საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ინფორმაციის განახლების თარიღი: 06 ივნისი 2012

გადასახადის სახეები, განაკვეთები და გადახდის ვადები

არსებობს საერთო სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი სახის გადასახადები.

საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადებია:
 • საშემოსავლო გადასახადი
 • მოგების გადასახადი
 • დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)
 • აქციზი
 • იმპორტის გადასახადი
 • საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები დაწესებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსით, რომელთა გადახდაც სავალდებულოა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

  ადგილობრივი გადასახადებია:
 • ქონების გადასახადი
 • ადგილობრივი გადასახადის შემოღებას ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი განაკვეთების ფარგლებში, რომლის გადახდაც სავალდებულოა შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე. იხილეთ გადასახადის სახეების,განაკვეთებისა და გადახდის პირობების ცხრილი.

  text