელშეკრულება ან/და წარმოების ტექნიკური მონაცემები). (26-09-2011 ნომერი 503)

14. შემოსავლების სამსახური განცხადებას სსა-ის მოდელის რეესტრში შეტანის ან რეესტრში ცვლილების განხორციელების თაობაზე, განიხილავს მისი მიღებიდან არა უგვიანეს 30 სამუშაო დღისა და იღებს გადაწყვეტილებას (გამოცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს) სსა-ის მოდელის რეესტრში შეტანის, სსა-ის მოდელის ვადის გაგრძელების ან რეესტრიდან ამოღების თაობაზე, რომელიც განმცხადებელს ეცნობება გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

15. რეესტრში შეტანილი სსა-ის ტიპის ნიმუშები (რომლებიც დალუქული უნდა იყოს „სააგენტოს” და შემოსავლების სამსახურის ლუქებით), ელექტრონულ მატარებელზე არსებული პროგრამა, საინფორმაციო ბარათები და შესაბამისი დოკუმენტაცია ინახება შემოსავლების სამსახურში.

16. რეესტრიდან სსა-ის ა მოღების საფუძვლებია:

ა) იმ ვადის გასვლა, რა ვადითაც შეტანილი იყო სსა-ის მოდელი რეესტრში;

ბ) სამართალდამცავი ორგანოების მომართვა, რომლითაც დასტურდება, რომ სსა-ის კონკრეტული მოდელიდან მასობრივად აქვს ადგილი ფისკალური მონაცემების კორექტირების ფაქტებს, ხოლო საგადასახადო ორგანოებს არ გააჩნიათ ასეთი აპარატების მიმართ სათანადო კონტროლის განხორციელების ტექნიკური შესაძლებლობა.

17. რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღება ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტის) საფუძველზე. რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღების შემდეგ, დაუშვებელია მისი რეგისტრაცია, ხოლო უკვე რეგისტრირებული სსა-ების გამოყენების ვადა განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. იმ შემთხვევაში, თუ რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღების საფუძველს წარმოადგენს ამ მუხლის მე-16 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საფუძველი, სსა-ის მოდელის გამოყენების ვადა შეადგენს არა უმეტეს 3 თვეს; (26-09-2011 ნომერი 503)

18. სსა-ის რეესტრში შეტანის, ცვლილების ან ამოღების თაობაზე ინფორმაცია ქვეყნდება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით.

19. რეესტრიდან სსა-ების ამოღების შემთხვევაში ხდება საინფორმაციო ბარათის დახურვა.

მუხლი 19. სსა-ების რეგისტრაცია (26-09-2011 ნომერი  503)

1. სსა-ის რეგისტრაცია გულისხმობს მასზე ფისკალური მეხსიერების ჩართვას და მონაცემთა ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში სსა-ის სარეგისტრაციო მონაცემების ასახვას.

2. საგადასახადო ორგანო კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სსა-ის რეგისტრაციაში გატარებას, სარეგისტრაციო ბარათების და სსა-ის რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ ცნობის გაცემას.

3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, საკონტროლო-სალარო აპარატის რეგისტრაცია/რეგისტრაციიდან მოხსნა, დაზიანების შემთხვევაში ფისკალური მეხსიერებიდან დეტალური ინფორმაციის ამოღება შესაძლებელია განახორციელოს სხვა იურიდიულმა პირმა (შემდგომში – იურიდიული პირი). (23-07-2012 ნომერი 269)

31. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების გაფორმება დასაშვებია იურიდიულ პირთან, თუ მას გააჩნია არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება საკონტროლო-სალარო აპარატების ტექნიკური მომსახურების სფეროში. სსა-ს ტექნიკური მომსახურების სფეროში გამოცდილების ამ პუნქტით დადგენილი ვადა არ ვრცელდება GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური სსა-ს რეგისტრაცის/რეგისტრაციიდან მოხსნის განმახორციელებელ იურიდიულ პირებზე. (23-07-2012 ნომერი 269)

4. რეგისტრაციას ექვემდებარება ის სსა, რომელიც ტექნიკურ-ფუნქციონალურად შეესაბამება რეესტრში შეტანილ სსა-ის ტიპის ნიმუშს.

5. ამოღებულია (15-12-2014 ნომერი 367)

6. GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური სსა-ის რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილ განცხადებაში მიეთითება:

ა) პირის დასახელება/სახელი და გვარი;

ბ) საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

გ) იურიდიული მისამართი, სამართლებრივი ფორმა, საფირმო სახელწოდება (მისი არსებობის შემთხვევაში), ობიექტის ტიპი, საქმიანობის სახე; (31-01-2012 ნომერი 37) დ) საკონტაქტო რეკვიზიტები;

ე)ის ფაქტობრივი მისამართი, სადაც გამოყენებული იქნება რეგისტრაციაში გასატარებელი სსა, ხოლო დისტრიბუციის შემთხვევაში პირის იურიდიული მისამართი; (7-03-2012 ნომერი 73)

ვ) ფაქტობრივ მისამართზე განსათავსებელი სსა-ების რაოდენობა.

7. ამოღებულია (15-12-2014 ნომერი 367)

8. ამოღებულია (15-12-2014 ნომერი 367)

9. ამოღებულია (16-05-2012 ნომერი 166)

10. საგადასახადო ორგანოს მიერ დაუშვებელია იმ დოკუმენტის ან ინფორმაციის მოთხოვნა, რომელიც არსებობს საგადასახადო ორგანოში.

11. თუ განმცხადებლის მიერ წარდგენილი განცხადება და თანდართული დოკუმენტები აკმაყოფილებენ ამ მუხლით განსაზღვრულ პირობებს, საგადასახადო ორგანო ან იურიდიული პირი უზრუნველყოფს სსა-ის რეგისტრაციას (დანართი ნომერი 7).

12. ამ მუხლის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციის პროცედურების შემდეგ საგადასახადო ორგანო ან იურიდიული პირი განმცხადებელს გადასცემს დარეგისტრირებულ სსა-ს და სარეგისტრაციო ბარათს (დანართი ნომერი 5), რომელიც პირმა უნდა შეინახოს იმ ობიექტზე, სადაც ხდება მისი ექსპლუატაცია, ხოლო დისტრიბუციის შემთხვევაში, თან უნდა იქონიოს სსა-ის მფლობელმა. (23-07-2012 ნომერი 269)

13. რეგისტრირებული სსა გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ იმ ობიექტზე, რომლის ფაქტობრივი მისამართი დაფიქსირებულია სარეგისტრაციო მონაცემებში (გარდა დისტრიბუციის შემთხვევისა). რამდენიმე ობიექტის არსებობის შემთხვევაში, სსა უნდა დარეგისტრირდეს თითოეული ობიექტის საქმიანობის ადგილის მიხედვით ცალ-ცალკე.

14. სსა, რომელიც აღარ გამოიყენება კონკრეტულ ობიექტზე ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისთვის, ექვემდებარება რეგისტრაციიდან მოხსნას. აღნიშნულის შესახებ პირი განცხადებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს ან იურიდიულ პირს. (16-05-2012 ნომერი 166)

15. სსა-ს რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ წარდგენილ განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს სსა-ს საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი. რეგისტრაციიდან მოხსნისათვის განმცხადებელმა განცხადებასთან ერთად საგადასახადო ორგანოს ან იურიდიულ პირს უნდა წარუდგინოს სსა. რეგისტრაციიდან მოხსნის მიზნით, ხორციელდება სსა-ის გაუნაშთავი ჯამის (აპარატის მაჯამებლის მაჩვენებლის ფიქსაცია) ამობეჭდვა რეგისტრაციის დღიდან მოხსნის დღემდე (გარდა GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური სსა-ის რეგისტრაციიდან მოხსნის შემთხვევისა) და მონაცემთა ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში კეთდება აღნიშვნა სსა-ის რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ. პირს, განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 1 სამუშაო დღის ვადაში, გადაეცემა სსა და ცნობა მისი რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ (დანართი ნომერი 6), რომელშიც ასახულია ინფორმაცია რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღის, გაუნაშთავი ჯამის და ,,Z“ ანგარიშის რაოდენობის შესახებ. (16-05-2012 ნომერი166)

16. განცხადებაში ან/და თანდართულ დოკუმენტაციაში ხარვეზის გამოვლენისას საგადასახადო ორგანო ან იურიდიული პირი წყვეტს სსა-ის რეგისტრაციის/რეგისტრაციიდან მოხსნის პროცედურებს, რის შესახებაც არა უგვიანეს 1 სამუშაო დღეში აცნობებს განმცხადებელს. (16-05-2012 ნომერი 166)

17. რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღების შემთხვევაში, სსა-ის გამოყენებისათვის დადგენილი ვადის გასვლისთანავე, დარეგისტრირებული აღნიშნული სსა-ის მოდელი ითვლება რეგისტრაციიდან (აღრიცხვიდან) მოხსნილად.

მუხლი 191.ამოღებულია (23-07-2012 ნომერი 269)
დანართი№71.ამოღებულია (23-07-2012 ნომერი 269)
მუხლი 20. სსა-ების ექსპლუატაცია)

1. სსა-ის ექსპლუატაცია არის მისი დადგმის, ტექნიკური მომსახურების, გამოყენების და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ერთიანი პროცესი, რომლის განხორციელების უზრუნველყოფას ახდენს პირი ამ თავით მისთვის განსაზღვრული ვალდებულებათა შესაბამისად.

2. პირი ვალდებულია მომხმარებლის მიერ მისთვის მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის ღირებულების ანაზღაურებისას, შესაბამისი მონაცემების აღსარიცხავად გამოიყენოს სსა.

3. ობიექტის ფუნქციონირება სსა-ის გარეშე მოიცავს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებიდან ერთ-ერთი:

ა) პირს თავის მფლობელობაში არ გააჩნია სსა;

ბ) პირს გააჩნია სსა, მაგრამ არ არის დარეგისტრირებული საგადასახადო ორგანოში მის სახელზე; (7-03-2012 ნომერი 73)

გ) სსა რეგისტრირებულია საგადასახადო ორგანოში, მაგრამ აღნიშნული მოდელი ამოღებულია რეესტრიდან და გასულია მისი გამოყენებისათვის დაშვებული კანონმდებლობით დადგენილი ვადა;

დ) სსა-ზე არ არის ჩართული ფისკალური მეხსიერება და მომხმარებლებთან ნაღდი ფულადი ანგარიშსწორების განხორციელება ხდება არაფისკალური რეჟიმით.

31. საგადასახადო ორგანოს წინასწარი თანხმობით, პირის მიერ მის სახელზე საგადასახადო ორგანოში რეგისტრირებული სსა-ს გამოყენება ან სსა-ს გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია დასაშვებია გამოფენის, პრეზენტაციის ან სხვა ასეთი ღონისძიების გამართვის ადგილზე. ასეთ შემთხვევაში, პირი განცხადებით (რომელშიც მიეთითება გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, გამოფენის, პრეზენტაციის ან სხვა ასეთი ღონისძიების გამართვის ადგილი და ვადა) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა აცნობებს პირს თანხმობის ან უარის თაობაზე. (16-05-2012 ნომერი 166)

32. ამ მუხლის 31 პუნქტის შესაბამისად, სსა-ს გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაციის შემთხვევაში პირი უფლებამოსილია გასცეს ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი. (22-02-2012 ნომერი 60)

4. სსა-ის გამოუყენებლობა გულისხმობს იმ შემთხვევას, როდესაც პირს გააჩნია საგადასახადო ორგანოში რეგისტრირებული სსა, რომელიც შეტანილია რეესტრში, სსა-ზე ჩართულია ფისკალური მეხსიერება, მაგრამ მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას არ ხდება ვაჭრობის/მომსახურების ყველა ოპერაციაზე სსა-ის გამოყენება, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს იმ მომენტს, რომ მომხმარებლისგან ყოველ ფულის მიღებაზე (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კანონმდებლობის შესაბამისად ასეთი ოპერაცია ან პირი თავისუფლდება სსა-ის გამოყენების ვალდებულებისაგან) სსა-ში ამობეჭდილი უნდა იყოს ჩეკი. სსა-ის გამოუყენებლობად არ მიიჩნევა შემთხვევა, როდესაც სსა-ის შეკეთების პერიოდში (არა უმეტეს 7 კალენდარული დღისა) მომხმარებლებთან ნაღდი ფულადი ანგარიშსწორება წარმოებს სარეზერვო სსა-ის მეშვეობით.

5. სსა-ის დაზიანების შემთხვევაში, პირი ვალდებულია ამ დაზიანების აღმოფხვრამდე შეაჩეროს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების ოპერაციები და დაზიანების თაობაზე აცნობოს საგადასახადო ორგანოს ან იურიდიულ პირს გონივრულ ვადაში. საგადასახადო ორგანომ ან იურიდიულმა პირმა უნდა განახორციელოს დაზიანებული სსა-ის ფისკალური მეხსიერებიდან დეტალური ინფორმაციის ამოღება (გარდა GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური სსა-ისა) შესაძლებლობის შემთხვევაში. პირი სსა-ის დაზიანების აღმოფხვრას უზრუნველყოფს ტექნიკური მომსახურების ცენტრის (შემდგომში – ტმც) ან იურიდიული პირის მეშვეობით. თუ ტმც-ის ან იურიდიული პირის პირობები პირისათვის მიუღებელია (მ.შ. მომსახურების ღირებულების თვალსაზრისით), სსა-ის შეკეთება შეიძლება უზრუნველყოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მეშვეობით. ამასთან, იმ შემთხვევაში, როცა სსა-ის შეკეთება მოითხოვს მისი რომელიმე მარაგ-ნაწილის გამოცვლას, დაუშვებელია მისი არაიდენტური ნაწილით ჩანაცვლება. (16-05-2012 ნომერი 166)

6. ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სსა-ის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით პირი ვალდებულია:

ა) სსა-თან სამუშაოდ დაუშვას, მხოლოდ ის თანამშრომელი (მოლარე-ოპერატორი), რომლებმაც შეისწავლეს კონკრეტული სსა-ის ტექნიკური დოკუმენტაციის და ამ თავის შესაბამისად მისი ექსპლუატაციის წესები და შეუძლიათ სსა-თან მუშაობა. პირის მიერ მოლარე-ოპერატორებთან გაფორმებულ უნდა იქნეს ხელშეკრულება მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ;

ბ) მოაწყოს სამუშაო ადგილი, სსა-ის საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის და საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვით. აუცილებელია სსა-ის სამუშაო ადგილზე იყოს სალაროს უჯრა ან ნაღდი ფულის შესანახი სხვა სათავსი, რომელშიც მოლარე-ოპერატორმა უნდა უზრუნველყოს სსა-ის მიხედვით გატარებელი ნაღდი ფულის მიღება და გაცემა;

გ) შეასრულოს საგადასახადო ორგანოს კანონიერი მოთხოვნები სსა-ს ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით და უზრუნველყოს მათი უფლებამოსილი პირების დაუბრკოლებელი დაშვება სსა-თან; დ) უზრუნველყოს თითოეულ ობიექტზე რეგისტრირებული სსა-ების მიხედვით, სარეგისტრაციო ბარათების, მათი პასპორტების (ანალოგიური შინაარსის მქონე დოკუმენტების), ამ თავით განსაზღვრული აქტების და სსა-ების ექსპულატაციასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის შენახვა 6 წლის განმავლობაში;

ე) უზრუნველყოს სსა-ის ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია;

ვ) უზრუნველყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების შესრულება.

7. მოლარე-ოპერატორი ვალდებულია:

ა) მუშაობის დაწყებამდე უზრუნველყოს სსა-ში შესაბამისი ლენტების ჩადება;

ბ) ჩართოს სსა ელექტროქსელში და შეამოწმოს ამობეჭდილ ჩეკებში აუცილებელი რეკვიზიტების ასახვის მდგომარეობა, თარიღის და დროის ჩვენების სიზუსტე;

გ) სსა-ის ექსპლუტაცია აწარმოოს საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის და საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვით;

დ) მომხმარებლის მიერ ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების ყველა ოპერაციაზე ამობეჭდოს და შესთავაზოს (დადოს მომხმარებლისათვის თვალსაჩინო ადგილას) მომხმარებელს ამობეჭდილი ჩეკი. თუ მომხმარებლის მიერ მიწოდებელი/მისაწოდებელი საქონლის/მომსახურების ანგარიშში გადახდილი თანხიდან მომხმარებელს უნდა დაუბრუნდეს ხურდა, ჩეკში ამოსაბეჭდად სსა-ში გატარებულ უნდა იქნეს მხოლოდ ის თანხა, რომელიც რჩება სალაროში;

ე) როდესაც სსა-ის ჩეკში შეცდომით ამოირტყმება არასწორი თანხა, უნდა შედგეს დანართი ნომერი 8-ით განსაზღვრული ფორმის აქტი, რომელსაც ხელი უნდა მოაწეროს როგორც მოლარე-ოპერატორმა, ასევე მოლარე-ოპერატორზე სამსახურებრივი ზედამხედველობის განმახორციელებელმა პირმა (დირექტორი, ბუღალტერი, გაყიდვების მენეჯერი და ა.შ.). ამასთან, შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკი ან ჩეკის ასლი უნდა დაეკრას ამ აქტს. ასეთივე აქტი 2 ეგზემპლარად დგება იმ შემთხვევაშიც, როცა მომხმარებლის მიერ ხდება ჩეკის საფუძველზე ნაყიდი საქონლის „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი წესით დაბრუნება და ამასთან, მოლარე-ოპერატორს გააჩნია იმის უფლება, რომ მიიღოს საქონელი და დაუბრუნოს მომხმარებელს მასში გადახდილი თანხა. ამ შემთხვევაში, ზემოაღნიშნული პირების გარდა, აქტს ხელი უნდა მოაწეროს მომხმარებელმაც, რომელსაც უნდა გადაეცეს აქტის ერთი ეგზემპლარი. მოლარე-ოპერატორთან დარჩენილ აქტს უნდა დაეკრას მომხმარებლის მიერ დაბრუნებული ჩეკი და ჩეკის ასლი; (16-05-2012 ნომერი 166)

ვ) თავისი სამუშაო ცვლის ბოლოს ამობეჭდოს „Z” ანგარიში და დღის განმავლობაში შედგენილი აქტები გადასცეს შესაბამისად უფლებამოსილ პირს. ყოველი „Z” ანგარიშის ამობეჭდვის შემდეგ, შესაბამის ფორმებში უზრუნველყოს ამ სსა-ის მიხედვით მაჯამებელი მრიცხველის ჩვენების (გაუნაშთავი ჯამის) დაფიქსირება.

8. სსა-ის გაუმართაობის (დაზიანების) შემთხვევაში მოლარე-ოპერატორი ვალდებულია გამორთოს სსა და თუ შემდგომი მუშაობის გაგრძელება შეუძლებელია, შეწყვიტოს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება. 9. გაუმართავად (დაზიანებულად) უნდა ჩაითვალოს სსა, რომელიც:

ა) არ ბეჭდავს, გაუგებრად (ბუნდოვნად) ბეჭდავს ან არ ბეჭდავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებს ჩეკზე; (27-06-2011 ნომერი 365)

ბ) არ ბეჭდავს, ბუნდოვნად ან არასრულად ბეჭდავს საკონტროლო ლენტს ან სხვა დოკუმენტებს, აგრეთვე არ ასრულებს ან შეცდომებით ასრულებს იმ ოპერაციებს, რომლებიც გათვალისწინებულია სსა-ის ტექნიკური მოთხოვნებით;

გ) ვერ ღებულობს მონაცემებს, რომელიც დაცულია სსა-ის ფისკალურ მეხსიერებაში, რაც აუცილებელია საგადასახადო ორგანოების მხრიდან სათანადო კონტროლის განსახორციელებლად.

10. კონკრეტულ სსა-ს შესაძლებელია ჰქონდეს გაუმართავი მუშაობის სხვა მიზეზებიც, რომელიც, როგორც წესი, გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებში.

11. სსა-ში დაზიანების აღმოსაფხვრელად საჭირო დროის პერიოდში პირი აჩერებს მომხმარებელთან ნაღდი ფულით განსახორციელებელ ყველა ოპერაციას (წყვეტს ნაღდი ფულის მიღებას). ამ პერიოდში მას შეუძლია გამოიყენოს, მხოლოდ საგადასახადო ორგანოში დადგენილი წესით რეგისტრირებული მის საკუთრებაში არსებული ან/და ტმც-ის მიერ დროებით მფლობელობაში გადმოცემული სარეზერვო სსა.

12. ტმც ან იურიდიული პირი ახორციელებს სსა-ის ტექნიკურ მომსახურებას ან/და რემონტს. გარდა ამისა, უზრუნველყოფს: (16-05-2012 ნომერი 166)

ა) პირის სსა-ის ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის წინამოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებას, მის პროგრამირებას, სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას, აღმოჩენილი დაზიანებების აღმოფხვრას და სსა-ის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარებას;

ბ) პირის ან საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში ადგენს ტექნიკურ დასკვნებს სსა-ის გამართულობის შესახებ;

გ) იმ სსა-ების დარეგისტრირებას, რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნენ როგორც სარეზერვო სსა-ები.

13. სსა-ის შესაკეთებლად გადაცემის და დაბრუნების შემთხვევაში ორ ეგზემპლარად დგება შესაბამისი აქტი დანართი ნომერი 9-ით გათვალისწინებული ფორმის მიხედვით.

14. სარეზერვო სსა-ს დადგმისა და დაბრუნების (მოხსნის) შემთხვევაში ორ ეგზემპლარად დგება შესაბამისი აქტი დანართი ნომერი 10-ით გათვალისწინებული ფორმის მიხედვით.

15. საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვისას ჩეკზე არასწორი თარიღის და დროის ჩვენების, აგრეთვე მომენტალური გადახდების ტექნოლოგიების და მოწყობილობების საშუალებით გაწეული მომსახურებისას (საქმიანობის ამ ნაწილში) სსა-ს გარეშე მუშაობის ან სსა-ს გამოუყენებლობის ფაქტის გამოვლენა, ასევე ამ მუხლის 31 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა არ წარმოადგენს პირისათვის საგადასახადო სანქციის დაკისრების საფუძველს. (09-01-2012 ნომერი 13 გავრცელდეს 2011 წლის 20 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.)

მუხლი 21. ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი (16-05-2012 ნომერი  164)

1. პირმა, რომელიც საქონლის/მომსახურების მიწოდებას და ნაღდი ფულის მიღებას ახორციელებს მომხმარებლის ტერიტორიაზე (სახლში, ორგანიზაციებში, საწარმოებში) საქმიანობის ამ ნაწილში განხორციელებული ნაღდი ფულადი ანგარიშსწორების დასაფიქსირებლად, სსა-ის ნაცვლად შეიძლება გამოიყენოს ამ მუხლით დადგენილი წესით რეგისტრირებული/შეთანხმებული ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი (შემდგომში-ჩგდ). ჩგდ-ის გამოყენება ასევე დასაშვებია ამ წესის მე-20 მუხლის 32 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. (21-08-2012 ნომერი 345)

2. თუ პირი თავისუფლდება სსა-ის გამოყენებისაგან, იგი თავისუფლდება ჩგდ-ის გამოწერის ვალდებულებისაგან.

3. ჩგდ წარმოადგენს ნომერი131 დანართით გათვალისწინებულ საბუღალტრო აღრიცხვის პირველად დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მომხმარებლისაგან ნაღდი ფულის მიღების ფაქტისა და მასთან დაკავშირებული სხვა მონაცემების შესახებ. დღის განმავლობაში გამოწერილი ჩგდ-ები აისახება შესაბამის საბუღალტრო აღრიცხვის მონაცემებში.

4. ჩგდ (გარდა ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული ჩგდ-ისა) შედგება ტიპოგრაფიული წესით დაბეჭდილი, ერთმანეთთან დაკავშირებული თვითკოპირებადი ეზემპლარებისაგან, რომლის კოპირებადი ეგზემპლარი გადაეცემა მომხმარებელს. (21-08-2012 ნომერი 345)

5. ჩგდ-ის მიმოქცევასთან დაკავშირებული პროცესების აღრიცხვა მოიცავს:

ა) პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრას, რომელიც კონტროლს უწევს ჩგდ-ების მიღებასთან, თანამშრომლებზე გაცემასთან/დაბრუნებასთან დაკავშირებული პროცესების (გაცემის თარიღი, რაოდენობა, ნუმერაციის დიაპაზონი) და შევსებული ჩგდ-ების აღრიცხვას;

ბ) პირის მიერ იმ თანამშრომლების განსაზღვრას, რომლებსაც ექნებათ ჩგდ-ების გაცემის უფლებამოსილება.

6. ჩგდ-ის მიღების მიზნით განცხადება (დანართი ნომერი 11) პირის მიერ საგადასახადო ორგანოს წარედგინება ელექტრონული ფორმით, რომელშიც აღინიშნება:

ა) პირის დასახელება/სახელი და გვარი;

ბ) პირის საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

გ) პირის იურიდიული მისამართი;

დ) გასაცემი ჩგდ-ის რაოდენობა;

ე) პირის ხელმოწერა, განცხადების წარდგენის თარიღი.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ განცხადებას უნდა ერთოდეს მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

8. საგადასახადო ორგანო:

ა) განცხადების ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში, გასაცემი ჩგდ-ის სარეგისტრაციო მონაცემებს (დანართი ნომერი 12) ასახავს მონაცემთა ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში და განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში განმცხადებელზე გასცემს ჩგდ-ის და ცნობას ჩგდ-ის საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის შესახებ (დანართი ნომერი 13);

ბ) თუ განცხადება არ შეესაბამება ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებს, ჩგდ-ის არ გასცემს და პირს არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში აცნობებს შესაბამისი ხარვეზის თაობაზე, რომლის აღმოფხვრის გარეშე არ განხორციელდება ჩგდ-ის რეგისტრაცია საგადასახადო ორგანოში.

9. გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტისა (დანართი ნომერი 131), ჩგდ არის პირის მიერ საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებული ნიმუშის საბუღალტრო აღრიცხვის პირველადი დოკუმენტი, რომელიც უნდა შეიცავდეს: (21-08-2012 ნომერი 345)

ა) საქონლის/მომსახურების მიმწოდებლის დასახელებას/სახელს და გვარს, საიდენტიფიკაციო /პირად და დოკუმენტის საიდენტიფიკაციო ნომერს (დოკუმენტის საიდენტიფიკაციო ნომრის დუბლირება დაუშვებელია);

ბ) საქონლის/მომსახურების მიმღების დასახელებას/სახელს და გვარს, საიდენტიფიკაციო/პირად ნომერს, მიწოდებული საქონლის/მომსახურების შინაარსს, ღირებულებას ციფრებით და სიტყვიერად, ასევე საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ინფორმაციას;

გ) საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელის და საქონლის/მომსახურების მიმღების ხელმოწერას და შევსების თარიღს.

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული საბუღალტრო აღრიცხვის პირველადი დოკუმენტის, როგორც ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტის გამოყენების მიზნით, პირი ელექტრონული ფორმით განცხადებით (დანართი ნომერი132) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს, რომელშიც აღინიშნება: (21-08-2012 ნომერი 345)

ა) პირის დასახელება/სახელი და გვარი;

ბ) პირის საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

გ) პირის იურიდიული მისამართი;

დ) გამოსაყენებელი საბუღალტრო აღრიცხვის პირველადი დოკუმენტის საიდენტიფიკაციო ნომრების დიაპაზონი;

ე) პირის ხელმოწერა და განცხადების წარდგენის თარიღი.

11. საგადასახადო ორგანო განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში, შემოსავლების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილების შესაბამისად, პირს აცნობებს წარდგენილი საბუღალტრო აღრიცხვის პირველადი დოკუმენტის, როგორც ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტის გამოყენებაზე თანხმობის ან უარის შესახებ. თანხმობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო წარმოდგენილი ნიმუშის საბუღალტრო აღრიცხვის პირველად დოკუმენტს დანართი ნომერი133-ის სახით ასახავს მონაცემთა ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში და გასცემს ცნობას აღნიშნულის შესახებ (დანართი ნომერი134). (21-08-2012 ნომერი 345)

12. თანხმობის შესახებ ცნობის მიღების შემდეგ პირი ვალდებულია, საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებული საბუღალტრო აღრიცხვის პირველადი დოკუმენტების გამოყენებასთან დაკავშირებული პროცესების აღრიცხვა განახორციელოს ამ მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად. (21-08-2012 ნომერი 345)

მუხლი 22. სსა-ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვთ სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, ამ კარით დადგენილი წესით განახორციელონ სსა-ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი.

2. მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა დასაშვებია სსა-ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლის სისტემატურად განხორციელების მიზნით.

3. სსა-ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი ხორციელდება შემდეგი ფაქტების გამოვლენის მიზნით:

ა) სსა-ის რეგისტრაციის წესების დარღვევის;

ბ) სსა-ის გამოუყენებლობის და გამოყენების წესების დარღვევის;

გ) ჩეკში ფაქტობრივად გადახდილზე ნაკლები თანხის ჩვენების;

დ) სსა-ის დაკარგვის;

ე) ჩგდ-ის გამოყენების წესების დარღვევის;

ვ) სსა-ის ექსპლუატაციის წესების დარღვევის;

ზ) ამ კარით გათვალისწინებული სხვა პირობების დარღვევის.

4. სსა-ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლის სისტემატურად განხორციელების მიზნით, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიების შემდეგ, უფლებამოსილია:

ა) შეამოწმოს სსა-ის:

ა.ა) არსებობა;

ა.ბ) სარეგისტრაციო ბარათი და მისი მონაცემების ფაქტობრივ მონაცემებთან შესაბამისობა;

ა.გ) ტექნიკური გამართულობა;

ბ) სსა-დან ამობეჭდოს კონკრეტული პერიოდის მიხედვით აპარატის ფისკალურ მეხსიერებაში არსებული ინფორმაცია ამონაგები თანხის შესახებ.

5. საგადასახადო შემოწმების პროცესში საგადასახადო ორგანოს შესაბამის უფლებამოსილ პირს, ამ მუხლის მე-4 პუნქტში ჩამოთვლილი უფლებამოსილების გარდა, უფლება აქვს:

ა) სსა-დან ამობეჭდოს კონკრეტული პერიოდის მიხედვით სსა-ის ფისკალურ მეხსიერებაში არსებული ინფორმაცია ამონაგები თანხის შესახებ და დაადგინოს ამ თანხების პირის საბუღალტრო დოკუმენტაციაში ასახვის სისწორე;

ბ) საბუღალტრო აღრიცხვისა და სსა-ის მაჩვენებლები შეუდაროს სალაროში არსებულ ნაღდ ფულს;

გ) შესთავაზოს პირს წარმოადგინოს სალაროში არსებული ფულადი სახსრები და შესაბამისი წერილობითი განმარტება ფულადი სახსრების წარმომავლობის შესახებ;

დ) მოახდინოს სალაროში ნაღდი ფულის რაოდენობის განსაზღვრა პირის ან მისი წარმომადგენლის სალაროში არსებული მთელი ფულის სრული დათვლის გზით.

6. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, უფლებამოსილია საგადასახადო სამართლდარღვევის ფაქტის დაფიქსირებამდე არ გაამჟღავნოს თავისი სამსახურებრივი მიზანი (გამოვიდეს ფსევდომომხმარებლის როლში) და სპეციალური ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით (ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერების საშუალებით) ან მის გარეშე მოახდინოს მოლარის მიერ სხვა მომხმარებლისთვის სსა-ის გამოუყენებლობის ან ამობეჭდილი ქვითრის (ჩეკის) წარუდგენლობის ფაქტის გამოვლენა. აღნიშნული ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს შესაბამის სამართალდარღვევის ოქმს. აღნიშნული პროცედურა შეიძლება ჩატარდეს ერთსა და იმავე ობიექტში სისტემატურად. (23-10-2013 ნომერი 354 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

7. სსა-ის გამოყენების წესების დაცვაზე კონტროლის პროცედურები შესაძლებელია ჩატარდეს დამსწრეების გარეშე.

მუხლი 23. ავტოგასამართ სადგურებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი ან/და მრიცხველი მექანიზმების დალუქვა

1. ავტოგასამართ სადგურებში (შემდგომში – აგს) მარიგებელი სვეტების ფუნქციონირება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ამ მუხლით დადგენილი წესით დალუქული მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების საშუალებით.

2. აგს-ებში მრიცხველი და მადოზირებელი მექანიზმების პირველად დალუქვას და ყოველ ხელახალ დალუქვას ახორციელებს გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული ლუქებით, აღნიშნული მექანიზმების მეტროლოგიური დამოწმების ჩატარების შემდეგ.

3. აგს-ების მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველების მექანიზმების მეტროლოგიურ დამოწმებას ახორციელებს სააგენტო ან აკრედიტებული პირი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

4. აგს-ებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების დალუქვა ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული ლუქებით. (1-03-2011 ნომერი 117).

5. საგადასახადო ორგანოს ლუქებით დალუქვას ექვემდებარება აგს-ებში არსებული ყველა მარიგებელი სვეტი, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ეს სვეტი საწვავის მისაწოდებლად.

6. საგადასახადო ორგანოებში ლუქების გაცემასთან დაკავშირებულ პროცესებზე მართვის და ზედამხედველობის განხორციელების პროცედურები განისაზღვრება საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რისთვისაც უნდა გაიხსნას შესაბამისი ჟურნალები ელექტრონული ან მატერიალური ფორმით. (1-03-2011 ნომერი 117)

7. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია აგს-ებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელ და მრიცხველ მექანიზმებზე ლუქის დადებამდე/ახსნამდე არა უგვიანეს 1 საათისა განცხადებით (წერილობით ან ელექტრონულად) მიმართოს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს და აცნობოს ლუქის დადების/ახსნის ზუსტი დრო.

8. აგს-ებში მარეგულირებელი სვეტების მადოზირებელ და მრიცხველ მექანიზმებზე ლუქის დადების/ახსნის დროს გადასახადის გადამხდელის მიერ ფორმდება დანართი ნომერი14-ის შესაბამისი აქტი, რომლის შენიშვნის გრაფაში უნდა მიეთითოს ლუქის დადების/ახსნის მიზეზები(გეგმიური, მექანიზმების დაზიანება, ლუქების დაზიანება და სხვ.).

9. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია აქტის ერთი ეგზემპლარი, საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს აქტის შედგენიდან არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა. მარიგებელი სვეტის დაზიანების შემთხვევაში, თუ მისი შეკეთება მოითხოვს მადოზირებელ ან/და მრიცხველი მექანიზმებზე საგადასახადო და მეტროლოგიური დამოწმების ორგანოების მიერ დადებული ლუქის მოხსნას (მ.შ. მათი შეკეთების ან შეცვლის მიზნით) ან იმ შემთხვევაში, თუ გადასახადის გადამხდელმა აღმოაჩინა ლუქის დაზიანების ფაქტი, იგი ვალდებულია დაზიანების აღმოფხვრამდე შეაჩეროს საწვავის მიწოდება, აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ლუქის გამცემ საგადასახადო ორგანოს ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, რის შემდეგაც იგი ხსნის ლუქებს და გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრის შემდგეგ ამ მუხლით დადგენილი წესით ახდენს მექანიზმების ხელახალ დალუქვას.

10. აგს-ებში მარეგულირებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების ხელახალი დალუქვა სავალდებულოა ბოლო დალუქვიდან 1 წლის გასვლის შემდეგ.

დანართი ნომერი14

თავი V1 (15-12-2014 ნომერი  367)
AM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე საკონტროლო-სალარო აპარატები და ტექნიკური საშუალებები, მათი რეესტრი, რეგისტრაცია, ექსპლუატაცია და გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი
მუხლი 231. SAM მოდული (15-12-2014 ნომერი 367)

1. SAM მოდული არის ISO/IEC 7810-ის შესაბამისად შექმნილი ID-1 ან ID-000 ზომის ფიზიკური მოწყობილობა (შემდგომში - SAM მოდული), რომელიც აღნიშნული სტანდარტის მიხედვით მუშაობს გარე მოწყობილობასთან და გამოიყენება დაცულობის და უსაფრთხოების უზრუნველოფისთვის. SAM მოდულის მეხსიერება უნდა იყოს არანაკლებ 80 KB, Java-ს ვერსია 2.2.2. და Global Platform - 2.1.1 (NXP J2A080 Java Card 80KB Global Platform P2.1.1 JC 2.2.2 EEPROM 80K). SAM მოდულში შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის ჩაწერას ახორციელებს შემოსავლების სამსახური.

2. ამ წესის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საკონტროლო-სალარო აპარატი (ამ თავის მიზნებისთვის შემდგომში – სსა) არის სსა, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია.

3. ამ წესის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, აგს-ში, აირგასამართ და აირსავსებ საკომპრესორო სადგურებში არსებული საწვავის რეალიზაციის ავტომატური აღრიცხვის სისტემა (ამ თავის მიზნებისთვის შემდგომში - ტექნიკური საშუალება) არის ტექნიკური საშუალება, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია და ასრულებს სსა-ის ფუნქციას.

მუხლი 232. SAM მოდულის აქტივაცის მიზნით სსა-ის/ტექნიკური საშუალების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები და ჩეკში შესატანი აუცილებელი რეკვიზიტები (15-12-2014 ნომერი 367)

1. SAM მოდულის აქტივაციისათვის გამოიყენება ისეთი სსა/ტექნიკური საშუალება, რომლის ტექნიკური და ფუნქციონალური შესაძლებლობები აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს და გააჩნია:

ა) ,,SAM მოდულის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის მიერ შემუშავებული პროტოკოლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად SAM მოდულისათვის ინფორმაციის მიწოდების, წაკითხვის და შემოსავლების სამსახურის სერვერზე ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლის (მიღების/გადაცემის) შესაძლებლობა;

ბ) ფისკალურ მეხსიერებაზე, შემოსავლების სამსახურის სერვერზე გადაგზავნილი მონაცემების პარალელურ რეჟიმში შენახვის შესაძლებლობა (ინფორმაცია თითოეული ჩეკის შესახებ უნდა ინახებოდეს SAM მოდულის მეშვეობით დაშიფრულ/ელექტრონულ ხელმოწერასთან ერთად საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ხანდაზმულობის ვადით);

გ) ფისკალური მეხსიერებიდან ფისკალური ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის წაკითხვის შესაძლებლობა;

დ) შესაძლებლობა განახორციელოს კავშირი მომხმარებლის ინდივიდუალური აღრიცხვის სისტემებთან და მოახდინოს შესაბამისი ინფორმაციის ამობეჭდვა ჩეკის სახით;

ე) ჩეკზე სიტყვიერი ჩანაწერების ქართულ ენაზე დაბეჭდვის შესაძლებლობა;

ვ) ჩეკის ამობეჭდვის შესაძლებლობა;

ზ) შესაძლებლობა, რომ SAM მოდულის მიერ ჩეკისთვის მინიჭებული ნომერი იწყებოდეს ერთიდან, ყველა ფისკალურ ოპერაციაზე იზრდებოდეს ერთით და იყოს უწყვეტი, ჩეკის ბოლო ნომერი უნდა ემთხვეოდეს მის მიერ ჩატარებული ფისკალური ოპერაციების რაოდენობას;

თ) SAM მოდულის მეშვეობით ჩეკის უნიკალური ნიშნით ნიშანდების შესაძლებლობა შტრიხ კოდის სახით;

ი) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა ჩეკის ფისკალური მონაცემების შიფრაციის/ელექტრონული ხელმოწერის და დაშიფრული/ელექტრონულად ხელმოწერილი ინფორმაციის შენახვის ან ბოლო 72 საათის განმავლობაში შემოსავლების სამსახურის სერვერზე ინფორმაციის გაგზავნის განუხორციელებლობის შემთხვევაში;

კ) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა, თუ ამოსაბეჭდი ჩეკი არ არის ხელმოწერილი SAM მოდულის მეშვეობით;

ლ) ავტონომიური კვების ბლოკი (გარდა ტექნიკური საშუალებისა), რომელიც უზრუნველყოფს 6-საათიანი მუშაობის უწყვეტ რეჟიმს ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში;

მ) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა ქაღალდის ლენტის გარეშე მუშაობის შემთხვევაში;

ნ) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გაუმართაობის, ფისკალური მეხსიერების გამორთვის ან ფისკალურ მეხსიერებასთან არასანქცირებული შეღწევის მცდელობის შემთხვევაში;

ო) პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის ნომერი და საკონტროლო ჯამის დაფიქსირების შესაძლებლობა (გარდა ტექნიკური საშუალებისა);

პ) ფულადი მრიცხველების (რეგისტრების) თანრიგები არანაკლებ მეასედი სიზუსტით;

ჟ) ნიშანდება (გარდა ტექნიკური საშუალებისა), - სსა-ის დასახელების, საქარხნო ნომრის, გამოშვების თარიღის, მწარმოებლის დასახელების და საფირმო ნიშნის ჩვენებით;

2. მომხმარებლისათვის გაცემულ ჩეკზე უნდა აისახოს შემდეგი აუცილებელი რეკვიზიტები:

ა) პირის დასახელება;

ბ) საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

გ) SAM მოდულის უნიკალური ნომერი;

დ) ჩეკის ნომერი;

ე) გადახდილი თანხის ოდენობა, თარიღი და დრო;

ვ) SAM მოდულის მეშვეობით ხელმოწერილი ჩეკის უნიკალური ნიშანი შტრიხ კოდის სახით.

3. გადამხდელის სურვილისამებრ ჩეკზე შესაძლებელია ასახულ იქნეს სხვა დამატებითი მონაცემებიც.

4. ,,SAM მოდულის შესახებ“, შემოსავლების სამსახურის მიერ შემუშავებული პროტოკოლი, რომელიც მტკიცდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით და მოიცავს SAM მოდულისათვის ინფორმაციის მიწოდების, წაკითხვის და შემოსავლების სამსახურის სერვერზე ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლის (მიღების/გადაცემის) წესს, განთავსებულ უნდა იქნეს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

5. ამ მუხლში აღნიშნულ მოთხოვნებთან სსა-ის შესაბამისობას განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (ამ თავის მიზნებისთვის შემდგომში – სააგენტო) ან დადგენილი წესით აკრედიტებული პირი.

მუხლი 233. SAM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე სსა-ების რეესტრი (15-12-2014 ნომერი 367)

1. საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის დასაშვები, SAM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე სსა-ების რეესტრი იწარმოება შემოსავლების სამსახურის მიერ. სსა-ის მოდელის რეესტრში შეტანა ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით ან განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე.

2. რეესტრი წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას გამოსაყენებელი სსა-ის მოდელის ნიმუშის (შემდგომში - ტიპის ნიმუში) შესახებ მონაცემების ერთობლიობას (დანართი ნომერი141). რეესტრში შეტანას არ ექვემდებარება ტექნიკური საშუალება.

3. რეესტრის წარმოება გულისხმობს შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებების (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების) საფუძველზე კონკრეტული სსა-ების მოდელის შესახებ ამ თავით განსაზღვრული მონაცემების შეტანას, ვადის გაგრძელების თაობაზე ცვლილებების განხორციელებას ან მონაცემთა ამოღებას რეესტრიდან.

4. რეესტრი იწარმოება სსა-ის ყოველი მოდელის შესახებ შესაბამისი მონაცემების და სააგენტოს ან დადგენილი წესით აკრედიტებული პირების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის საფუძველზე, რომლითაც დასტურდება მათთან წარდგენილი კონკრეტული სსა-ის (საქარხნო ნომრის და მისი მაიდენტიფიცირებელი სხვა მონაცემების მითითებით) მოდელის შესაბამისობა მის ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან და ამ თავით დადგენილ მოთხოვნებთან.

5. რეესტრში შეტანილ სსა-ის ყოველ მოდელზე დგება საინფორმაციო ბარათი, რომელშიც უნდა აისახოს მონაცემები სსა-ის სახელწოდების, პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის, გამოყენების სფეროს, შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებების რეესტრის წარმოების (შეტანის, შეცვლის, ამოღების) თაობაზე, ინფორმაცია მწარმოებლებზე, განმცხადებლებზე (გარდა შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით რეესტრში შეტანილი მოდელისა) და რეესტრში ყოფნის ვადაზე (დანართი ნომერი 142).

6. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული და გადასახადის გადამხდელების მიერ გამოსაყენებელი ყველა სსა-ის მოდელი ფუნქციონალურ-ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს ამ თავით დადგენილ ტექნიკურ-ფუნქციონალურ მონაცემებს.

7. რეესტრში სსა-ის მოდელის შეტანის თაობაზე შემოსავლების სამსახურს განცხადებით შეიძლება მიმართოს:

ა) სსა-ების ადგილობრივმა და უცხოურმა მწარმოებელმა;

ბ) პირებმა, რომლებიც ეწევიან ან აპირებენ სსა-ების იმპორტს და რეალიზაციას საქართველოში და ამ მიზნით სსა-ის მწარმოებელთან გაფორმებული აქვთ შესაბამისი ხელშეკრულება.

8. განცხადებაში უნდა მიეთითოს:

ა) მომწოდებლის დასახელება, მისამართი და ტელეფონი;

ბ) სსა-ის მოდელის დასახელება;

გ) სსა-ის მწარმოებელი ქარხნის დასახელება, მისამართი და ტელეფონი.

9. განცხადებასთან ერთად საგადასახადო ორგანოს წარედგინება:

ა) სააგენტოს ან დადგენილი წესით აკრედიტებული პირის მიერ დალუქული სსა-ის მოდელი, რომელზედაც სააგენტოს ან დადგენილი წესით აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულია შესაბამისი დასკვნა და ის გამიზნულია ტიპის ნიმუშად;

ბ) ტიპის ნიმუშში ჩაწერილი პროგრამა (ვერსიის მითითებით) ელექტრონულ მატარებელზე;

გ) ფორმირებადი ჩეკების ნიმუშები;

დ) ტექნიკური პასპორტი (ან სხვა დოკუმენტი), რომელიც შეიცავს სსა-ის მოდელის ტექნიკური და ფუნქციონალური მახასიათებლების აღწერასა და საგარანტიო ვალდებულებებს. სსა-ის სარეკლამო პროსპექტი;

ე) საექსპლუატაციო დოკუმენტაცია (სსა-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო);

ვ) დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება ან სხვა სახის დოკუმენტი), რომელიც ადასტურებს სსა-ის მოცემული მოდელის წარმოების და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილების შეუფერხებლად მიწოდების შესაძლებლობას (შესაბამისი ხელშეკრულება ან/და წარმოების ტექნიკური მონაცემები), სსა-ის კონკრეტული მოდელის მწარმოებლის მიერ განმცხადებლისათვის მინიჭებული შესაბამისი უფლებამოსილების დამადასტურებელ დოკუმენტს, რომლის საფუძველზე განმცხადებელს შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე უშუალოდ განახორციელოს ან ორგანიზება გაუწიოს სხვა საწარმოების მიერ ამ მოდელის მიმართ განსახორციელებელ ტექნიკურ მომსახურებას და რემონტს;

ზ) სსა-ის ამ კონკრეტულ მოდელზე ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის დასაბუთებას საქართველოს ტერიტორიაზე;

თ) სააგენტოს ან დადგენილი წესით აკრედიტებული პირი მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი სსა-ის ამ კონკრეტული მოდელის გამოყენების შესაძლებლობის თაობაზე.

10. იმ შემთხვევაში, თუ განცხადებასთან ერთად წარდგენილი დოკუმეტები არასრულია ან არასრულყოფილია (მათ შორის, დაუსაბუთებელია საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის საკითხი), მაშინ შემოსავლების სამსახური განცხადების მიღების დღიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში წერილობით აცნობებს განმცხადებელს ხარვეზის თაობაზე.

11. რეესტრში სსა-ის მოდელის შეტანის საკითხის განხილვისას შემოსავლების სამსახური ითვალისწინებს:

ა) საქართველოს ტერიტორიაზე სსა-ების კონკრეტული მოდელის ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის დონეს;

ბ) კონკრეტული საქმიანობის სფეროში აღრიცხვა-ანგარიშგებისათვის დადგენილ მოთხოვნებთან ამ მოდელის ტექნიკურ-ფუნქციონალური შესაძლებლობების შესაბამისობას.

12. სსა-ის მოდელი რეესტრში შეიტანება 3 წლის ვადით. რეესტრში შეტანილ მოდელზე (გარდა შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით რეესტრში შეტანილი მოდელისა) პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის შეცვლა იწვევს მისი რეესტრში თავიდან შეტანის ვალდებულებას.

13. რეესტრში ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით ან განმცხადებელის მიერ რეესტრში მოდელის ყოფნის ვადის გასვლამდე არა უგვიანეს ორი თვით ადრე წარდგენილი განცხადების საფუძველზე. განცხადებას უნდა დაერთოს დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს სსა-ის მოცემული მოდელის წარმოების ან მიწოდების და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილების შეუფერხებელი განხორციელების შესაძლებლობას (ხელშეკრულება ან/და წარმოების ტექნიკური მონაცემები).

14. შემოსავლების სამსახური განცხადებას სსა-ის მოდელის რეესტრში შეტანის ან რეესტრში ცვლილების განხორციელების თაობაზე, განიხილავს მისი მიღებიდან არა უგვიანეს 30 სამუშაო დღისა და იღებს გადაწყვეტილებას (გამოცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს) სსა-ის მოდელის რეესტრში შეტანის, სსა-ის მოდელის ვადის გაგრძელების ან რეესტრიდან ამოღების თაობაზე, რომელიც განმცხადებელს ეცნობება გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

15. რეესტრში შეტანილი სსა-ის ტიპის ნიმუშები (რომლებიც დალუქული უნდა იყოს სააგენტოს ან დადგენილი წესით აკრედიტებული პირის ლუქებით), ელექტრონულ მატარებელზე არსებული პროგრამა, საინფორმაციო ბარათები და შესაბამისი დოკუმენტაცია ინახება შემოსავლების სამსახურში.

16. რეესტრიდან სსა-ის ამოღების საფუძვლებია:

ა) იმ ვადის გასვლა, რა ვადითაც შეტანილი იყო სსა-ის მოდელი რეესტრში;

ბ) სამართალდამცავი ორგანოების მიმართვა, რომლითაც დასტურდება, რომ სსა-ის კონკრეტული მოდელიდან მასობრივად აქვს ადგილი ფისკალური მონაცემების კორექტირების ფაქტებს, ხოლო საგადასახადო ორგანოებს არ გააჩნიათ ასეთი აპარატების მიმართ სათანადო კონტროლის განხორციელების ტექნიკური შესაძლებლობა.

17. რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღება ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტის) საფუძველზე. რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღების შემდეგ, დაუშვებელია მისი რეგისტრაცია, ხოლო უკვე რეგისტრირებული სსა-ების გამოყენების ვადა განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. იმ შემთხვევაში, თუ რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღების საფუძველს წარმოადგენს ამ მუხლის მე-16 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საფუძველი, სსა-ის მოდელის გამოყენების ვადა შეადგენს არა უმეტეს 3 თვეს.

18. სსა-ის რეესტრში შეტანის, ცვლილების ან ამოღების თაობაზე ინფორმაცია განთავსებულ უნდა იქნეს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

19. რეესტრიდან სსა-ების ამოღების შემთხვევაში ხდება საინფორმაციო ბარათის დახურვა.

დანართი ნომერი141 (15-12-2014 ნომერი 367

მუხლი 234. სსა-ის/ტექნიკური საშუალების/SAM მოდულის რეგისტრაცია (15-12-2014 ნომერი  367)

1. საგადასახადო ორგანო კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გააქტიურებულ SAM მოდულთან ერთად რეგისტრაციაში გატარებას, სარეგისტრაციო ბარათების და რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ ცნობის გაცემას.

2. რეგისტრაციას ექვემდებარება:

ა) სსა, რომელიც ტექნიკურ-ფუნქციონალურად შეესაბამება რეესტრში შეტანილ სსა-ის ტიპის ნიმუშს;

ბ) ტექნიკური საშუალება, რომელიც აკმაყოფილების ამ წესის 232 მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;

გ) ამ პუნქტის ,,ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტებში აღნიშნულ სსა-ზე/ტექნიკურ საშუალებაზე SAM მოდულის აქტივაცია.

3. პირი, სსა-ის/ტექნიკური საშუალების და მათზე გააქტიურებული SAM მოდულის რეგისტრაციის მიზნით, განცხადებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს.

4. სსა-ის/ტექნიკური საშუალების და მათზე გააქტიურებული SAM მოდულის რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილ განცხადებაში მიეთითება:

ა) პირის დასახელება/სახელი და გვარი;

ბ) საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

გ) იურიდიული მისამართი, სამართლებრივი ფორმა, საფირმო სახელწოდება (მისი არსებობის შემთხვევაში), ობიექტის ტიპი, საქმიანობის სახე;

დ) საკონტაქტო რეკვიზიტები;

ე) ის ფაქტობრივი მისამართი, სადაც გამოყენებული იქნება სსა/ტექნიკური საშუალება რეგისტრირებული SAM მოდულით, ხოლო დისტრიბუციის შემთხვევაში პირის იურიდიული მისამართი;

ვ) იმ სსა-ის/ტექნიკური საშუალების დასახელება და სერიული ნომერი ან ტექნიკური საშუალების შემთხვევაში მისი მაიდენტიფიცირებელი სხვა მონაცემი, რომელშიც გამოყენებული იქნება გააქტიურებული SAM მოდული;

ზ) SAM მოდულის უნიკალური ნომერი.

5. თუ განმცხადებლის მიერ წარდგენილი განცხადება ან/და თანდართული დოკუმენტები აკმაყოფილებს ამ მუხლით განსაზღვრულ პირობებს, საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს სსა-ის/ტექნიკური საშუალების და მათზე გააქტიურებული SAM მოდულის რეგისტრაციას (დანართი ნომერი 145).

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციის პროცედურების შემდეგ საგადასახადო ორგანო განმცხადებელს გადასცემს სარეგისტრაციო ბარათს (დანართი ნომერი 143), რომელიც შენახულ უნდა იქნეს იმ ობიექტზე, სადაც ხდება სსა-ის/ტექნიკური საშუალების ექსპლუატაცია, ხოლო დისტრიბუციის შემთხვევაში, თან უნდა იქონიოს სსა-ის მფლობელმა.

7. რეგისტრირებული სსა/ტექნიკური საშუალება გააქტიურებული SAM მოდულით გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ იმ ობიექტზე, რომლის ფაქტობრივი მისამართი დაფიქსირებულია სარეგისტრაციო მონაცემებში (გარდა დისტრიბუციის შემთხვევისა). რამდენიმე ობიექტის არსებობის შემთხვევაში, სსა/ტექნიკური საშუალება და მათზე გააქტიურებული SAM მოდული უნდა დარეგისტრირდეს თითოეული ობიექტის საქმიანობის ადგილის მიხედვით ცალ-ცალკე.

8. სსა/ტექნიკური საშუალება გააქტიურებული SAM მოდულით, რომელიც აღარ გამოიყენება კონკრეტულ ობიექტზე ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისთვის, ექვემდებარება რეგისტრაციიდან მოხსნას. აღნიშნულის შესახებ პირი განცხადებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს.

9. სსა-ის/ტექნიკური საშუალების და მათზე გააქტიურებული SAM მოდულის რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ წარდგენილ განცხადებაში მითითებულ უნდა იყოს საგადასახადო ორგანოში მათი რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი. რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ მონაცემთა ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში კეთდება შესაბამისი აღნიშვნა. განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 1 სამუშაო დღის ვადაში პირს გადაეცემა ცნობა რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ (დანართი ნომერი 144).

10. განცხადებაში ან/და თანდართულ დოკუმენტებში ხარვეზის გამოვლენისას, საგადასახადო ორგანო წყვეტს სსა-ის/ტექნიკური საშუალების და მათზე გააქტიურებული SAM მოდულის რეგისტრაციის/რეგისტრაციიდან მოხსნის პროცედურებს, რის შესახებაც არა უგვიანეს 1 სამუშაო დღეში აცნობებს განმცხადებელს წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.

მუხლი 235. SAM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე სსა-ის და ტექნიკური საშუალების ექსპლუატაცია (15-12-2014 ნომერი 367)

1. სსა-ის/ტექნიკური საშუალების ექსპლუატაცია არის სსა-ის/ტექნიკური საშუალების ექსპლუატაცია გააქტიურებული SAM მოდულით და გულისხმობს მათი დადგმის, ტექნიკური მომსახურების, გამოყენების და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ერთიანი პროცესს, რომლის განხორციელების უზრუნველყოფას ახდენს პირი ამ თავით მისთვის განსაზღვრული ვალდებულებათა შესაბამისად.

2. პირი ვალდებულია მომხმარებლის მიერ მისთვის მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის ღირებულების ანაზღაურებისას, შესაბამისი მონაცემების აღსარიცხავად გამოიყენოს სსა/ტექნიკური საშუალება გააქტურებული SAM მოდულით.

3. ობიექტის ფუნქციონირება სსა-ში/ტექნიკურ საშუალებაში გააქტურებული SAM მოდულის გარეშე, მოიცავს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებიდან ერთ-ერთი:

ა) პირს თავის მფლობელობაში არ გააჩნია სსა/ტექნიკური საშუალება;

ბ) პირს გააჩნია სსა, მაგრამ არ არის დარეგისტრირებული საგადასახადო ორგანოში მის სახელზე;

გ) სსა რეგისტრირებულია საგადასახადო ორგანოში, მაგრამ აღნიშნული მოდელი ამოღებულია რეესტრიდან და გასულია მისი გამოყენებისათვის დაშვებული კანონმდებლობით დადგენილი ვადა;

დ) ამოღებულია (13-03-2015 ნომერი 76)

ე) სსა-ზე/ტექნიკურ საშუალებაზე არ არის ჩართული ფისკალური მეხსიერება და მომხმარებლებთან ნაღდი ფულადი ანგარიშსწორების განხორციელება ხდება არაფისკალური რეჟიმით.

4. საგადასახადო ორგანოს წინასწარი თანხმობით, პირის მიერ მის სახელზე საგადასახადო ორგანოში რეგისტრირებული SAM მოდულის მქონე სსა-ს გამოყენება ან სსა-ს გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია დასაშვებია გამოფენის, პრეზენტაციის ან სხვა ასეთი ღონისძიების გამართვის ადგილზე. ასეთ შემთხვევაში, პირი განცხადებით (რომელშიც მიეთითება გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, გამოფენის, პრეზენტაციის ან სხვა ასეთი ღონისძიების გამართვის ადგილი და ვადა) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა აცნობებს პირს თანხმობის ან უარის თაობაზე.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სსა-ს გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაციის შემთხვევაში პირი უფლებამოსილია გასცეს ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი .

6. სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გამოუყენებლობა გულისხმობს იმ შემთხვევას, როდესაც მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას არ ხდება ვაჭრობის/მომსახურების ყველა ოპერაციაზე მისი გამოყენება გააქტურებული SAM მოდულით, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს იმ მომენტს, რომ ამ სსა-ის/ტექნიკური საშუალების მეშვეობით ამობეჭდილ ჩეკს უნდა ჰქონდეს SAM მოდულის მეშვეობით ხელმოწერილი უნიკალური ნიშანი. სსა-ის გამოუყენებლობად არ მიიჩნევა შემთხვევა, მისი შეკეთების პერიოდში (არა უმეტეს 7 კალენდარული დღისა) მომხმარებლებთან ნაღდი ფულადი ანგარიშსწორება საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებით წარმოებს სხვა სსა-ის საშუალების მეშვეობით.

7. აგს-ში ტექნიკური საშუალების დაზიანების შემთხვევაში, პირი ვალდებულია ამ დაზიანების აღმოფხვრამდე შეაჩეროს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების ოპერაციები და აღნიშნული თაობაზე აცნობოს საგადასახადო ორგანოს გონივრულ ვადაში. ასეთ შემთხვევაში, პირი უფლებამოსილია გამოიყენოს სსა, ან ამ წესის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატი.

8. ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სსა-ის/ტექნიკური საშუალების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით პირი ვალდებულია:

ა) სამუშაოდ დაუშვას, მხოლოდ ის თანამშრომელი (მოლარე-ოპერატორი), რომლებმაც შეისწავლეს კონკრეტული სსა-ის/ტექნიკური საშუალების ტექნიკური დოკუმენტაციის და ამ თავის შესაბამისად ექსპლუატაციის წესები და შეუძლიათ მათთან მუშაობა. პირის მიერ მოლარე-ოპერატორებთან გაფორმებულ უნდა იქნეს ხელშეკრულება მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ;

ბ) მოაწყოს სამუშაო ადგილი სსა-ის/ტექნიკური საშუალების საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის და საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვით. აუცილებელია სსა- ის/ტექნიკური საშუალების სამუშაო ადგილზე იყოს სალაროს უჯრა ან ნაღდი ფულის შესანახი სხვა სათავსი, რომელშიც მოლარე-ოპერატორმა უნდა უზრუნველყოს სსა-ის/ტექნიკური საშუალების მიხედვით გატარებელი ნაღდი ფულის მიღება და გაცემა;

გ) შეასრულოს საგადასახადო ორგანოს კანონიერი მოთხოვნები სსა-ს/ტექნიკური საშუალების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით და უზრუნველყოს მათი უფლებამოსილი პირების დაუბრკოლებელი დაშვება მათთან;

დ) უზრუნველყოს თითოეულ ობიექტზე რეგისტრირებული სსა-ების/ტექნიკური საშუალების მიხედვით, სარეგისტრაციო ბარათების, მათი პასპორტების (ანალოგიური შინაარსის მქონე დოკუმენტების), ამ თავით განსაზღვრული აქტების და მათ ექსპულატაციასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის შენახვა 6 წლის განმავლობაში;

ე) უზრუნველყოს სსა-ის/ტექნიკური საშუალების ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია;

ვ) უზრუნველყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების შესრულება.

9. მოლარე-ოპერატორი ვალდებულია:

ა) მუშაობის დაწყებამდე უზრუნველყოს სსა-ში შესაბამისი ლენტების ჩადება;

ბ) ჩართოს სსა/ტექნიკური საშუალება ელექტროქსელში და შეამოწმოს ამობეჭდილ ჩეკებში აუცილებელი რეკვიზიტების ასახვის მდგომარეობა, თარიღის და დროის ჩვენების სიზუსტე;

გ) სსა-ის/ტექნიკური საშუალების ექსპლუტაცია აწარმოოს საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის და საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვით;

დ) მომხმარებლის მიერ ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების ყველა ოპერაციაზე ამობეჭდოს და შესთავაზოს (დადოს მომხმარებლისათვის თვალსაჩინო ადგილას) მომხმარებელს ამობეჭდილი ჩეკი. თუ მომხმარებლის მიერ მიწოდებელი/მისაწოდებელი საქონლის/მომსახურების ანგარიშში გადახდილი თანხიდან მომხმარებელს უნდა დაუბრუნდეს ხურდა, ჩეკში ამოსაბეჭდად სსა-ში/ტექნიკურ საშუალებაში გატარებულ უნდა იქნეს მხოლოდ ის თანხა, რომელიც რჩება სალაროში;

ე) როდესაც ჩეკში შეცდომით ამოირტყმება არასწორი თანხა, უნდა შედგეს დანართი №146-ით განსაზღვრული ფორმის აქტი, რომელსაც ხელი უნდა მოაწეროს როგორც მოლარე-ოპერატორმა, ასევე მოლარე-ოპერატორზე სამსახურებრივი ზედამხედველობის განმახორციელებელმა პირმა (დირექტორი, ბუღალტერი, გაყიდვების მენეჯერი და ა.შ.), ამასთან, შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკი ან ჩეკის ასლი უნდა დაერთოს ამ აქტს. ასეთივე აქტი 2 ეგზემპლარად დგება იმ შემთხვევაშიც, როცა მომხმარებლის მიერ ხდება ჩეკის საფუძველზე ნაყიდი საქონლის „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი წესით დაბრუნება და ამასთან, მოლარე-ოპერატორს გააჩნია იმის უფლება, რომ მიიღოს საქონელი და დაუბრუნოს მომხმარებელს მასში გადახდილი თანხა. ამ შემთხვევაში, ზემოაღნიშნული პირების გარდა, აქტს ხელი უნდა მოაწეროს მომხმარებელმაც, რომელსაც უნდა გადაეცეს აქტის ერთი ეგზემპლარი. მოლარე-ოპერატორთან დარჩენილ აქტს უნდა დაეკრას მომხმარებლის მიერ დაბრუნებული ჩეკი და ჩეკის ასლი;

ვ) ამ პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენასთან ერთად, მოლარე-ოპერატორი ვალდებულია სსა-ის/ტექნიკური საშუალების მეშვეობით განახორციელოს შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის კორექტირება;

ზ) თავისი სამუშაო ცვლის ბოლოს ამობეჭდოს „Z” ანგარიში და დღის განმავლობაში შედგენილი აქტები გადასცეს შესაბამისად უფლებამოსილ პირს. ყოველი „Z” ანგარიშის ამობეჭდვის შემდეგ, შესაბამის ფორმებში უზრუნველყოს ამ სსა-ის/ტექნიკური საშუალების მიხედვით მაჯამებელი მრიცხველის ჩვენების (გაუნაშთავი ჯამის) დაფიქსირება.

10. სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გაუმართაობის (დაზიანების) შემთხვევაში მოლარე-ოპერატორი ვალდებულია გამორთოს სსა/ტექნიკური საშუალება და თუ შემდგომი მუშაობის გაგრძელება შეუძლებელია, შეწყვიტოს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება.

11. გაუმართავად (დაზიანებულად) უნდა ჩაითვალოს სსა/ტექნიკური საშუალება, რომელიც:

ა) არ ბეჭდავს, გაუგებრად (ბუნდოვნად) ბეჭდავს ან არ ბეჭდავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებს ჩეკზე;

ბ) არ ბეჭდავს, ბუნდოვნად ან არასრულად ბეჭდავს საკონტროლო ლენტს ან სხვა დოკუმენტებს, აგრეთვე არ ასრულებს ან შეცდომებით ასრულებს იმ ოპერაციებს, რომლებიც გათვალისწინებულია სსა-ის ტექნიკური მოთხოვნებით;

გ) ვერ ღებულობს მონაცემებს, რომელიც დაცულია სსა-ის/ტექნიკური საშუალების ფისკალურ მეხსიერებაში, რაც აუცილებელია საგადასახადო ორგანოების მხრიდან სათანადო კონტროლის განსახორციელებლად.

12. სსა-ში/ტექნიკურ საშუალებაში დაზიანების აღმოსაფხვრელად საჭირო დროის პერიოდში პირი აჩერებს მომხმარებელთან ნაღდი ფულით განსახორციელებელ ყველა ოპერაციას (წყვეტს ნაღდი ფულის მიღებას). ამ პერიოდში მას შეუძლია გამოიყენოს, მხოლოდ საგადასახადო ორგანოში დადგენილი წესით რეგისტრირებული მის საკუთრებაში არსებული ან/და ტმც-ის მიერ დროებით მფლობელობაში გადმოცემული სარეზერვო სსა.

13. საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვისას ჩეკზე არასწორი თარიღის და დროის ჩვენების, აგრეთვე მომენტალური გადახდების ტექნოლოგიების და მოწყობილობების საშუალებით გაწეული მომსახურებისას (საქმიანობის ამ ნაწილში) სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გარეშე მუშაობის ან სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გამოუყენებლობის ფაქტის გამოვლენა, ამ წესის ასევე ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა არ წარმოადგენს პირისათვის საგადასახადო სანქციის დაკისრების საფუძველს.

14. სსა-ის შესაკეთებლად გადაცემის და უკან დაბრუნების, ასევე, სსა-ის შესაკეთებლად გადაცემისას სარეზერვო სსა-ის დადგმისა და დაბრუნების ფაქტი ფიქსირდება, შესაბამისად, ამ წესის ნომერი 9 და ნომერი 10 დანართებით.

(15-12-2014 ნომერი 367)

მუხლი 236.SAM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე სსა-ის და ტექნიკური საშუალების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი (15-12-2014 ნომერი  367)

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვთ სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, ამ კარით დადგენილი წესით განახორციელონ სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი.

2. ამ წესის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა დასაშვებია სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლის სისტემატურად განხორციელების მიზნით.

3. სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი ხორციელდება შემდეგი ფაქტების გამოვლენის მიზნით: ა ) სსა-ის/ტექნიკური საშუალების რეგისტრაციის წესების დარღვევა;

ბ) სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გამოუყენებლობის და გამოყენების წესების დარღვევა;

გ) ჩეკში ფაქტობრივად გადახდილზე ნაკლები თანხის ჩვენება;

დ) სსა-ის დაკარვა;

ე) ჩგდ- ის გამოყენების წესების დარღვევა;

ვ) სსა-ის/ტექნიკური საშუალების ექსპლუატაციის წესების დარღვევა;

ზ) ამ კარით გათვალისწინებული სხვა პირობების დარღვევა.

4. სსა-ების/ტექნიკური საშუალების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლის სისტემატურად განხორციელების მიზნით, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ამ წესის მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიების შემდეგ, უფლებამოსილია:

ა ) შეამოწმოს სსა - ის/ტექნიკური საშუალების:

ა.ა ) არსებობა;

ა.ბ) სარეგისტრაციო ბარათი და მისი მონაცემების ფაქტობრივ მონაცემებთან შესაბამისობა;

ა.გ) ტექნიკური გამართულობა;

ბ) სსა-დან/ტექნიკური საშუალებიდან ამობეჭდოს კონკრეტული პერიოდის მიხედვით აპარატის ფისკალურ მეხსიერებაში არსებული ინფორმაცია ამონაგები თანხის შესახებ.

5. საგადასახადო შემოწმების პროცესში საგადასახადო ორგანოს შესაბამის უფლებამოსილ პირს, ამ მუხლის მე-4 პუნქტში ჩამოთვლილი უფლებამოსილების გარდა, უფლება აქვს:

ა) სსა-დან/ტექნიკური საშუალებიდან ამობეჭდოს კონკრეტული პერიოდის მიხედვით სსა-ის ფისკალურ მეხსიერებაში არსებული ინფორმაცია ამონაგები თანხის შესახებ და დაადგინოს ამ თანხების პირის საბუღალტრო დოკუმენტაციაში ასახვის სისწორე;

ბ) საბუღალტრო აღრიცხვისა და სსა-ის/ტექნიკური საშუალების მაჩვენებლები შეუდაროს სალაროში არსებულ ნაღდ ფულს;

გ) შესთავაზოს პირს წარმოადგინოს სალაროში არსებული ფულადი სახსრები და შესაბამისი წერილობითი განმარტება ფულადი სახსრების წარმომავლობის შესახებ;

დ) მოახდინოს სალაროში ნაღდი ფულის რაოდენობის განსაზღვრა პირის ან მისი წარმომადგენლის სალაროში არსებული მთელი ფულის სრული დათვლის გზით.

6. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, უფლებამოსილია საგადასახადო სამართლდარღვევის ფაქტის დაფიქსირებამდე არ გაამჟღავნოს თავისი სამსახურებრივი მიზანი (გამოვიდეს ფსევდომომხმარებლის როლში) და სპეციალური ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით (ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერების საშუალებით) ან მის გარეშე მოახდინოს მოლარის მიერ სხვა მომხმარებლისთვის სსა-ის/ტექნიკური საშუალებიდან გამოუყენებლობის ან ამობეჭდილი ქვითრის (ჩეკის) წარუდგენლობის ფაქტის გამოვლენა. აღნიშნული ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს შესაბამის სამართალდარღვევის ოქმს. აღნიშნული პროცედურა შეიძლება ჩატარდეს ერთსა და იმავე ობიექტში სისტემატურად.

7. სსა-ის/ტექნიკური საშუალების გამოყენების წესების დაცვაზე კონტროლის პროცედურები შესაძლებელია ჩატარდეს დამსწრეების გარეშე.

თავი VI
დათვალიერება
მუხლი 24. დათვალიერების ჩატარების მიზანი

1. დათვალიერება წარმოებს პირის ტერიტორიის ან/და შენობა-ნაგებობის გარე და შიდა სივრცის ვიზუალური დათვალიერების გზით.

2. დათვალიერება ტარდება მოსამართლის ბრძანების გარეშე, გარდა ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ბინის დათვალიერებისა, რომელიც დასაშვებია მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით.

3. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია დათვალიერების განხორციელებამდე გადასახადის გადამხდელს წარუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი (სამსახურებრივი) მოწმობა და საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი დათვალიერების ჩატარების თაობაზე, რის შემდეგაც უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელისგან ცნობის სახით მიიღოს ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი ადგილების მდებარეობის, ფართის მფლობელის, აგრეთვე სსა-ების, მრიცხველების ან სხვა ტექნიკური საშუალებების განთავსების ადგილების შესახებ, ასევე სხვა ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა დათვალიერების პროცედურის განხორციელებისათვის.

მუხლი 25. ოქმი „დათვალიერების შედეგების შესახებ”

1. დათვალიერების შედეგების მიხედვით საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს ამ წესის დანართი ნომერი 15-ით გათვალისწინებულ „დათვალიერების შედეგების შესახებ” ოქმს.

2. „დათვალიერების შედეგების შესახებ” ოქმის შენიშვნაში დამატებით აღინიშნება დათვალიერებისას გამოვლენილი ფაქტები და გარემოებები, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს საქმესთან დაკავშირებით, ასევე ოქმზე თანდართული მტკიცებულებების ჩამონათვალი (მოწვეული სპეციალისტის დასკვნა, დათვალიერების პროცედურის დაფიქსირების ტექნიკური საშუალებებით მოპოვებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობისას) და სხვ.).

თავი VII
ინვენტარიზაცია
მუხლი 26. ინვენტარიზაციის ჩატარების მიზანი

1. ინვენტარიზაციის მიზანია დროის გარკვეული პერიოდისთვის მოხდეს გადასახადის გადამხდელის მფლობელობაში არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების (შემდგომში – სმფ), წარმოების და მათი შენახვის ადგილზე სამეურნეო საქმიანობის პროცესში გამოყენებული ნედლეულის, მასალების, ნახევარფაბრიკატების, მარაგ-ნაწილების, ტარისა და მზა პროდუქციის (საქონლის) ნაშთების ფაქტობრივი მდგომარეობის სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღრიცხულ ნაშთებთან შედარება.

2. ინვენტარიზაცია ტარდება მხოლოდ ისეთი სმფ-ების სახეობების მიმართ, რომელთა დათვლა, აწონვა და აზომვა ფიზიკურად შესაძლებელია. (14-02-2014 ნომერი 51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

3. ინვენტარიზაციას ექვემდებარება:

ა) ის სმფ-ები, რომელიც მოცემული გადასახადის გადამხდელის მფლობელობაშია და იმყოფება მის ტერიტორიაზე;

ბ) ის სმფ-ები, რომელიც მოცემული გადასახადის გადამხდელის მიერ მიღებულია შესანახად, იჯარით სარგებლობისათვის, გადასამუშავებლად ან სხვა დანიშნულებით;

გ) ის სმფ-ები, რომელიც აღრიცხულია შესაბამის ბუღალტრულ ანგარიშებზე, როგორც გზაში მყოფი, გადატვირთული, სხვა გადასახადის გადამხდელთან გადასამუშავებლად ან/და საწყობებში შესანახად გადაცემული სმფ-ები.

4. გადასახადის გადამხდელის მფლობელობაში არსებული ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციის პროცედურა განისაზღვრება ამ თავის შესაბამისად.

5. ინვენტარიზაცია იწყება გადასახადის გადამხდელისათვის/მისი წარმომადგენლისათვის სმფ-ების ინვენტარიზაციის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გაცნობისთანავე, რომლის შემდგომ, შესაბამისი პროცედურების დაწყებამდე, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი უფლებამოსილია დალუქოს ის სათავსები, სადაც ინახება სმფ-ები, ძირითადი საშუალებები ან/და ბუღალტრული დოკუმენტები. (14-02-2014 ნომერი 51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

მუხლი 27. საინვენტარიზაციო კომისია

1. საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ გადასახადის გადამხდელის ბრძანებით განსაზღვრული უნდა იქნეს, თუ რა ვადაში უნდა განხორციელდეს საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობისა და მოცემული პერიოდისთვის ნაშთის სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა (სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა არ უნდა აღემატებოდეს 10 კალენდარულ დღეს). (14-02-2014 ნომერი 51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც სმფ-ების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემები გადასახადის გადამხდელის მიერ აღირიცხება კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით, საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნით შესაძლებელია 26-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ, დროის პერიოდად განისაზღვროს გადასახადის გადამხდელისთვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ჩაბარების შემდგომ მომდევნო ფაქტობრივი სამუშაო დღის დაწყების დრო.

3. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია შექმნას ინვენტარიზაციის ჩატარებისათვის სათანადო პირობები და აკონტროლოს ინვენტარიზაციის ჩატარების კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვა. (14-02-2014 ნომერი 51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

4. ინვენტარიზაციის დაწყების წინ საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელის ბრძანება ან საგადასახადო ორგანოს უფროსის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ გადაეცემათ კომისიის თავმჯდომარეს და წევრებს, ასევე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს.

მუხლი 28. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები (14-02-2014 ნომერი  51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

,,1. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ განსახორციელებელ სმფ-ების ინვენტარიზაციის პროცედურა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

ა) სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა (შემდგომში - ფაქტობრივი აღრიცხვა);

ბ) სმფ-ების ნაშთის სააღრიცხვო დოკუმენტების მონაცემების დადგენა;

გ) სმფ-ების ფაქტობრივი და სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების ურთიერთშედარება და შედეგების გამოყვანა.

2. ფაქტობრივი აღრიცხვისა და სმფ-ების ნაშთის სააღრიცხვო დოკუმენტების შემოწმების დაწყებამდე, საინვენტარიზაციო კომისია ვალდებულია:

ა) საჭიროების შემთხვევაში, დალუქოს დამხმარე სათავსები, სარდაფები და ფასეულობათა შენახვის ის ადგილები, რომლებსაც ცალკე შესასვლელ-გასასვლელი აქვთ;

ბ) შეამოწმოს ზომა-წონის საზომი ყველა ხელსაწყოს ვარგისიანობა;

გ) მიიღოს ის დოკუმენტაცია, რომელიც ასახავს ფაქტობრივი აღრიცხვის დაწყების პერიოდისათვის არსებულ მდგომარეობას. ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს დამოწმებული კომისიის თავმჯდომარის მიერ;

დ) სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირისგან მიიღოს ხელწერილი, რომ ფაქტობრივი აღრიცხვის დაწყებამდე ყველა შემოსავლისა და გასავლის დოკუმენტი ჩაბარებულია ბუღალტერიაში, ყველა მიღებული ფასეულობა აღებულია შემოსავალში, ხოლო გაცემული ჩამოწერილია გასავალში. ამასთან, გადასახადის გადამხდელისგან მიიღოს ხელწერილი, რომ ზედმეტობის ან/და დანაკლისის შესახებ ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ასახა საგადასახადო ანგარიშგებაში ან/და მიაწოდა საგადასახადო ორგანოს ინვენტარიზაციის დაწყებამდე. აგრეთვე, გადასახადის გადამხდელისგან დანართი №19-ის II ცხრილის შესაბამისად მიიღოს ინფორმაცია ინვენტარიზაციის დაწყებამდე ბოლო საანგარიშო პერიოდ(ებ)ში (რომლის მიხედვით დეკლარირების ვადა არ არის დამდგარი/გასული) მიწოდებული სმფ-ების შესახებ; (24-02-2015 ნომერი 54 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

ე) გადაამოწმოს სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ საინვენტარიზაციო უწყისებში აღმოჩენილი შეცდომები და მათი დადასტურების შემთხვევაში გაასწოროს ისინი.

3. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ ინვენტარიზაციისას შედგენილი ოქმები დაუყოვნებლივ გადაეცემა საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს.

4. იმ შემთხვევაში, როდესაც საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი არ არის საინვენტარიზაციო კომისიის წევრი, მის მიერ საინვენტარიზაციო კომისიის შედგენილ ოქმებზე ხელმოწერით დასტურდება, მხოლოდ ამ ოქმების მისთვის გადაცემის ფაქტი.

5. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ, ამ მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების (სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა და მათი ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა) შესრულების შემდეგ, საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია თვითონ მოახდინოს სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის და სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების შედეგების გამოყვანა და შეჯამება.

მუხლი 29. ფაქტობრივი აღრიცხვა (14-02-2014 ნომერი  51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

1. ფაქტობრივი აღრიცხვა ხორციელდება მათი ადგილმდებარეობის მიხედვითა და სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების უშუალო მონაწილეობით.

2. ფასეულობათა ფაქტობრივი არსებობა უნდა დადგინდეს აუცილებელი დათვლის, აწონვის, აზომვის გზით.

3. ფაქტობრივი აღრიცხვისას თითოეული საგანი უნდა იქნეს ვიზუალურად შემოწმებული და შეტანილ იქნეს დასახელებების მიხედვით საინვენტარიზაციო უწყისებში.

4. ფაქტობრივი აღრიცხვა, როგორც წესი, მოცემულ სათავსში განლაგებული საქონლის რიგითობის მიხედვით უნდა განხორციელდეს, ხოლო როცა ფასეულობანი სხვადასხვა სათავსშია განლაგებული და ეკუთვნის ერთსა და იმავე სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელ პირს – შენახვის ადგილების თანმიმდევრობით. ფასეულობათა აღრიცხვის შემდეგ, სათავსი ილუქება და ფაქტობრივი აღრიცხვა გრძელდება შემდგომ სათავსში. ამასთან, საგადასახდო ორგანოს უფლებამოსილ პირთან შეთანხმებით, ის სათავსი, რომელშიც დასრულებულია ფაქტობრივი აღრიცხვა, შესაძლებელია არ დაილუქოს.

5. თუ ფაქტობრივი აღრიცხვა ერთი დღის განმავლობაში არ მთავრდება, ის სათავსი, სადაც სმფ-ები ინახება, საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ სამუშაო დღის დასრულებისას, ილუქება საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენლის მიერ, რაზედაც დგება დალუქვის ოქმი საინვენტარიზაციო კომისიის წევრების ხელმოწერით. ლუქი, ინვენტარიზაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში, ინახება საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენელთან.

6. საინვენტარიზაციო კომისიის მუშაობის პერიოდში შესვენებისას, საინვენტარიზაციო უწყისები ინახება დაკეტილ სათავსში (ყუთი, კარადა, სეიფი), იქ სადაც ინვენტარიზაცია მიმდინარეობს.

7. იმ მასალების ან/და საქონლის რაოდენობა, რომელიც მიმწოდებლის მიერ შეფუთულ მდგომარეობაში დაუზიანებლად იმყოფება, დასაშვებია განისაზღვროს არსებული დოკუმენტების საფუძველზე, ამ ფასეულობათა შერჩევითი შემოწმებით. დასაყრელი მასალის წონის განსაზღვრა დასაშვებია აზომვისა და ტექნიკური გაანგარიშებების საშუალებით. აზომვებისა და გაანგარიშების აქტი აღრიცხვის ოქმს უნდა დაერთოს. დიდი რაოდენობით ასაწონი საქონლის ფაქტობრივი აღრიცხვისას აწონვის მონაცემები შეიძლება შეტანილ იქნეს ცალკე უწყისებში, რომელიც დღის ბოლოს ან სამუშაოს დამთავრებისას უნდა დაჯამდეს და გამოყვანილი ჯამი გადატანილ იქნეს საინვენტარიზაციო უწყისში. აწონვის მონაცემები უნდა დაერთოს საინვენტარიზაციო უწყისს.

8. სმფ-ები შეიტანება საინვენტარიზაციო უწყისებში დასახელების, სახის, რაოდენობისა და სხვა მახასიათებლების მიხედვით. საინვენტარიზაციო კომისიის წევრები სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელ პირთან ერთად ახდენენ ფასეულობების გადათვლას, აწონვას და გაზომვას. საინვენტარიზაციო უწყისებში დაუშვებელია სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ სიტყვიერად ნათქვამი მონაცემების, ასევე მათი ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შეტანა მათი ფაქტობრივად შემოწმების გარეშე.

9. აღრიცხული ფასეულობები საინვენტარიზაციო უწყისში შეიტანება იმ საზომ ერთეულებში, რომელშიც წარმოებს მათი აღრიცხვა.

10. ფაქტობრივი აღრიცხვის შემდეგ, საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის შესახებ” (დანართი ნომერი 16).

11. დანართი ნომერი 16-ის ცხრილი ივსება შემდეგი წესით:

ა) პირველ სვეტში იწერება რიგითი ნომერი;

ბ) მე-2 სვეტში იწერება სმფ-ების დასახელება;

გ) მე-3 სვეტში იწერება სმფ-ების საზომი ერთეული;

დ) მე-4 სვეტში იწერება სმფ-ების რაოდენობა;

ე) მე-5 სვეტში იწერება ერთეულის ფასი (პირვანდელი ღირებულებით);

ვ) მე-6 სვეტში იწერება სულ თანხა (პირვანდელი ღირებულებით);

ზ) მე-7 სვეტში იწერება ერთეულის ფასი(საბაზრო ღირებულებით);

თ) მე-8 სვეტში იწერება სულ თანხა (საბაზრო ღირებულებით);

ი) ბოლო სტრიქონის “ჯამის“ მე-3 - მე-5 და მე-7 სვეტები არ ივსება.

12. ამ მუხლის მე-11 პუნქტის „ე“ – „თ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მონაცემები ივსება ფაქტობრივი აღწერის მომენტისთვის ამ მონაცემების არსებობის შემთხვევაში.

13. ფაქტობრივ აღრიცხვას ასევე უნდა დაექვემდებაროს ის სმფ-ები, რომელიც აღირიცხება შესაბამის ბუღალტრულ ანგარიშებზე, როგორც გზაში მყოფი, გადატვირთული, სხვა პირის სათავსებში მყოფი და სხვა. საინვენტარიზაციო კომისია საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირის თანხმობის შემთხვევაში, უფლებამოსილია ასეთი სმფ-ები აღრიცხოს ფაქტობრივი აღრიცხვის გარეშე, იმ სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტების საფუძველზე, რომლითაც დასტურდება ამ სმფ-ების გაგზავნის, გადატვირთვის, სხვა პირებისთვის შენახვის ან გადამუშავების მიზნით გაგზავნის ფაქტი. საჭიროების შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ ფასეულობათა ფაქტობრივი აღრიცხვა.

14. საინვენტარიზაციო უწყისები ხელმოწერილი უნდა იქნეს კომისიის ყველა წევრისა და სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ.

15. საინვენტარიზაციო უწყისები შეიძლება შეივსოს როგორც ხელით, ასევე კომპიუტერული საშუალებებით. ხელით შედგენილი აღრიცხვები უნდა შეივსოს კალმით, სუფთად და გარკვევით. ჩანაწერების ამოშლა და გადასწორება დაუშვებელია.

16. შეცდომის დაშვებისას აღრიცხვის ყველა ეგზემპლარზე უნდა გადაიხაზოს არასწორი ჩანაწერები და იქვე ჩაიწეროს სწორი ჩანაწერი. შესწორებაზე ხელს აწერს კომისიის ყველა წევრი და სმფ- ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირი.

17. საინვენტარიზაციო უწყისებში შეუვსებელი გრაფების დატოვება დაუშვებელია. ასეთი გრაფები უნდა გადაიხაზოს.

18. იმ შემთხვევაში, თუ სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირი, ფაქტობრივი აღიცხვის შემდეგ საინვენტარიზაციო უწყისებში შეამჩნევს შეცდომებს, იგი ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ (საწყობის, საკუჭნაოს, სექციის გახსნამდე) განუცხადოს საინვენტარიზაციო კომისიას. კომისია შეამოწმებს განცხადებაში მოყვანილ ფაქტებს და მათი აღმოჩენის შემთხვევაში გაასწორებს დაშვებულ შეცდომებს.

19. ინვენტარიზაციის დროს შემოსული ფასეულობების მიღება ხდება სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ საინვენტარიზაციო კომისიის წევრების თანდასწრებით და საინვენტარიზაციო უწყისებში შეიტანება ცალკე ოქმში „ინვენტარიზაციის დროს შემოსული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შესახებ” (დანართი ნომერი 17). ოქმში მიეთითება მიღების თარიღი, ასევე, შემოსავლის დოკუმენტის დასახელება, თარიღი და ნომერი, საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ერთეულის ფასი და გადახდილი (გადასახდელი) თანხის ოდენობა. დანართი ნომერი 17-ის ბოლო სტრიქონის “ჯამის“ მე-3 - მე-9 სვეტები არ ივსება.

20. როდესაც ფაქტობრივი აღრიცხვა დიდ დროს მოიცავს ან არსებობს სმფ-ების დაზიანების, განადგურების, ვარგისიანობის ვადის გასვლის და სხვა გარემოება, გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელის წერილობითი მოთხოვნით და საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთან შეთანხმებით, დასაშვებია ფაქტობრივი აღრიცხვის პროცესში სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ კომისიის წევრების თანდასწრებით ფასეულობათა ობიექტიდან გაცემა. ასეთ დროს გაცემული ინვენტარიზებული სმფ-ები საინვენტარიზაციო უწყისებში შეიტანება ცალკე ოქმში „ინვენტარიზაციის დროს გაცემული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შესახებ” (დანართი ნომერი 18). ოქმში მიეთითება გაცემის თარიღი, ასევე გასავლის დოკუმენტის დასახელება, თარიღი და ნომერი, საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მიღებული (მისაღები) თანხის ოდენობა. დანართი ნომერი 18-ის ბოლო სტრიქონის “ჯამის“ მე-3 - მე-9 სვეტები არ ივსება.

21. სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია ფაქტობრივი აღრიცხვის ბოლოს, საინვენტარიზაციო კომისიას წერილობით შეატყობინოს იმის თაობაზე, რომ ფაქტობრივი აღრიცხვა მისი თანდასწრებით ჩატარდა, კომისიის წევრებთან პრეტენზია არ გააჩნია და აღრიცხულ ფასეულობებს შესანახად ღებულობს პირადი პასუხისმგებლობის ქვეშ.

დანართი ნომერი 16(14-02-2014 ნომერი 51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

მუხლი 30. სმფ-ების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა (14-02-2014 ნომერი 51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

1. სმფ-ების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენისათვის, ინვენტარიზაციის დაწყების დღის მდგომარეობით დამთავრებული უნდა იყოს ფასეულობათა შემოსავალ-გასავლის ყველა დოკუმენტის დამუშავება, ნაწარმოები უნდა იყოს შესაბამისი ჩანაწერები ანალიზური აღრიცხვის ბარათებში (წიგნებში) და გამოყვანილი იყოს ნაშთები.

2. სმფ-ების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენის მიზნით სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია:

ა) საინვენტარიზაციო კომისიას წერილობით შეატყობინოს, ინვენტარიზაციის დაწყებამდე ყველა შემოსავლისა და გასავლის დოკუმენტის ბუღალტერიაში ჩაბარების თაობაზე, აგრეთვე, ყველა მიღებული ფასეულობის შემოსავალში, ხოლო გაცემულის _ გასავალში აღების თაობაზე;

ბ) საინვენტარიზაციო უწყისებში შეცდომების აღმოჩენისას (მაგალითად, თუ სმფ-ების დანაკლისი ან მეტობა გამოწვეულია სმფ-ების დასახელებების შეცდომით ჩაწერის, გამოტოვების ან ანგარიშში ჩაუთვლელობის შედეგად), აღნიშნულის თაობაზე საინვენტარიზაციო კომისიას განუცხადოს დალუქული საწყობის გახსნამდე.

3. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საინვენტარიზაციო კომისიას წარუდგინოს ინფორმაცია სმფ-ების დასახელების, რაოდენობის, ამ ფასეულობათა მიღების თარიღის, სასაქონლო ზედნადებების ელექტრონული რეესტრის (ასეთის ვალდებულების არსებობის შემთხვევაში) ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ან სხვა დოკუმენტაციის თარიღისა და ნომრების, პირვანდელი ღირებულების და სხვა მონაცემების ჩვენებით. საინვენტარიზაციო კომისია, საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადაში გადასახადის გადამხდელთან ერთად ადგენს ამ ფასეულობების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემებს.

4. სმფ-ების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დაზუსტების შემდეგ, საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღრიცხული სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების ნაშთის შესახებ” (დანართი ნომერი 19).

5. დანართი ნომერი 19 შედგება I და II ცხრილებისგან.

6. დანართი ნომერი 19-ის I ცხრილი ივსება შემდეგი წესით:

ა) პირველ სვეტში იწერება კალენდარული თვეები;

ბ) მე-2 სვეტში იწერება სმფ-ების საწყისი ნაშთი ყოველი თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით (პირვანდელი ღირებულებით);

გ) მე-3 - მე-6 სვეტებში იწერება მიმდინარე წლის განმავლობაში ინვენტარიზაციის დაწყების მომენტამდე შეძენილი/მიღებული სმფ-ების პირვანდელი ღირებულება შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტების სახეობების მიხედვით. კერძოდ, სასაქონლო ზედნადებებით, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით (მათ შორის, სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურებით), საბაჟო დოკუმენტაციებით და სხვა (მაგალითად: შესყიდვის აქტებით, საწარმოო და საბუღალტრო აქტებით, იმ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ზედმეტობის ან/და დანაკლისის შესახებ ინფორმაციით, რომელიც ასახულია საგადასახადო ანგარიშგებაში ან/და მიწოდებული აქვს საგადასახადო ორგანოს ინვენტარიზაციის დაწყებამდე და ა.შ.);

დ) მე-7 სვეტში იწერება მე-3 - მე-6 სვეტების ჯამი;

ე) მე-8 სვეტში იწერება მიმდინარე წლის განმავლობაში ინვენტარიზაციის დაწყების მომენტამდე მიწოდებული სმფ-ების პირვანდელი ღირებულება;

ვ) მე-9 სვეტში იწერება მიმდინარე წლის განმავლობაში ინვენტარიზაციის დაწყების მომენტამდე კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩამოწერილი სმფ-ების პირვანდელი ღირებულება;

ზ) მე-10 სვეტში იწერება მე-8 - მე-9 სვეტების ჯამი;

თ) მე-2 სვეტის ბოლო სტრიქონში იწერება სმფ-ების ნაშთი ინვენტარიზაციის დაწყების მომენტისთვის (პირვანდელი ღირებულებით).

7. დანართი ნომერი 19-ის II ცხრილი ივსება შემდეგი წესით:

ა) პირველ სვეტში იწერება კალენდარული თვეები;

ბ) მე-2 სვეტში იწერება მიმდინარე წლის განმავლობაში ინვენტარიზაციის დაწყების მომენტამდე მიწოდებული სმფ-ების საბაზრო ღირებულება;

გ) მე-3 - მე-8 სვეტებში იწერება მიმდინარე წლის განმავლობაში ინვენტარიზაციის დაწყების მომენტამდე მიწოდებული სმფ-ების საბაზრო ღირებულება მიწოდების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და ანგარიშწორების სახეობების მიხედვით. კერძოდ, ნაღდი (სსა-ებით, ჩგდ-ებით, საგადასახადო ანგარიშ- ფაქტურებით (მათ შორის სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურებით), სალაროში ნაღდი ფულის მიღებით) და უნაღდო ანგარიშსწორებით, კონსიგნაციით.

8. დანართი ნომერი19-ით გათვალისწინებული ,,სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღრიცხული სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების ნაშთის შესახებ ოქმის“ დანართი ივსება სმფ-ების დასახელებების მიხედვით.

9. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ დანართი №19-ის დადგენილ ვადებში შეუვსებლობის ან არასრულად შევსების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი უფლებამოსილია შეავსოს დანართი ნომერი 19 (მისი დანართის გარეშე) საგადასახადო ორგანოში აღნიშნული გადასახადის გადამხდელის შესახებ არსებული მონაცემების საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში, დანართი ნომერი 20 არ ივსება და სმფ-ების სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღრიცხული და ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შედარების შედეგად აღურიცხველი სმფ-ების გამოვლენის მიზნით, 5 კალენდარულ დღეში საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „ფაქტობრივად აღწერილი აღურიცხავი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გამოვლენის შესახებ” (დანართი ნომერი 21). (24-02-2015 ნომერი 54 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

მუხლი 31. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის და სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების ურთიერთშედარება და შედეგების გაფორმება (14-02-2014 ნომერი 51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

1. სმფ-ების საბუღალტრო დოკუმენტებში აღრიცხული და ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შედარების მიზნით, საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების სააღრიცხვო დოკუმენტებისა და რაოდენობის ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შედარების შესახებ” (დანართი ნომერი 20).

2. დანართი ნომერი 20-ის ცხრილი ივსება შემდეგი წესით:

ა) პირველი - მე-8 სვეტები ივსება დანართი ნომერი 16-ისა და დანართი ნომერი 19-ის დანართის შესაბამისი სვეტების მიხედვით;

ბ) მე-9 და მე-10 სვეტებში იწერება ინვენტარიზაციის შედეგი დანაკლისის გამოვლენისას. კერძოდ, იმ სმფ-ების რაოდენობა და სულ თანხა (პირვანდელი ღირებულებით), რომლებიც მე-5 სვეტშია ასახული, მაგრამ არ არის ასახული მე-7 სვეტში;

გ) მე-11 - მე-12 სვეტებში იწერება ინვენტარიზაციის შედეგი აღურიცხველი სმფ-ების გამოვლენისას. კერძოდ, იმ სმფ-ების რაოდენობა და სულ თანხა (პირვანდელი ღირებულებით), რომლებიც მე-7 სვეტშია ასახული, მაგრამ არ არის ასახული მე-5 სვეტში.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ სრულად ვერ მოხდება დანართი ნომერი 19-ის დანართის შევსება დადგენილ ვადაში, მაშინ დანართი ნომერი 20 არ ივსება და სმფ-ების სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღრიცხული და ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შედარების შედეგად აღურიცხველი სმფ-ების გამოვლენის მიზნით, 5 კალენდარულ დღეში საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „ფაქტობრივად აღწერილი აღურიცხავი სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების გამოვლენის შესახებ” (დანართი ნომერი 21).

4. დანართი ნომერი 21-ის ცხრილი ივსება შემდეგი წესით:

ა) პირველი - მე-3 სვეტები ივსება დანართი ნომერი  16-ის შესაბამისი სვეტების ანალოგიურად;

ბ) მე-4 - მე-6 სვეტებში იწერება იმ სმფ-ების რაოდენობა, ერთეულის ფასი (პირვანდელი ღირებულებით) და სულ თანხა (პირვანდელი ღირებულებით), რომლებიც სააღრიცხვო დოკუმენტაციაშია აღრიცხული;

გ) მე-7 - მე-9 სვეტებში იწერება იმ სააღრიცხვო დოკუმენტაციის (მაგალითად: სასაქონლო ზედნადების, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, საბაჟო დოკუმენტაციის, შესყიდვის აქტის და ა.შ.) დასახელება, თარიღი, სერია და ნომერი, რომლის საფუძველზეც არის კონკრეტული საქონელი აღრიცხული გადასახადის გადამხდელის მიერ; დ) მე-10 სვეტში იწერება იმ სმფ-ების რაოდენობა, რომლებიც სხვის საკუთრებაშია არსებული და შესანახად მიღების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე არის აღრიცხული;

ე) მე-11 სვეტში იწერება აღურიცხველი სმფ-ების რაოდენობა;

ვ) მე-6 და მე-11 სვეტების ბოლო სტრიქონზე იწერება ამ სვეტების ჯამი;

ზ) ბოლო სტრიქონის „ჯამის“ მე-3 - მე-5 და მე-7 - მე-11 სვეტები არ ივსება.

5. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ დანართი ნომერი 21-ის დადგენილ ვადებში შეუვსებლობის შემთხვევაში დანართი ნომერი 16-ში ფაქტობრივად აღწერილი სმფ-ები უნდა ჩაითვალოს, როგორც სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღურიცხველი სმფ-ები.

6. საინვენტარიზაციო კომისიის მუშაობა ფორმდება შემაჯამებელი ოქმით, რომელშიც აისახება ინვენტარიზაციის შედეგები. სმფ-ების სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღრიცხული და ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შედარების შედეგად, საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის შედეგების შესახებ“ (დანართი ნომერი 22).

7. დანართი ნომერი ნომერი 22 შედგება I და II ცხრილებისგან.

8. დანართი ნომერი 22-ის I ცხრილი ივსება შემდეგი წესით:

ა) პირველ - მე-3 სვეტებში იწერება დანართი ნომერი 20-ის პირველ - მე-3 სვეტების ის მონაცემები, რომლებიც დანართი ნომერი 20-ის მე-9 სვეტის მიხედვით გამოვლინდა, როგორც სმფ-ების დანაკლისი, ხოლო მე-11 სვეტის მიხედვით გამოვლინდა, როგორც აღურიცხავი სმფ-ები;

ბ) მე-4 სვეტში იწერება ერთეულის ფასი (საბაზრო ღირებულებით);

გ) მე-5 და მე-6 სვეტებში იწერება სმფ-ების დანაკლისის რაოდენობა და სულ თანხა (საბაზრო ღირებულებით);

დ) მე-7 და მე-8 სვეტებში იწერება აღურიცხავი სმფ-ების რაოდენობა და სულ თანხა (საბაზრო ღირებულებით);

ე) მე-6 სვეტის ბოლო სტრიქონში იწერება სმფ-ების დანაკლისის მთლიანი ჯამი (საბაზრო ღირებულებით);

ვ) მე-8 სვეტის ბოლო სტრიქონში იწერება აღურიცხავი სმფ-ების მთლიანი ჯამი (საბაზრო ღირებულებით);

ზ) ბოლო სტრიქონის „ჯამის“ მე-2 - მე-5 და მე-7 სვეტები არ ივსება.

9. 31-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დანართი ნომერი 22-ის I ცხრილი ივსება შემდეგი წესით:

ა) პირველ - მე-3 სვეტებში იწერება დანართი ნომერი 21-ის პირველ - მე-3 სვეტების ის მონაცემები, რომლებიც დანართი ნომერი 21-ის მე-11 სვეტის მიხედვით გამოვლინდა როგორც აღურიცხავი სმფ-ები;

ბ) მე-4, მე-7 და მე-8 სვეტებში იწერება აღურიცხავი ერთეულის ფასი (საბაზრო ღირებულებით), სმფ-ების რაოდენობა და სულ თანხა (საბაზრო ღირებულებით); გ) მე-8 სვეტის ბოლო სტრიქონში იწერება აღურიცხავი სმფ-ების მთლიანი ჯამი (საბაზრო ღირებულებით);

დ) ბოლო სტრიქონის „ჯამის“ მე-2 - მე-7 სვეტები არ ივსება.

10. დანართი ნომერი 22-ის II ცხრილი ივსება მხოლოდ 31-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, შემდეგი წესით:

ა) პირველ სვეტში იწერება დანართი ნომერი 19-ის მე-2 სვეტის ბოლო სტრიქონში ასახული მონაცემი - სმფ-ების ნაშთი ინვენტარიზაციის დაწყების მომენტისთვის (პირვანდელი ღირებულებით);

ბ) მე-2 სვეტში იწერება დანართი ნომერი 21-ის მე-6 სვეტის ჯამი;

გ) მე-3 სვეტში იწერება პირველ და მე-2 სვეტებს შორის სხვაობა;

დ) მე-4 და მე-5 სვეტებში (იმის გათვალისწინებით გამოვლინდა სმფ-ების დანაკლისი, თუ აღურიცხავი სმფ-ები) იწერება პირველ და მე-2 სვეტებს შორის სხვაობის საბაზრო ღირებულება.

11. ოქმებზე ხელს აწერენ პროცედურების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამდებობის პირი და გადასახადის გადამხდელი ან მისი წარმომადგენელი, ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირები, აგრეთვე მოწვეული სპეციალისტი (თუ მონაწილეობს ზემოაღნიშნულ პროცედურებში). გადასახადის გადამხდელის ან მისი წარმომადგენლის მიერ ოქმზე ხელის მოწერაზე უარის შემთხვევაში მასში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

12. იმ შემთხვევაში, როდესაც საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნით საინვენტარიზაციო კომისიაში შეყვანილია საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარე საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ დანართი ნომერი 16-ის, ნომერი 17-ის, ნომერი 18-ის, ნომერი19-ის, ნომერი 20-ის და ნომერი 21-ის შესაბამის ოქმების შევსების შემდეგ, ყველა მასალას გადასცემს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს, რომელიც ამოწმებს სრულად არის თუ არა შევსებული, იმ პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების რეკვიზიტები, რომელთა საფუძველზეც განხორციელდა დანართი ნომერი 19- ის, ნომერი 20-ის და ნომერი 21-ის შესაბამისი ოქმის შევსება.

13. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების რეკვიზიტების სრულად შევსების შემოწმება ითვალისწინებს, შევსებულია თუ არა:

ა) დოკუმენტის შედგენის თარიღი და ნომერი;

ბ) სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი ან სახელი და გვარი, პირადი ნომერი;

გ) საქონლის დასახელება და რაოდენობა.

14. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, ამ მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიების შემდეგ, როგორც საინვენტარიზაციო კომისიის წევრი, ახორციელებს სმფ-ების სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღრიცხული და რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის მონაცემების შედარებას და შედეგების გამოყვანას ამ მუხლით დადგენილი პირობების დაცვით და პასუხისმგებელია მხოლოდ დანართი ნომერი 22-ის შესაბამისი ოქმის შედგენაზე, რომელსაც ხელმოსაწერად წარუდგენს საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარეს.

15. საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარე და საინვენტარიზაციო კომისიის დანარჩენი წევრები ვალდებულნი არიან ხელი მოაწერონ აღნიშნულ დოკუმენტებს, საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარისთვის მათი წარდგენიდან არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღისა. საინვენტარიზაციო კომისიას უფლება აქვს, ამავე ვადაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს წარუდგინოს მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები ინვენტარიზაციის შედეგებთან დაკავშირებით.

16. ამ მუხლის მე-15 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარისა და მისი წევრების მიერ ხელმოუწერლობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ოქმებში აკეთებს შესაბამის აღნიშვნებს და ოქმები ითვლება ჩაბარებულად.

მუხლი 311. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულოებების ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შერჩევითი ინვენტარიზაციის განხორციელება (20-10-2011 ნომერი  543)

1. საგადასახადო ორგანოს უფროსს უფლება აქვს, სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე გამოსცეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი გადასახადის გადამხდელის სმფ-ების ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შერჩევითი ინვენტარიზაციის ჩატარების თაობაზე.

2. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია ამ წესის 27-ე მუხლში მითითებული საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის გარეშე, გადასახადის გადამხდელის ან მისი წარმომადგენლის თანდასწრებით, მოახდინოს ფაქტობრივი აღრიცხვა, ამ წესის 29- ე მუხლის პირველი - მე-2, მე-4 - მე-8, მე-13 - მე-18 და 21-ე პუნქტებით საინვენტარიზაციო კომისიისათვის დადგენილი პროცედურების შესაბამისად. ფაქტობრივი აღრიცხვის შემდეგ, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს ,,შერჩევითი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის შესახებ“ (დანართი ნომერი 221). 14-02-2014 ნომერი 51ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

3. შერჩევითი ინვენტარიზაციისას თითოეული საგანი უნდა შემოწმდეს ვიზუალურად და საინვენტარიზაციო აღრიცხვებში შეტანილ იქნეს იმ ღირებულებით და საზომ ერთეულებში, რომელშიც წარმოებს მათი რეალიზაცია.

4. შერჩევითი ინვენტარიზაციის დროს შემოსული ფასეულობების მიღება ხდება სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით და იმ შემთხვევაში, თუ ხდება ისეთი სახეობის ფასეულობის მიღება, რომელზეც მიმდინარეობს შერჩევითი ინვენტარიზაცია, აღნიშნული სმფ საინვენტარიზაციო აღრიცხვაში შეიტანება ცალკე ოქმით („შერჩევითი ინვენტარიზაციის დროს შემოსული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შესახებ” (დანართი ნომერი 222). ოქმში მიეთითება როდის და ვისგანაა მიღებული სმფ, ასევე, საქონლის შემოსვლის დოკუმენტის თარიღი და ნომერი, საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ერთეულის ფასი და გადახდილი/გადასახდელი თანხის ოდენობა.

5. როდესაც შერჩევითი ინვენტარიზაცია დიდ დროს მოიცავს ან არსებობს ისეთი სმფ-ების დაზიანების, განადგურების, ვარგისიანობის ვადის გასვლის და სხვა გარემოება, რომლის შერჩევითი ინვენტარიზაცია მიმდინარეობს, გადასახადის გადამხდელის წერილობითი მოთხოვნით და საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთან შეთანხმებით, დასაშვებია ინვენტარიზაციის პროცესში საწარმოში სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით ფასეულობათა საწყობიდან (საწყობებიდან) გაცემა. ასეთ დროს ინვენტარიზებული სმფ-ები აღრიცხვაში შეიტანება ცალკე ოქმში „შერჩევითი ინვენტარიზაციის დროს გაცემული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შესახებ” (დანართი ნომერი 223). ოქმში მიეთითება როდის და ვისზეა გაცემული სმფ, ასევე გასავლის დოკუმენტის თარიღი და ნომერი, საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მიღებული/მისაღები თანხის ოდენობა.

6. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია შერჩევითი ინვენტარიზაციის ჩატარების თაობაზე ბრძანების ჩაბარებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოს სმფ-ის ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემები „სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღრიცხული შერჩევითი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთის შესახებ“ ოქმის (დანართი №224) მიხედვით.

7. სმფ-ის სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების ამ მუხლის მე-6 პუნქტში აღნიშნულ ვადაში წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, ეს სმფ-ები უნდა ჩაითვალოს, როგორც სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღურიცხველი სმფ-ები.

8. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ახდენს სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის და ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისი მონაცემების შედარებას და ყოველივე ეს შეაქვს „შერჩევითი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის შედეგების შესახებ“ ოქმში (დანართი ნომერი 225). (24-01-2013 ნომერი 27)

თავი VIII

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერა

მუხლი 32. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურა

1. სმფ-ების ჩამოწერა ხორციელდება ამ თავით დადგენილი წესით გაფორმებული დოკუმენტის (დანართი ნომერი 24) საფუძველზე.

2. დოკუმენტის გაფორმება მოიცავს სმფ-ების ჩამოწერის დოკუმენტის შედგენის და საგადასახადო ორგანოს მიერ მისი დადასტურების პროცედურას.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელების მიზანშეწონილობის საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს და მის ორგანიზაციულ და ფინანსურ უზრუნველყოფას ახორციელებს გადასახადის გადამხდელი.

4. სმფ-ების ჩამოწერა სრულდება: (14-11-2011 ნომერი 575)

ა)საქონლის სრული განადგურებით;

ბ)საქონლის პირველადი სახის შეცვლით.

5. თუ გადასახადის გადამხდელი ან ჩამოსაწერი სმფ-ის სახეობა არ მოექცევა შემოსავლების სამსახურის მიერ განსაზღვრული რისკების კრიტერიუმებში, სმფ-ების ჩამოწერის დადასტურება ხდება პირდაპირ, ადგილზე გაუსვლელად, საგადასახადო მონაცემთა ავტომატიზებული სისტემის მეშვეობით, ამ წესის 33-ე მუხლით გათვალისწინებული განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა. (14-11-2011 ნომერი 575)

მუხლი 33. განცხადება დოკუმენტის გაფორმების შესახებ

1. გადასახადის გადამხდელი სმფ-ის ჩამოწერის მიზნით სააღრიცხვო დოკუმენტაციაზე და ფაქტობრივად არსებულის მონაცემებზე დაყრდნობით ავსებს „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტში“ (დანართი ნომერი24) მოცემული ცხრილის პირველ – მე-7 სვეტებს.

2. დოკუმენტის გაფორმების მიზნით, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია ელექტრონული განცხადებით (დანართი ნომერი 23) მიმართოს საგადასახადო ორგანოს სმფ-ის ადგილმდებარეობის მიხედვით. (14-11-2011 ნომერი 575)

3. განცხადებას ელექტრონულად უნდა დაერთოს ამ მუხლის შესაბამისად შედგენილი დანართი ნომერი 24. (14-11-2011 ნომერი 575)

4. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხორციელდება ვადაგასული ან/და გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი ხილ-ბოსტნეულის განადგურება და აღნიშნული პროდუქციის გაუვარგისების გამო მისი ფაქტობრივი რაოდენობა სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში არსებულზე ნაკლებია, მაშინ გადასახადის გადამხდელი ,,სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტში“ (დანართი №24) მოცემული ცხრილის მე-4 სვეტში ავსებს ჩამოსაწერი ხილ-ბოსტნეულის ფაქტობრივ რაოდენობას, ხოლო მე-5 და მე-6 სვეტებში უთითებს ამ პროდუქციის გაუვარგისებამდე სააღრიცხვო მონაცემებში არსებულ ერთეულის ფასს და თავდაპირველი რაოდენობის მთლიან ღირებულებას. (21-09-2011 ნომერი 498)

5. სმფ-ის ჩამოწერის შესახებ განცხადება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დადასტურების შესახებ (დანართი ნომერი 23) ივსება შემდეგი წესით: (14-11-2011 ნომერი 575)

ა)პირველ გრაფაში მიეთითება ჩამოსაწერი სმფ-ების ღირებულება ციფრებით და სიტყვიერად;

ბ)მე-2 გრაფაში მიეთითება ჩამოსაწერი სმფ-ის ფაქტობრივი განთავსების ადგილი;

გ) მე-3 გრაფაში მიეთითება ამ წესის 32-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურის დასახელება;

დ) მე-4 გრაფაში მიეთითება სმფ-ის განადგურების ადგილი (მხოლოდ ამ წესის 32-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში), კერძოდ:

დ.ა) „ნადგურდება სხვადასხვა სახის ნარჩენების განთავსების ან განადგურებისთვის სპეციალურად მოწყობილ ადგილებში”, ან

დ.ბ) „ნადგურდება გადასახადის გადამხდელის ტერიტორიაზე”;

ე) მე-5 გრაფაში მიეთითება აღირიცხება თუ არა განადგურებისას სმფ-ების რაოდენობა;

ვ) მე-6 გრაფაში მიეთითება შემოსავლების სამსახურის ანგარიშზე გადახდილი მომსახურების საფასურის ოდენობა;

ზ) მე-7 გრაფაში მიეთითება განმცხადებლის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.

6. ამ წესის 32-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სმფ-ების ჩამოწერისას, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია განცხადების წარდგენამდე, შესაბამისი ექსპერტის ან სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე, უზრუნველყოს სმფ-ების პირველადი სახის შეცვლის შედეგად არსებული ნარჩენების რაოდენობისა და ღირებულების დადგენა, რომელიც თან უნდა დაერთოს განცხადებას. (14-11-2011 ნომერი 575)

მუხლი 34. საგადასახადო ორგანოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი “სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტის შედგენის და საგადასახადო ორგანოს მიერ მისი დადასტურების შესახებ”

1. საგადასახადო ორგანო განცხადებისა და შესაბამისი დანართის მიღებიდან არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღისა, ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს ,,სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტის შედგენის და საგადასახადო ორგანოს მიერ მისი დადასტურების შესახებ”, რომელსაც ამავე ვადაში ელექტრონულად ან/და ამ წესის 35-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად წარუდგენს გადასახადის გადამხდელს. ამ პუნქტით დადგენილ ვადაში და დადგენილი წესით ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გადასახადის გადამხდელისთვის წარუდგენლობის შემთხვევაში „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტი“ ითვლება დადასტურებულად. (4-04-2012 ნომერი 106)

2. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 პირს, ხოლო დოკუმენტის გაფორმების დღეთა რაოდენობა – 5 სამუშაო დღეს, რომლის პერიოდულობასაც ირჩევს საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე.

3. ამ წესის 32-ე მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ სმფ-ების ჩამოწერის პირდაპირ დადასტურების შემთხვევაში, ამ მუხლით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არ გამოიცემა. (14-11-2011 ნომერი 575)

მუხლი 35. ჩამოწერის დოკუმენტის გაფორმება

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი უნდა გამოცხადდეს განცხადებაში მითითებულ ფაქტობრივ მისამართზე, გადასახადის გადამხდელს წარუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი სამსახურებრივი მოწმობა და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დედანი ან მისი დადგენილი წესით დამოწმებული ასლი.

2. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი გადასახადის გადამხდელთან, მის წარმომადგენელთან ან/და მოწვეულ სპეციალისტთან ერთად უზრუნველყოფს დანართი №24-ში მითითებული სმფ-ის ფაქტობრივად აღწერას, საჭიროების შემთხვევაში, ვიდეო ან ფოტო დაფიქსირებას.

3. იმ შემთხვევაში, თუ უფლებამოსილი პირის მიერ შეუძლებელია დანართი ნომერი 24-ში მითითებული სმფ-ის ფაქტობრივად არსებულთან შედარება, მას უფლება აქვს მოსთხოვოს გადასახადის გადამხდელს საკუთარი ხარჯებით შესაბამისი სპეციალისტის მოწვევა.

4. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ დანართი ნომერი 24-ზე ხელმოწერით დასტურდება მხოლოდ ვადაგასული, გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სმფ-ის ფაქტობრივი აღწერა, მისი განადგურება (დანართი ნომერი 24-ში მოცემული ცხრილის მე-8 სვეტი) და ამ პროცედურის განხორციელებისას გამოვლენილი სხვა ფაქტობრივი გარემოებები (დანართი ნომერი 24-ში მოცემული ცხრილის – მე-9 სვეტი) ან უარი მის დადასტურებაზე, რის შესახებაც კეთდება სათანადო აღნიშვნა უარის თქმის გარემოებებზე მითითებით.

5. სმფ-ის განადგურება არის სმფ-ის მოყვანა ფიზიკურად ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც შეუძლებელია მისი აღდგენა და გამოყენება პირველადი სახით.

6. ამოღებულია (14-11-2011 ნომერი 575)

7. იმ შემთხვევაში, როცა სმფ-ის განადგურება ვერ ხერხდება გადასახადის გადამხდელის ტერიტორიაზე, იგი უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა სახის ნარჩენების განთავსების ან განადგურებისთვის სპეციალურად მოწყობილ ადგილებში. (21-09-2011 ნომერი 498)

მუხლი 36. ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურების გამომრიცხველი გარემოებები

ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურების გამომრიცხველი გარემოებებია:

ა) გადასახადის გადამხდელის მიერ 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობა;

ბ) გადასახადის გადამხდელის მიზეზით საგადასახადო ორგანოს ბრძანებით განსაზღვრულ ვადაში ჩამოწერის დოკუმენტის გაფორმების შეუძლებლობა;

გ) სხვა გარემოებები, რის გამოც შეუძლებელია ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურება.

მუხლი 37. შედეგები

1. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია დადგენილი წესით აღრიცხოს ჩამოწერის დოკუმენტის გაფორმების შედეგად გამოსაყენებლად ვარგისი ნარჩენები.

2. გადასახადის გადამხდელის მიერ სმფ-ის ჩამოწერა შესაძლებელია განხორციელდეს შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის არსებული სმფ-ის მარაგების ნაშთის ღირებულების შემცირებით, მხოლოდ დანართი ნომერი 24-ში მოცემული ცხრილის მე-8 სვეტში შეტანილ მონაცემთა რაოდენობის ფარგლებში.

3. დოკუმენტის გაფორმების დასრულების შემდგომ, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის პირობების დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. ამ წესის 32-ე მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ პირდაპირ დადასტურების შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელის მიერ დანართი ნომერი 23-ის შესაბამის განცხადებაში არასწორი მონაცემების შეტანისას დანართი ნომერი 24-ით გათვალისწინებული „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტი“ ჩაითვლება ბათილად. (14-11-2011 ნომერი 575)

კარი II1 ამოღებულია (28-01-2015 ნომერი  31)

კარი III- საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა

თავი IX- საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა საგადასახადო ორგანოს მიერ

მუხლი 38. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხორციელდება უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილებით. (1-03-2011 ნომერი 117)

2. იმ შემთხვევაში, თუ სრულად ვერ განხორციელდა საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა, შემდგომი ღონისძიებების გატარების მიზანშეწონილობის საკითხს განსაზღვრავს შესაბამისი საგადასახადო ორგანო.

თავი X, კარი III

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა

მუხლი 39. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის არსი

1. საგადასახადო ორგანოებს კომპეტენციის ფარგლებში და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლება აქვთ გადასახადის გადამხდელის ქონება დატვირთონ საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით.

2. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გამოყენება შესაძლებელია, მიუხედავად იმისა, აღიარებულია თუ არა საგადასახადო დავალიანება.

მუხლი 40. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების შესახებ შეტყობინების ჩაბარება და რეგისტრაცია

1. საგადასახადო ორგანო საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გამოყენების შესახებ გამოსცემს შეტყობინებას. 2. შეტყობინება ეგზავნება გადასახადის გადამხდელს/ვალდებულ პირს და შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს. შეტყობინება ასევე იგზავნება საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის გაუქმების შემთხვევაშიც.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებულ შეტყობინებაში უნდა მიეთითოს:

ა) გამოცემის თარიღი და ნომერი;

ბ) საგადასახადო ორგანოს დასახელება;

გ) პირის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი, იურიდიული მისამართი;

დ) გამოცემის საფუძველი;

ე) მარეგისტრირებელი ორგანოს ვალდებულება საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის/რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე;

ვ) გასაჩივრების წესი და ვადა.

4. გადასახადის გადამხდელის მიერ შეტყობინების მიღებაზე უარის შემთხვევაში, წარმდგენი პირი მასზე აკეთებს შესაბამის აღნიშვნას. ასეთ შემთხვევაში შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება.

5. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის გაუქმების საფუძვლების არსებობისას, საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე დაუყოვნებლივ გამოსცემს შეტყობინებას საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის გაუქმების შესახებ და უგზავნის მას შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს, მაგრამ თუ აღნიშნული შეტყობინების გამოცემა შეუძლებელია დაუყოვნებლივ, შეტყობინების გამოცემის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განცხადების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღებისათვის დადგენილ ვადას. (16-12-2011 ნომერი 615)

თავი XI

ქონებაზე ყადაღის დადება

მუხლი 41. გადაწყვეტილება ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ

1. პირის ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ გადაწყვეტილება ფორმდება საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

2. ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა და გადასახადის გადამხდელისთვის წარდგენა ხორციელდება ამ წესის მე-2 მუხლის შესაბამისად. ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა შესაძლებელია ელექტრონულად/მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით. ასეთი საშუალებებით გამოცემულ აქტს და მის ამონაბეჭდს აქვს წერილობითი დოკუმენტის თანაბარი იურიდიული ძალა. (2-05-2011 ნომერი 266)

3. ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი უნდა შეიცავდეს ამ წესის მე-2 მუხლის შესაბამის მონაცემებს, გარდა ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ი” და „კ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემებისა. საგადასახადო ორგანოსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – აღსრულების ეროვნულ ბიუროს (შემდგომში – აღსრულების ეროვნული ბიურო) შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ამ მუხლით განსაზღვრული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გადასახადის გადამხდელის ქონებაზე ყადაღის დადების პროცედურების განხორციელების შემთხვევაში, ასეთ აქტში ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ‘’ზ’’ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირების ნაცვლად მიეთითება აღსრულების ეროვნული ბიურო. (2-05-2011 ნომერი 266)

4. გადასახადის გადამხდელისთვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობისთანავე, ბათილია ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 241-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ნებისმიერი ფორმის გარიგება.

5. შემოსავლების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება: (25-12-2012 ნომერი 528 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

ა) საბანკო ანგარიშზე დადებული ყადაღა არ გავრცელდეს იმ საბანკო ანგარიშზე, სადაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ,,სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ ირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ,,სახელმწიფო პენსიის შესახებ“, ,,სოციალური დახმარების შესახებ“ და ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე შესაბამის პირთა ყოველთვიური ფულადი უზრუნველყოფის მიზნით;

ბ) ფიზიკური პირის მოთხოვნის შემთხვევაში, საბანკო ანგარიშზე დადებული ყადაღა გავრცელდეს, მის საბანკო ანგარიშზე/ანგარიშებზე არსებული თანხიდან, თვეში მხოლოდ 150 ლარის ოდენობის ზემოთ არსებულ ფულად სახსრებზე.

6. საბანკო დაწესებულება ვალდებულია: (25-12-2012 ნომერი  528 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

ა) ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საბანკო ანგარიშზე დადებული ყადაღა არ გაავრცელოს იმ საბანკო ანგარიშებზე, სადაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ,,სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ ირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ,,სახელმწიფო პენსიის შესახებ“, ,,სოციალური დახმარების შესახებ“ და ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე შესაბამის პირთა ყოველთვიური ფულადი უზრუნველყოფის მიზნით;

ბ) ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, დადებული ყადაღა გაავრცელოს, ფიზიკური პირის საბანკო ანგარიშზე/ანგარიშებზე არსებული თანხიდან, თვეში მხოლოდ 150 ლარის ოდენობის ზემოთ არსებულ ფულად სახსრებზე.

მუხლი 42. ქონებაზე ყადაღის დადების პროცედურა

1. გადასახადის გადამხდელი ან/და მის წარმომადგენელი ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ჩაბარების შემდეგ ვალდებულია სრულად წარმოადგინოს მის საკუთრებაში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ქონების ნუსხა (ქონების დასახელებისა და ადგილმდებარეობის ზუსტი მისამართის ჩვენებით), რომელშიც უნდა მიუთითოს ის ქონებაც, რომელიც მას სხვებისაგან ეკუთვნის.

2. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი უზრუნველყოფს მარეგისტრირებელი ორგანოებიდან გადასახადის გადამხდელის ქონების შესახებ ინფორმაციის მიღებას.

3. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი, მარეგისტრირებელი ორგანოებიდან მიღებული და საგადასახადო ორგანოში არსებული მონაცემების შესწავლის საფუძველზე ახორციელებს ქონებაზე ყადაღის დადებას.

4. საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენელი ყადაღადადებულ ნივთებს აღნუსხავს ქონებაზე ყადაღის დადების აქტში (დანართი ნომერი 25).

5. აქტი დგება იმ შემთხვევაშიც, თუ ვერ მოხერხდა პირის ქონებაზე ყადაღის დადება, რის შესახებაც მიეთითება აქტში.

6. ქონებაზე ყადაღის (აღწერის) დადების დროს იგულისხმება, რომ ნივთები, რომლებიც გადასახადის გადამხდელთანაა, მას ეკუთვნის. თუ მესამე პირი განაცხადებს ყადაღადადებულ ქონებაზე საკუთრების უფლებას, იგი მაინც შეიტანება ქონებაზე ყადაღის დადების აქტში და კეთდება შესაბამისი აღნიშვნა. საგადასახადო ორგანო ან საგადასახადო ორგანოსა და აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შორის ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში, აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია მესამე პირის შუამდგომლობის საფუძველზე, რომელსაც დაერთვის საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მტკიცებულებები, ამორიცხოს მესამე პირის ქონება ქონებაზე ყადაღის დადების აქტიდან. (09-01-2012 ნომერი 13)

7. პირის ქონებაზე ყადაღის დადების პროცედურა შეწყდება, თუ გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს წარუდგენს აღიარებული საგადასახადო დავალიანების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

8. “ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ” აქტი დგება სამ ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი წარედგინება გადასახადის გადამხდელს (მის წარმომადგენელს), მეორე რჩება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს, ხოლო მესამე – დაუყოვნებლივ ეგზავნება შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს რეგისტრაციისთვის.

9. საგადასახადო ორგანოსა და აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შორის ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს უფლებამოსილ პირთა მიერ გადასახადის გადამხდელის ქონებაზე ყადაღის დადების პროცედურების განხორციელებისას, ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ აქტში (დანართი ნომერი 25) მიეთითება მათი თანამდებობა, სახელი და გვარი. (2-05-2011 ნომერი 266)

მუხლი 43. ქონების შეფასება

1. ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ აქტში შეტანილი ქონება შესაძლებელია შეფასდეს ქონებაზე ყადაღის დადების პროცედურის განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირების მიერ საბაზრო ფასებით.

2. ყადაღადადებული ქონების შეფასებისას, თუ ცალკეული საგნების შეფასება ვერ ხერხდება, შესაძლებელია ქონების შეფასება განხორციელდეს ექსპერტის, აუდიტორის ან სხვა კომპეტენტური პირის მიერ. (2-05-2011 ნომერი 266)

3. ქონების შეფასების შესახებ დასკვნაში მითითებული უნდა იყოს თითოეული ყადაღადადებული ქონების საბაზრო ღირებულება, ასევე ყადაღადადებული ქონების საერთო ღირებულება. (2-05-2011 ნომერი 266)

4. დასკვნა ქონების შეფასების შესახებ დაერთვება ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ აქტს. (2-05-2011  ნომერი 266)

5. დასკვნა ქონების შეფასების შესახებ წარმოადგენს „ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ” აქტის განუყოფელ ნაწილს. (2-05-2011 ნომერი 266)

მუხლი 44. საგადასახადო ორგანოს ნებართვით ყადაღადადებული ქონების განკარგვა

1. საგადასახადო ორგანოს წერილობითი თანხმობით დასაშვებია პირმა განკარგოს ყადაღადადებული ქონება, თუ ამონაგები თანხა სრულად იქნება მიმართული საგადასახადო დავალიანების დასაფარად და, ამასთან, გადაიხდის ამ ქონების განკარგვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

2. თუ საგადასახადო ორგანოს თანხმობით განხორციელდა ქონების ან მისი ნაწილის რეალიზაცია და ამონაგები სრულად იქნა მიმართული საგადასახადო დავალიანების დასაფარად, ქონებაზე დადებული ყადაღა უქმდება.

3. ქონების ნაწილის განკარგვის შესახებ საგადასახადო ორგანოს წერილობითი თანხმობის გაცემისას, შეძლებისდაგვარად უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რომ შენარჩუნდეს დარჩენილი ყადაღადადებული ქონების ლიკვიდურობა.

მუხლი 45. ქონებაზე ყადაღის მოხსნა (16-12-2011 ნომერი  615)

1. ქონებაზე დადებული ყადაღა უქმდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 239-ე მუხლის მე-9 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. (30-06-2014 ნომერი 198)

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირობების არსებობისას, საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე დაუყოვნებლივ გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს გადასახადის გადამხდელის ქონებაზე ყადაღის გაუქმების თაობაზე და უგზავნის მას შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს, მაგრამ თუ აღნიშნული აქტის გამოცემა შეუძლებელია დაუყოვნებლივ, აქტის გამოცემის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განცხადების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღებისათვის დადგენილ ვადას.

თავი XII

ყადაღადადებული ქონების რეალიზაცია

მუხლი 46. საგადასახადო ორგანოს/აღსრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობა სასამართლოსადმი (2-05-2011 ნომერი 266)

1. საგადასახადო ორგანო/აღსრულების ეროვნული ბიურო პირის ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის ან პირდაპირ სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე შუამდგომლობით მიმართავს რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოს გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის მიხედვით, ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ აქტის შედგენიდან ერთი თვის ვადაში.

2. საჯარო შეტყობინების შედეგად აღიარებული საგადასახადო დავალიანების შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო/აღსრულების ეროვნული ბიურო პირის ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის თაობაზე სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრების ვადის გასვლიდან 10 კალენდარული დღის შემდეგ, ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული ვადის გათვალისწინებით.

3. საგადასახადო ორგანოს/აღსრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობაში მიეთითება ქონების რეალიზაციის საკითხის გადაწყვეტისათვის შესაძლო მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება, იგი დასაბუთებული უნდა იყოს. შუამდგომლობაში მიეთითება გადასახადის გადამხდელის ზუსტი მონაცემები.

მუხლი 47. ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის პროცედურა

1. ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის შესახებ, მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე გაცემული სააღსრულებო ფურცლის მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში, საგადასახადო ორგანო დოკუმენტებს წერილობითი მიმართვით უგზავნის აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. (2-05-2011 ნომერი 266) 2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს უნდა გაეგზავნოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;

ბ) საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების წარმოშობის შესახებ შეტყობინება;

გ) პირის ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ ბრძანება;

დ) აქტი “ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ”;

ე) სასამართლო გადაწყვეტილება ან/და მოსამართლის ბრძანება ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის შესახებ;

ვ) სააღსრულებო ფურცელი ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის შესახებ (დედანი);

ზ) დასკვნა ქონების შეფასების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში);

თ) სხვა მასალები, რომლებსაც შესაძლოა მნიშვნელობა ჰქონდეს ქონების რეალიზაციის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვისთვის. 21. იმ შემთხვევაში, თუ ქონების რეალიზაციის თაობაზე შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართა აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ, ამ მუხლის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი დოკუმენტები აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარედგინება საგადასახადო ორგანოსა და აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. (2-05-2011 ნომერი 266)

3. აღსრულების ეროვნული ბიურო ყადაღადადებული ქონების აუქციონის წესით რეალიზაციას ახორციელებს “სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი წესით, რომლის შესაბამისად აცნობებს საგადასახადო ორგანოს ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის დაწყების თაობაზე, ხოლო რეალიზაციის პროცესის დასრულების შემდგომ დაუყოვნებლივ წარუდგენს განკარგულებას აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლების შესახებ.

მუხლი 48. მალფუჭებად საქონელზე ყადაღის დადება და მისი რეალიზაცია

1. მალფუჭებად საქონლად ითვლება ის საქონელი, რომლის შენახვის ვადის გასვლამდე დარჩენილია 30 კალენდარულ დღეზე ნაკლები. 2. მალფუჭებად საქონელზე ყადაღის დადება მიზანშეწონილია განხორციელდეს, თუ მისი შენახვის ვადის გათვალისწინებით, შესაძლებელია ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ ვადაში რეალიზაციისათვის აუცილებელი პროცედურების ჩატარების ორგანიზება.

3. მალფუჭებად საქონელზე ყადაღის დადება და მისი რეალიზაცია ხორციელდება სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე.

4. ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაცია შეიძლება განხორციელდეს დაუყოვნებლივ, აღიარებულისაგადასახადო დავალიანების ფარგლებში.

5. მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციას ახორციელებს უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო. (1-03-2011 ნომერი 117)

6. მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაცია შესაძლებელია განხორციელდეს აუქციონის ან პირდაპირი მიყიდვის წესით.

მუხლი 49. გადაწყვეტილება ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის შესახებ

1. ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება ფორმდება საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

2. ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა და გადასახადის გადამხდელისთვის წარდგენა ხორციელდება მე-2 მუხლის შესაბამისად.

3. ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებთან ერთად (გარდა მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული რეკვიზიტებისა) უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას რეალიზაციის ფორმის (აუქციონის ან პირდაპირი მიყიდვის) შესახებ.

მუხლი 50. განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ

1. ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის აუქციონის წესით რეალიზაციის შესახებ განცხადება დაუყოვნებლივ ქვეყნდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ან/და შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე ან/და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

2. აუქციონის ჩატარების შესახებ განცხადებაში უნდა მიეთითოს:

ა) აუქციონის ჩატარების დრო და ადგილი;

ბ) მალფუჭებადი საქონლის დასახელება (საქონლის მნიშვნელოვანი მახასიათებლები);

გ) საქონლის შენახვის ვადის ამოწურვის თარიღი;

დ) აუქციონზე ქონების საწყისი ფასი;

ე) აუქციონის ჩატარების პირობები და წესი (ხაზინის სადეპოზიტო ანგარიშის ნომერი, დეპოზიტზე შესატანი თანხის ოდენობა; ბიჯის სიდიდე და სხვ.).

3. დამატებითი ინფორმაციის გამოქვეყნების საკითხს განსაზღვრავს შესაბამისი საგადასახადო ორგანო.

მუხლი 51. აუქციონის ჩატარების ვადები

1. მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის მიზნით პირველი აუქციონი უნდა ჩატარდეს განცხადების გამოქვეყნებდან არა უგვიანეს 7 კალენდარული დღის, ვადაში.

2. თუ პირველ აუქციონზე ვერ მოხერხდა მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაცია, საგასასახადო ორგანო ატარებს განმეორებითი აუქციონს.

3. მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის მიზნით, განმეორებითი აუქციონის გამოცხადების, ჩატარების თარიღისა და რაოდენობის მიზანშეწონილობას განსაზღვრავს საგადასახადო ორგანო.

მუხლი 52. აუქციონის ჩატარების წესი

1. მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის მიზნით, გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეობის მსურველი პირი ვალდებულია, აუქციონის დაწყებამდე ხაზინის სადეპოზიტო ანგარიშზე შეიტანოს თანხა, რომელიც არის სარეალიზაციოდ გამოტანილი იმ მალფუჭებადი საქონლის საწყისი ღირებულების არანაკლებ 10%, რომლის შეძენასაც აპირებს და რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში ჩაითვლება გადახდილი თანხის ანგარიშში.

2. აუქციონზე მალფუჭებადი საქონლის საწყისი ფასი განისაზღვრება მისი საბაზრო ღირებულებიდან.

3. პირველად გამოცხადებულ აუქციონზე ქონების საწყისი ფასი არის მალფუჭებადი საქონლის საბაზრო ღირებულების 50 პროცენტი, ხოლო განმეორებით აუქციონზე მალფუჭებადი საქონლის საბაზრო ღირებულების 25 პროცენტი.

4. აუქციონს ატარებს შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, რომელიც აუქციონს გახსნილად აცხადებს და სთავაზობს საწყის ფასს.

5. აუქციონის ფორმით მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის დროს გამარჯვებულად ითვლება პირი, რომლის მიერ შეთავაზებული იქნება ყველაზე მაღალი ფასი.

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილმა პირმა უნდა გამოაცხადოს გამარჯვებული და აუქციონი ცხადდება დასრულებულად.

6. აუქციონის დამთავრების შემდეგ დგება “მალფუჭებადი საქონლის აუქციონის ჩატარების შესახებ” ოქმი (დანართი ნომერი 26), რომელშიც აისახება მისი მსვლელობა და შედეგები.

7. ოქმი გასაცნობად და ხელმოსაწერად წარედგინება აუქციონში მონაწილე ყველა პირს, რომლებსაც უფლება აქვთ ოქმში შენიშვნის სახით დააფიქსირონ გამოვლენილი განსაკუთრებული ფაქტები და გარემოებები. პირის მიერ ოქმზე ხელის მოწერაზე უარის შემთხვევაში ოქმში შენიშვნის სახით კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

8. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია აუქციონის დასრულებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა გადაიხადოს შესაბამისი თანხა.

9. პირს, რომელიც ვერ გაიმარჯვებს აუქციონში, სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანილი თანხა დაუბრუნდება აუქციონის დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.

10. თანხის სრულად დაფარვამდე აუქციონში გამარჯვებულ პირს არ გააჩნია მალფუჭებადი საქონლის განკარგვის უფლება.

11. თუ აუქციონში გამარჯვებული პირი დადგენილ ვადაში სრულად არ გადაიხდის შესაბამის თანხას, ის კარგავს ყოველგვარ უფლებას შეძენილ მალფუჭებად საქონელზე და დეპოზიტზე განთავსებულ თანხაზე.

12. თუ განმეორებით აუქციონზე ვერ განხორციელდა მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაცია, შესაძლებელია იგი დაუბრუნდეს გადასახადის გადამხდელს.

მუხლი 53. მალფუჭებადი საქონლის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით რეალიზაცია

1. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაცია განახორციელოს პირდაპირი მიყიდვის გზით.

2. თუ ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაცია პირდაპირი მიყიდვის გზით ხორციელდება აუქციონის ჩატარებამდე, მაშინ სარეალიზაციო ფასი განისაზღვრება საბაზრო ღირებულების ოდენობით.

3. თუ აუქციონზე არ მოხდა ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაცია, მაშინ პირდაპირი მიყიდვის გზით რეალიზაციისას მისი ფასი განისაზღვრება ამ აუქციონის შესახებ განცხადებაში მითითებული საწყისი ფასის ოდენობით.

4. საგადასახადო ორგანო ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის პირდაპირი მიყიდვის გზით შეძენის მსურველ პირს აძლევს წერილობით თანხმობას, ამ საქონლის რეალიზაციის თაობაზე, რომელიც ვალდებულია თანხმობის მიღებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა ხაზინის სადეპოზიტო ანგარიშზე შეიტანოს შესაბამისი თანხა.

მუხლი 54. მალფუჭებად საქონელზე ყადაღის მოხსნა

მალფუჭებად საქონელზე ყადაღა მოხსნილად ითვლება:

ა) აუქციონზე ან პირდაპირი მიყიდვის გზით მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციისა და რეალიზაციის თანხის სრულად დაფარვისთანავე;

ბ) თუ აუქციონზე ან პირდაპირი მიყიდვის გზით ვერ განხორციელდა მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაცია და იგი დაუბრუნდა გადასახადის გადამხდელს;

გ) თუ გადასახადის გადამხდელმა საგადასახადო ორგანოს წერილობითი თანხმობით განახორციელა ყადაღადადებული მალფუჭებადი საქონლის გაყიდვა და ამონაგები თანხა სრულად მიმართა საგადასახადო დავალიანების დასაფარავად.

მუხლი 55. შეძენილ მალფუჭებად საქონელზე უფლების მიღება

1. თანხის სრული გადახდისთანავე მყიდველს ეძლევა მალფუჭებადი საქონლის საკუთრების დამადასტურებელი სერტიფიკატი (დანართი ნომერი 27), რომელსაც გასცემს შესაბამისი საგადასახადო ორგანო.

2. სერტიფიკატში შეიტანება შემდეგი მონაცემები: (24-04-2012 ნომერი 127 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)

ა) საგადასახადო ორგანოს დასახელება;

ბ) რეალიზაციის ფორმა (აუქციონი ან პირდაპირი მიყიდვა);

გ) რეალიზაციის დრო;

დ) შეძენილი მალფუჭებადი საქონლის დასახელება;

ე) მყიდველის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

ვ) გადახდილი თანხის ოდენობა (დღგ-ის ჩათვლით);

ზ) დღგ-ის თანხა.

მუხლი 551. დავალიანების დაფარვის წესი (16-12-2011 ნომერი  615)

1. ქონების გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსავლით პირველ რიგში დაიფარება:

ა) აღსრულების საფასური და აღსრულების ხარჯი – აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში;

ბ) ქონების ამოღებასთან და შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯები, ხოლო მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხებით – აგრეთვე მის რეალიზაციასთან დაკავშირებული თანხები;

გ) გადასახადის თანხები;

დ) ჯარიმისა და საურავის თანხები.

2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ქონების, ხოლო საგადასახადო ორგანოს მიერ მალფუჭებადი საქონლის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხები, გარდა აღსრულების საფასურის და აღსრულების ხარჯისა, ირიცხება შემოსავლების სამსახურის სადეპოზიტო ქვეანგარიშზე, საიდანაც ხდება მათი ჩარიცხვა ბიუჯეტის შემოსულობათა შესაბამის სახაზინო კოდებზე გადასახადის გადამხდელის დავალიანების დაფარვის მიზნით.

3. ქონების გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსავლით პირველ რიგში დაფარული თანხების შემდეგ დარჩენილი სახსრები 5 სამუშაო დღის ვადაში უბრუნდება გადასახადის გადამხდელს.

მუხლი 552. ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევა და ნატურით გადაცემა (16-12-2011 ნომერი 615)

1. საგადასახადო ორგანო ქონების პირდაპირ სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევის შესახებ აცნობებს სახელმწიფო ქონების განკარგვისათვის უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოს.

2. სახელმწიფო ქონების განკარგვისათვის უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოსათვის ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევის შესახებ წერილობითი ინფორმაციის გაგზავნას და, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას უზრუნველყოფს საგადასახადო ორგანო.

3. ქონების პირდაპირ სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევის შემდგომ საგადასახადო ორგანო ახორციელებს გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების ამ წესის 551 მუხლით განსაზღვრული რიგითობით ჩამოწერას ქონების საბაზრო ღირებულების ოდენობით, შესაბამისი გადაწყვეტილების თარიღით ამ გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ.

4. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ქონების ნატურით სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემის შემთხვევაში ქონების ღირებულება განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად პირველი ან პირველი განმეორებითი (იმის მიხედვით, თუ რომელი აუქციონის შემდეგ განხორციელდა ქონების ნატურით გადაცემა) აუქციონისათვის დადგენილი საწყისი ფასით და საგადასახადო ორგანო ახორციელებს გადასახადის გადამხდელის დავალიანების ამ წესის 551 მუხლით განსაზღვრული რიგითობით ჩამოწერას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად პირველი ან პირველი განმეორებითი (იმის მიხედვით, თუ რომელი აუქციონის შემდეგ განხორციელდა ქონების ნატურით გადაცემა) აუქციონისათვის დადგენილი საწყისი ფასით ქონების ნატურით სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემის შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილების თარიღით.

5. ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის 112 პუნქტის შესაბამისად, ქონების ნატურით სახელმწიფოს, როგორც კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო ახორციელებს გადასახადის გადამხდელის დავალიანების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ამ წესის 551 მუხლით განსაზღვრული რიგითობით ჩამოწერას ამ ქონების საბაზრო ღირებულების ოდენობით, ქონების ნატურით სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემის შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილების თარიღით. (23-10-2013 ნომერი  356 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

თავი XIII -საბანკო ანგარიშზე საინკასო დავალების წარდგენა
მუხლი 56. გადაწყვეტილება საბანკო ანგარიშზე საინკასო დავალების წარდგენის შესახებ

1. საბანკო ანგარიშზე საინკასო დავალების წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილება ფორმდება საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

2. საინკასო დავალების წარდგენის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა და გადასახადის გადამხდელისთვის წარდგენა ხორციელდება მე-2 მუხლის შესაბამისად.

3. საინკასო დავალების წარდგენის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი უნდა შეიცავდეს მე-2 მუხლის შესაბამის მონაცემებს, გარდა მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ი” და „კ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემებისა.

მუხლი 57. საბანკო ანგარიშზე საინკასო დავალების წარდგენა

1. საინკასო დავალება გადასახადის, საურავისა და ჯარიმის თანხების შესაბამის ბიუჯეტში ჩარიცხვის შესახებ წარედგინება იმ საბანკო დაწესებულებას, რომელშიც გადასახადის გადამხდელს გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიში.

2. საინკასო დავალების გამოყენების, შევსების და გაფორმების წესი რეგულირდება „საქართველოში უნაღდო ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2007 წლის 26 ივნისის ნომერი 166 ბრძანებით.

21. შემოსავლების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება: (25-12-2012 ნომერი 528 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) ა) საინკასო დავალება არ გავრცელდეს იმ საბანკო ანგარიშებზე, სადაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ,,სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ ირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ,,სახელმწიფო პენსიის შესახებ“, ,,სოციალური დახმარების შესახებ“ და ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე შესაბამის პირთა ყოველთვიური ფულადი უზრუნველყოფის მიზნით;

ბ) ფიზიკური პირის მოთხოვნის შემთხვევაში, საინკასო დავალება გავრცელდეს, მის საბანკო ანგარიშზე/ანგარიშებზე არსებული თანხიდან, თვეში მხოლოდ 150 ლარის ოდენობის ზემოთ არსებულ ფულად სახსრებზე.

3. საბანკო დაწესებულების უფლებამოსილი პირი ადასტურებს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის და საინკასო დავალებების მიღებას საინკასო დავალებების ასლებზე ხელმოწერით და ბეჭდის დასმით, თარიღისა და დროის (საათი, წუთი) მითითებით.

4. თუ ცენტრალურ (სათავო) საბანკო დაწესებულებას აქვს მონაცემთა ბაზების ცენტრალიზებული დამუშავების ელექტრონული სისტემა, საინკასო დავალების წარდგენა ხდება საბანკო დაწესებულების ცენტრალურ (სათავო) ან უშუალოდ იმ ფილიალში, სადაც მოვალეს გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიში. მონაცემთა ბაზების ცენტრალიზებული დამუშავების ელექტრონული სისტემის არარსებობის შემთხვევაში კი საინკასო დავალების წარდგენა ხდება უშუალოდ იმ საბანკო დაწესებულებაში, სადაც მოვალეს გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიში.

41. შემოსავლების სამსახურსა და საბანკო დაწესებულებას შორის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 238-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საბანკო დაწესებულება საინკასო დავალების მიღების შემდეგ საგადასახადო ორგანოს ელექტრონული შეტყობინებით აცნობებს მისი შესრულების შესაძლებლობის შესახებ და საგადასახადო ორგანოდან მიღებული საპასუხო შეტყობინების მიხედვით სრულად ან ნაწილობრივ ასრულებს საინკასო დავალებას, რის შესახებაც აცნობებს საგადასახადო ორგანოს, ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესისა და პირობების შესაბამისად. (19-05-2011 ნომერი 297)

5. საბანკო დაწესებულება ვალდებულია უპირობოდ შეასრულოს საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალება. ამასთან, საბანკო დაწესებულება ვალდებულია: (25-12-2012 ნომერი 528 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

ა) ამ მუხლის 21 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საინკასო დავალება არ გაავრცელოს იმ საბანკო ანგარიშებზე, სადაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ,,სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ ირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ,,სახელმწიფო პენსიის შესახებ“, ,,სოციალური დახმარების შესახებ“ და ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე შესაბამის პირთა ყოველთვიური ფულადი უზრუნველყოფის მიზნით.

ბ) ამ მუხლის 21 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საინკასო დავალება გაავრცელოს ფიზიკური პირის საბანკო ანგარიშზე/ანგარიშებზე არსებული თანხიდან, თვეში მხოლოდ 150 ლარის ოდენობის ზემოთ არსებულ ფულად სახსრებზე.

თავი XIV პირის სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღება
მუხლი 58. გადაწყვეტილება სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების შესახებ

1. სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების შესახებ გადაწყვეტილება ფორმდება საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

2. სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა და გადასახადის გადამხდელისთვის წარდგენა ხორციელდება მე-2 მუხლის შესაბამისად.

3. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, მე-2 მუხლის შესაბამისი მონაცემების გარდა, უნდა შეიცავდეს აღიარებული საგადასახადო დავალიანების ოდენობას.

მუხლი 59. სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების პროცედურა

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, გადასახადის გადამხდელს ან/და მის წარმომადგენელს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ჩაბარების შემდეგ აძლევს წინადადებას ნებაყოფლობით წარმოადგინოს მასთან არსებული ნაღდი ფულადი სახსრები.

2. არსებული ფულის ოდენობის რეალობის დადგენის მიზნით საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს გადასახადის გადამხდელს ან/და მის წარმომადგენელს საბუღალტრო აღრიცხვის და სსა-ის მაჩვენებლების წარმოდგენა, ასევე შესაბამისი წერილობითი განმარტება ფულადი სახსრების წარმომავლობის შესახებ.

3. გადასახადის გადამხდელის ან/და მისი წარმომადგენლის მიერ ნაღდი ფულის საგადასახადო დავალიანების მოცულობის ფარგლებში არასრულად წარმოდგენის ან ნებაყოფილობით წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია უშუალოდ განახორციელოს სათავსების დათვალიერება და ნაღდი ფულის ამოღება.

4. სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღება მოიცავს სეიფის, კარადის, უჯრის და ყველა სხვა მსგავსი სათავსის დათვალიერებას (გარდა ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ბინისა) და ფულადი სახსრების ამოღებას.

5. ამოღებული ნაღდი ფულის რაოდენობის განსაზღვრა ხდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ გადასახადის გადამხდელის ან/და მისი წარმომადგენლის და დამსწრეების (მათი არსებობის შემთხვევაში) თანდასწრებით.

6. საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია ნაღდი ფულის სახით ამოიღოს როგორც ეროვნული, ასევე უცხოური ვალუტა.

7. სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღებისთანავე საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენელი ადგენს ოქმს “სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების შესახებ” (დანართი ნომერი 28).

8. “სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების შესახებ” ოქმი გასაცნობად და ხელმოსაწერად წარედგინება პროცედურის განხორციელებაში მონაწილე ყველა პირს, რომლებსაც უფლება აქვთ ოქმში შენიშვნის სახით დააფიქსირონ გამოვლენილი განსაკუთრებული ფაქტები და გარემოებები, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს საქმესთან დაკავშირებით.

9. პირის მიერ „სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების შესახებ” ოქმზე ხელის მოწერაზე უარის შემთხვევაში ოქმში შენიშვნის სახით კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

10. „სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების შესახებ” ოქმი დგება 2 ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი წარედგინება გადასახადის გადამხდელს (მის წარმომადგენელს), ხოლო მეორე – რჩება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს.

11. „სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების შესახებ” ოქმი დგება იმ შემთხვევაშიც, თუ ვერ მოხერხდა ნაღდი ფულის ამოღება, რის შესახებაც მიეთითება ოქმში.

12. თუ საგადასახადო დავალიანების მოცულობის ფარგლებში სრულად ვერ მოხერხდა ნაღდი ფულის ამოღება, ამ მუხლის მე-7 პუნქტში აღნიშნული ოქმის შედგენის შემდეგ, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ახორციელებს გადასახადის გადამხდელის საქმიანობის პროცესში შემოსული თანხების ამოღებას ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული მთელი პერიოდის განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში ოქმი დგება პერიოდულად, ნაღდი ფულის გარკვეული ოდენობით ამოღების ყოველ ეტაპზე.

13. სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების პროცედურა შეწყდება, თუ გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს წარუდგენს აღიარებული საგადასახადო დავალიანების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

14. თუ საგადასახადო ორგანოს ბრძანებით განსაზღვრულ პერიოდში სრულად ვერ განხორციელდა საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა, ნაღდი ფულის ამოღება ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, შესაძლებელია გაგრძელდეს აღიარებული საგადასახადო დავალიანების სრულად დაფარვამდე.

მუხლი 60. ამოღებული ნაღდი ფულის ბიუჯეტში ჩარიცხვის წესი

1. სალაროდან ამოღებული ნაღდი ფული ბიუჯეტში ჩარიცხვის მიზნით, იმავე დღეს უნდა იქნეს შეტანილი საბანკო დაწესებულებაში გადასახადის გადამხდელის ანგარიშსწორების ანგარიშზე, საიდანაც საინკასო დავალების მეშვეობით უზრუნველყოფილი იქნება გადასახადის, საურავისა და ჯარიმის თანხების ჩამოწერა და მათი შესაბამის ბიუჯეტში ჩარიცხვა.

2. თუ იმავე დღეს ფულის შეტანა საბანკო დაწესებულებაში შეუძლებელია, იგი შეტანილ უნდა იქნეს მომდევნო სამუშაო დღეს.

3. ფულის შეტანა საბანკო დაწესებულებაში ხორციელდება გადასახადის გადამხდელის ან/და მისი წარმომადგენლის მიერ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით.

4. თუ გადასახადის გადამხდელი ან/და მისი წარმომადგენელი უარს განაცხადებს საბანკო დაწესებულებაში ფულის შეტანაზე, აღნიშნული პროცედურა განხორციელდება მის გარეშე, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

5. საბანკო დაწესებულებაში თანხის შეტანის დამადასტურებელ დოკუმენტთა ასლები უნდა დაერთოს “სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღების” ოქმს.

თავი XV

საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადება (სათაური 16-12-2011 ნომერი  615)

მუხლი 61. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების პროცედურა (16-12-2011 ნომერი 615)

1. საგადასახადო ორგანოს უფროსის გადაწყვეტილებით, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინება შეიძლება გადავადდეს არაუმეტეს 3 წლით, თუ გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველსაყოფად გაფორმებულია თავდებობის ხელშეკრულება, წარდგენილია საბანკო გარანტია ან დაზღვევის პოლისი, ან/და თუ საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთულია პირის ქონება, რომლის ღირებულება უზრუნველყოფს საგადასახადო დავალიანების გადახდევინებას. (4-03-2015 ნომერი 64 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

11. საგადასახადო ორგანოს უფროსის გადაწყვეტილებით, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უზრუნველყოფის საშუალებების წარდგენის გარეშე, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინება შეიძლება გადავადდეს არაუმეტეს 1 წლით, თუ საგადასახადო დავალიანების თანხა არ აღემატება 5000 ლარს. (4-03-2015 ნომერი 64 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

12. ამ მუხლის პირველ და 11 პუნქტში აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების მიზანშეწონილობას განსაზღვრავს საგადასახადო ორგანოს უფროსი. (4-03-2015 ნომერი 64 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

2. პირი საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების მიზნით წარადგენს განცხადებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: ა) პირის დასახელებას/სახელს და გვარს, საიდენტიფიკაციო/პირად ნომერს;

ბ) საგადასახადო დავალიანების თანხის ოდენობას;

გ) საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების პერიოდს.

3. განცხადებას უნდა დაერთოს:

ა) საგადასახდო დავალიანების გადახდის პირობითი გრაფიკი დასარიცხი საურავის თანხის ჩათვლით მის სრულ გადახდამდე;

ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების მოთხოვნის შემთხვევაში საბანკო გარანტია ან დაზღვევის პოლისი ან ექსპერტის/აუდიტორის დასკვნა საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონების საბაზრო ღირებულების შესახებ, ხოლო, თავდებობის გამოყენების შემთხვევაში ამ წესის ნომერი 291 დანართის შესაბამისი განცხადება, რომელსაც უნდა ერთოდეს ამავე წესის 652 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დოკუმენტი. (4-03-2015 ნომერი 64 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

4. ამოღებულია (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

5. ამოღებულია (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

6. ამოღებულია (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

მუხლი 62. გადაწყვეტილება საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ (16-12-2011 ნომერი 615)

1. საგადასახადო ორგანო განიხილავს პირის მიერ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების მიზნით წარდგენილ განცხადებას, განცხადებაზე თანდართულ დოკუმენტაციას და ადგენს მის შესაბამისობას ამ თავით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან. (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

2. თუ განცხადება პასუხობს დადგენილ მოთხოვნებს, საგადასახადო ორგანოს უფროსი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ, რომელიც ფორმდება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. ასეთ შემთხვევაში, უქმდება საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები, გარდა საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლებისა თუ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების საფუძველად გამოყენებულია საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონება. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლება არ უქმდება აგრეთვე, ამ წესის 61-ე მუხლის 11 პუნქტის შესაბამისად საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შემთხვევაში. (4-03-2015 ნომერი 64 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

3. საგადასახადო ორგანოს უფროსის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ, ეგზავნება გადასახადის გადამხდელს.

მუხლი 63. ხელშეკრულება საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ (16.12.2011 N 615)

1. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, საგადასახადო ორგანოსა და გადასახადის გადამხდელს შორის იდება ხელშეკრულება, რომელშიც აისახება საგადასახადო დავალიანების გადახდის პირობები, ვადები და გადახდის გრაფიკი, აგრეთვე საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები. (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

2. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ ხელშეკრულების ტიპური ფორმა განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

მუხლი 64. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმება (16-12-2011 ნომერი  615)

1. გადაწყვეტილება საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ უქმდება, თუ:

ა) პირმა დაარღვია საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ ხელშეკრულებით ან/და მისი დანართით (გრაფიკით) გათვალისწინებული პირობები;

ბ) პირი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვამდე სრულად გადაიხდის საგადასახადო დავალიანების თანხებს და შესაბამის საურავს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარემოების არსებობა არის საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ ხელშეკრულების გაუქმების საფუძველი.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე ხელშეკრულების გაუქმება წარმოადგენს საგადასახადო ორგანოს მიერ საგარანტიო/დაზღვევის/თავდებობის თანხის მოთხოვნის საფუძველს. ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, საბანკო გარანტიის/დაზღვევის პოლისის ვადის ამოწურვამდე, გარანტორს/მზღვეველს, ხოლო თავდებობისას თავდებს მოსთხოვოს არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღის განმავლობაში საგარანტიო/სადაზღვევო/თავდებობის თანხის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე განთავსება. გარანტორი/მზღვეველი/თავდები უპირობოდ ასრულებს საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნას. (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

4. გარანტორის/მზღვეველის/თავდების მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს მათ მიმართ განახორციელოს საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებებები. (26-11-2013 ნომერი395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

5. თუ საგადასახადო დავალიანება გადავადებულია ამ წესის 61-ე მუხლის 11 პუნქტის შესაბამისად და ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტში მითითებული საფუძველით გაუქმდა გადაწყვეტილება საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს პირის მიმათ განახორციელოს საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებებები. (4-03-2015 ნომერი 64 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

დანართი ნომერი 29 ამოღებულია (16-12-2011 ნომერი 615)

მუხლი 65. ამოღებულია (16-12-2011 ნომერი 615)

თავი XV1 (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო დავალიანების შესრულების უზრუნველყოფა

მუხლი 651. თავდებობა (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

1. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების, ასევე, საგადასახადო დავის პერიოდში პირის საგადასახადო დავალიანების უზრუნველსაყოფად, ამ წესის 652 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, თავდებობის ხელშეკრულების გაფორმების მიზანშეწონილობას, განსაზღვრავს საგადასახადო ორგანო. (30-06-2014 ნომერი 198)

2. თავდებობის ხელშეკრულებით თავდები სოლიდარულად კისრულობს ვალდებულებას, სრული მოცულობით დაფაროს გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანება.

3. თავდების მიერ თავისი მოვალეობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, თავდების მიმართ განახორციელოს საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

4. თავდებობის ხელშეკრულების ტიპიური ფორმა განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

მუხლი 652. თავდებობის ხელშეკრულების გაფორმების პროცედურა (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

1. თავდებსა და საგადასახადო ორგანოს შორის თავდებობის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოში წარადგენს ნომერი 291 დანართის შესაბამის განცხადებას, რომელსაც უნდა ერთოდეს:

ა) უფლებრივად უნაკლო ქონების საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი მარეგისტრირებელი ორგანოდან, ასევე ექსპერტის/აუდიტორის დასკვნა ამ ქონების საბაზრო ღირებულების შესახებ, რომლიც ტოლია ან აღემატება გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების თანხას ან/და;

ბ) საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შემოსავლების სამსახურის სადეპოზიტო ანგარიშზე თავდებობის თანხის შეტანის შესახებ, რომლის ოდენობა უნდა იყოს ტოლი ან აღემატებოდეს გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანებას ან/და;

გ) საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტია ან/და;

დ) დაზღვევის პოლისი. (30-06-2014 ნომერი 198)

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო მარეგისტრირებელ ორგანოში არეგისტრირებს საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლებას.

თავი XVI
საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა

მუხლი 66. საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის საკითხის განხილვა(26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

1. საგადასახდო დავალიანების ჩამოწერის საკითხს განიხილავს უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო, რომელიც საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის მიზანშეწონილობის შესახებ ამზადებს დასკვნას.

2. დასკვნის მოსამზადებლად შესწავლილი უნდა იქნეს გადასახადის გადამხდელის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

ა) თუ დადგენილია, რომ პირს არ გააჩნია ქონება ან/და აქტივები:

ა.ა) საგადასახადო დავალიანების შესახებ;

ა.ბ) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ა.გ) ამონაწერი მარეგისტრირებელი ორგანოებიდან პირის ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ;

ა.დ) პირის მიმართ გატარებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ;

ა.ე) სხვა მტკიცებულებები, რითაც დასტურდება, რომ პირს არ გააჩნია ქონება და აქტივები.

ბ) პირის გარდაცვალებისას მემკვიდრის არარსებობის ან მემკვიდრის მიერ მემკვიდრეობის მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ან თუ გარდაცვლილი პირის საგადასახადო დავალიანების მოცულობა აღემატება მემკვიდრეობით მიღებული ქონების ღირებულებას:

ბ.ა) საგადასახადო დავალიანების შესახებ;

ბ.ბ) ცნობა პირის გარდაცვალების შესახებ;

ბ.გ) გარდაცვლილი პირის მემკვიდრის არსებობისას, მემკვიდრეობის დადასტურების შესახებ;

ბ.დ) გარდაცვლილი პირის მემკვიდრის არსებობისას, საგადასახადო ორგანოს შეტყობინება გარდაცვლილი პირის საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ;

ბ.ე) ცნობა გარდაცვლილი პირის მემკვიდრის (მემკვიდრეების) არარსებობის ან მემკვიდრის მიერ მემკვიდრეობის მიღებაზე უარის თქმის შესახებ;

ბ.ვ) საგადასახადო ორგანოს ან/და აუდიტის დასკვნა გარდაცვლილი პირის ქონების ღირებულების შესახებ.

გ) სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან ქმედუუნაროდ პირის აღიარების შემთხვევაში:

გ.ა) საგადასახადო დავალიანების შესახებ;

გ.ბ) უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან ქმედუუნაროდ პირის აღიარების დადასტურების შესახებ;

გ.გ) მეურვეობაზე ან მზრუნველობაზე უფლებამოსილების დადასტურების შესახებ;

გ.დ) საგადასახადო ორგანოს შეტყობინება უგზო-უკვლოდ დაკარგული ან ქმედუუნარო პირის საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ;

გ.ე) საგადასახადო ორგანოს ან/და აუდიტის დასკვნა უგზო-უკვლოდ დაკარგული ან ქმედუუნარო პირის ქონების ღირებულების შესახებ.

დ) თუ საქართველოს კანონმდებლობა აღარ ითვალისწინებს პირის სამართლებრივ ფორმას, ამასთანავე, ამ პირს არ განუხორციელებია საგადასახადო ანგარიშგება (დეკლარაციების ან/და გაანგარიშებების წარდგენა) შესრულება ბოლო 6 კალენდარული წლის განმავლობაში:

დ.ა) საგადასახადო დავალიანების შესახებ;

დ.ბ) პირის სამართლებრივი ფორმის, სახელმწიფო რეგისტრაციისა ან/და საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ;

დ.გ) პირის მიერ საგადასახადო ანგარიშგების (დეკლარაციებისა ან/და გაანგარიშებების წარდგენა) ბოლო 6 კალენდარული წლის განმავლობაში განუხორციელებლობის თაობაზე.

ე) საბიუჯეტო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შემთხვევაში:

ე.ა) საგადასახადო დავალიანების შესახებ;

ე.ბ) პირის სახელმწიფო რეგისტრაციისა და საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ;

ე.გ) საბიუჯეტო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის თაობაზე უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების (დედანი ან სათანადო წესით დამოწმებული ასლი) შესახებ.

ვ) თუ იურიდიული პირი კანონმდებლობით დადგენილი წესით ამოიშალა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან:

ვ.ა) საგადასახადო დავალიანების შესახებ;

ვ.ბ) უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილება (დედანი ან სათანადო წესით დამოწმებული ასლი) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შესახებ;

ვ.გ) პირის მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან ამოშლის შესახებ.

ზ) თუ „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-13 პუნქტით დადგენილ შემთხვევაში, როდესაც კერძო სამართლის სამეწარმეო იურიდიული პირის სამეურვეო ქონების ერთიანი ქონებრივი კომპლექსის სახით შემძენი (შემძენები) რეგისტრირდება ამ საწარმოს ერთადერთ პარტნიორად:

ზ.ა) საგადასახადო დავალიანების შესახებ;

ზ.ბ) პირის სამართლებრივი ფორმის, სახელმწიფო რეგისტრაციისა და საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ;

ზ.გ) „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის შესახებ.

მუხლი 67. საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება (სათაური 26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

1. ამოღებულია (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

2. 66-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს მიერ მომზადებულ დადებით დასკვნას, შემოსავლების სამსახურის უფროსი შესაბამის მასალებთან ერთად უგზავნის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილ ვადაგადაცილებულ საგადასახადო და სასესხო დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელ კომისიას (შემდგომში – კომისია), რომელიც ამზადებს შესაბამის დასკვნას. (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

3. კომისიის დასკვნა წარედგინება საქართველოს ფინანსთა მინისტრს, რომელიც გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს (ბრძანებას) საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ.

4. კომისიის მიერ უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მასალები უბრუნდება შემოსავლების სამსახურს.

5. 66-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“, „ე“, „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს მიერ მომზადებული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შემოსავლების სამსახურის უფროსი, რომელიც გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ- სამართლებრივ აქტს (ბრძანებას) საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ. (26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

6. 66-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ’’ და „გ’’ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო დავალიანება ჩამოიწერება იმ თანხის ოდენობით, რომელიც აღემატება გარდაცვლილი, უგზო-უკვლოდ დაკარგული ან ქმედუუნაროდ აღიარებული პირის ქონების ღირებულებას, ხოლო მემკვიდრის არარსებობის ან მემკვიდრის მიერ მემკვიდრეობის მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, აგრეთვე 66-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში საგადასახადო დავალიანება ჩამოიწერება სრული მოცულობით.

7. საგადასახადო დავალიანება ჩამოწერილად ითვლება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ან შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში (ბრძანებაში) მითითებული თარიღიდან.

მუხლი 68. საგადასახადო ვალდებულების განახლება

1. თუ პირი, რომელსაც ჩამოეწერა საგადასახადო დავალიანება, აგრძელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, ან/და დადგინდა, რომ აქვს ქონება, მაშინ ამ პირის მიმართ განახლდება ჩამოწერილი საგადასახადო დავალიანების დარიცხვა ან/და სანქციის დაკისრება, გარდა 66-ე მუხლის მე-2 პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტისა.

2. თუ პირი აგრძელებს იგივე სამეწარმეო საქმიანობას, რომელსაც ახორციელებდა გარდაცვლილი მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელსაც ჩამოეწერა საგადასახადო დავალიანება და ფაქტობრივად ფლობს მის ქონებას, იგი ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ განუცხადოს საგადასახადო ორგანოს და გარდაცვლილი პირის მაგივრად დაფაროს საგადასახადო დავალიანება, მიუხედავად იმისა, მიიღებს თუ არა იგი ამ ქონებას მემკვიდრეობით, აგრეთვე შეასრულოს ამ პირის ყველა ვალდებულება.

3. პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან ქმედუუნაროდ აღიარების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების მიღების დღიდან აღდგება ჩამოწერილი საგადასახადო დავალიანება.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, შემოსავლების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, კომისია ამზადებს შესაბამის დასკვნას, რომელიც წარედგინება საქართველოს ფინანსთა მინისტრს.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნული დასკვნის საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტს, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის შესახებ.

მუხლი 681. (სათაური 26-11-2013 ნომერი 395 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 37-ე ან/და 45-ე ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია:

ა) გადასახადის გადამხდელის განცხადება;

ბ) დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილება.

11.. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 37-ე ნაწილის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა ასევე შესაძლებელია განხორციელდეს საგადასახადო ორგანოს ინიციატივით, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობის გარეშე. (9-01-2015 ნომერი 6)

2. საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების ვადაა 1 თვე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ადმინისტრაციული წარმოება იწყება გადასახადის გადამხდელის/მისი წარმომადგენლის განცხადების საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან.

4. განცხადება უნდა მოიცავდეს:

ა) გადასახადის გადამხდელის დასახელებას, იურიდიულ/ფაქტობრივ მისამართს, ტელეფონის ნომერსა და საიდენტიფიკაციო ნომერს;

ბ) საგადასახადო დავალიანების ოდენობას (მათ შორის, გადასახადის ძირითად თანხას, ჯარიმას და საურავს);

გ) გადასახადის გადამხდელის ან/მისი წარმომადგენლის ხელმოწერას;

დ) მოთხოვნას, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ, შესაბამისი ნორმის მითითებით.

5. გადასახადის გადამხდელის წარმომადგენლის მიერ მომართვის შემთხვევაში განცხადებას უნდა დაერთოს უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

6. თუ დავის განმხილველი ორგანოს მიერ დადგენილია, რომ არსებობს საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 37-ე ან 45-ე ნაწილით გათვალისწინებული საფუძველი, დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილებით იწყება საგადასახადი დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება.

7. გადასახადის გადამხდელი/მისი წარმომადგენელი ვალდებულია, საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მოთხოვნის შემთხვევაში დროულად (გონივრულ ვადაში) წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტი. გადასახადის გადამხდელის/მისი წარმომადგენლის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენამდე ჩერდება საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის დინება.

8. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა და შესაბამისი გადასახადის ან/და სანქციის შემცირება მისი პირადი აღრიცხვის ბარათზე ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილებით.

მუხლი 682. საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 50-ე ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში (3-12-2012 ნომერი 504)

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 50-ე ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია:

ა) გადასახადის გადამხდელის განცხადება;

ბ) დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილება.

2. საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების ვადაა 1 თვე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ადმინისტრაციული წარმოება იწყება გადასახადის გადამხდელის/მისი წარმომადგენლის განცხადების საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან.

4. განცხადება უნდა მოიცავდეს:

ა) გადასახადის გადამხდელის დასახელებას, იურიდიულ/ფაქტობრივ მისამართს, ტელეფონის ნომერსა და საიდენტიფიკაციო ნომერს;

ბ) ქონების (მათ შორის, მიწის) დასახელებას და ადგილმდებარეობას;

გ) საგადასახადო დავალიანების ოდენობას (მათ შორის, გადასახადის ძირითად თანხას, ჯარიმას და საურავს);

დ) მოთხოვნას, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ, შესაბამისი ნორმის მითითებით;

ე) გადასახადის გადამხდელის/მისი წარმომადგენლის ხელმოწერას.

5. გადასახადის გადამხდელის წარმომადგენლის მიერ მომართვის შემთხვევაში, განცხადებას უნდა დაერთოს წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი.

6. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 50-ე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის მოთხოვნისას, განცხადებას უნდა დაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რაც ადასტურებს, რომ მიწა მდებარეობს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ტერიტორიების მიმდებარედ და პირი ვერ სარგებლობს მოცემული მიწის ნაკვეთით.

61. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 50-ე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის მოთხოვნისას, განცხადებას უნდა დაერთოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ გაცემული ცნობა, რაც ადასტურებს, რომ პირი ქონებით ვერ სარგებლობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა მიერ საცხოვრებლად გამოყენების გამო და ეს ქონება რეგისტრირებულია, როგორც დევნილთა კომპაქტურად (ორგანიზებულად) განსახლების ობიექტი. (27-10-2014 ნომერი 320)

7. თუ განცხადება არასრულადაა შევსებული ან/და განსაზღვრულ შემთხვევაში განცხადებას არ ერთვის ამ მუხლის მე-5, მე-6 ან/და 61 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია, საგადასახადო ორგანო 3 დღის განმავლობაში წერილობით ატყობინებს განცხადების წარმდგენ პირს ხარვეზის თაობაზე და განუსაზღვრავს ვადას ხარვეზის გამოსასწორებლად. (27-10-2014 ნომერი 320)

8. ხარვეზის დადგენისას ამ მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნული ვადის დენა შეჩერებულად ითვლება ხარვეზის შესახებ შეტყობინების გაგზავნიდან განცხადების წარმდგენი პირის მიერ ხარვეზის გამოსწორებამდე, ან შეტყობინებაში განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე.

9. თუ დავის განმხილველი ორგანოს მიერ დადგენილია, რომ არსებობს საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 50-ე ნაწილით გათვალისწინებული საფუძველი, მისი გადაწყვეტილებით იწყება საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება.

10. გადასახადის გადამხდელი/მისი წარმომადგენელი ვალდებულია, საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ ვადაში წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტი. გადასახადის გადამხდელის/მისი წარმომადგენლის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენამდე, ან საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნაში განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე ჩერდება საგადასახადი დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის დინება.

11. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა და შესაბამისი გადასახადის ან/და სანქციის შემცირება მისი პირადი აღრიცხვის ბარათზე ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილებით.

12. ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე საგადასახადო ორგანოს გამოაქვს ერთ-ერთი შემდეგი გადაწყვეტილება:

ა) საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის თაობაზე;

ბ) საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერაზე უარის თქმის თაობაზე.

13. საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება, თუ:

ა) არ არსებობს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 50-ე ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევა;

ბ) გადასახადის გადამხდელის მიერ, ხარვეზი დადგენილ ვადაში არ იქნა გამოსწორებული;

გ) გადასახადის გადამხდელის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია.

14. ამ მუხლის მე-13 პუნქტის „ბ“ ან/და „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერაზე უარის თქმისას, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 50-ე ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის თაობაზე განცხადება შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს განმეორებით.

კარი IV
სამართალდარღვევა
თავი XVII
საგადასახადო სამართალდარღვევა
მუხლი 69. საგადასახადო სამართალდარღვევა

1. საგადასახადო სამართალდარღვევად ითვლება პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება (მოქმედება ან უმოქმედობა), რომლისთვისაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა.

2. საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება მოიცავს საგადასახადო სამართალდარღვევის გამოვლენისას სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის, საქმის განხილვის, სანქციის შეფარდების, გადაწყვეტილების მიღების და მიღებული გადაწყვეტილებების აღრიცხვის პროცედურებს.

3. საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმეს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აწარმოებს შესაბამისი საგადასახადო ორგანო ან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირი. (27-06-2011 ნომერი 365)

4. საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყების საფუძველია საგადასახადო სამართალდარღვევის გამოვლენა, რაც ფიქსირდება ნომერი 30, ნომერი 301 ან ნომერი 303 დანართის შესაბამისი ოქმით ან საგადასახადო შემოწმების აქტით. (22-02-2012 ნომერი 60)

მუხლი 70. საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი

1. საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმს ადგენენ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, ამ წესის 151 მუხლის პირველი პუნქტით და ამ წესის 371 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირები, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ასევე აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესაბამისი უფლებამოსილი პირი. (22-02-2012 ნომერი 60)

2. საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმს აქვს ინდივიდუალური ნომერი და შესაძლებელია შედგეს როგორც წერილობითი (რომელიც წარმოადგენს მკაცრი აღრიცხვის ფორმას), ისე ელექტრონული ფორმით, რომლებსაც აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა.

3. წერილობითი ოქმი დგება ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი რჩება საგადასახადო ორგანოს, ხოლო მეორე ბარდება/ეგზავნება სამართალდამრღვევ პირს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს. ელექტრონული ფორმით ოქმი დგება ერთ ეგზემპლარად და ბარდება/ეგზავნება სამართალდამრღვევ პირს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს. (25-11-2011 ნომერი 590)

4. ოქმი გასაცნობად წარედგინება სამართალდამრღვევ პირს, თუ იგი ესწრება მის შედგენას. სამართალდამრღვევ პირს უფლება აქვს წარმოადგინოს განმარტებები და შენიშვნები, რომლებიც აისახება ოქმში ან დაერთვება მას. თუ სამართალდამრღვევი პირი უარს აცხადებს ოქმის ხელმოწერაზე ან ჩაბარებაზე, უფლებამოსილი პირის მიერ ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. (25-11-2011 ნომერი 590)

5. საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმში აღნიშნება: (27-06-2011 ნომერი 365)

ა) ოქმის დასახელება;

ბ) ოქმის შედგენის თარიღი, დრო და ადგილი;

გ) საგადასახადო ორგანოს/აღსრულების ეროვნული ბიუროს უფლებამოსილი პირის (პირების) თანამდებობა, სახელი და გვარი ან კერძო საგადასახადო ინსპექტორის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი; (28-01-2015 ნომერი 31)

დ) სამართალდამრღვევი პირის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

ე) საგადასახადო სამართალდარღვევის შინაარსი;

ვ) შეფარდებული სანქციის სახე ან/და ოდენობა.

6. თუ ჯარიმის დარიცხვისთვის (გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო სამართალდარღვევებისა) საჭიროა გაანგარიშება, საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმის შემდგენელი პირი ადგენს ცნობას ჯარიმის თანხის გამოანგარიშების შესახებ, რომელიც წარმოადგენს ოქმის განუყოფელ ნაწილს. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო სამართალდარღვევებისათვის სანქციის შეფარდების საკითხის გადაწყვეტისას, საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმის შემდგენელი პირი უფლებამოსილია მოითხოვოს სასაქონლო ექსპერტიზის ჩატარება საქონლის რაოდენობის/საბაჟო ღირებულების/საქონლის მიმართ სეს ესნ-ის შესაბამისად სასაქონლო კოდის განსაზღვრის მიზნით. (26-07-2012 ნომერი 289)

7. ამოღებულია (25-11-2011 ნომერი 590)

8. ოქმს ხელს აწერენ: ოქმის შემდგენელი პირი (გარდა ელექტრონული ფორმით შედგენილი ოქმისა), სამართალდამრღვევი ან მისი წარმომადგენელი (თუ ისინი ესწრებიან ოქმის შედგენას), აგრეთვე მოწმეები მათი არსებობის შემთხვევაში. ელექტრონული ფორმით შედგენილ ოქმზე სამართალდამრღვევის ხელმოწერა შესაძლებელია განხორციელდეს ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ელექტრონული ხელმოწერით, რომელიც არის მატერიალურ დოკუმენტზე პირადი ხელმოწერის თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე. ელექტრონული ფორმით შედგენილი ოქმი ელექტრონულად ეგზავნება სამართალდამრღვევ პირს. დასაშვებია ელექტრონული ფორმით შედგენილი ოქმის ამობეჭდვა და გაგზავნა სამართალდამრღვევი პირისათვის. ამასთან, დასაშვებია ელექტრონული ფორმით შედგენილი ოქმის ამობეჭდვა და ჩაბარება სამართალდამრღვევი პირისათვის, თუ იგი ესწრება მის შედგენას. (1-03-015 ნომერი 74 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

9. ამოღებულია (25-11-2011 ნომერი 590) 10. წერილობითი ოქმი ივსება მუქი ფერის ბურთულიანი კალმით. ოქმში ყველა ჩანაწერი კეთდება გარკვევით. დაუშვებელია გადახაზვა, გადაფხეკა, გადაშლა და ა.შ. ოქმის დაზიანების ან მასში არასწორი მონაცემების შეტანის შემთხვევაში ივსება ახალი ოქმი. ძველი გადაიხაზება ჯვარედინად და ჩამოიწერება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი წესით. (25-11-2011 ნომერი 590)

11. საგადასახადო ორგანო საგადასახადო სამართალდარღვევათა ოქმების გამოყენებასა და აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს “მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ” საქართველოს კანონის, “მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა, და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს ნომერი 669 ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 71. საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის განხილვა (27-06-2011 ნომერი 365)

1. საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმე განიხილება სამართალდარღვევის გამოვლენის ადგილზე, საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. (22-02-2012 ნომერი 60)

2. ამოღებულია (22-02-2012 ნომერი 60)

3. საგადასახადო შემოწმების აქტის საფუძველზე გადასახადების ან/და საგადასახადო სანქციის გამოყენების თაობაზე შესაბამისი საგადასახადო ორგანო, აქტის შედგენიდან არა უგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც ფორმდება საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

მუხლი 711. საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოფხვრა (9-02-2012 ნომერი 43)

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს, პირს განუსაზღვროს ვადა საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად ამ მუხლით დადგენილი წესით და დადგენილ შემთხვევებში.

2. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ პირისათვის საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად ვადის განსაზღვრის შემთხვევაში, არ დგება ამ წესის ნომერი 30 დანართით გათვალისწინებული საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი.

3. პირისათვის საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად ვადის განსაზღვრა შესაძლებელია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 273-ე მუხლით, 281-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 2882 მუხლის მე-2 ნაწილით და 291-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო სამართალდარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში. (13-11-2013 ნომერი 377)

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ საგადასახადო სამართალდარღვევათა აღმოსაფხვრელად პირს განესაზღვრება 2 სამუშაო დღის ვადა.

5. პირისათვის საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად ვადის განსაზღვრა ფიქსირდება „საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოფხვრის ვადის განსაზღვრის აქტით” (დანართი ნომერი 302) (შემდგომში – აქტი), რომელიც დგება წერილობითი ფორმით ორ ეგზემპლარად, რომლიდანაც ერთ-ერთი ბარდება პირს.

6. აქტში მითითებული უნდა იყოს:

ა) შედგენის თარიღი, დრო და ადგილი;

ბ) საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი და გვარი;

გ) პირის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო /პირადი ნომერი;

დ) საგადასახადო სამართალდარღვევის შინაარსი (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისი მუხლის/ნაწილის მითითებით);

ე) საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად განსაზღვრული ვადა;

ვ) საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა;

ზ) პირის ხელმოწერა.

7. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, გამოვლენილი საგადასახადო სამართალდარღვევის შინაარსის, პირისათვის საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად ვადის განსაზღვრის და აქტის ჩაბარების დროის თაობაზე ინფორმაციას, შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით დაუყოვნებლივ ასახავს ერთიან ელექტრონულ ბაზაში.

8. თუ პირი უარს აცხადებს აქტის ჩაბარებაზე, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ ერთიან ელექტრონულ ბაზაში შესატანი ინფორმაციის შესაბამის ველში კეთდება სათანადო აღნიშვნა და დამატებით მიეთითება აქტის ჩაბარებაზე უარის თქმის მიზეზები ან/და პირის განმარტება მათი არსებობის შემთხვევაში.

9. აქტით განსაზღვრული ვადის მოქმედების პერიოდში პირს იმავე სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება.

10. აქტით განსაზღვრული ვადის მოქმედების პერიოდის გასვლის შემდეგ, თუ აღარ არსებობს პირის მიმართ იმავე საგადასახადო სამართალდარღვევისთვის საგადასახადო სანქციის დაკისრების საფუძველი, მას პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება.

თავი XVIII

დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებულ/შეძენილ საქონელზე ყადაღის დადება

მუხლი 72. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირების/შეძენის ფაქტის გამოვლენა

1. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებად/შეძენად განიხილება სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 10 000 ლარს.

2. დოკუმენტების გარეშე საქონლის ტრანსპორტირების/შეძენის ფაქტის გამოვლენის მიზნით, სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას, სატრანსპორტო საშუალებების დათვალიერებას, საქონლის ტრანსპორტირებისათვის საჭირო დოკუმენტების შემოწმებას, ასევე მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი საბუთების შემოწმებას ახორციელებენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ან/და საგადასახადო ორგანოების უფლებამოსილი პირები. (5-09-2011 ნომერი 464)

3. დოკუმენტების გარეშე საქონლის ტრანსპორტირების/შეძენის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ან/და საგადასახადო ორგანოების უფლებამოსილი პირები, კომპეტენციის ფარგლებში:

ა) ახორციელებენ დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებული/შეძენილი საქონლის ან/და ამ საქონლის გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებას, რაზედაც ადგენენ შესაბამის ოქმს;

ბ) უზრუნველყოფენ საქონლის განთავსებას და დალუქვას საწყობებში ან ამ მიზნისათვის გამოსაყენებელ სხვა ადგილებში;

გ) საგამოძიებო სამსახურის უფლებამოსილი პირი საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირების/შეძენის შესახებ ინფორმაციას, თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად უგზავნის უფლებამოსილ საგადასახადო ორგანოს (1-03-2011 ნომერი 117)

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოსათვის გადაგზავნილი ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს: (1-03-2011 ნომერი 117)

ა) საქონლის მფლობელი ან/და მესაკუთრე პირის დასახელებას/სახელს და გვარს;

ბ) საქონლის მფლობელი ან/და მესაკუთრე პირის საიდენტიფიკაციო/პირად ნომერს;

გ) გამოვლენილი საგადასახადო სამართალდარღვევის შინაარსს;

დ) საქონლის მნიშვნელოვან მახასიათებლებს;

ე) სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური პასპორტის, მისი მფლობელის ან/და მძღოლის პირად მონაცემებს (პირადობის მოწმობის ნომერს, პირად ნომერს, მართვის მოწმობის ნომერს და სხვ.);

ვ) საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების განთავსების ადგილს;

ზ) დალუქვისას გამოყენებული ლუქების საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და შესაბამის ოქმს;

თ) იმ პასუხისმგებელი პირის მონაცემებს, ვისაც ჩაბარდა ტვირთი და სატრანსპორტო საშუალება შესანახად.

მუხლი 73. საქონელზე ყადაღის დადება

1. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ყადაღა დაადოს დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებულ/შეძენილ საქონელს. (1-03-2011 ნომერი 117)

2. ამოღებულია (1-03-2011 ნომერი 117)

3. საქონელზე ყადაღის დადების შესახებ საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომლის გამოცემა და პირისთვის წარდგენა ხორციელდება მე-2 მუხლის შესაბამისად.

4. საქონელზე ყადაღის დადების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტი უნდა შეიცავდეს მე-2 მუხლის შესაბამის მონაცემებს, გარდა მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის “ი” და “კ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემებისა.

5. დაუშვებელია ყადაღადადებული საქონლის გადაცემა, გაყიდვა, გაქირავება, იჯარით გადაცემა ან სხვა სახით განკარგვა უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს წერილობითი თანხმობის გარეშე, ისიც მხოლოდ იმ პირობით, რომ უზრუნველყოფილი იქნება ამის შედეგად ამონაგები თანხის შეტანა საგადასახადო დავალიანებისა და საგადასახადო ორგანოს მიერ ამ საქონელზე ყადაღის დადებაზე, შეფასებაზე, შენახვაზე, ტრანსპორტირებაზე გაწეული ხარჯების დასაფარავად. (1-03-2011 ნომერი 117)

6. პირისთვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობისთანავე, ბათილია ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ნებისმიერი ფორმის გარიგება.

7. საქონელზე ყადაღის დადება და საქონლის შეფასება ხორციელდება 42-ე და 43-ე მუხლების შესაბამისად.

მუხლი 74. სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა

1. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 10 000 ლარს, პირს დაეკისრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 286-ე მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა.

2. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირების/შეძენის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმს ადგენს ამ წესის 70-ე მუხლის შესაბამისად. (1-03-2011 ნომერი 117)

3. საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი, დოკუმენტების გარეშე საქონლის ტრანსპორტირების/შეძენის ფაქტის გამოვლენასთან და საქონელზე ყადაღის დადებასთან დაკავშირებულ ყველა დოკუმენტთან ერთად ეგზავნება უფლებამოსილ საგადასახადო ორგანოს, რომელიც ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემდგომ ღონისძიებებს. (1-03-2011 ნომერი 117)

მუხლი 75. საქონელზე ყადაღის მოხსნა

1. საგადასახადო ორგანოს მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 286-ე მუხლის გათვალისწინებით დადებული ყადაღა გაუქმდება, თუ:

ა) პირის მიერ გადახდილია შესაბამისი ჯარიმა ან ეს ჯარიმა არ წარმოშობს საგადასახადო დავალიანებას და დაფარულია ამ საქონელზე ყადაღის დადებაზე, შეფასებაზე, შენახვაზე, ტრანსპორტირებაზე გაწეული ხარჯები;

ბ) 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში პირმა საგადასახადო ორგანოს წერილობითი თანხმობით განახორციელა ყადაღადადებული საქონლის გაყიდვა და ამონაგები თანხა სრულად მიმართა საგადასახადო დავალიანების დასაფარავად;

გ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ან შემოსავლების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილებით. (30-06-2014 ნომერი 198)

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნულ შემთხვევაში უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს ყადაღის გაუქმების თაობაზე. (1-03-2011 ნომერი 117)

თავი XIX

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისთვის სანქციის აღსრულების უზრუნველყოფა

მუხლი 76. სანქციის აღსრულების უზრუნველყოფა

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისთვის (შემდგომში – სამართალდარღვევა) სანქციის აღსრულების უზრუნველყოფა წარმოადგენს სამართალდამრღვევი პირის, სამართალდარღვევის საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების მიმართ გამოსაყენებელი უზრუნველყოფის ღონისძიების(შემდგომში სანქციის უზრუნველყოფა) განხორციელების პროცედურებს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხორციელდება სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისა და განხილვის ნებისმიერ ეტაპზე.

3. უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებენ:

ა) სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისათვის უფლებამოსილი პირები, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 271-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში (თუ სამართალდამრღვევი სადავოდ არ ხდის სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს და აღნიშნულს ადასტურებს ოქმზე ხელმოწერით, ხოლო სამართალდარღვევისათვის შესაძლებელია მხოლოდ ჯარიმის შეფარდება);

ბ) სამართალდარღევის საქმის განხილვასა და სამართალდარღვევისთვის სანქციის შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი პირები.

4. უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილება ფორმდება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც თან დაერთვის სამართალდარღვევის ოქმს ან სამართალდარღვევისთვის სანქციის შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილებას.

5. უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება შეწყდება, თუ სამართალდამრღვევი პირი ნებაყოფლობით აღასრულებს სამართალდარღვევისთვის შეფარდებულ სანქციას ან თუ მის მიმართ გამოყენებულ იქნება III კარით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

მუხლი 77. უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენება

1. აღსრულების უზრუნველსაყოფად დასაშვებია შემდეგი ღონისძიებების გამოყენება: ა) სამართალდარღვევის საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევა;

ბ) უზრუნველყოფის ღონისძიებების მიქცევა სამართალდამრღვევი პირის კუთვნილ, 79-ე მუხლით გათვალისწინებულ ქონებაზე;

გ) იმპორტის და ექსპორტის გადასახდელების გადახდის უზრუნველყოფის მიზნით წარდგენილი გარანტია.

2. სამართალდარღვევისთვის შეფარდებული სანქციის აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისათვის უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს სამართალდარღვევის საქმის წარმოების პროცესში ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გათვალისწინებით, შეცვალოს გამოყენებული უზრუნველყოფის ღონისძიება სხვა ღონისძიებით ან დამატებით გამოიყენოს ახალი უზრუნველყოფის ღონისძიება, რაც დაუყოვნებლივ ეცნობება სამართალდამრღვევ პირს.

მუხლი 78. სამართალდარღვევის საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევა

1. სამართალდარღვევის საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სამართალდარღვევისთვის შეფარდებული სანქციის აღსრულების უზრუნველსაყოფად იმ შემთხვევაში, როდესაც აღნიშნული საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება არის სამართალდამრღვევი პირის ქონება ან/და სამართალდარღვევის ობიექტი.

2. საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევას, ოქმის შედგენის გზით ახორციელებენ:

ა) სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისათვის უფლებამოსილი პირები;

ბ) უფლებამოსილი თანამდებობის პირები, რომლებსაც შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ნიშნავს საგადასახადო ორგანოს უფროსი ზემოაღნიშნულ უფლებამოსილებათა აღსასრულებლად.

3. საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევისას უფლებამოსილი თანამდებობის პირი მოვალეა წარადგინოს თავისი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტები (საგადასახადო ორგანოს უფროსის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა).

4. საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევა წარმოებს დამსწრეთა (მოწმეთა) და იმ პირთა თანდასწრებით, რომლის მიმართაც წარმოებს ჩამორთმევა.

ჩამოსართმევი საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება წარედგინება დამსწრეებს და სხვა იქ მყოფ პირებს და აღინიშნება ჩამორთმევის ოქმში ან მასზე თანდართულ ჩამონათვალში მათი დასახელების, რაოდენობის, მოცულობისა და განსაკუთრებული ნიშნების აღნიშვნით. ჩამორთმეული საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დაილუქოს ჩამორთმევის ადგილზე ან/და განხორციელდეს მათი ნიშანდება იდენტიფიკაციის საშუალებებით.

5. საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დალუქვა შემდგომში ჩამორთმევის მიზნით დაუშვებელია.

6. საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევის ოქმში უნდა აღინიშნოს: ოქმის შედგენის დრო და ადგილი; ოქმის შემდგენი უფლებამოსილი თანამდებობის პირის და აგრეთვე ოქმის შედგენისას დამსწრე პირების დასახელება; ჩამორთმეული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დასახელება მისი სახეობისა (საიდენტიფიკაციო მარკირების, ნომრის) და რაოდენობის ჩვენებით; გამოყენებული იდენტიფიკაციის საშუალებები; საწყობის ან იმ პირის დასახელება, ვისაც საქონელი გადაეცა შესანახად, და აგრეთვე ის, რომ საქონლის შემნახველს განემარტა მისი მოვალეობანი საქონლის შენახვისათვის და პასუხისმგებლობა შესანახად გადაცემული ქონების გაფლანგვის, გასხვისებისა და გადამალვისათვის. საქონლის ჩამორთმევის ოქმს ხელს აწერენ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამდებობის პირები, ქონების შემნახველი და მის შედგენაზე დამსწრე სხვა პირები. ოქმის ერთი ეგზემპლარი ჩაბარდება სამართალდამრღვევ პირს, ვისაც ჩამოერთვა საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება, ხოლო ოქმის მეორე ეგზემპლარი თან დაერთვის სამართალდარღვევის ოქმს ან სამართალდარღვევისთვის სანქციის შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილებას.

7. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 249-ე მუხლის შესაბამისად უკვე ჩამორთმეულია სამართალდარღვევის საქმის წარმოების უზრუნველსაყოფად, სამართალდარღვევისთვის შეფარდებული სანქციის აღსრულების უზრუნველყოფა ხორციელდება აღნიშნულის თაობაზე მხოლოდ გადაწყვეტილების გაფორმებით.

8. ჩამორთმეული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების შენახვა ხდება საწყობებში, ხოლო დასაბუთებული აუცილებლობის შემთხვვაში დასაშვებია მისი სხვა პირისათვის შესანახად მიბარება. სხვა პირთან შენახვისას იგი იღებს გასამრჯელოს დადგენილი წესის შესაბამისად. გარდა ამისა, შემნახველს აუნაზღაურდება საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების შენახვისათვის ფაქტობრივად გაწეული ხარჯები. სამართალდარღვევის ოქმის შემდგენი ორგანოს უფლებამოსილი თანამდებობის პირი ვალდებულია განუმარტოს შემნახველს, რომ შესანახად გადაცემული პროდუქციის გაფლანგვის, გასხვისების ან გადამალვის შემთხვევაში მას დაეკისრება პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. სამართალდარღვევისთვის შეფარდებული სანქციის აღსრულების უზრუნველსაყოფად ჩამორთმეული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების შენახვა ხორციელდება სანამ:

ა) სამართალდამრღვევი პირი ნებაყოფლობით აღასრულებს სამართალდარღვევისთვის შეფარდებულ სანქციას, ან

ბ) მის მიმართ გამოყენებულ იქნება ამ წესის II კარით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები, ან

გ) ჩამორთმეული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ნაცვლად, უზრუნველყოფის ღონიძიების სახით, სამართალდამრღვევი პირის მიერ წარმოდგენილი იქნება გარანტია, ან

დ) საქმის განხილვის შედეგების მიხედვით:

დ.ა) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობისას მოახდენენ ჩამორთმეული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციას ან დაუბრუნებენ მფლობელს;

დ.ბ) სასყიდლით ჩამორთმევის შემთხვევაში მოახდენენ რეალიზაციას.

მუხლი 79. უზრუნველყოფის ღონისძიებების მიქცევა სამართალდამრღვევი პირის კუთვნილ სხვა ქონებაზე

1. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამართალდარღვევისთვის შეფარდებული სანქციის აღსრულების უზრუნველსაყოფად სხვა ღონისძიების გამოყენება შეუძლებელია და არსებობს გარემოებები, რომელთა გამოც უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განუხორციელებლობა გააძნელებს ან შეუძლებელს გახდის სამართალდარღვევისთვის შეფარდებული სანქციის აღსრულებას, შესაძლებელია დამატებით განხორციელდეს სამართალდამრღვევი პირის კუთვნილი, საბაჟო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ნებისმიერი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევა და შესანახად გადაცემა. (26-07-2012 ნომერი 289)

2. თუ არსებობს სამართალდამრღვევი პირის მიერ სახელმწიფო ხაზინაში დეპოზიტზე თანხის შეტანის სახით საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი გარანტია ან აღნიშნულ პირს საგადასახადო ორგანოში ერიცხება ზედმეტად გადახდილი იმპორტის ან ექსპორტის გადასახდელების თანხა, შესაძლებელია სამართალდარღვევისთვის შეფარდებული სანქციის აღსრულების უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებულ იქნეს აღნიშნული თანხების უკან დაბრუნების პროცედურების შეჩერება.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევა და შესანახად გადაცემა ხორციელდება ოქმის შედგენით 78-ე მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურების შეჩერება განხორციელდება სამართალდარღვევისთვის შეფარდებული სანქციის აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებითა და საგადასახადო ორგანოებისათვის, აგრეთვე საქონლის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და ფულადი დეპოზიტის შენახვის განმახორციელებელი პირებისათვის შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნით.

მუხლი 80. გარანტიის მიღება

1. სამართალდამრღვევი პირის თხოვნით, სანქციის აღსრულების უზრუნველსაყოფად 77-ე მუხლით გათვალისწინებული უზრუნველყოფის ღონისძიებების ნაცვლად შესაძლებელია სამართალდამრღვევი პირის მიერ სხვა გარანტიის (თავდებობა, საბანკო გარანტიის, დაზღვევის პოლისის ან სახელმწიფო ხაზინაში დეპოზიტის შეტანის თაობაზე ცნობის) წარდგენა. (30-06-2014 ნომერი 198)

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება შესაბამისი სამართალდარღვევისათვის გათვალისწინებული სანქციის მაქსიმალური ოდენობით.

3. გარანტიის წარდგენის შემთხვევაში სამართალდამრღვევ პირს ეძლევა შესაბამისი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების გაფორმების ან/და გადაადგილების უფლება. (26-07-2012 ნომერი 289)

4. სამართალდარღვევისთვის შეფარდებული სანქციის აღსრულების უზრუნველსაყოფად გარანტიის წარდგენა არ იწვევს სამართალდამრღვევი პირის გათავისუფლებას სხვა ვალდებულებებისაგან ან/და შესაბამისი გარანტიების წარდგენის ვალდებულებისაგან.

თავი XX

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა

მუხლი 81. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა

1. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად ითვლება მართლსაწინააღმდეგო ბრალეული (განზრახი ან გაუფრთხილებელი) მოქმედება ან უმოქმედობა, რომლისთვისაც საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.

2. საგადასახადო ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა, მისი განხილვა, გადაწყვეტილების მიღება, სასამართლოში განსახილველად ოქმის გაგზავნა ხორციელდება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად.

მუხლი 82. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენისას შედგება ოქმი(დანართი ნომერი 31).

2. საგადასახადო ორგანოები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 444, 912, 99-ე, 1271 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1291, 153-ე, 1531, 1541, 1542, 1551-1556, 157-ე, 1571-1573, 158-ე, 1581, 1594, 163-ე, 164-ე, 1644, 165-ე-1653, 16510, 178-ე, 1793, 194-ე და 195-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებზე. (24-02-2015 ნომერი 54 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმში აღინიშნება:

ა) ოქმის შედგენის თარიღი და ადგილი;

ბ) ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი და გვარი;

გ) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი;

დ) ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას სამართალდარღვევისთვის;

ე) მონაცემები სამართალდამრღვევის შესახებ – სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

ვ) დამსწრეთა სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და მისამართი (მათი არსებობის შემთხვევაში);

ზ) სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება;

თ) საქმისათვის შესაძლო მნიშვნელობის მქონე სხვა ცნობები.

ი) განმარტება სამართალდამრღვევისათვის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობის შესახებ. 4. ოქმს ხელს აწერს მისი შემდგენელი, სამართალდამრღვევი, ასევე დამსწრე მისი არსებობის შემთხვევაში.

5. თუ სამართალდამრღვევი უარს განაცხადებს ოქმის ხელმოწერაზე, შესაბამის გრაფაში კეთდება ჩანაწერი.

6. სამართალდამრღვევს უფლება აქვს წარმოადგინოს ოქმზე დასართავი ახსნა-განმარტება, შენიშვნა ოქმის შინაარსთან დაკავშირებით, ასევე ჩამოაყალიბოს ხელმოწერაზე უარის თქმის მოტივი.

7. თუ სამართალდამრღვევი სადავოდ არ ხდის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს, აღნიშნულის დასადასტურებლად ოქმის შესაბამის გრაფაში აკეთებს აღნიშვნას და დამატებით ხელმოწერას, რის საფუძველზეც ადგილზე შეეფარდება ადმინისტრაციული სახდელი. ოქმში, ასევე მიეთითება შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელი (ჯარიმის თანხა).

8. ოქმი დგება 3 (სამ) ეგზემპლარად, რომელთაგან:

ა) ერთი – საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობებთან ერთად დაუყოვნებლივ ეგზავნება განხილვაზე უფლებამოსილ პირს (ორგანოს) და დაერთვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს;

ბ) მეორე – ბარდება სამართალდამრღვევს შესაბამისი ხელისმოწერით ოქმის ეგზემპლარის ჩაბარების შესახებ, ხოლო როცა სამართალდამრღვევი არ ესწრება ოქმის შედგენას – ოქმი გაიგზავნება ოქმის შემდგენისათვის ცნობილ მისამართზე;

გ) მესამე – რჩება ოქმის შემდგენელთან.

9. ოქმი ივსება მუქი ფერის ბურთულიანი კალმით. ოქმში ყველა ჩანაწერი კეთდება გარკვევით. დაუშვებელია გადახაზვა, გადაფხეკა, გადაშლა და ა.შ. ოქმის დაზიანების ან მასში არასწორი მონაცემების შეტანის შემთხვევაში ივსება ახალი ოქმი, ძველი გადაიხაზება ჯვარედინად.

10. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი თანდართულ მასალებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუყოვნებლივ ეგზავნება მის განხილვაზე უფლებამოსილ თანამდებობის პირს.

11. ჯარიმის თანხა ექვემდებარება გადახდას საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლით დადგენილ ვადაში.

12. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შემდგენი და საქმის განმხილველი საგადასახადო ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენიდან ან/და დადგენილების გამოტანიდან 10 დღის ვადაში აცნობოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს (ერთიან საინფორმაციო ბანკს).

13. საგადასახადო ორგანო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების გამოყენებასა და აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს “მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ” საქართველოს კანონის, “მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა, და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე”, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს ნომერი 669 ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 83. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის განხილვა

1. საგადასახადო ორგანო განიხილავს იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1271 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1291, 157-ე, 165-ე, 16510, 1793, 194-ე და 195-ე მუხლებით. (24-02-2015 ნომერი 54 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 2. იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც აღნიშნულია ამ თავის 82-ე მუხლის მე-2 პუნქტში, გარდა ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული მუხლებისა, განიხილავს რაიონის (ქალაქის) სასამართლო.

კარი V (31-01-2012 ნომერი 37)

გარდამავალი დებულებები
თავი XXI

გარდამავალი დებულებები

მუხლი 84. გარდამავალი დებულებები (31-01-2012 ნომერი 37)

1. ამოღებულია (15-12-2014 ნომერი 367)

2. ამოღებულია (30-12-2014 ნომერი 416 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.)

3. ამოღებულია (15-12-2014 ნომერი 367)

4. ამოღებულია (30-12-2014 ნომერი 416 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.)

5. ამოღებულია (30-12-2014 ნომერი 416 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.)

51. იმ პირზე რეგისტრირებული საკონტროლო-სალარო აპარატი, რომელსაც 2012 წლის 1 იანვრდან 2014 წლის 1 აგვისტომდე, ამავე საანგარიშო პერიოდ(ებ)ზე საგადასახადო ორგანოში არ წარუდგენია საგადასახადო დეკლარაცია/გაანგარიშება (გარდა პირის ქონების გადასახადის დეკლარაციისა/გაანგარიშებისა) ან საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების (გარდა პირის ქონების გადასახადის დეკლარაციისა/გაანგარიშებისა) საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციით/გაანგარიშებით ერთობლივი შემოსავლის თანხა ნულზე მეტია ან/და ჩასათვლელი თანხა აღემატება დარიცხულ თანხას), 2014 წლის 1 აგვისტოდან ჩაითვალოს რეგისტრაციიდან მოხსნილად. (30.12.2014 ნომერი 416 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.)

52. ამოღებულია (30-12-2014 ნომერი 416 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.)

6. ამოღებულია (28-01-2015 ნომერი 31)

7. ამოღებულია (28-01-2015 ნომერი 31)

text